Vyhláška č. 184/1990 Zb.Vyhláška Ministerstva spravedlnosti České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva spravedlnosti č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících, ve znění výhlášky č. 11/1985 Sb.

Čiastka 33/1990
Platnosť od 18.05.1990
Účinnosť od 01.07.1990

184

VYHLÁŠKA

ministerstva spravedlnosti České republiky

ze dne 18. května 1990,

kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva spravedlnosti č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících, ve znění vyhlášky č. 11/1985 Sb.

Ministerstvo spravedlnosti České republiky stanoví podle § 26 zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících:


Čl. I

Vyhláška ministerstva spravedlnosti č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících, ve znění vyhlášky ministerstva spravedlnosti České socialistické republiky č. 11/1985 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. Za část druhou se vkládá nová část třetí, která včetně nadpisu zní:

„Část III

Odměňování ústavů

§ 15a

Ústavům a jiným pracovištím uvedeným v § 21 zákona (dále jen „znalecké ústavy“) náleží za výkon znalecké činnosti odměna a náhrada nákladů (dále jen „znalečné“) ve výši odpovídající stanoveným cenám1) nebo smluvním cenám, které znalecké ústavy účtují na základě hospodářských smluv za odborné posudky, expertizy nebo obdobné výkony.2)

§ 15b

Stanoví-li zvláštní předpis3) pro některé druhy znaleckých posudků paušální odměny a náhrady, znalecké ústavy podle tohoto zvláštního předpisu nepostupují.

§ 15c

Při rozhodování o znalečném platí ustanovení § 25 odst. 2. Státní orgán je oprávněn znalečné snížit, byl-li znalecký úkon proveden opožděně nebo nekvalitně.“.

2. Dosavadní části III a IV se označují jako části IV a V.

3. V § 25 se vypouští odstavec 6.


Čl. II

Za znalecké posudky, které byly doručeny státnímu orgánu přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, náleží znaleckým ústavům odměna a náhrada nákladů podle dosavadních předpisů.

Čl. III

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 1990.


Ministryně:

JUDr. Burešová v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 4 odst. 1 a 2 vyhlášky FCÚ, MFCM ČSR a MFCM SSR č. 22/1990 Sb., o tvorbě a kontrole cen.

2) Vyhláška FCÚ, MFCM ČSR a MFCM SSR č. 35/1990 Sb., o smluvních cenách, pol. 236 přílohy vyhlášky.
Vyhláška FMF č. 21/1990 Sb., o kalkulaci.
Směrnice FMF č. 19/1985 pro kalkulaci vlastních nákladů a dalších složek ceny výkonů (reg. v částce 33/1985 Sb.).

3) Např. výnos ministerstva spravedlnosti ČSR č. j. ZT1 41/76-KO, kterým se stanoví paušální odměny a náhrady nákladů za znalecké posudky k určení a popření otcovství, provedené na základě krevní zkoušky (reg. v částce 31/1978 Sb.).
Výnos ministerstva spravedlnosti ČSR č. 198/86-org. o paušálních odměnách a náhradách nákladů za znalecké posudky spojené s prováděním pitev, soudnělékařských vyšetření histologických, toxikologických, biologických a s posuzováním újmy na zdraví (reg. v částce 11/1987 Sb.).
Výnos ministerstva spravedlnosti ČSR č. 219/88-org. o paušálních odměnách a náhradách za znalecké posudky o ceně staveb, pozemků, trvalých porostů a úhradách za zřízení práva osobního užívání pozemků (reg. v částce 6/1989 Sb.)