Oznámenie č. p3/c33/1990 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva financií o vydaní opatrenia, ktorým ustanovilo III. zmeny a doplnky Sadzobníka dane z obratu platného od 1. januára 1990

Čiastka 33/1990
Platnosť od 18.05.1990
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. májom 1990.

Federálne ministerstvo financií

vydalo podľa § 6, 18 a § 19 ods. 1 zákona č. 73/1952 Zb. o dani z obratu v znení zákona č. 107/1990 Zb. opatrenie č. II/2-9600/90 z 28. apríla 1990, ktorým ustanovilo III. zmeny a doplnky Sadzobníka dane z obratu platného od 1. januára 1990.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. májom 1990. Bude uverejnené vo Finančnom spravodajcovi a v Cenovom vestníku.

Do opatrenia možno nazrieť na Federálnom ministerstve financií, Ministerstve financií, cien a miezd ČR, Ministerstve financií, cien a miezd SR a na všetkých krajských a okresných finančných správach.