Nariadenie vlády č. 182/1990 Zb.Nařízení vlády České republiky, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády České socialistické republiky č. 192/1988 Zb., o jedech a některých jiných látkach škodlivých zdraví

Čiastka 33/1990
Platnosť od 18.05.1990
Účinnosť od 18.05.1990

OBSAH

182

NAŘÍZENÍ VLÁDY

České republiky

ze dne 10. května 1990,

kterým se mění a doplňuje nařízení vlády České socialistické republiky č. 192/1988 Sb., o jedech a některých jiných látkách škodlivých zdraví

Vláda České republiky nařizuje podle § 4 odst. 3 a 4 a § 82 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu:


Čl. I

Nařízení vlády České socialistické republiky č. 192/1988 Sb., o jedech a některých jiných látkách škodlivých zdraví, se mění a doplňuje takto:

1. § 28 odst. 2 zní:

(2) Pro léčení nemocných se vydávají v lékárnách omamné látky uvedené ve skupině I. seznamu omamných látek, přípravky obsahující omamné látky uvedené ve skupině I. seznamu omamných látek, psychotropní látky uvedené ve skupině II. seznamu psychotropních látek a přípravky obsahující psychotropní látky uvedené ve skupině II. seznamu psychotropních látek zdravotnickým zařízením na zvláštní žádanky a jednotlivým pacientům na recepty opatřené přetiskem modrým pruhem.

2. § 29 včetně nadpisu zní:

㤠29

Zacházení s omamnými látkami a psychotropními látkami ve veterinárních organizacích

Veterinární lékaři předepisují omamné látky uvedené ve skupině I. seznamu omamných látek, přípravky obsahující omamné látky uvedené ve skupině I. seznamu omamných látek, psychotropní látky uvedené ve skupině II. seznamu psychotropních látek a přípravky obsahující psychotropní látky uvedené ve skupině II. seznamu psychotropních látek pro zvířata léčená ve veterinárních organizacích na zvláštní žádanky a pro zvířata léčená mimo veterinární organizace na recepty opatřené přetiskem modrým pruhem.“.

3. V § 30 odst. 1 se slova „přesná evidence“ nahrazují slovy „evidence podle odstavce 2“.

4. § 37 odst. 2 zní:

(2) Omamné látky, psychotropní látky a přípravky musí být v organizacích, které je vyrábějí, uloženy v uzamykatelných samostatných místnostech nebo v kovových skříních a zabezpečeny proti odcizení.“.

a) Do skupiny III. se doplňuje
„Buprenorfin buprenorphinum
b) Do skupiny IV. se doplňuje
„Pemolin pemolinum

5. V § 37 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

(3) V ostatních organizacích a zařízeních, které s omamnými látkami, psychotropními látkami a přípravky zacházejí, musí být uloženy:

a) omamné látky uvedené ve skupině I. a II. seznamu omamných látek, přípravky obsahující omamné látky uvedené ve skupině I. seznamu omamných látek, psychotropní látky uvedené ve skupině II. seznamu psychotropních látek a přípravky obsahující psychotropní látky uvedené ve skupině II. seznamu psychotropních látek v uzamykatelných samostatných místnostech nebo v kovových skříních a zabezpečeny proti odcizení,

b) přípravky obsahující omamné látky uvedené ve skupině II. seznamu omamných látek, psychotropní látky uvedené ve skupině III. a IV. seznamu psychotropních látek a přípravky obsahující psychotropní látky uvedené ve skupině III. a IV. seznamu psychotropních látek v uzamykatelných samostatných místnostech nebo kovových skříních, nebo jiným vhodným způsobem zabezpečeny proti odcizení.“.

6. Seznam psychotropních látek uvedený v příloze č. 4 se doplňuje takto:

21-cyklopropyl-7-(S)-1-hydro-1, 2, 2,-trimethyl propyl-6, 14-endo-ethano-6, 7, 8, 14-tetrahydrooripavin“.

5-fenyl-2-imino-4-oxazolidinon“.


Čl. II

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Pithart v. r.