Vyhláška č. 187/1990 Zb.Vyhláška České komise pro vědecké hodnosti, kterou se mění vyhláška České komise pro vědecké hodnosti č. 64/1977 Sb., o řízení při udělování vědeckých hodností

Čiastka 33/1990
Platnosť od 18.05.1990
Účinnosť od 18.05.1990

OBSAH

187

VYHLÁŠKA

České komise pro vědecké hodnosti

ze dne 17. května 1990,

kterou se mění vyhláška České komise pro vědecké hodnosti č. 64/1977 Sb., o řízení při udělování vědeckých hodností

Česká komise pro vědecké hodnosti po dohodě se Slovenskou komisí pro vědecké hodnosti, Československou akademií věd, ústředními orgány státní správy, které řídí vysoké školy v České republice, a se Státní komisí pro vědeckotechnický a investiční rozvoj stanoví podle § 12 odst. 3 zákona č. 53/1964 Sb., o udělování vědeckých hodností a o Státní komisi pro vědecké hodnosti (dále jen „zákon“):


Čl. I

Vyhláška České komise pro vědecké hodnosti č. 64/1977 Sb., o řízení při udělování vědeckých hodností, se mění takto:

1. V § 3 odst. 1 se vypouští písmeno c).

2. V § 5 odst. 1 se vypouští písmeno d).

3. V § 5 se vypouští odstavec 3.

4. V § 6 odst. 3 zní:

(3) Kandidátská a doktorská disertace (dále jen „disertace“)se předkládá k obhajobě v českém nebo slovenském jazyku. Uchazeči mohou se souhlasem komise pro obhajoby disertaci předložit v některém z těchto jazyků: anglickém, francouzkém, německém, ruském, španělském.“.

5. V § 9 odst. 3 zní:

(3) Kandidátské zkoušky uchazeče v samostatné vědecké přípravě tvoří:

a) zkouška odborná,

b) zkoušky ze dvou světových jazyků, kterými jsou: angličtina, francouzština, němčina, ruština, španělština.“.

6. V § 9 odst. 4 poslední věta zní: „Pro vykonání zkoušky odborné se však vyžaduje předcházející souhlas děkana fakulty, popřípadě rektora vysoké školy, která se nedělí na fakulty.“.

7. § 12 se vypouští.

8. V § 14 se vypouští odstavec 2.

9. V § 14 odst. 4 ve větě prvé se vypouštějí slova „a zkouška z marxismu-leninismu“.

10. V § 14 odst. 5 se vypouštějí slova „zkoušku z marxismu-leninismu a“.

11. V § 15 se vypouští odstavec 4.

12. V § 17 odst. 4 se slova „v ruském, popřípadě dalším světovém jazyku“ nahrazují slovy „ve dvou světových jazycích“.

13. V § 18 odst. 1 v poslední větě se vypouštějí slova „Ústav marxismu-leninismu ústředního výboru Komunistické strany Československa“.

14. V § 21 odst. 1 v prvé větě se vypouští odkaz na § 12.

15. V § 40 odst. 2 se vypouštějí v prvé větě slova „nebo Ústav marxismu-leninismu ústředního výboru Komunistické strany Československa“ a ve druhé větě slova „nebo Ústavem marxismu-leninismu ústředního výboru Komunistické strany Československa“.

16. V § 41 odst. 2 se vypouští písmeno c).

17. V § 42 odst. 2 se vypouští v prvé větě slovo „socialistický“ a v druhé větě slovo „socialistického“.

18. V příloze IIa v bodu 4 se vypouštějí rubriky „Zkouška z marxismu-leninismu“ a „Zkouška z ruského jazyka“ a rubrika „Zkouška z dalšího světového jazyka**“ se nahrazuje rubrikou „Zkouška ze dvou světových jazyků“.

19. V příloze IIIa v bodu 6 se vypouští písmeno d); na konci této přílohy se u podpisu vypouštějí slova „nebo ředitele Ústavu marxismu-leninismu ÚV KSČ“.

20. V příloze IIIb v bodu 6 se vypouští rubrika „Vědecká rada Ústavu marxismu-leninismu ÚV KSČ“.


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Předseda:

Prof. MUDr. Mašek DrSc.

člen korespondent ČSAV v. r.