Uznesenie č. p2/c33/1990 Zb.Uznesenie Federálneho zhromaždenia Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky o obnovení moravsko-sliezskej samosprávy

Čiastka 33/1990
Platnosť od 18.05.1990

UZNESENIE

Federálneho zhromaždenia Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky

z 9. mája 1990

o obnovení moravsko-sliezskej samosprávy

Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky

považuje zrušenie krajiny moravsko-sliezskej od 1. januára 1949 v rámci nového územno-správneho usporiadania za akt nespravodlivý a poplatný totalitnej byrokratickocentralistickej praxi, za krok, ktorý bol v rozpore s princípmi demokracie a samosprávy a ktorý tak podstatne prispel k deformovanému vývoju česko-slovenskej spoločnosti

vyslovuje preto pevné presvedčenie, že ústavné usporiadanie republiky, ktoré vzíde z rokovaní slobodne zvolených zákonodarných zborov, túto nespravodlivosť napraví

vyzýva zároveň vládu ČSFR, aby podstatne urýchlila vypracovanie novej daňovej sústavy zabezpečujúcej samostatný rozvoj obcí, miest a všetkých svojbytných územno-právnych celkov republiky.

Kukrál v. r.