Čiastka č. 9/1988 Zb.

Vydaná dňa: 20.04.1988
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
49/1988 Zb. Ústavný zákon Slovenskej národnej rady o súhlase so zmenou hraníc Slovenskej socialistickej republiky na hraničných vodných tokoch s Poľskou ľudovou republikou 20.04.1988
50/1988 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o zmenách v organizácií a pôsobnosti ministerstiev a iných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej socialistickej republiky 20.04.1988
51/1988 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe 01.07.1988
52/1988 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o geologických prácach a o Slovenskom geologickom úrade 01.07.1988
53/1988 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 4/1959 Zb. SNR o rozvoji tokajskej vinohradnej oblasti na Slovensku 20.04.1988
54/1988 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o používaní národných mien pri zúčtovaní v rámci priamych vzťahov medzi združeniami, podnikmi a organizáciami ČSSR a ZSSR, ako aj pri zakladaní a činnosti spoločných československo-sovietskych združení, podnikov a organizácií 02.03.1988
55/1988 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií o vydaní pamätných strieborných stokorunákov k Svetovej výstave poštových známok PRAGA 1988 01.05.1988
56/1988 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií o vydaní pamätných strieborných päťstokorunákov k 125. výročiu založenia Matice slovenskej 01.05.1988
57/1988 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií o vydaní pamätných strieborných päťdesiatkorunákov k 300. výročiu narodenia Juraja Jánošíka 01.05.1988
58/1988 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií o vydaní pamätných strieborných päťstokorunákov k 20. výročiu československej federácie 01.06.1988
59/1988 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií o vydaní pamätných strieborných stokorunákov k 100. výročiu narodenia Martina Benku 01.06.1988