Zákon č. 46/2020 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Platnosť od 19.03.2020
Účinnosť od 01.01.2021 do31.12.2022 (za 2 roky)
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2020 okrem čl. I dvanásteho bodu, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2021, a čl. I trinásteho bodu, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2023.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2023 Delená účinnosť
01.01.2021 - 31.12.2022 Aktuálne znenie, Delená účinnosť
01.04.2020 - 31.12.2020