Opatrenie č. 304/2017 Z. z.Opatrenie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú vzory žiadostí o poskytnutie dotácie na rozvoj bývania

Platnosť od 13.12.2017
Účinnosť od 01.01.2020