Zákon č. 42/2013 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú a menia niektoré zákony

(v znení č. 157/2018 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 13/2013
Platnosť od 13.03.2013
Účinnosť od 01.07.2018