Zákon č. 392/2011 Z. z.Zákon o obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 124/2011
Platnosť od 16.11.2011
Účinnosť od 01.12.2019
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. decembra 2011 okrem čl. III. bodov 1 až 4, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2012, a okrem čl. I § 23 až 34 a čl. III. bodu 5, ktoré nadobúdajú účinnosť 30. júna 2012.