Opatrenie č. 500/2009 Z. z.Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje vzor súhrnného výkazu k dani z pridanej hodnoty

Čiastka 175/2009
Platnosť od 03.12.2009
Účinnosť od 01.01.2010 do31.12.2019
Zrušený 405/2019 Z. z.