Opatrenie č. 89/2009 Z. z.Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje vzor súhrnného výkazu k dani z pridanej hodnoty

Čiastka 36/2009
Platnosť od 13.03.2009 do31.12.2009
Účinnosť od 13.03.2009 do31.12.2009
Zrušený 500/2009 Z. z.

89

OPATRENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 26. februára 2009,

ktorým sa ustanovuje vzor súhrnného výkazu k dani z pridanej hodnoty

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 80 ods. 7 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty ustanovuje:


§ 1

Vzor súhrnného výkazu k dani z pridanej hodnoty je uvedený v prílohe.

§ 2

(1) Vzor súhrnného výkazu podľa § 1 sa prvýkrát použije pri podávaní súhrnných výkazov za prvý kalendárny štvrťrok 2009.

(2) Vzor súhrnného výkazu podľa doterajšieho predpisu sa použije pri podávaní súhrnných výkazov za kalendárne štvrťroky, ktoré sa skončili najneskôr 31. decembra 2008.


§ 3

Zrušuje sa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 276/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje vzor súhrnného výkazu k dani z pridanej hodnoty.

§ 4

Toto opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Ján Počiatek v. r.


Príloha k opatreniu č. 89/2009 Z. z.

VZOR

SÚHRNNÝ VÝKAZ DAŇ Z PRIDANEJ HODNOTY

Vzor 01