Vyhláška č. 306/2009 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky o školskom klube detí, školskom stredisku záujmovej činnosti, centre voľného času, školskom hospodárstve a stredisku odbornej praxe

Čiastka 108/2009
Platnosť od 28.07.2009
Účinnosť od 01.09.2009