Zákon č. 282/2008 Z. z.Zákon o podpore práce s mládežou a o zmene a doplnení zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Čiastka 110/2008
Platnosť od 31.07.2008
Účinnosť od 01.01.2020