Oznámenie č. 367/2011 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 18. decembra 2007 č. MF/26307/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie, o rámcovej účtovej osnove a postupoch účtovania pre obchodníkov s cennými papiermi a pobočky zahraničných obchodníkov s cennými papiermi a o zmene a doplnení niektorých opatrení v znení neskorších predpisov

(v znení č. r1/c155/2011 Z. z.)

Čiastka 118/2011
Platnosť od 29.10.2011
Účinnosť od 31.12.2011
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 31. decembra 2011.

367

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

opatrenie z 21. októbra 2011 č. MF/24042/2011-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 18. decembra 2007 č. MF/26307/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie, o rámcovej účtovej osnove a postupoch účtovania pre obchodníkov s cennými papiermi a pobočky zahraničných obchodníkov s cennými papiermi a o zmene a doplnení niektorých opatrení v znení neskorších predpisov.

Týmto opatrením sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 18. decembra 2007 č. MF/26307/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie, o rámcovej účtovej osnove a postupoch účtovania pre obchodníkov s cennými papiermi a pobočky zahraničných obchodníkov s cennými papiermi a o zmene a doplnení niektorých opatrení v znení neskorších predpisov (oznámenie č. 641/2007 Z. z.) na účel ustanovenia poznámok k účtovnej závierke v tabuľkovej forme.

Opatrenie nadobúda účinnosť 31. decembra 2011.

Opatrenie bude uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 12/2011 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky a v elektronickej forme na internetovej stránke http://www.finance.gov.sk/.

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 21. októbra 2011 č. MF/24042/2011-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 18. decembra 2007 č. MF/26307/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie, o rámcovej účtovej osnove a postupoch účtovania pre obchodníkov s cennými papiermi a pobočky zahraničných obchodníkov s cennými papiermi a o zmene a doplnení niektorých opatrení v znení neskorších predpisov

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov ustanovuje:

Čl. I

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 18. decembra 2007 č. MF/26307/ 2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie, o rámcovej účtovej osnove a postupoch účtovania pre obchodníkov s cennými papiermi a pobočky zahraničných obchodníkov s cennými papiermi a o zmene a doplnení niektorých opatrení (oznámenie č. 641/2007 Z. z.) v znení opatrenia z 10. decembra 2008 č. MF/24547/2008-74 (oznámenie č. 593/2008 Z. z.) a opatrenia z 27. decembra 2010 č. MF/027014/2010-74 (oznámenie č. 537/2010 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 9 sa odsek 1 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:

„h) H. Prehľad o iných aktívach a iných pasívach (Podsúvaha).“.

2. V § 9 odsek 3 znie:

„(3) Poznámky k položkám súvahy a k položkám výkazu ziskov a strát sa označujú číslom riadku a názvom riadku výkazu, ktorý popisujú. Ak majú poznámky tabuľkovú formu a ak je tabuliek popisujúcich riadok výkazu viac, k označeniu tabuliek je pripojené označenie tabuľky členom nepretržitého vzostupného radu rímskych číslic a k názvu riadku je pripojený prívlastok určujúci, z akého hľadiska sa riadok rozpisuje. K tomuto označeniu sa pripojí označenie meny, ak ide o rozpis tabuliek podľa meny.“.

3. § 9 sa dopĺňa odsekmi 4 a 5, ktoré znejú:

„(4) K tabuľkám popisujúcim obsah riadku súvahy alebo obsah riadku výkazu ziskov a strát ako sú ustanovené v prílohe, sa môžu pridať aj tabuľky popisujúce daný riadok aj z iných hľadísk, ak je to podľa úvahy účtovnej jednotky pre získanie pravdivého a verného zobrazenia finančnej pozície a výkonnosti tejto účtovnej jednotky a pre ich analýzu potrebné. Rovnako sa môže postupovať, ak k riadku súvahy alebo výkazu ziskov a strát nie sú poznámky v prílohe ustanovené.

(5) Ak položka súvahy alebo výkazu ziskov a strát má hodnotu nula, tabuľka poznámok popisujúca túto hodnotu sa nepredkladá.“.

4. V § 10 sa vypúšťajú odseky 4, 5 a 6. Doterajší odsek 7 sa označuje ako odsek 4.

5. V § 10 odsek 4 znie:

„(4) Na účely prehľadu o peňažných tokoch sa rozumie

a) prevádzkovou činnosťou obchodníka s cennými papiermi činnosť, ktorá bežne tvorí hlavnú časť výnosov obchodníka s cennými papiermi,

b) investičnou činnosťou nadobúdanie a predaj vkladov do základného imania obchodných spoločností, dlhodobých dlhových finančných nástrojov a výnosy z nich, nehnuteľností a zariadení a výnosov z ich finančného prenájmu a výnosy z predaja alebo likvidácie týchto položiek,

c) činnosťou financovania obchodníka s cennými papiermi získavanie dlhodobých zdrojov na financovanie činností obchodníka s cennými papiermi, vrátane finančného prenájmu, a nákladov na tieto zdroje.“.

6. V § 12 odsek 1 znie:

„(1) Poznámky analyzujú jednotlivé položky súvahy, výkazu ziskov a strát a prípadne prehľadov a bližšie ich vysvetľujú. Obsahujú informácie potrebné na to, aby si používateľ účtovnej závierky mohol utvoriť úplný obraz o jednotlivej položke vo vzťahu k finančnej pozícii a zisku alebo strate obchodníka s cennými papiermi. Poznámky sa vypracovávajú k tým položkám finančných výkazov, ktoré nie sú v porovnaní s ostatnými položkami nevýznamné.“.

7. V § 18 odsek 4 znie:

„(4) Vklady, úvery a cenné papiere sa členia na účely poznámok k účtovnej závierke podľa ich dohodnutej a zostatkovej doby splatnosti spravidla takto:

a) do jedného mesiaca vrátane,

b) viac ako jeden mesiac, ale nie viac ako tri mesiace,

c) viac ako tri mesiace, ale nie viac ako šesť mesiacov,

d) viac ako šesť mesiacov, ale nie viac ako jeden rok,

e) viac ako jeden rok, ale nie viac ako dva roky,

f) viac ako dva roky, ale nie viac ako päť rokov,

g) viac ako päť rokov.“.

8. § 48 znie:

㤠48

Týmto opatrením sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 5.“.

9. Príloha č. 3 sa nahrádza prílohou k tomuto opatreniu.

10. Názov prílohy č. 5 znie:

„ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVAZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE“.

Čl. II

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 31. decembra 2011.

Ivan Mikloš, v. r.

podpredseda vlády a minister financií

Príloha k opatreniu č. MF/24042/2011-74Príloha k opatreniu č. MF/24042/2011-74

Príloha č. 3 k opatreniu č. MF/26307/2007-74

Poznámky účtovnej závierky zostavenej k ............................... 20.... (v celých eurách)

tlačivo

A. Všeobecné informácie o obchodníkovi s cennými papiermi

1. Popis činností obchodníka s cennými papiermi, určenie jeho základných činností a určenie zemepisných oblastí, v ktorých obchodník s cennými papiermi vykonáva svoje činnosti.

2. Obchodné meno priamej materskej účtovnej jednotky a obchodné meno materskej účtovnej jednotky celej skupiny

B. Použité účtovné zásady a účtovné metódy

1. Informácia o tom, či účtovná závierka bola zostavená na základe predpokladu ďalšieho nepretržitého trvania obchodníka s cennými papiermi; ak nebola zostavená na základe tohto predpokladu, ktoré skutočnosti k tomu vedenie obchodníka s cennými papiermi viedli, prípadne ak bola účtovná závierka zostavená na základe predpokladu ďalšieho nepretržitého trvania obchodníka s cennými papiermi, ale obchodník s cennými papiermi je vystavený významným neistotám v súvislosti s jeho činnosťou, a to takým neistotám, že vedenie obchodníka s cennými papiermi má významné pochybnosti o schopnosti obchodníka s cennými papiermi naďalej nepretržite trvať, tieto neistoty sa uvedú.

2. Účtovné zásady a účtovné metódy použité pri zostavovaní účtovnej závierky.

3. Informácie o použití nových účtovných zásad a nových účtovných metód v porovnaní s predchádzajúcim účtovným obdobím a o dôvodoch ich použitia a ich vplyve na výsledok hospodárenia a vlastné imanie obchodníka s cennými papiermi.

4. Popis spôsobov oceňovania majetku a záväzkov, metódach použitých pri určení reálnych hodnôt majetku a záväzkov, cudzích menách a kurzoch použitých na prepočet cudzej meny na eurá.

5. Určenie dňa uskutočnenia účtovného prípadu, napríklad pri účtovaní cenných papierov a derivátov, či sa účtuje v deň dohodnutia obchodu alebo v deň vyrovnania obchodu.

6. Postupy odpisovania hmotného majetku alebo nehmotného majetku.

7. Zásady a postupy identifikácie majetku so zníženou hodnotou.

8. Zásady a postupy výpočtu výšky tvorby opravných položiek a rezerv.

C. Prehľad o peňažných tokochBežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Peňažný tok z prevádzkovej činnosti x x
Výnosy z prijímaných úrokov, odplát a provízií (+)  
Pohľadávky na úroky, odplaty a provízie (-)  
Náklady na úroky, odplaty a provízie (-)  
Záväzky za úroky, odplaty a provízie (+)  
Obrat strany Dt usporiadacích účtov obchodovania s finančnými nástrojmi (+)  
Pohľadávky za predané finančné nástroje (-)  
Obrat strany Dt analytických účtov prvotného zaúčtovania účtov finančných nástrojov (-)  
Záväzky na zaplatenie kúpnej ceny FN  
Výnos z odpísaných pohľadávok (+)  
Náklady na zamestnancov a dodávateľov (-)  
Záväzky voči zamestnancom a dodávateľom (+)  
Zvýšenie/zníženie prevádzkového majetku (-/+)  
Zmena stavu krátkodobých pôžičiek klientom (+/-) na analytických účtoch prvotného zaúčtovania  
Zvýšenie/zníženie prevádzkových záväzkov (+/-)  
Zvýšenie/zníženie vkladov klientov (+/-)  
Zvýšenie/zníženie záväzkov voči dodávateľom (+/-)  
Iné krátkodobé záväzky (+/-)  
Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti pred zdanením  
Zaplatená daň z príjmov  
Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti  
Peňažný tok z investičnej činnosti x x
Zmena stavu dlhodobého majetku (-/+)  
Záväzky z obstarania dlhodobého majetku (+)  
Výnosy z predaja a likvidácie dlhodobého majetku (+)  
Pohľadávky z predaja a likvidácie dlhodobého majetku (-)  
Výnosy z dividend (+)  
Pohľadávky na dividendy (-)  
Výnosy z prijímaných úrokov z vkladov a úverov (+)  
Pohľadávky z úrokov z vkladov a úverov (-)  
Príjmy z predaja finančných nástrojov držaných na predaj (+)  
Nákup finančných nástrojov držaných na predaj (-)  
Zníženie/ zvýšenie poskytnutých úverov a vkladov (+/-)  
Čistý peňažný tok z investičnej činnosti  
Peňažný tok z finančnej činnostixx
Zvýšenie/zníženie vlastného imania (+/-)  
Zvýšenie/zníženie prijatých dlhodobých úverov a finančného nájmu(+/-)  
Náklady na úroky z dlhodobých úverov a finančného nájmu (-)  
Záväzky za úroky z dlhodobých úverov a finančného nájmu (+)  
Zaplatené dividendy  
Čistý peňažný tok z finančnej činnosti  
Účinok zmien vo výmenných kurzoch na peňažné prostriedky v cudzej mene  
Čistý vzrast/pokles peňažných prostriedkov a ich ekvivalentov  
Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na začiatku účtovného obdobia  
Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na konci účtovného obdobia  

D. Prehľad o zmenách vo vlastnom imaní

POLOŽKAAkciový kapitálRezervné fondyFondy z oceneniaNerozdelené ziskySpolu
b12345
Stav k poslednému dňu predchádzajúceho účtovného obdobia     
Zmeny v účtovnej politike     
Upravený stav k poslednému dňu predchádzajúceho účtovného obdobia     
Oceňovacie rozdiely z ocenenia cenných papierov na predaj     
Ostatné oceňovacie rozdiely     
Daň účtovaná na položky vlastného imania     
Zmena čistého obchodného imania bez zisku za bežné účtovné obdobie     
Zisk/strata bežného účtovného obdobia     
Úplná zmena čistého obchodného imania     
Rozdelenie zisku     
Zvýšenie/zníženie akciového kapitálu     
Stav k poslednému dňu bežného účtovného obdobia     

E. Prehľad o majetku klientov

Ozna-
čenie
POLOŽKABežné účtovné obdobiePredchádzajúce účtovné obdobie
ab12
 Majetok klientov  
 Peňažné prostriedky klientov  
 Cenné papiere klientov  
 Iné finančné nástroje klientov  
 Portfólia klientov  
 Pohľadávky klientov voči trhu  
 Majetok klientov spolu  
 Záväzky voči klientom zo zvereného majetku  
 Záväzky z peňažných prostriedkov klientov  
 Záväzky z cenných papierov klientov  
 Záväzky z portfólií klientov  
 Záväzky zo správy a uloženia cenných papierov klientov  
 Záväzky klientov voči trhu  
 Záväzky z uschovania cenných papierov klientov  
 Záväzky voči klientom zo zvereného majetku spolu  

F. Poznámky k položkám súvahy a k položkám výkazu ziskov a strát

Súvaha

A. Aktíva

Číslo riadku1. Peňažné prostriedky a ekvivalenty
 peňažných prostriedkov
Bežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.Peňažné prostriedky v pokladni  
2.Bežné účty  
3.Poskytnuté úvery splatné na požiadanie a do 24 hodín a vklady splatné do 24 h.  
4.Pohľadávky na peňažné prostriedky v rámci spotových operácií  
5.Cenné papiere peňažného trhu s dohodnutou dobou splatnosti najviac tri mesiace  
xMedzisúčet – súvaha  
6.Úverové linky na okamžité čerpanie peňažných prostriedkov  
 Spolu  

Ak má účtovná jednotka peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov v cudzej mene, vypracuje sa tabuľka pre každú menu vrátane meny euro, a označí sa číslom 1, s pripojeným označením príslušnej meny, napríklad 1. EUR, 1. USD.

Číslo riadku2.a). Pohľadávky voči klientom
  z poskytnutých služieb
Bežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.Investičné služby  
2.Vedľajšie služby  
3.Spolu  
Číslo riadku3. Cenné papiere na obchodovanieBežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.Akcie  
1.1.  nezaložené  
1.2.  založené v repoobchodoch  
1.3.  založené  
2.Podielové listy  
2.1.  nezaložené  
2.2.  založené v repoobchodoch  
2.3.  založené  
3.Krátkodobé dlhopisy, napríklad pokladničné poukážky  
3.1.  nezaložené  
3.2.  založené v repoobchodoch  
3.3.  založené  
4.Dlhopisy  
4.1.  nezaložené  
4.2.  založené v repoobchodoch  
4.3.  založené  
5.Zmenky  
5.1.  nezaložené  
5.2.  založené v repoobchodoch  
5.3.  založené  
 Spolu  

Ak má účtovná jednotka cenné papiere na obchodovanie ocenené v cudzej mene, vypracuje sa tabuľka pre každú menu vrátane meny euro, ktorá sa označí číslom 3, s pripojeným označením príslušnej meny, napríklad 3. EUR, 3. USD.

Číslo riadku4.I. Deriváty s aktívnym zostatkomBežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.úrokové  
1.1.  vyrovnávané v hrubom  
1.2.  vyrovnávané v čistom  
2.menové  
2.1.  vyrovnávané v hrubom  
2.2.  vyrovnávané v čistom  
3.akciové  
3.1.  vyrovnávané v hrubom  
3.2.  vyrovnávané v čistom  
4.komoditné  
4.1.  vyrovnávané v hrubom  
4.2.  vyrovnávané v čistom  
5.úverové  
 Spolu  
Číslo riadku4.II. Deriváty s aktívnym zostatom podľa
 zostatkovej doby splatnosti
Bežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.Do jedného mesiaca  
2.Do troch mesiacov  
3.Do šiestich mesiacov  
4.Do jedného roku  
5.Nad jeden rok  
 Spolu  
Číslo riadku5. Cenné papiere na predajBežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.Akcie  
1.1.  nezaložené  
1.2.  založené v repoobchodoch  
1.3.  založené  
2.Podielové listy  
2.1.  nezaložené  
2.2.  založené v repoobchodoch  
2.3.  založené  
3.Krátkodobé dlhopisy napríklad pokladničné poukážky  
3.1.  nezaložené  
3.2.  založené v repoobchodoch  
3.3.  založené  
4.Dlhopisy  
4.1.  nezaložené  
4.2.  založené v repoobchodoch  
4.3.  založené  
5.Zmenky  
5.1.  nezaložené  
5.2.  založené v repoobchodoch  
5.3.  založené  
 Spolu  

Ak má účtovná jednotka cenné papiere na obchodovanie ocenené v cudzej mene, vypracuje sa tabuľka pre každú menu vrátane meny euro, ktorá sa označí číslom 5, s pripojeným označením príslušnej meny, napríklad 5. EUR, 5. USD.

Číslo riadku7. a).I. Pohľadávky voči bankám
  z obrátených repoobchodov
  podľa dohodnutej doby splatnosti
Bežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.Do dvoch týždňov  
2.Do jedného mesiaca  
3.Do troch mesiacov  
4.Do šiestich mesiacov  
5.Do jedného roku  
 Spolu  
Číslo riadku7.a).II. Pohľadávky voči bankám
  z obrátených repoobchodov
  podľa zostatkovej doby splatnosti
Bežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.Do dvoch týždňov  
2.Do jedného mesiaca  
3.Do troch mesiacov  
4.Do šiestich mesiacov  
5.Do jedného roku  
 Spolu  
Číslo riadku7. b).I. Pohľadávky voči bankám ostatné
  krátkodobé podľa dohodnutej
  doby splatnosti
Bežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.Do jedného mesiaca  
2.Do troch mesiacov  
3.Do šiestich mesiacov  
4.Do jedného roku  
5.Do dvoch rokov  
6.Do piatich rokov  
7.Viac ako päť rokov  
 Spolu  
Číslo riadku7.b).II. Pohľadávky voči bankám ostatné
  krátkodobé podľa zostatkovej
  doby splatnosti
Bežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.Do jedného mesiaca  
2.Do troch mesiacov  
3.Do šiestich mesiacov  
4.Do jedného roku  
 Spolu  
Číslo riadku7.b).III.   Pohľadávky voči bankám ostatné
  krátkodobé podľa zostatkovej
  doby splatnosti – zníženie hodnoty
Bežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.Hrubá hodnota pohľadávok  
2.Zníženie hodnoty  
3.Čistá hodnota pohľadávok  
Číslo riadku7.c).I. Pohľadávky voči bankám dlhodobé
 podľa dohodnutej doby splatnosti
Bežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.Do dvoch rokov  
2.Do piatich rokov  
3.Viac ako päť rokov  
4.Spolu  
Číslo riadku7.c).II. Pohľadávky voči bankám
  dlhodobé podľa zostatkovej doby
  splatnosti
Bežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.Do dvoch rokov  
2.Do piatich rokov  
3.Viac ako päť rokov  
4.Spolu  
Číslo riadku7.c).III. Pohľadávky voči bankám
  dlhodobé podľa zostatkovej doby
  splatnosti – zníženie hodnoty
Bežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.Hrubá hodnota pohľadávok  
2.Zníženie hodnoty  
3.Čistá hodnota pohľadávok  
Číslo riadku7.c).IV. Pohľadávky voči bankám
  dlhodobé podľa zostatkovej doby
  splatnosti ocenené umorovanou
  hodnotou
Bežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.Do dvoch rokov  
2.Do piatich rokov  
3.Viac ako päť rokov  
4.Spolu  

Ak má účtovná jednotka pohľadávky voči bankám v cudzej mene, vypracuje sa tabuľka ku každej tabuľke k riadku 7 podľa jednotlivých mien, ktorá sa označí označením príslušnej tabuľky s pripojením označenia meny, napríklad 7.c).I.USD.

Číslo riadku8.a).I.  Obrátené repoobchody podľa
  dohodnutej doby splatnosti
Bežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.Do dvoch týždňov  
2.Do jedného miesiaca  
3.Do troch mesiacov  
4.Do šiestich mesiacov  
5.Do jedného roku  
 Spolu  
Číslo riadku8.a).II. Obrátené repoobchody podľa
  zostatkovej doby splatnosti
Bežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.Do dvoch týždňov  
2.Do jedného miesiaca  
3.Do troch mesiacov  
4.Do šiestich mesiacov  
5.Do jedného roku  
 Spolu  
Číslo riadku8.b).I.  Ostatné krátkodobé úvery podľa
  dohodnutej doby splatnosti
Bežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.Do jedného mesiaca  
1.1.  zabezpečené  
1.2.  nezabezpečené  
2Do troch mesiacov  
2.1.  zabezpečené  
2.2.  nezabezpečené  
3.Do šiestich mesiacov  
3.1  zabezpečené  
3.2.  nezabezpečené  
4.Do jedného roku  
4.1.  zabezpečené  
4.2.  nezabezpečené  
5.Do dvoch rokov  
5.1.  zabezpečené  
5.2.  nezabezpečené  
6.Do piatich rokov  
6.1.  zabezpečené  
6.2.  nezabezpečené  
7.Viac ako päť rokov  
7.1.  zabezpečené  
7.2  nezabezpečené  
 Spolu  
Číslo riadku8.b).II. Ostatné krátkodobé úvery podľa
  zostatkovej doby splatnosti
Bežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.Do jedného mesiaca  
1.1.  zabezpečené  
1.2.  nezabezpečené  
2Do troch mesiacov  
2.1.  zabezpečené  
2.2.  nezabezpečené  
3.Do šiestich mesiacov  
3.1  zabezpečené  
3.2.  nezabezpečené  
4.Do jedného roku  
4.1.  zabezpečené  
4.2.  nezabezpečené  
 Spolu  
Číslo riadku8.b).III. Ostatné krátkodobé úvery podľa
  zostatkovej doby splatnosti –
  zníženie hodnoty
Bežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.Hrubá hodnota pohľadávok  
2.Zníženie hodnoty  
3.Čistá hodnota pohľadávok  
Číslo riadku8.c).I. Dlhodobé úvery podľa dohodnutej
 doby splatnosti
Bežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.Do dvoch rokov  
1.1.  zabezpečené  
1.2.  nezabezpečené  
2.Do piatich rokov  
2.1.  zabezpečené  
2.2.  nezabezpečené  
3.Viac ako päť rokov  
3.1..  zabezpečené  
3.2.  nezabezpečené  
 Spolu  
Číslo riadku8.c).II. Dlhodobé úvery podľa
  zostatkovej doby splatnosti
Bežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.Do dvoch rokov  
1.1.  zabezpečené  
1.2.  nezabezpečené  
2.Do piatich rokov  
2.1.  zabezpečené  
2.2.  nezabezpečené  
3.Viac ako päť rokov  
3.1.  zabezpečené  
3.2.  nezabezpečené  
 Spolu  
Číslo riadku8.c).III. Dlhodobé úvery podľa zostatkovej
  doby splatnosti – zníženie hodnoty
Bežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.Hrubá hodnota pohľadávok  
2.Zníženie hodnoty  
3.Čistá hodnota pohľadávok  
Číslo riadku8.c).IV. Dlhodobé úvery podľa
  zostatkovej doby splatnosti
  ocenené umorovanou hodnotou
Bežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.Do dvoch rokov  
1.1.  zabezpečené  
1.2.  nezabezpečené  
2.Do piatich rokov  
2.1.  zabezpečené  
2.2.  nezabezpečené  
3.Viac ako päť rokov  
3.1.  zabezpečené  
3.2.  nezabezpečené  
 Spolu  

Ak má účtovná jednotka pohľadávky z úverov v cudzej mene, vypracuje sa tabuľka ku každej tabuľke k riadku 8 podľa jednotlivých mien, ktoré sa označia označením príslušnej tabuľky s pripojením označenia meny, napríklad 8.c).I.USD.

Číslo riadku10. Obstaranie hmotného majetku
 a nehmotného majetku
Bežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.Pozemky  
2.Zníženie hodnoty  
3.Čistá účtovná hodnota  
4.Budovy  
5.Zníženie hodnoty  
6.Čistá účtovná hodnota  
7.Stroje a zariadenia  
8.Zníženie hodnoty  
9.Čistá účtovná hodnota  
10.Nehmotný majetok  
11.Zníženie hodnoty  
12.Čistá účtovná hodnota  
 Spolu čistá účtovná hodnota  
Číslo riadku11. Nehmotný majetokBežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.Obstarávacia cena  
2.Odpisy  
3.Zníženie hodnoty  
4.Účtovná hodnota  
Číslo riadku12. Hmotný majetok odpisovanýBežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.Budovy  
2.Obstarávacia cena  
3.Odpisy  
4.Zníženie hodnoty  
5.Účtovná hodnota  
6.Stroje a zariadenia  
7.Obstarávacia cena  
8.Odpisy  
9.Zníženie hodnoty  
10.Účtovná hodnota  
 Spolu  

Súvaha

B. Pasíva

Číslo riadku1. Záväzky splatné na požiadanie
 – rozpis podľa mien
Bežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.EUR  
2.USD  
3.JPY  
4.CHF  
5.GPB  
6.SEK  
7.CZK  
8.PLN  
9.HUF  
10.CAD  
11.AUD  
12.Ostatné meny  
 Spolu  
Číslo riadku3.a).I. Záväzky voči bankám z repo-
 obchodov podľa dohodnutej
 doby splatnosti
Bežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.Do dvoch týždňov  
2.Do jedného mesiaca  
3.Do troch mesiacov  
4.Do šiestich mesiacov  
5.Do jedného roku  
 Spolu  
Číslo riadku3. a).II. Záväzky voči bankám
  z repoobchodov podľa
  zostatkovej doby splatnosti
Bežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.Do dvoch týždňov  
2.Do jedného mesiaca  
3.Do troch mesiacov  
4.Do šiestich mesiacov  
5.Do jedného roku  
 Spolu  
Číslo riadku3.b).I.  Záväzky voči bankám ostatné
  krátkodobé podľa dohodnutej
  doby splatnosti
Bežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.Do jedného mesiaca  
2.Do troch mesiacov  
3.Do šiestich mesiacov  
4.Do jedného roku  
5.Do dvoch rokov  
6.Do piatich rokov  
7.Viac ako päť rokov  
 Spolu  
Číslo riadku3.b).II. Záväzky voči bankám ostatné
  krátkodobé podľa zostatkovej
  doby splatnosti
Bežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.Do jedného mesiaca  
2.Do troch mesiacov  
3.Do šiestich mesiacov  
4.Do jedného roku  
 Spolu  
Číslo riadku3.c).I. Záväzky voči bankám dlhodobé
 podľa dohodnutej doby splatnosti
Bežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.Do dvoch rokov  
2.Do piatich rokov  
3.Viac ako päť rokov  
 Spolu  
Číslo riadku3.c).II. Záväzky voči bankám dlhodobé
  podľa zostatkovej doby splatnosti
Bežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.Do dvoch rokov  
2.Do piatich rokov  
3.Viac ako päť rokov  
 Spolu  
Číslo riadku3.c).III. Záväzky voči bankám dlhodobé
  podľa zostatkovej doby splatnosti
  ocenené umorovanou hodnotou
Bežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.Do dvoch rokov  
2.Do piatich rokov  
3.Viac ako päť rokov  
 Spolu  
Číslo riadku5.I. DerivátyBežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.úrokové  
1.1.  vyrovnávané v hrubom  
1.2.  vyrovnávané v čistom  
2.menové  
2.1.  vyrovnávané v hrubom  
2.2.  vyrovnávané v čistom  
3.akciové  
3.1.  vyrovnávané v hrubom  
3.2.  vyrovnávané v čistom  
4.komoditné  
4.1.  vyrovnávané v hrubom  
4.2.  vyrovnávané v čistom  
5.úverové  
 Spolu  
Číslo riadku5.II. Deriváty s pasívnym zostatom podľa
 zostatkovej doby splatnosti
Bežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.Do jedného mesiaca  
2.Do troch mesiacov  
3.Do šiestich mesiacov  
4.Do jedného roku  
5.Nad jeden rok  
 Spolu  
<
Číslo riadku6.a).I.  Repoobchody podľa
  dohodnutej doby splatnosti
Bežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.Do dvoch týždňov  
2.Do jedného miesiaca  
3.Do troch mesiacov  
4.Do šiestich mesiacov  
5.Do jedného roku  
 Spolu  
Číslo riadku6.a).II. Repoobchody podľa
  zostatkovej doby splatnosti
Bežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.Do dvoch týždňov  
2.Do jedného miesiaca  
3.Do troch mesiacov  
4.Do šiestich mesiacov  
5.Do jedného roku  
 Spolu  
Číslo riadku6.b).I.  Ostatné prijaté krátkodobé úvery
  podľa dohodnutej doby splatnosti
Bežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.Do jedného mesiaca  
1.1.  zabezpečené  
1.2.  nezabezpečené  
2.Do troch mesiacov  
2.1.  zabezpečené  
2.2.  nezabezpečené  
3.Do šiestich mesiacov  
3.1.  zabezpečené  
3.2.  nezabezpečené  
4.Do jedného roku  
4.1.  zabezpečené  
4.2.  nezabezpečené  
5.Do dvoch rokov  
5.1.  zabezpečené  
5.2.  nezabezpečené  
6.Do piatich rokov  
6.1.  zabezpečené  
6.2.  nezabezpečené  
7.Viac ako päť rokov  
7.1.  zabezpečené  
7.2.  nezabezpečené  
 Spolu  
Číslo riadku6.b).II. Ostatné prijaté krátkodobé úvery
  podľa zostatkovej doby splatnosti
Bežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.Do jedného mesiaca  
1.1.  zabezpečené  
1.2.  nezabezpečené  
2.Do troch mesiacov  
2.1.  zabezpečené  
2.2.  nezabezpečené  
3.Do šiestich mesiacov  
3.1.  zabezpečené  
3.2.  nezabezpečené  
4.Do jedného roku  
4.1.  zabezpečené  
4.2.  nezabezpečené  
 Spolu  
Číslo riadku6.b).III. Ostatné prijaté krátkodobé úvery
  podľa zostatkovej doby splatnosti
  – zníženie hodnoty
Bežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.Hrubá hodnota pohľadávok  
1.1.Zníženie hodnoty  
1.2.Čistá hodnota pohľadávok  
Číslo riadku6.c).I. Dlhodobé prijaté úvery podľa
 dohodnutej doby splatnosti
Bežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.Do dvoch rokov  
1.1.  zabezpečené  
1.2.  nezabezpečené  
2.Do piatich rokov  
2.1.  zabezpečené  
2.2.  nezabezpečené  
3.Viac ako päť rokov  
3.1.  zabezpečené  
3.2.  nezabezpečené  
 Spolu  
Číslo riadku6.c).II. Dlhodobé prijaté úvery podľa
  zostatkovej doby splatnosti
Bežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.Do dvoch rokov  
1.1.  zabezpečené  
1.2.  nezabezpečené  
2.Do piatich rokov  
2.1.  zabezpečené  
2.2.  nezabezpečené  
3.Viac ako päť rokov  
3.1.  zabezpečené  
3.2.  nezabezpečené  
 Spolu  
Číslo riadku6.c).III. Dlhodobé prijaté úvery podľa
  zostatkovej doby splatnosti
  ocenené umorovanou hodnotou
Bežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.Do dvoch rokov  
1.1.  zabezpečené  
1.2.  nezabezpečené  
2.Do piatich rokov  
2.1.  zabezpečené  
2.2.  nezabezpečené  
3.Viac ako päť rokov  
3.1.  zabezpečené  
3.2.  nezabezpečené  
 Spolu  

Výkaz ziskov a strát

Číslo riadku1. Výnosy z odplát a províziíBežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.Výnosy z odplát a provízií  
2.z investičných služieb  
3.Z vedľajších investičných služieb  
Číslo riadku8. Výnosy z úrokov a obdobné výnosyBežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.Krátkodobé pohľadávky a úvery  
2.Krátkodobé cenné papiere  
3.Dlhodobé úvery  
4.Dlhodobé cenné papiere  
5.Finančný prenájom  
 Spolu  
Číslo riadku11.h. Čistá strata zo zníženia hodnoty
 finančného majetku/čistý zisk
 zo zrušenia zníženia hodnoty
 finančného majetku a z úhrady
 odpísaných pohľadávok
Bežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.Hrubá hodnota majetku na začiatku úč.o.  
2.Úprava o zníženie hodnoty  
3.Zníženie hodnoty majetku počas úč.o.  
4.Zrušenie zníženia hodnoty majetku počas úč.o.  
5.Hrubá hodnota majetku na konci úč.o.  
6.Úprava o zníženie hodnoty majetku na konci úč.o.  
7.Čistá účtovná hodnota majetku na konci úč.o.  
8.Úhrada odpísaných pohľadávok  
 Spolu  
Číslo riadkui. Osobné nákladyBežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.Základné mzdy  
2.Pohyblivá zložka miezd  
3.Poistenie  
4.Stravovanie  
5.Zdravotná starostlivosť  
6.Vzdelávanie a školenia  
7.Dovolenky, kultúra, šport, zábava  
 Spolu  
Číslo riadkuk.1. Odpisy hmotného majetkuBežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.Budovy  
2.Stroje a zariadenia  
 Spolu  
Číslo riadkum. Ostatné prevádzkové nákladyBežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.Odplata auditorovi  
2.Údržba nehnuteľností a zariadení  
3.Iné služby  
4.Nájomné  
5.Energie  
6.Nakúpený materiál  
 Spolu  
Číslo riadkun.1. Náklady na úroky a obdobné nákladyBežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.Krátkodobé záväzky a prijaté úvery  
2.Emitované krátkodobé cenné papiere  
3.Prijaté dlhodobé úvery  
4.Emitované dlhodobé cenné papiere  
5.Finančný prenájom  
 Spolu  
Číslo riadkun.2. Dane a poplatkyBežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.Daň z pridanej hodnoty  
2.Spotrebné dane  
3.Majetkové dane  
4.Miestne dane a poplatky  
5.Súdne poplatky a iné poplatky  
 Spolu  

G. Ostatné poznámky

1. Údaje o vzťahoch so spriaznenými osobami

Číslo riadkua). Podiely spriaznených osôb na základom
 imaní obchodníka s cennými papiermi
 a jeho dcérskych úč. j. a pridružených
 úč. j.
Bežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.Podiely na základnom imaní obchodníka s cennými papiermi  
2.Podiely na základnom imaní dcérskych úč. j.  
3.Podiely na základnom imaní pridružených úč. j.  
Číslo riadkub). Finančné vzťahy so spriaznenými
 osobami
Bežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.Krátkodobé pohľadávky  
2.Dlhodobé pohľadávky  
3.Krátkodobé záväzky  
4.Dlhodobé záväzky  
Číslo riadkuc). Vydané záruky za spriaznené osobyBežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.Dcérske účtovné jednotky  
2.Pridružené účtovné jednotky  
3.Ostatné spriaznené osoby  
 Spolu  
Číslo riadkud). Prijaté záruky od spriaznených osôbBežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.Dcérske účtovné jednotky  
2.Pridružené účtovné jednotky  
3.Ostatné spriaznené osoby  
 Spolu  

2. Uvedú sa údaje o udalostiach, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom zostavenia účtovnej závierky.

3. Uvedú sa opravy chýb minulých účtovných období, ktoré majú taký podstatný vplyv na účtovnú závierku jedného alebo viacerých predchádzajúcich účtovných období, že by tieto účtovné závierky nepodávali verný a pravdivý obraz o predmete účtovníctva obchodníka s cennými papiermi; v tomto prípade sa uvádza vplyv týchto zmien na vlastné imanie ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

4. Uvedie sa návrh na rozdelenie zisku bežného účtovného obdobia.

5. Uvedie sa priemerný počet zamestnancov v účtovnom období, pričom priemerný počet zamestnancov sa vypočíta ako priemer koncových stavov v jednotlivých štvrťrokoch v účtovnom období; počet členov štatutárnych orgánov, riadiacich orgánov, dozorných orgánov, prípadne iných orgánov.

6. Uvedú sa náklady alebo výnosy, ktoré majú vplyv na splatnú daň z príjmov za prechádzajúce účtovné obdobie.

7. Uvedú sa údaje o zamestnaneckých požitkoch, na základe ktorých majú zamestnanci nárok na finančné nástroje vydané obchodníkom s cennými papiermi viazané na vlastné imanie alebo podľa ktorých výška záväzkov obchodníka s cennými papiermi voči zamestnancom je závislá na budúcej cene finančných nástrojov, napríklad obchodníkom s cennými papiermi vydané akcie alebo opcie na akcie.

8. Uvedie sa výnos na akciu.

9. Uvedú sa údaje o úverovom riziku, a to:

a)  o použitých spôsoboch a postupoch úverového hodnotenia dlžníka vrátane vysvetlenia obsahu jednotlivých hodnotiacich stupňov,

b)  popis pohľadávok, ktorých ocenenie sa upravuje skupinovo,

c)  popis spôsobov a nástrojov znižovania úverového rizika,

d)  popis významných koncentrácií úverového rizika a popis spôsobov a postupov používaných pre zabezpečenie obchodníkom s cennými papiermi akceptovanej koncentrácie úverového rizika,

10. Uvedú sa údaje o trhovom riziku, a to:

a)  o používaní nových finančných nástrojov,

b)  o spôsoboch a postupoch používaných na meranie, sledovanie a riadenie trhového rizika,

c)  o spôsoboch zabezpečenia sa proti nepriaznivému vplyvu zmien trhových úrokových mier,

d)  o citlivosti majetku a záväzkov na zmeny úrokových mier,

e)  o spôsoboch a postupoch merania úrokového rizika,

f) rozpis majetku a záväzkov podľa dátumu zmluvnej zmeny úrokovej miery alebo dátumu zostatkovej doby splatnosti v členení do jedného mesiaca, od jedného mesiaca do troch mesiacov, od troch mesiacov do jedného roka, od jedného roka do päť rokov a nad päť rokov.

11. Uvedú sa údaje o ostatných druhoch rizík, a to:

a)  o spôsoboch a postupoch identifikácie rizík, ktorým je obchodník s cennými papiermi vystavený a

b)  o spôsoboch a postupoch merania, sledovania a riadenia týchto rizík.

Číslo riadku12. Náklady účtovnej jednotky voči
 audítorovi za účtovné obdobie
Bežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
 Overenie účtovnej závierky  
 Uisťovacie audítorské služby  
 Súvisiace audítorské služby  
 Daňové poradenstvo  
 Ostatné audítorské služby  
 Spolu  

H. Prehľad o iných aktívach a iných pasívach (Podsúvaha)

Ozna-
čenie
POLOŽKABežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
ab12
x Iné aktíva x x
1.Práva na vypožičanie peňažných prostriedkov  
2.Pohľadávky zo spotových obchodov  
3.Pohľadávky z termínovaných obchodov  
4.Pohľadávky z európskych opcií  
5.Pohľadávky z amerických opcií  
6.Pohľadávky z bankových záruk  
7.Pohľadávky z ručenia  
8.Pohľadávky zo záložných práv  
9.Cenné papiere nadobudnuté zabezpečovacím prevodom práva  
10.Práva k cudzím veciam a právam  
11.Hodnoty odovzdané do úschovy a na uloženie  
12.Hodnoty odovzdané do správy  
13.Hodnoty v evidencii  
 Iné aktíva spolu  
Ozna-
čenie
POLOŽKABežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
ab12
xIné pasívaxx
1.Záväzky na požičanie peňažných prostriedkov  
2.Záväzky zo spotových obchodov  
3.Záväzky z termínovaných obchodov  
4.Záväzky z európskych opcií  
5.Záväzky z amerických opcií  
6.Záväzky z bankových záruk  
7.Záväzky z ručenia  
8.Záväzky zo záložných práv a zálohov  
9.Cenné papiere prevedené zabezpečovacím prevodom práva  
10.Práva iných k veciam a právam fondu  
11.Hodnoty prevzaté do správy  
12.Záväzky v evidencii  
 Iné pasíva spolu  

Použité skratky:

Dtstrana má dať účtu
Úč. o.účtovné obdobie
FNfinančný nástroj
h.hodina vo všetkých gramatických pádoch aj v množnom čísle
úč. j.účtovná jednotka

Vysvetlivka:

Určenie časového obdobia v tabuľke, napríklad „do jedného mesiaca“, znamená vrátane posledného dňa obdobia.