Oznámenie č. 537/2010 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 18. decembra 2007 č. MF/26307/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie, o rámcovej účtovej osnove a postupoch účtovania pre obchodníkov s cennými papiermi a pobočky zahraničných obchodníkov s cennými papiermi a o zmene a doplnení niektorých opatrení v znení opatrenia z 10. decembra 2008 č. MF/24547/2008-74

Čiastka 196/2010
Platnosť od 29.12.2010
Účinnosť od 01.01.2011
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2011.

537

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

opatrenie z 27. decembra 2010 č. MF/027014/2010-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 18. decembra 2007 č. MF/26307/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie, o rámcovej účtovej osnove a postupoch účtovania pre obchodníkov s cennými papiermi a pobočky zahraničných obchodníkov s cennými papiermi a o zmene a doplnení niektorých opatrení v znení opatrenia z 10. decembra 2008 č. MF/24547/2008-74.

Týmto opatrením sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 18. decembra 2007 č. MF/26307/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie, o rámcovej účtovej osnove a postupoch účtovania pre obchodníkov s cennými papiermi a pobočky zahraničných obchodníkov s cennými papiermi a o zmene a doplnení niektorých opatrení (oznámenie č. 641/2007 Z. z.) v znení opatrenia z 10. decembra 2008 č. MF/24547/2008-74 (oznámenie č. 593/2007 Z. z.) na účel spresnenia účtovania o hmotnom majetku a o nehmotnom majetku, o vlastných akciách a o derivátoch.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2011.

Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 13/2010 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky a v elektronickej forme na internetovej stránke http://www.finance.gov.sk/.

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 27. decembra 2010 č. MF/27014/2010-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 18. decembra 2007 č. MF/26307/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie, o rámcovej účtovej osnove a postupoch účtovania pre obchodníkov s cennými papiermi a pobočky zahraničných obchodníkov s cennými papiermi a o zmene a doplnení niektorých opatrení v znení opatrenia z 10. decembra 2008 č. MF/24547/2008-74 Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov ustanovuje: Čl. I Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 18. decembra 2007 č. MF/26307/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie, o rámcovej účtovej osnove a postupoch účtovania pre obchodníkov s cennými papiermi a pobočky zahraničných obchodníkov s cennými papiermi a o zmene a doplnení niektorých opatrení (oznámenie č. 641/2007 Z. z.) v znení opatrenia z 10. decembra 2008 č. MF/24547/2008-74 (oznámenie č. 593/2008 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 22 ods. 1 a 4 sa vypúšťa posledná veta.

2. V § 27 odsek 6 znie:

„(6) Za deň uskutočnenia účtovného prípadu nadobudnutia hmotného majetku a nadobudnutia nehmotného majetku sa považuje deň jeho zaradenia do užívania. Majetok sa zaradí do užívania v deň, keď sa stane pripraveným na zamýšľané použitie. Za pripravený na zamýšľané po­užitie sa majetok považuje, ak sú zabezpečené všetky jeho technické funkcie potrebné na jeho užívanie a splnenie povinností podľa osobitných predpisov5a). Uvedením do užívania sa rozumie aj vydanie povolenia na predčasné užívanie stavby5b) alebo rozhodnutia o dočasnom užívaní stavby na skúšobnú prevádzku5c).“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 5a až 5c znejú:

5a) Napríklad zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

5b) § 83 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 229/1997 Z. z..

5c) § 84 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.“.

3. V § 32 odsek 5 znie:

„(5) Vlastné akcie sa účtujú v menovitej hodnote v pasívach na strane má dať účtu Vlastné akcie účtovej skupiny Základné imanie. Kladný rozdiel medzi menovitou hodnotou vlastných akcií a ich obstarávacou cenou sa účtuje ako zvýšenie emisného ážia na analytickom účte k účtu Emisné ážio a záporný rozdiel sa účtuje ako zníženie emisného ážia. Ak dôjde k predaju vlastných akcií, príslušné vlastné akcie sa odúčtujú v ich menovitej hodnote z účtu Vlastné akcie súvzťažne na ťarchu účtu Pohľadávky voči akcionárom a rozdiel medzi ich predajnou cenou a ich menovitou hodnotou sa súvzťažne účtuje ako zvýšenie emisného ážia, ak je rozdiel kladný a ako zníženie emisného ážia, ak je rozdiel záporný. Ak dôjde k bezodplatnému prevodu vlastných akcií, ich menovitá hodnota sa súvzťažne zaúčtuje na ťarchu účtu Emisné ážio.“.

4. V § 34 ods. 6 sa slovo „súčtoch“ nahrádza slovom „účtoch“.

5. V § 35 odsek 7 znie:

„(7) Kúpená opcia sa účtuje ako majetok na účtoch Kúpené call opcie/Kúpené put opcie v účtovej skupine Opcie súvzťažne v prospech záväzku za opčnú prémiu. Vypísaná opcia sa účtuje ako záväzok na účtoch Vypísané call opcie/Vypísané put opcie v účtovej skupine Opcie súvzťažne na ťarchu pohľadávky na opčnú prémiu. Hodnota opčnej prémie je hodnotou opcie ku dňu jej dohodnutia. V deň expirácie opcie sa

a) zaúčtuje pohľadávka na odobratie podkladového nástroja ocenená reálnou hodnotou podkladového nástroja alebo pohľadávka na odplatu za dodanie podkladového nástroja a súvzťažne sa zaúčtuje záväzok za odplatu za odobratie podkladového nástroja alebo záväzok na dodanie podkladového nástroja ocenený jeho reálnou hodnotou a odúčtuje sa opcia z účtu Opcie, čim sa vyrovná debetná strana a kreditná strana účtovania operácie kúpy podkladového nástroja v rámci opčného obchodu alebo

b) použije účtovníctvo obchodného dňa podľa odseku 5 písm. b) alebo účtovníctvo dňa vyrovnania podľa odseku 5 písm. c).“.

6. § 35 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:

„(8) Ak má účtovná jednotka záväzok na dodanie podkladového nástroja podľa odseku 5 alebo odseku 7 a tento nástroj má v zásobe a neoceňuje ho reálnou hodnotou denne, rozdiel medzi jeho ocenením v zásobe a jeho reálnou hodnotou podľa odseku 5 a odseku 7 pri jeho odúčtovaní zo zásoby sa zaúčtuje súvzťažne na účtoch Zisky/straty z operácií s cennými papiermi alebo Zisky/straty z operácií s devízami a s majetkom a záväzkami ocenenými cudzou menou účtovej skupiny 72 Zisky/straty z operácií s majetkom a záväzkami.“.

7. § 38 vrátane nadpisu znie:

㤠38

Účtovanie o hmotnom majetku a nehmotnom majetku

(1) O výdavkoch na obstaranie hmotného majetku a nehmotného majetku sa účtuje na účte Obstaranie hmotného majetku a na účte Obstaranie nehmotného majetku účtovej skupiny 44. Konečný zostatok príslušného účtu obstarania majetku je obstarávacou cenou predmetného majetku. V deň zaradenia do užívania sa majetok preúčtuje na príslušný účet účtovej skupiny 43 Hmotný majetok alebo na príslušný účet účtovej skupiny 47 Nehmotný majetok.

(2) Vo vnútornom predpise obchodníka s cennými papiermi sa určí hodnota drobného hmotného majetku a drobného nehmotného majetku, ktorého hodnota jednotlivo je v pomere k celkovej hodnote majetku zanedbateľná a ktorý nemá kľúčový význam pre výkon činnosti obchodníka s cennými papiermi a určí sa, že výdavok na obstaranie takéhoto majetku sa neaktivuje, ale účtuje sa na ťarchu nákladov.

(3) Ak sa účtovná jednotka rozhodne nepoužívať ďalej hmotný majetok alebo nehmotný majetok na určený účel, ale ho predať, tento majetok sa preúčtuje na účet Majetok na predaj účtovej skupiny 39.“.

8. V § 43 ods. 5 a 6 sa odkazy 12 a 14 nahrádzajú odkazom 14a.

Poznámka pod čiarou k odkazu 14a znie:

„14a) Zákon č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

9. V § 43 ods. 7 písm. b) sa odkaz 12 nahrádza odkazom 14.

10. V § 44 ods. 5 sa slová „§ 33 ods. 4“ nahrádzajú slovami „§ 32 ods. 5“.

11. V nadpise prílohy č. 4 sa vypúšťajú slová „a pobočky zahraničných obchodníkov s cennými papiermi“.

12. V prílohe č. 4 účtovej triede 5 sa za účtovú skupinu 53 vkladá účtová skupina 54, ktorá znie:

„54 Základné imanie

Upísané základné imanie

Pohľadávky voči akcionárom

Vlastné akcie“.

13. V prílohe č. 4 účtovej triede 5 účtové skupiny 55 a 56 znejú:

„55 Kapitálové fondy

Emisné ážio

Fond z ocenenia podielov na vlastnom imaní, ktorých ocenenie je vyjadrené v cudzej mene

Fond z ocenenia podielov na vlastnom imaní metódou vlastného imania

Fond z ocenenia cenných papierov na predaj

56 Fondy tvorené zo zisku

Rezervné fondy“.

Čl. II

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2011.

Ivan Mikloš

podpredseda vlády a minister financií