Vyhláška č. 567/2006 Z. z.Vyhláška Národnej banky Slovenska, ktorou sa ustanovuje obsah správ o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde, správ o hospodárení s vlastným majetkom dôchodkovej správcovskej spoločnosti, spôsob a rozsah ich zverejňovania a obsah dennej informácie o každej transakcii s majetkom v dôchodkovom fonde

(v znení č. 91/2008 Z. z., 523/2008 Z. z.)

Čiastka 217/2006
Platnosť od 20.10.2006 do31.12.2009
Účinnosť od 01.01.2009 do31.12.2009
Zrušený 545/2009 Z. z.