Nariadenie vlády č. 658/2005 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky

Čiastka 260/2005
Platnosť od 31.12.2005 do31.07.2014
Účinnosť od 01.09.2013 do31.07.2014
Zrušený 355/2007 Z. z.
Redakčná poznámka

Zákon č. 204/2014 Z. z. vložil do § 65 zákona č. 355/2007 Z. z. nový bod 26, ktorý je zrušovacím ustanovením pre nariadenie vlády č. 658/2005 Z. z.