Nariadenie vlády č. 658/2005 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky

Čiastka 260/2005
Platnosť od 31.12.2005 do31.07.2014
Účinnosť od 01.09.2013 do31.07.2014
Zrušený 355/2007 Z. z.
Redakčná poznámka

Zákon č. 204/2014 Z. z. vložil do § 65 zákona č. 355/2007 Z. z. nový bod 26, ktorý je zrušovacím ustanovením pre nariadenie vlády č. 658/2005 Z. z.

658

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

zo 14. decembra 2005,

ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. g) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nariaďuje:


§ 1

Predmet úpravy

(1) Toto nariadenie vlády ustanovuje požiadavky na výrobu, dovoz a uvádzanie do obehu kozmetických výrobkov v záujme ochrany spotrebiteľa pri voľnom pohybe kozmetických výrobkov.

(2) Toto nariadenie vlády sa nevzťahuje na humánne a veterinárne lieky,1) zdravotnícke pomôcky,1) omamné a psychotropné látky,2) chemické látky a zmesi,3) biocídne výrobky,4) potraviny5) a iné výrobky, ktoré sa do ľudského tela aplikujú prehĺtaním, injekčne, inhaláciou alebo implantáciou.

§ 2

Základné pojmy

Na účely tohto nariadenia vlády

a) kozmetickým výrobkom je látka alebo zmes určený na použitie na vonkajšie časti ľudského tela, a to pokožku, vlasový systém, nechty, pery a vonkajšie pohlavné orgány alebo zuby a sliznicu ústnej dutiny s cieľom výlučne alebo prevažne ich čistiť, parfumovať, meniť ich vzhľad, chrániť ich, udržiavať ich v dobrom stave alebo korigovať ľudské pachy,

b) konečným kozmetickým výrobkom je na účely zákazu testovania na zvieratách kozmetický výrobok takého konečného zloženia, v akom je umiestnený na trh a dostupný spotrebiteľovi, alebo jeho prototyp,

c) prototypom je prvý model alebo vzor kozmetického výrobku, ktorý nepochádza z výrobnej dávky a podľa ktorého je konečný kozmetický výrobok vyvinutý alebo sériovo vyrábaný,

d) výrobcom je podnikateľ6) so sídlom alebo miestom podnikania na území členského štátu Európskej únie (ďalej len „členský štát“), ktorý kozmetický výrobok vyrobil, upravil alebo sa ako výrobca na kozmetickom výrobku označil, uviedol na kozmetickom výrobku svoju ochrannú známku alebo iný rozlišovací znak, alebo iná osoba v dodávateľskom reťazci, ktorej činnosť môže ovplyvniť bezpečnostné vlastnosti kozmetického výrobku,

e) splnomocneným zástupcom výrobcu je podnikateľ so sídlom alebo miestom podnikania na území členského štátu, ktorý zastupuje výrobcu so sídlom alebo miestom podnikania mimo územia členských štátov,

f) zodpovednou osobou je osoba zodpovedná za umiestnenie kozmetického výrobku na trh, a to výrobca, splnomocnený zástupca výrobcu, a ak neexistuje splnomocnený zástupca výrobcu, iná osoba so sídlom alebo miestom podnikania na území členského štátu, ktorá umiestnila kozmetický výrobok na trh členského štátu,

g) predajcom je každý podnikateľ v dodávateľskom reťazci, ktorý vykonáva následné obchodné činnosti po umiestnení kozmetického výrobku na trh v členskom štáte,

h) predajom je zmena vlastníckeho práva ku kozmetickému výrobku, a to odplatne alebo bezodplatne,

i) ochranou spotrebiteľa je najmä ochrana zdravia fyzickej osoby, ktorá získala kozmetický výrobok na priamu spotrebu najmä pre seba alebo príslušníkov svojej domácnosti,

j) umiestnením na trh je okamih, keď kozmetický výrobok prvýkrát prechádza odplatne alebo bezodplatne z procesu výroby alebo dovozu do procesu predaja, a to aj v prípade, ak je určený na priamu spotrebu,

k) rámcovým zložením je zloženie skupiny kozmetických výrobkov, ktoré majú rovnaký účel použitia alebo rovnakú cieľovú skupinu spotrebiteľov.

§ 3

Zoznam kategórií kozmetických výrobkov

Zoznam kategórií kozmetických výrobkov je uvedený v prílohe č. 1.

§ 4

Požiadavky na bezpečnosť kozmetických výrobkov

(1) Kozmetický výrobok umiestnený na trh nesmie spôsobiť poškodenie zdravia ľudí, ak sa používa za bežných alebo racionálne predvídateľných podmienok, najmä v súlade s jeho prezentáciou, označením, návodom na použitie, likvidáciou, ako aj so všetkými údajmi a informáciami poskytovanými zodpovednou osobou. Uvedenie upozornení, ktoré je potrebné dodržiavať pri použití kozmetického výrobku, nezbavuje zodpovednú osobu zaistiť dodržiavanie ustanovení tohto nariadenia vlády.

(2) Dodržaním požiadaviek na bezpečnosť kozmetických výrobkov podľa tohto nariadenia vlády nie sú dotknuté ostatné požiadavky na bezpečnosť podľa osobitného predpisu.7)

(3) Zoznam látok, ktoré nesmú byť zložkami kozmetických výrobkov, je uvedený v prílohe č. 2. V kozmetických výrobkoch sa môže nachádzať stopové množstvo týchto látok, ak sa jeho prítomnosti pri dodržaní správnej výrobnej praxe nie je možné technologicky vyhnúť a ak je bezpečné za podmienok ustanovených v odseku 1.

(4) Látky uvedené v prílohách č. 3, 4, 6 a 7 môžu byť v zložení kozmetických výrobkov prítomné za podmienok ustanovených v týchto prílohách, pričom

a) zoznam látok, ktorých použitie v kozmetických výrobkoch je obmedzené, je uvedený v prílohe č. 3,

b) zoznam povolených farbív v kozmetických výrobkoch je uvedený v prílohe č. 4,

c) zoznam povolených konzervačných látok v kozmetických výrobkoch je uvedený v prílohe č. 6,

d) zoznam povolených ultrafialových filtrov v kozmetických výrobkoch je uvedený v prílohe č. 7.

(5) Zoznam látok, ktoré sú vylúčené z pôsobnosti tohto nariadenia vlády, je uvedený v prílohe č. 5. Výrobok, ktorý obsahuje látku uvedenú v prílohe č. 5, nie je kozmetickým výrobkom.

(6) Ak kozmetický výrobok spĺňa požiadavky ustanovené týmto nariadením vlády, jeho umiestnenie na trh a predaj (ďalej len „uvádzanie do obehu“) nesmie byť zakázané alebo obmedzené, ak ďalej nie je ustanovené inak.

(7) Uvádzanie kozmetického výrobku do obehu možno obmedziť ustanovením osobitných podmienok vtedy, keď kozmetický výrobok spĺňa požiadavky ustanovené týmto nariadením vlády, ale predstavuje riziko pre zdravie ľudí. Platnosť obmedzenia trvá do nadobudnutia právoplatnosti ochranných opatrení Európskej komisie (ďalej len „Komisia“).

(8) Ak je spochybnená bezpečnosť zložky v kozmetickom výrobku, zložka sa používa často a nedá sa nahradiť inou zložkou, ktorá by bola schopná plniť jej funkciu v kozmetickom výrobku, existuje špecifický problém súvisiaci so zdravím ľudí a je odôvodnená požiadavka vykonať testovanie na zvieratách, zodpovedná osoba so sídlom alebo miestom podnikania v Slovenskej republike môže požiadať Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“)8) o povolenie výnimky zo zákazu

1. testovať konečný kozmetický výrobok alebo jeho prototyp na zvieratách podľa § 15 ods. 1 písm. c) prvého bodu,

2. testovať zložky alebo kombináciu zložiek podľa § 15 ods. 1 písm. c) druhého bodu,

3. uvádzať do obehu kozmetické výrobky, ak ich zložky, kombinácia zložiek alebo ich konečné zloženie sa na účely splnenia požiadaviek tohto nariadenia vlády testovali na zvieratách podľa § 15 ods. 1 písm. b).

(9) Žiadosť o povolenie výnimky podľa odseku 8 musí obsahovať

a) obchodné meno a sídlo alebo meno, priezvisko a miesto podnikania žiadateľa,

b) doklad o oprávnení na podnikanie,

c) zhodnotenie situácie, odôvodnenie požiadavky vykonať testovanie na zvieratách a uvedenie nevyhnutných opatrení,

d) projekt testovania v rozsahu podľa osobitného predpisu,9)

e) iné údaje súvisiace s vydaním povolenia podľa požiadaviek Komisie.

(10) Povolenie výnimky podľa odseku 8 musí obsahovať

a) obchodné meno a sídlo alebo meno, priezvisko a miesto podnikania žiadateľa,

b) čas platnosti povolenia,

c) podmienky testovania a hlásenia výsledkov testovania.

§ 5

Použitie inej látky v kozmetických výrobkoch

(1) Použitie inej látky v kozmetických výrobkoch ako uvedenej v zozname povolených látok v prílohách č. 4, 6 a 7 (ďalej len „iná látka“) je možné len na základe povolenia úradu8) vydaného na žiadosť zodpovednej osoby so sídlom alebo miestom podnikania na území Slovenskej republiky.

(2) Na kozmetické výrobky určené výlučne na farbenie vlasov, ktoré obsahujú iné farbivá, ako sú uvedené v prílohe č. 4, sa ustanovenie odseku 1 nevzťahuje.

(3) Žiadosť o vydanie povolenia na použitie inej látky podľa odseku 1 musí obsahovať

a) obchodné meno a sídlo alebo meno, priezvisko a miesto podnikania žiadateľa,

b) doklad o oprávnení na podnikanie,

c) presnú identifikáciu inej látky a jej klasifikáciu podľa osobitných predpisov;10) pri identifikácii inej látky sa musí uviesť, ak existuje, jej

1. chemický názov,

2. názov podľa systému Medzinárodnej únie pre čistú a aplikovanú chémiu (ďalej len „IUPAC“),

3. medzinárodný nepatentovaný názov podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (ďalej len „INN“),

4. názov podľa Európskeho liekopisu (ďalej len „Ph. Eur.“),

5. medzinárodne určené číslo pridelené inej látke na účel jej presnej identifikácie (ďalej len „CAS“ ),

6. číslo pridelené inej látke v Európskom zozname existujúcich komerčných chemických látok (ďalej len „EINECS“),

7. číslo pridelené inej látke v Európskom zozname nových chemických látok (ďalej len „ELINCS“),

8. indexové číslo farbiva (ďalej len „CI“),

9. názov východiskovej suroviny, použitej časti rastliny, živočícha alebo ich produktu a názvy súčastí inej látky, ako sú rozpúšťadlá, ak inú látku nemožno inak identifikovať,

d) hodnotenie bezpečnosti inej látky pri použití v kozmetických výrobkoch s prihliadnutím na jej toxikologický profil, chemickú štruktúru a stupeň expozície,

e) účel použitia inej látky alebo jej funkciu,

f) odôvodnenie použitia inej látky,

g) zoznam kozmetických výrobkov, v ktorých bude iná látka použitá,

h) kvalitatívne a kvantitatívne zloženie kozmetických výrobkov, v ktorých bude iná látka použitá,

i) domáce a zahraničné údaje o inej látke a kozmetických výrobkoch, ktoré obsahujú inú látku,

j) vyhlásenie o tom, či žiadosť o vydanie povolenia na použitie inej látky bola predložená príslušnému orgánu v inom členskom štáte, a vyhlásenie o jeho rozhodnutí.

(4) Povolenie na použitie inej látky podľa odseku 1 možno vydať najviac na tri roky. Povolenie musí obsahovať

a) obchodné meno a sídlo alebo meno, priezvisko a miesto podnikania žiadateľa,

b) názov kozmetických výrobkov, v ktorých bude iná látka použitá,

c) údaje, ktoré musia byť uvedené v označení kozmetického výrobku,

d) čas platnosti povolenia,

e) iné podmienky povolenia súvisiace s ochranou zdravia ľudí.

(5) Žiadateľ môže pred ukončením platnosti povolenia podľa odseku 1 požiadať o zaradenie inej látky do zoznamu povolených látok. V žiadosti uvedie účel použitia inej látky a údaje, na základe ktorých bolo vydané povolenie.

(6) Ak žiadateľ požiada o zaradenie inej látky do zoznamu povolených látok podľa odseku 5 a ak nenastali zmeny súvisiace s jej bezpečnosťou, platnosť povolenia sa predĺži do času rozhodnutia Komisie. Ak Komisia nezaradí inú látku do zoznamu povolených látok, povolenie sa zruší.

Označovanie kozmetických výrobkov

§ 6

(1) Na obale, do ktorého je kozmetický výrobok zabalený alebo naplnený (ďalej len „vnútorný obal“), a na prípadnom vonkajšom spotrebiteľskom obale (ďalej len „vonkajší obal“) kozmetického výrobku musia byť viditeľným, čitateľným a nezmazateľným spôsobom uvedené, ak ďalej nie je ustanovené inak, tieto údaje:

a) obchodné meno a sídlo alebo meno, priezvisko a miesto podnikania zodpovednej osoby,

b) nominálny obsah v čase balenia,

c) dátum minimálnej trvanlivosti,

d) upozornenia, ktoré je potrebné dodržiavať pri použití kozmetického výrobku,

e) identifikácia výrobnej dávky,

f) účel použitia,

g) zoznam zložiek.

(2) Údaje podľa odseku 1 písm. g) možno uviesť len na vonkajšom obale.

(3) Údaje podľa odseku 1 písm. b) až d) a f) musia byť uvedené v štátnom jazyku.

(4) V prípade použitia inej látky podľa § 5 ods. 1 sa kozmetický výrobok musí označiť aj údajmi uvedenými v povolení na použitie inej látky podľa § 5 ods. 4 písm. c).

(5) Kozmetický výrobok, ktorý nie je balený výrobcom, ale balí sa v mieste predaja na želanie spotrebiteľa, alebo je vopred balený na okamžitý predaj, musí byť označený podľa odseku 1, pričom požadované údaje možno uviesť aj na letáčiku, páske, kartičke alebo štítku priložených ku kozmetickému výrobku alebo pripevnených na ňom.

(6) Na obale kozmetického výrobku, letáčiku, páske, kartičke, štítku alebo doklade, ktorý kozmetický výrobok sprevádza alebo na kozmetický výrobok odkazuje, môže byť uvedený údaj o tom, že kozmetický výrobok nebol testovaný na zvieratách.

(7) Údaj podľa odseku 6 možno uviesť, iba ak výrobca a jeho dodávatelia surovín sami alebo prostredníctvom inej osoby netestovali na zvieratách zložky, konečný kozmetický výrobok a jeho prototyp alebo na výrobu kozmetického výrobku nepoužili zložky, ktoré boli na účely vývoja nového kozmetického výrobku testované na zvieratách inou osobou.

(8) Kozmetický výrobok nesmie byť označený alebo prezentovaný spôsobom, ktorý je nepravdivý alebo môže uviesť spotrebiteľa do omylu o jeho vlastnostiach. V označení kozmetického výrobku sa nesmú používať texty, názvy, obchodné značky, obrázky, figurálne alebo iné zobrazenia na označenie vlastností, ktoré nemá.11)

§ 7

(1) Obchodné meno a sídlo alebo meno, priezvisko a miesto podnikania zodpovednej osoby možno uviesť v skrátenej forme, ak to umožní jej všeobecnú identifikáciu.

(2) Na kozmetickom výrobku vyrobenom mimo územia členských štátov musí byť uvedená aj krajina pôvodu.

§ 8

(1) Na obale kozmetického výrobku musí byť uvedený nominálny obsah v čase balenia daný hmotnosťou alebo objemom kozmetického výrobku okrem balenia s nominálnou hmotnosťou menšou ako 5 g alebo s nominálnym objemom menším ako 5 ml, nepredajných vzoriek a okrem balenia na jednorazové použitie.

(2) Nominálny obsah podľa odseku 1 nemusí byť uvedený na obale kozmetického výrobku, ktorý obsahuje niekoľko samostatných balení a pre ktorý údaj o hmotnosti alebo objeme nie je podstatný. Na obale takého kozmetického výrobku musí byť uvedený počet jednotlivých balení. Počet jednotlivých balení nemusí byť uvedený, ak je ľahko viditeľný cez obal alebo ak sa jednotlivé balenia bežne predávajú samostatne.

§ 9

(1) Dátum minimálnej trvanlivosti musí byť uvedený slovami „Najlepšie spotrebovať do“, po ktorých nasleduje dátum alebo údaj, kde je dátum uvedený na obale. Dátum minimálnej trvanlivosti musí byť uvedený mesiacom a rokom alebo dňom, mesiacom a rokom v tomto poradí.

(2) Ak je potrebné, na obale kozmetického výrobku musia byť uvedené podmienky, ktoré treba splniť, aby bola zabezpečená minimálna trvanlivosť kozmetického výrobku.

(3) Dátum minimálnej trvanlivosti nie je povinné uvádzať, ak minimálna trvanlivosť kozmetického výrobku je viac ako 30 mesiacov. Ak dátum minimálnej trvanlivosti kozmetického výrobku nie je na obale uvedený a po otvorení kozmetického výrobku môžu nastať zmeny, ktoré majú vplyv na jeho minimálnu trvanlivosť, musí byť v označení takého kozmetického výrobku uvedený symbol otvoreného téglika podľa prílohy č. 8. Súčasťou symbolu otvoreného téglika musí byť lehota vyjadrená v mesiacoch alebo rokoch, počas ktorej možno kozmetický výrobok používať bez poškodenia zdravia ľudí.

§ 10

(1) Na vnútornom obale a vonkajšom obale kozmetického výrobku musia byť uvedené upozornenia, ktoré je potrebné dodržiavať pri použití kozmetického výrobku, najmä tie, ktoré sú uvedené v prílohách č. 3, 6 a 7 v stĺpci „Podmienky použitia a upozornenia, ktoré musia byť uvedené na obale kozmetického výrobku“, návod na použitie, ak je pre bezpečné použitie kozmetického výrobku potrebný, ako aj osobitné upozornenia pri použití kozmetického výrobku na profesionálne použitie, najmä na starostlivosť o vlasy.

(2) Ak z praktických dôvodov, najmä z dôvodu veľkosti a tvaru kozmetického výrobku (ďalej len „praktické dôvody“) nemožno upozornenia, ktoré je potrebné dodržiavať pri použití kozmetického výrobku podľa odseku 1, uviesť na vnútornom obale a vonkajšom obale, musia byť uvedené na letáčiku, páske, kartičke alebo štítku priložených ku kozmetickému výrobku alebo pripevnených na ňom. Na tento spôsob označenia musí byť spotrebiteľ upozornený na vnútornom obale a vonkajšom obale skrátenou slovnou informáciou alebo symbolom, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 9.

§ 11

Výrobná dávka musí byť uvedená číslom alebo iným spôsobom, ktorý ju umožní identifikovať. Pri malých kozmetických výrobkoch možno výrobnú dávku uviesť len na vonkajšom obale.

§ 12

Účel použitia kozmetického výrobku musí byť uvedený, ak nie je jasný z prezentácie kozmetického výrobku.

§ 13

(1) Látky použité ako zložky pri výrobe kozmetického výrobku musia byť uvedené v zozname zložiek v klesajúcom poradí podľa hmotnosti v čase ich pridania v procese výroby. Zložky v množstve menšom ako jedno hmotnostné percento sa uvádzajú v ľubovoľnom poradí po zložkách, ktorých je v kozmetickom výrobku viac ako jedno hmotnostné percento. Farbivá musia byť uvedené po ostatných zložkách v ľubovoľnom poradí. Pri dekoratívnom kozmetickom výrobku, ktorý je uvádzaný do obehu vo viacerých farebných odtieňoch, možno uviesť celú škálu používaných farbív, ak im predchádza slovné označenie „môže obsahovať“ alebo „+/–“. Zložky musia byť uvedené v Medzinárodnom názvosloví kozmetických zložiek (ďalej len „INCI“).12) Ak taký názov neexistuje, musí byť uvedený názov podľa iného existujúceho názvoslovia. Pre zložku, ktorú nemožno takto uviesť, musí byť uvedený názov východiskovej suroviny, použitej časti rastliny, živočícha alebo ich produktov a názvy súčastí zložky, ako sú rozpúšťadlá. Farbivá musia byť uvedené v CI podľa prílohy č. 4. Zoznamu zložiek musí predchádzať označenie „Ingredients“.

(2) Za zložky podľa odseku 1 sa nepovažujú

a) nečistoty v surovinách,

b) technologické pomocné látky pridané počas výroby, ale neprítomné v kozmetickom výrobku,

c) látky ako rozpúšťadlá alebo nosiče vonných a aromatických kompozícií použité v nevyhnutnom množstve.

(3) Vonné a aromatické kompozície a ich suroviny sa uvádzajú v zozname zložiek skupinovým názvom „parfum“ alebo „aroma“, ale látky, pre ktoré sa to požaduje v prílohe č. 3 časti 1 stĺpci „Ďalšie obmedzenia a požiadavky“, musia byť uvedené v zozname zložiek bez ohľadu na ich funkciu v kozmetickom výrobku.

(4) Ak zoznam zložiek nemožno z praktických dôvodov uviesť na obale, musí byť uvedený na letáčiku, páske, kartičke alebo štítku priložených ku kozmetickému výrobku alebo pripevnených na ňom. Na tento spôsob označenia musí byť spotrebiteľ upozornený skrátenou slovnou informáciou alebo symbolom, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 9. Skrátenú slovnú informáciu alebo symbol stačí uviesť len na vonkajšom obale.

(5) Ak nie je možné z praktických dôvodov zoznam zložiek uviesť na obale, letáčiku, páske, kartičke alebo štítku priložených ku kozmetickému výrobku alebo pripevnených na ňom, ide o mydlá, kúpeľové guľôčky a iné malé kozmetické výrobky, musí byť uvedený na ozname umiestnenom v blízkosti miesta, kde je daný kozmetický výrobok vystavený na predaj.

(6) Ak kozmetický výrobok obsahuje látku, ktorá nemusí byť uvedená v zozname zložiek podľa § 14 ods. 1, v zozname zložiek musí byť namiesto názvu látky uvedené registračné číslo pridelené danej látke v povolení.

§ 14

Neuvedenie zložky v označení kozmetického výrobku

(1) Z dôvodu ochrany obchodného tajomstva13) nemusí byť v zozname zložiek uvedená použitá látka, ak jej neuvedenie v označení kozmetického výrobku úrad povolil8) na základe žiadosti zodpovednej osoby so sídlom alebo miestom podnikania na území Slovenskej republiky podanej pred umiestnením kozmetického výrobku na trh.

(2) Žiadosť o vydanie povolenia na neuvedenie látky v zozname zložiek v označení kozmetických výrobkov z dôvodu ochrany obchodného tajomstva musí obsahovať

a) obchodné meno a sídlo alebo meno, priezvisko a miesto podnikania žiadateľa,

b) doklad o oprávnení na podnikanie,

c) identifikáciu látky; pri identifikácii látky sa musí uviesť, ak existuje, jej

1. chemický názov,

2. IUPAC,

3. INN,

4. Ph. Eur.,

5. CAS,

6. EINECS,

7. ELINCS a úradne pridelené číslo, ak bola látka registrovaná, a informáciu, či bola schválená alebo zamietnutá žiadosť o jej utajenie,14)

8. CI,

9. názov východiskovej suroviny, použitej časti rastliny, živočícha alebo ich produktu a názvy súčastí látky, ako sú rozpúšťadlá, ak látku nemožno inak identifikovať,

d) hodnotenie bezpečnosti látky pri použití v kozmetických výrobkoch s prihliadnutím na jej toxikologický profil, jej chemickú štruktúru a stupeň expozície,

e) predpokladaný účel použitia látky a kategórie výrobkov, v ktorých bude látka použitá,

f) odôvodnenie, prečo sa neuvedenie látky požaduje,

1. skutočnosť, že totožnosť látky alebo jej funkcia v kozmetickom výrobku nie je známa,

2. skutočnosť, že informácia ešte nie je verejne prístupná, aj keď už bola predložená žiadosť o patentovanie látky alebo jej použitia,

3. iná skutočnosť dôležitá na vydanie povolenia,

g) názvy všetkých kozmetických výrobkov, v ktorých bude látka použitá, a ich odlišné názvy, pod ktorými budú predávané v členských štátoch, ak existujú, a charakteristické údaje o každom kozmetickom výrobku,

h) vyhlásenie o tom, či žiadosť o vydanie povolenia na neuvedenie látky v zozname zložiek bola predložená príslušnému orgánu v inom členskom štáte, a vyhlásenie o jeho rozhodnutí.

(3) Ak látka, na ktorú sa vzťahuje povolenie podľa odseku 1, bude použitá v rôznych kozmetických výrobkoch, stačí jedna žiadosť za predpokladu, že žiadateľ všetky názvy kozmetických výrobkov podľa odseku 2 písm. g) v žiadosti uvedie. Ak názvy kozmetických výrobkov ešte nie sú známe, môže ich žiadateľ oznámiť neskôr, najneskôr však 15 dní pred ich umiestnením na trh.

(4) V povolení podľa odseku 1 sa uvedie registračné číslo pridelené látke, ktoré sa skladá zo siedmich číslic, z ktorých

a) prvé dve číslice označujú rok, v ktorom sa neuvedenie látky povolilo,

b) druhé dve číslice označujú kód pridelený Slovenskej republike,

c) posledné tri číslice označujú číslo, ktoré pridelil úrad.

(5) Kódy pridelené jednotlivým členským štátom sú uvedené v prílohe č. 10.

(6) Platnosť povolenia vydaného podľa odseku 1 je päť rokov.

(7) Žiadateľ, ktorému bolo vydané povolenie podľa odseku 1, je povinný bezodkladne oznámiť úradu zmeny

a) údajov uvedených v žiadosti o vydanie povolenia,

b) názvu kozmetického výrobku s obsahom zložky, ktorej neuvedenie v zozname zložiek bolo povolené, a to najneskôr 15 dní pred umiestnením kozmetického výrobku s novým názvom na trh.

(8) Ak zmena údajov uvedených v žiadosti o vydanie povolenia podľa odseku 1 predstavuje riziko pre zdravie ľudí, povolenie sa zruší.8)

(9) Žiadateľ môže vo výnimočných a odôvodnených prípadoch požiadať o predĺženie platnosti povolenia podľa odseku 1. V žiadosti uvedie dôvod a údaje, na základe ktorých bolo vydané povolenie. Ak nenastali zmeny súvisiace s bezpečnosťou látky, povolenie sa predĺži, a to najviac o tri roky.

Povinnosti fyzických osôb a právnických osôb

§ 15

(1) Zodpovedná osoba a predajca nesmú

a) uvádzať do obehu kozmetické výrobky, ktoré obsahujú

1. látky uvedené v prílohe č. 2 okrem ich stopového množstva podľa § 4 ods. 3,

2. látky uvedené v prílohe č. 3 vo vyššej ako ustanovenej koncentrácii a za iných ako ustanovených podmienok,

3. iné farbivá, ako sú uvedené v prílohe č. 4, okrem farbív určených výlučne na farbenie vlasov,

4. farbivá uvedené v prílohe č. 4 za iných ako ustanovených podmienok okrem farbív určených výlučne na farbenie vlasov,

5. iné konzervačné látky, ako sú uvedené v prílohe č. 6,

6. konzervačné látky uvedené v prílohe č. 6 vo vyššej ako ustanovenej koncentrácii a za iných ako ustanovených podmienok, ak nie sú vyššie koncentrácie použité na osobitné účely vyplývajúce z účelu použitia kozmetického výrobku,

7. iné ultrafialové filtre, ako sú uvedené v prílohe č. 7,

8. ultrafialové filtre uvedené v prílohe č. 7 vo vyššej ako ustanovenej koncentrácii a za iných ako ustanovených podmienok,

9. látky karcinogénne, mutagénne alebo poškodzujúce reprodukciu kategórií 1A, 1B a 2.14a) Látka kategórie 2 sa môže použiť, ak bola prehodnotená Vedeckým výborom pre bezpečnosť spotrebiteľov14b) a uznaná za prijateľnú na použitie v kozmetických výrobkoch,

b) uvádzať do obehu kozmetické výrobky, ak ich zložky, kombinácia zložiek alebo ich konečné zloženie boli na účely splnenia požiadaviek tohto nariadenia vlády testované na zvieratách za použitia inej ako alternatívnej metódy po tom, ako príslušná alternatívna metóda bola s prihliadnutím na vývoj validácie na úrovni Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj validovaná a prijatá v Európskej únii,

c) testovať na zvieratách na účely splnenia požiadaviek tohto nariadenia vlády

1. konečné kozmetické výrobky alebo ich prototypy,

2. zložky alebo kombináciu zložiek po dátume, od ktorého testovanie na zvieratách musí byť nahradené jednou validovanou alternatívnou metódou alebo viacerými validovanými alternatívnymi metódami podľa osobitného predpisu15) alebo prílohy č. 11,

d) uvádzať do obehu kozmetické výrobky, ktoré nie sú označené podľa § 6 až 13.

(2) Zodpovedná osoba so sídlom alebo miestom podnikania na území Slovenskej republiky je povinná

a) pred umiestnením kozmetických výrobkov na trh písomne alebo elektronicky oznámiť úradu obchodné meno a sídlo alebo meno, priezvisko a miesto podnikania podľa vzoru oznámenia uvedeného v prílohe č. 12,

b) pred umiestnením kozmetického výrobku na trh zabezpečiť jeho hodnotenie bezpečnosti podľa písmena c) štvrtého bodu; hodnotenie bezpečnosti kozmetického výrobku sa vykonáva podľa zásad správnej laboratórnej praxe,16)

c) sprístupniť v štátnom jazyku na účely výkonu štátneho zdravotného dozoru na mieste uvedenom v označení kozmetického výrobku tieto údaje:

1. kvalitatívne a kvantitatívne zloženie kozmetického výrobku; ak ide o vonné a aromatické kompozície, ich názov, kódové číslo a identifikačné údaje dodávateľa,

2. fyzikálne, chemické a mikrobiologické špecifikácie surovín a kozmetického výrobku, kontrolné analýzy kvalitatívnych a mikrobiologických ukazovateľov kozmetického výrobku,

3. výrobný postup v súlade so správnou výrobnou praxou,

4. hodnotenie bezpečnosti kozmetického výrobku17) s prihliadnutím na toxikologický profil zložiek, ich chemickú štruktúru a stupeň expozície; pri hodnotení sa musí brať do úvahy miesto aplikácie a cieľová skupina spotrebiteľov, pre ktorú je kozmetický výrobok určený, najmä ak ide o kozmetické výrobky pre deti mladšie ako tri roky a kozmetické výrobky na intímnu hygienu,

5. meno, priezvisko a adresu osoby alebo osôb zodpovedných za hodnotenie v štvrtom bode,

6. nežiaduce účinky pre zdravie ľudí spôsobené používaním kozmetického výrobku, ak existujú,

7. dôkaz o deklarovaných účinkoch kozmetického výrobku, ak je to vzhľadom na jeho účinky alebo kozmetický výrobok opodstatnené,

8. informáciu o každom testovaní na zvieratách vykonanom na účely vývoja alebo hodnotenia bezpečnosti kozmetického výrobku a jeho zložiek, ako aj na účely splnenia požiadaviek právnych predpisov krajín, ktoré nie sú členskými štátmi,

d) akýmkoľvek spôsobom vrátane elektronického sprístupniť na požiadanie verejnosti údaje podľa odseku 2 písm. c) prvého a šiesteho bodu, pričom údaj o kvantitatívnom zložení kozmetického výrobku sa sprístupňuje, iba ak ide o nebezpečné látky17a) triedy nebezpečnosti 2.1 až 2.4, 2.6, 2.7, 2.8 typy A a B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 kategórie 1 a 2, 2.14 kategórie 1 a 2, 2.15 typy A až F, 3.1 až 3.6, 3.7 nepriaznivé účinky na pohlavné funkcie a plodnosť alebo vývoj, 3.8 účinky iné ako narkotické, 3.9, 3.10, 4.1 a 5.1,

e) určiť odborne spôsobilú osobu zodpovednú za výrobu alebo odborne spôsobilú osobu zodpovednú za dovoz kozmetických výrobkov.

(3) Pri výrobe toho istého kozmetického výrobku na rôznych miestach Európskej únie miestom sprístupnenia údajov podľa odseku 2 písm. c) je miesto, ktoré určí výrobca kozmetického výrobku. V takom prípade výrobca zabezpečí, aby informácia o mieste sprístupnenia údajov bola úradu dostupná.

(4) Osoba, ktorá vykonáva hodnotenie bezpečnosti kozmetického výrobku podľa odseku 2 písm. b), musí mať vysokoškolský diplom podľa osobitného predpisu18) o absolvovaní štúdia v študijných odboroch humánneho lekárstva, veterinárneho lekárstva, farmácie, chémie alebo biológie.

(5) Odborne spôsobilá osoba zodpovedná za výrobu kozmetických výrobkov podľa odseku 2 písm. e) musí mať odbornú spôsobilosť podľa osobitného predpisu.19)

(6) Odborne spôsobilá osoba zodpovedná za dovoz kozmetických výrobkov podľa odseku 2 písm. e) musí mať

a) diplom o absolvovaní vysokoškolského štúdia študijného programu20) v študijných odboroch humánneho lekárstva, veterinárneho lekárstva, farmácie, chémie alebo biológie,

b) vysvedčenie o získaní úplného stredného odborného vzdelania v študijných odboroch chémie, potravinárstva alebo farmácie alebo

c) dva roky odbornej praxe.

(7) Zodpovedná osoba alebo predajca, ktorí majú sídlo alebo miesto podnikania na území Slovenskej republiky, sú povinní písomne alebo elektronicky oznámiť úradu údaje o látkach používaných v kozmetických výrobkoch potrebné na účely lekárskeho ošetrenia podľa § 16 pred ich umiestnením na trh. Tieto údaje sa nesmú použiť na iné účely.

§ 16

Údaje o látkach používaných v kozmetických výrobkoch potrebné na účely lekárskeho ošetrenia

(1) Údaje o látkach používaných v kozmetických výrobkoch potrebné na účely lekárskeho ošetrenia sa oznamujú podľa rámcového zloženia formou oznámenia, ktorého vzory sú uvedené v prílohe č. 13. Názov látky musí byť uvedený podľa § 13 ods. 1.

(2) Zoznam rámcových zložení kozmetických výrobkov podľa účelu použitia alebo cieľovej skupiny spotrebiteľov je uvedený v prílohe č. 14.

(3) Podrobnosti o rámcových zloženiach kozmetických výrobkov sú uvedené v prílohe č. 15.

(4) Oznámenie údajov o látkach používaných v kozmetických výrobkoch potrebné na účely lekárskeho ošetrenia (ďalej len „oznámenie“) podľa prílohy č. 13 vzoru č. 1 sa podáva, ak sa rámcové zloženie kozmetických výrobkov zhoduje s rámcovým zložením podľa prílohy č. 15.

(5) Oznámenie podľa prílohy č. 13 vzoru č. 2 sa podáva, ak sa rámcové zloženie kozmetických výrobkov zhoduje s rámcovým zložením podľa prílohy č. 15 a kozmetické výrobky obsahujú vybrané látky, pre ktoré sa vyžadujú doplňujúce údaje. Zoznam vybraných látok a podmienky ich oznámenia sú uvedené v prílohe č. 16.

(6) Oznámenie podľa prílohy č. 13 vzoru č. 3 sa podáva, ak sa rámcové zloženie kozmetických výrobkov nezhoduje s rámcovým zložením podľa prílohy č. 15 alebo ak rámcové zloženie kozmetických výrobkov nie je uvedené v tejto prílohe.

(7) Nové oznámenie podľa prílohy č. 13 vzoru č. 4 sa podáva, ak nastane zmena v rámcovom zložení kozmetických výrobkov oznámených podľa odsekov 4 až 6 alebo zmena vo vybraných látkach za podmienok uvedených v prílohe č. 16.


§ 17

Prechodné ustanovenia

(1) Kozmetické výrobky, ktoré obsahujú látky uvedené v prílohe č. 2 pod referenčnými číslami 1133, 1134, 1135 a 1136, možno uvádzať do obehu do 30. marca 2006.

(2) Kozmetické výrobky, ktoré obsahujú látky uvedené v prílohe č. 2 pod referenčnými číslami 1137 až 1211, možno podľa doterajších predpisov umiestniť na trh do 21. augusta 2006 a predávať do 21. novembra 2006.

(3) Kozmetické výrobky, ktoré obsahujú farbivá s indexovým číslom CI 12150, CI 20170 a CI 27290, možno podľa doterajších predpisov uvádzať do obehu do 30. marca 2006.

(4) Kozmetické výrobky s minimálnou trvanlivosťou dlhšou ako 30 mesiacov umiestnené na trh do 31. decembra 2005 možno predávať bez uvedenia dátumu minimálnej trvanlivosti a symbolu otvoreného téglika.

(5) Údaje o kozmetických výrobkoch umiestnených na trh do 31. decembra 2005 možno oznámiť podľa § 15 ods. 7 do 1. marca 2006.

§ 17a

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. októbra 2006

Kozmetické výrobky, ktoré obsahujú látky uvedené v prílohe č. 2 pod referenčnými číslami 1212 až 1233, možno umiestniť na trh a predávať do 30. novembra 2006.

§ 17b

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 21. novembra 2007

(1) Kozmetické výrobky, ktoré obsahujú látky uvedené v prílohe č. 2 pod referenčnými číslami 1234 až 1243, možno podľa doterajších predpisov umiestniť na trh do 20. novembra 2007 a predávať do 20. februára 2008.

(2) Kozmetické výrobky, ktoré obsahujú látky uvedené v prílohe č. 4 pod indexovým číslom CI 45 425 a v prílohe č. 6 pod referenčnými číslami 10 a 56, možno podľa doterajších predpisov umiestniť na trh do 17. októbra 2008 a predávať do 17. apríla 2009.

(3) Kozmetické výrobky, ktoré obsahujú látky uvedené v prílohe č. 6 pod referenčnými číslami 1, 2, 4, 5, 7, 8, 12, 14, 18 až 22, 24 až 30, 32, 33, 35 až 37, 42, 43 a 47, možno podľa doterajších predpisov umiestniť na trh do 22. marca 2008 a predávať do 22. júna 2008.

§ 17c

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 15. apríla 2008

(1) Kozmetické výrobky, ktoré obsahujú látky uvedené v prílohe č. 2 pod referenčnými číslami 1244 až 1328, možno podľa doterajších predpisov uvádzať do obehu do 17. júna 2008.

(2) Kozmetické výrobky, ktoré obsahujú látky uvedené v prílohe č. 3 časti 1 pod referenčnými číslami 26 až 43, 47 a 56, možno podľa doterajších predpisov uvádzať do obehu do 18. marca 2009.

(3) Kozmetické výrobky, ktoré obsahujú látku uvedenú v prílohe č. 3 časti 1 pod referenčným číslom 102, možno podľa doterajších predpisov umiestniť na trh do 15. novembra 2008 a predávať do 15. februára 2009.

§ 17d

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 4. apríla 2009

(1) Kozmetické výrobky, ktoré obsahujú látku uvedenú v prílohe č. 2 pod referenčným číslom 1136, podľa predpisov účinných do 4. apríla 2009 možno predávať do 4. októbra 2009.

(2) Kozmetické výrobky, ktoré obsahujú látky uvedené v prílohe č. 3 časti 1 pod referenčnými číslami 45, 72, 73, 88, 89, 103 až 184, podľa predpisov účinných do 4. apríla 2009 možno predávať do 4. októbra 2009.

§ 17e

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 8. júla 2009

(1) Kozmetické výrobky, ktoré obsahujú látku uvedenú v prílohe č. 2 pod referenčným číslom 167 a v prílohe č. 7 pod referenčným číslom 1, podľa predpisov účinných do 8. júla 2009 možno uvádzať do obehu do 7. októbra 2009.

(2) Kozmetické výrobky, ktoré obsahujú látky uvedené v prílohe č. 2 pod referenčnými číslami 1329 až 1369, v prílohe č. 3 časti 1 pod referenčnými číslami 10 a 14 a v prílohe č. 3 časti 2 pod referenčnými číslami 57, 59 a 60, podľa predpisov účinných do 8. júla 2009 možno uvádzať do obehu do 13. októbra 2009.

(3) Kozmetické výrobky, ktoré obsahujú látky uvedené v prílohe č. 2 pod číslami 1370 a 1371, v prílohe č. 3 časti 1 pod referenčnými číslami 186 až 188, podľa predpisov účinných do 8. júla 2009 možno uvádzať do obehu do 4. novembra 2009.

(4) Kozmetické výrobky, ktoré obsahujú látku uvedenú v prílohe č. 3 časti 1 pod referenčným číslom 185, podľa predpisov účinných do 8. júla 2009 možno uvádzať do obehu do 4. februára 2010.

§ 17f

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 15. júla 2010

Kozmetické výrobky, ktoré obsahujú látky uvedené v prílohe č. 3 časti 1 pod referenčnými číslami 26 až 43, 47 a 56, možno podľa predpisov účinných do 14. júla 2010 uvádzať do obehu do 14. októbra 2010.

§ 17g

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. decembra 2010

Kozmetické výrobky, ktoré obsahujú látku uvedenú v prílohe č. 3 časti 1 pod referenčným číslom 208 a nie sú označené podľa predpisov účinných od 1. decembra 2010, možno umiestňovať na trh do 31. októbra 2011 a predávať do 31. októbra 2012.

§ 17h

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 15. februára 2011

(1) Kozmetické výrobky, ktoré obsahujú látku uvedenú v prílohe č. 3 časti 1 pod referenčným číslom 130, možno podľa predpisov účinných do 14. februára 2011 predávať do 14. augusta 2011.

(2) Kozmetické výrobky, ktoré obsahujú látku uvedenú v prílohe č. 3 časti 1 pod referenčným číslom 151a a nespĺňajú požiadavky podľa predpisov účinných od 15. februára 2011, možno predávať do 14. augusta 2011.

§ 17i

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. novembra 2011

Kozmetické výrobky, ktoré obsahujú látky uvedené v prílohe č. 3 časti 1 pod referenčnými číslami 8, 8a, 9, 9a, 16, 22, 193, 202, 203, 205 a v prílohe č. 3 časti 2 pod referenčnými číslami 3 až 6, 10 až12, 16, 19 až 22, 25, 27, 31 až 39, 44, 48 až 50, 55 a 56, možno podľa predpisov účinných do 31. októbra 2011 predávať do 31. októbra 2012.

§ 17j

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 3. januára 2012

Kozmetické výrobky, ktoré obsahujú látky uvedené v prílohe č. 3 časti 2 pod referenčnými číslami 10 a 50 umiestnené na trh do 2. januára 2012, sa považujú za kozmetické výrobky podľa tohto nariadenia vlády v znení účinnom do 2. januára 2012.

Záverečné ustanovenia

§ 18

Týmto nariadením vlády sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 17.

§ 19

Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 174/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky.

§ 20

Účinnosť

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2006.


Mikuláš Dzurinda v. r.


Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 658/2005 Z. z.

ZOZNAM KATEGÓRIÍ KOZMETICKÝCH VÝROBKOV

1. Kozmetické výrobky na starostlivosť o pokožku, ako krémy, emulzie, lotiony, gély, oleje a iné
2. Pleťové masky okrem výrobkov určených na chemický peeling
3. Tónovacie podklady
4. Púdre na líčenie, po kúpeli a hygienické
5. Mydlá toaletné, dezodoračné a iné
6. Parfumy, toaletné vody a kolínske vody
7. Kozmetické výrobky do kúpeľa a na sprchovanie
8. Kozmetické výrobky na depiláciu
9. Dezodoranty a antiperspiranty
10. Kozmetické výrobky na starostlivosť o vlasy:
10.1. na farbenie a odfarbovanie,
10.2. na onduláciu, narovnávanie a fixáciu,
10.3. na formovanie účesu,
10.4. na čistenie,
10.5. kondicionéry,
10.6. iné výrobky
11. Kozmetické výrobky na holenie a po holení
12. Kozmetické výrobky na líčenie a odlíčenie tváre a očí
13. Kozmetické výrobky na aplikáciu na pery
14. Kozmetické výrobky na starostlivosť o zuby a ústnu dutinu
15. Kozmetické výrobky na starostlivosť o nechty a úpravu nechtov
16. Kozmetické výrobky na vonkajšiu intímnu hygienu
17. Kozmetické výrobky na ochranu pred slnečným žiarením
18. Kozmetické výrobky na stmavnutie pokožky bez slnečného žiarenia
19. Kozmetické výrobky na zosvetlenie pokožky
20. Kozmetické výrobky proti vráskam
21. Ostatné kozmetické výrobky

Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 658/2005 Z. z.

ZOZNAM LÁTOK, KTORÉ NESMÚ BYŤ ZLOŽKAMI KOZMETICKÝCH VÝROBKOV

1. N-5-chlórbenzoxazol-2-ylacetamid (N-5-Chlorobenzoxazol-2-ylacetamideo)

2. 2-acetoxyetyltrimetylhydroxid amónny (acetylcholín) (2-Acetoxyethyltrimethyl ammonium hydroxide (acetylcholine)o) a jeho soli

3. Deanol aceglumát (Deanol aceglumate*)

4. Spironolaktón (Spironolactone*)

5. [4-(4-hydroxy-3-jódofenoxy)-3,5-dijódofenyl] kyselina octová ([4-(4-Hydroxy-3-iodophenoxy)-3,5-diiodophenyl]acetic acido) a jej soli

6. Metotrexát (Methotrexate*)

7. Kyselina 6-aminohexánová (Aminocaproic acid*) a jej soli

8. Cinchofén (kyselina fenylcinchoninová) (Cinchophen*), jeho soli, deriváty a soli týchto derivátov

9. Kyselina tyropropová (Thyropropic acid*) a jej soli

10. Kyselina trichlóroctová (Trichloroacetic acido)

11. Aconitum napellus L. (listy, korene a galenické zmesi)

12. Akonitín (Aconitineo) hlavný alkaloid Aconitum napellus L. a jeho soli

13. Adonis vernalis L. a jeho zmesi

14. Epinefrín (Epinephrine*)

15. Rauwolfia serpentina alkaloidy a ich soli

16. Alkínové alkoholy (Alkyne alcoholso), ich estery, étery a ich soli

17. Izoprenalín (Isoprenaline*)

18. Alylizotiokyanatán (Allyl isothiocyanateo)

19. Aloklamid (Alloclamide*) a jeho soli

20. Nalorfín (Nalorphine*), jeho soli a étery

21. Sympatikomimetické amíny (Sympathicomimetic amineso) pôsobiace na centrálny nervový systém: ktorákoľvek látka obsiahnutá v prvom zozname liekov podliehajúcich lekárskemu predpisu a uvedená v uznesení AP (69) 2 Európskej rady

22. Anilín (Anilineo), jeho soli a ich halogénované a sulfónované deriváty

23. Betoxykaín (Betoxycaine*) a jeho soli

24. Zoxazolamín (Zoxazolamine*)

25. Prokaínamid (Procainamide*), jeho soli a deriváty

26. Benzidín (Benzidineo)

27. Tuaminoheptán (Tuaminoheptane*), jeho izoméry a soli

28. Oktodrín (Octodrine*) a jeho soli

29. 2-amino-1,2-bis(4-metoxyfenyl) etanol (2-Amino-1,2-bis(4-methoxyphenyl)etanolo) a jeho soli

30. 1,3-dimetylpentylamín (1,3-Dimethylpentylamineo) a jeho soli

31. Kyselina 4-aminosalicylová (4-Aminosalicylic acido) a jej soli

32. Toluidíny (Toluidineso), ich izoméry, soli, halogénované a sulfónované deriváty

33. Xylidíny (Xylidineso), ich izoméry, soli, halogénované a sulfónované deriváty

34. Imperatorín (9-(3-metoxylbut-2-enyloxy) furo[3,2-g] chromen-7-ón) (Imperatorin (9-(3-methoxylbut-2-enyloxy) furo[3,2-g] chromen-7-one)o)

35. Ammi majus a jeho galenické zmesi

36. 2,3-dichlór-2-metylbután (2,3-Dichloro-2-methylbutaneo)

37. Látky s androgénnym účinkom (Substances with androgenic effecto)

38. Antracénový olej (Anthracene oilo)

39. Antibiotiká (Antibioticso)

40. Antimón (Antimonyo) a jeho zlúčeniny

41. Apocynum cannabinum L. a jeho zmesi

42. Apomorfín (5,6,6a, 7-tetrahydro-6-metyl-4H-dibenzo[de, g]-chinolín-10,11-diol) (Apomorphine (5,6,6a, 7-tetrahydro-6-methyl-4H-dibenzo[de, g]-quinoline-10,11-dihydric alcohol)o) a jeho soli

43. Arzén (Arsenico) a jeho zlúčeniny

44. Atropa belladonna L. a jej zmesi

45. Atropín (Atropineo), jeho soli a deriváty

46. Bárnaté soli (Barium saltso) okrem síranu bárnatého, sulfidu bárnatého za podmienok stanovených v prílohe č. 3 časti 1 a komplexov, solí a pigmentov pripravených z farbív uvedených v prílohe č. 4 poznámke 3

47. Benzén (Benzeneo)

48. Benzimidazol-2(3H)-ón (Benzimidazol-2(3H)-oneo)

49. Benzazepíny a benzodiazepíny (Benzazepines and benzodiazepineso)

50. 1-dimetylaminometyl-1metylpropylbenzoát (amylokaín) (1-Dimethylaminomethyl-1-methypropyl benzoate (amylocaine)o) a jeho soli

51. 2,2,6-trimetyl-4-piperidylbenzoát (benzamín) (2,2,6-Trimethyl-4-piperidyl benzoate (benzamine)o) a jeho soli

52. Izokarboxazid (Isocarboxazid*)

53. Bendroflumetiazid (Bendroflumethiazide*) a jeho deriváty

54. Berýlium (Berylliumo) a jeho zlúčeniny

55. Bróm, elementárny (Bromine, elementalo)

56. Bretýlium-tozylát (Bretylium tosilate*)

57. Karbromal (Carbromal*)

58. Bromizoval (Bromisoval*)

59. Bromofeniramín (Brompheniramine*) a jeho soli

60. Benzilónium bromid (Benzilonium bromide*)

61. Tetrylamónium bromid (Tetrylammonium bromide*)

62. Brucín (Brucineo)

63. Tetrakaín (Tetracaine*) a jeho soli

64. 4-butyl-1-fenylpyrazolidín-3,5-dión (Mofebutazone*)

65. Tolbutamid (Tolbutamide*)

66. Karbutamid (Carbutamide*)

67. Fenylbutazón (Phenylbutazone*)

68. Kadmium (Cadmiumo) a jeho zlúčeniny

69. Kantaridy (Cantharideso), Cantharis vesicatoria

70. (1R, 2S)-hexahydro-1,2-dimetyl-3,6-epoxyftalový anhydrid (kantaridín) ((1R, 2S)-Hexahydro-1,2-dimethyl-3,6-epoxyphthalic anhydride (cantharidin)o)

71. Fenprobamát (Phenprobamate*)

72. Nitroderiváty karbazolu (Nitroderivatives of carbazolo)

73. Sírouhlík (Carbon disulphideo)

74. Kataláza (Catalaseo)

75. Kefaelín (Cephaelineo) a jeho soli

76. Chenopodium ambrosioides (esenciálny olej)

77. 2,2,2-trichlóretán-1,1-diol (2,2,2-Trichloroethane-1,1-diolo)

78. Chlór (Chlorineo)

79. Chlórpropamid (Chlorpropamide*)

80. Difenoxyláthydrochlorid (Diphenoxylate*) hydrochloride)

81. 4-fenylazofenylén-1,3-diamín citran hydrochlorid (chryzoidín citran hydrochlorid) (4-Phenylazophenylene-1,3-diamine citrate hydrochloride (chrysoidine citrate hydrochloride)o)

82. Chlórzoxazón (Chlorzoxazone*)

83. 2-chlór-6-metylpyrimidín-4-yldimetylamín
(2-Chloro-6-methylpyrimidin-4-yldimethylamine (crimidine-ISO)o)

84. Chlórprotixén (Chlorprothixene*) a jeho soli

85. Klofenamid (Clofenamide*)

86. N,N-bis-(2-chlóretyl)metylamín N-oxid (N,N-bis-(2-Chloroethyl)methylamine N-oxideo) a jeho soli

87. Chlórmetín (Chlormethine*) a jeho soli

88. Cyklofosfamid (Cyclophosphamide*) a jeho soli

89. Manomustín (Mannomustine*) a jeho soli

90. Butanilikaín (Butanilicaine*) a jeho soli

91. Chlórmezanón (Chloromezanone*)

92. Triparanol (Triparanol*)

93. 2-[fenyl(4-chlórfenyl)acetyl]indán-1,3-dión
       (2-[2-(4-Chlorphenyl)-2-phenylacetyl]indan-1,3-dione (chlorophacinone-ISO)o)

94. Chlórfenoxamín (Chlorphenoxamine*)

95. Fenaglykodol (Phenaglycodol*)

96. Chlóretán (Chloroethaneo)

97. Chróm, kyselina chrómová (Chromium; chromic acido) a jej soli

98. Claviceps purpurea Tul., jeho alkaloidy a galenické zmesi

99. Conium maculatum L., jeho plody, práškové a galenické zmesi

100. Glycyklamid (Glycyclamide*)

101. Benzénsulfonan kobaltnatý (Cobalt benzenesulphonateo)

102. Kolchicín, jeho soli a deriváty (Colchicineo)

103. Kolchikozid a jeho deriváty (Colchicosideo)

104. Colchicum autumnale L. a jeho galenické zmesi

105. Konvalatoxín (Convallatoxino)

106. Anamirta cocculus L. (plody)

107. Croton tiglium (olej)

108. 1-butyl-3-(N-krotonoylsulfanilyl) močovina (1-Butyl-3-(N-crotonoylsulphanilyl) ureao)

109. Kurare a kurarín (Curare and curarineo)

110. Syntetické kurarizanty (Synthetic curarizantso)

111. Kyanovodík (Hydrogen cyanideo) a jeho soli

112. 2-α-cyklohexylbenzyl (N,N,N’,N’-tetraetyl)trimetyléndiamín (fenetamín) (2-α-Cyclohexylbenzyl (N, N, N’,N’-tetraethyl)trimethylenediamine (phenetamine)o)

113. Cyklomenol (Cyclomenol*) a jeho soli

114. Hexacyklonát sodný (Sodium hexacyclonate*)

115. Hexapropymát (Hexapropymate*)

116. Dextropropoxyfén (Dextropropoxyphene*)

117. O,O’-diacetyl-N-alyl-N-normorfín (O,O’-Diacetyl-N-allyl-N-normorphineo)

118. [2-(2-piperidín-1-yletoxy)etyl]-benzo[b]pyrido[2,3-e]-[1,4]tiazín-10-karboxylát (Pipazetate*) a jeho soli

119. 5-(α, ß" width=6>-dibromofenetyl)-5-metylhydantoín (5-(α, ß-Dibromophenethyl)-5-methylhydantoino)

120. Soli N,N’-pentametylén-bis(trimetylamóniové), napr. pentametónium bromid (N,N’-Pentamethylene bis(trimethylammonium) salts, e. g. Pentamethonium bromide*)

121. Soli N,N’-[(metylimino)dietylén]-bis(etyldimetylamónia), napr. azametónium bromid (N,N’-[(Methylimino)diethylene] bis(ethyldimethylammonium) salts, e. g. Azamethonium bromide*)

122. Cyklarbamát (Cyclarbamate*)

123. Klofenotán (Clofenotane*)

124. Soli N,N’-hexametylén-bis(trimetylamónia), napr. hexametónium bromid (N,N’-Hexamethylene bis(trimethylammonium) salts, e. g. Hexamethonium bromide*)

125. Dichlóretány (etylénchloridy) (Dichloroethanes (Ethylene chlorides)o)

126. Dichlóretylény (acetylén chloridy) (Dichloroethylenes (Acetylene chlorides)o)

127. Lysergid (Lysergide*) a jeho soli

128. 2-dietylaminoetyl-3-hydroxy-4-fenylbenzoát
(2-Diethylaminoethyl-3-hydroxy-4-phenylbenzoate and its saltso) a jeho soli

129. Cinchokaín (Cinchocaine*) a jeho soli

130. 3-dietylaminopropyl cinnamát (3-Diethylaminopropyl cinnamateo)

131. O,O’-dietyl-O-4-nitrofenylfosforotioát (paratión-ISO) (O,O’-Diethyl-O-4-nitrophenylphosphorothioate (parathion-ISO)o)

132. Soli [oxalyl-bis(iminoetylén)]-bis[(o-chlórbenzyl)dietylamónia], napr. ambenómium chlorid ([Oxalylbis(iminoethylene)] bis[(o-chlorobenzyl) diethylammonium] salts, e. g. Ambenomium chloride*)

133. Metyprylón (Methyprylon*) a jeho soli

134. Digitalín (Digitalineo) a všetky heterozidy z rastliny Digitalis purpurea L.

135. 7-[2-hydroxy-3-(2-hydroxyetyl-N-metylamino)propyl] teofylín (xantinol)
         (7-[2-Hydroxy-3-(2-hydroxyethyl-N-methyl)amino propyl] theophylline (xanthinol)o)

136. Dioxetedrín (Dioxethedrin*) a jeho soli

137. Piprokurarium (Piprocurarium*)

138. Propyfenazón (Propylphenazone*)

139. Tetrabenazín (Tetrabenazine*) a jeho soli

140. Kaptodiám (Captodiame*)

141. Mefeklorazín (Mefeclorazine*) a jeho soli

142. Dimetylamín (Dimethylamineo)

143. 1,1-bis(dimetylaminometyl) propylbenzoát (amydrikaín, alypín) (1,1-Bis(dimethylaminomethyl) propyl-benzoate (Amydricaine, Alypine)o) a jeho soli

144. Metapyrilén (Methapyrilene*) a jeho soli

145. Metamfepramón (Metamfepramone*) a jeho soli

146. Amitriptylín (Amitriptyline*) a jeho soli

147. Metformín (Metformin*) a jeho soli

148. Izosorbid-dinitrát (Isosorbide dinitrate*)

149. Malononitril (Malononitrileo)

150. Sukcinonitril (Succinonitrileo)

151. Izoméry dinitrofenolu (Dinitrophenol isomerso)

152. Inproquone (Inproquone*)

153. Dimevamid (Dimevamide*) a jeho soli

154. Difenylpyralín (Diphenylpyraline*) a jeho soli

155. Sulfinpyrazón (Sulfinpyrazone*)

156. N-(3-karbamoyl-3,3-difenylpropyl)-N,N’-diizopropylmetylamónne soli, napr. izopropamid jodid (N-(3-Carbamoyl-3,3-diphenylpropyl)-N,N’-diisopropylmethyl-ammonium salts, e. g. Isopropamid iodide*)

157. Benaktyzín (Benactyzine*)

158. Benzatropín (Benzatropine*) a jeho soli

159. Cyklizín (Cyclizine*) a jeho soli

160. 5,5-difenyl-4-imidazolidon (5,5-Diphenyl-4-imidazolidoneo)

161. Probenecíd (Probenecid*)

162. Disulfirám, tiram (Disulfiram, thiram*)

163. Emetín (Emetineo), jeho soli a deriváty

164. Efedrín (Ephedrineo) a jeho soli

165. Oxanamid (Oxanamide*) a jeho deriváty

166. Eserín alebo fyzostigmín (Eserine or physostigmineo) a jeho soli

167 Kyselina 4-aminobenzoová (4-aminobenzoic acido) a jej estery s voľnou aminovou skupinou

168. Cholínové soli (Choline salts o) a ich estery, napr. cholínchlorid

169. Karamifén (Caramiphen*) a jeho soli

170. Dietyl-4-nitrofenylfosfát (Diethyl 4-nitrophenyl phosphateo)

171. Metetoheptazín (Metethoheptazine*) a jeho soli

172. Oxfeneridín (Oxpheneridine*) a jeho soli

173. Etoheptazín (Ethoheptazine*) a jeho soli

174. Metheptazín (Metheptazine*) a jeho soli

175. Metylfenidát (Methylphenidate*) a jeho soli

176. Doxylamín (Doxylamine*) a jeho soli

177. Tolboxán (Tolboxane*)

178. 4-benzoyloxyfenol a 4-etoxyfenol (4-Benzoyloxyphenol and 4-ethoxyphenolo)

179. Paretoxikaín (Parethoxycaine*) a jeho soli

180. Fenozolón (Fenozolone*)

181. Glutetimid (Glutethimide*) a jeho soli

182. Etylénoxid (Ethylene oxideo)

183. Bemegrid (Bemegride*) a jeho soli

184. Valnoktamid (Valnoctamide*)

185. Haloperidol (Haloperidol*)

186. Parametazón (Paramethasone*)

187. Fluanizón (Fluanisone*)

188. Trifluperidol (Trifluperidol*)

189. Fluorezón (Fluoresone*)

190. Fluórouracil (Fluorouracil*)

191. Kyselina fluorovodíková (Hydrofluoric acido), jej bežné soli, komplexné zlúčeniny a hydrofluoridy okrem zlúčenín uvedených v prílohe č. 3 časti 1

192. Furfuryltrimetylammónne soli (Furfuryltrimethylammonium salts*), napr. furtretóniumjodid

193. Galantamín (Galantamine*)

194. Progestogény (Progestogens*)

195. 1,2,3,4,5,6-hexachlorocyklohexán (1,2,3,4,5,6-Hexachlorocyclohexane (BHC-ISO, lindano)

196. (1R,4S,5R,8S)-1,2,3,4,10,10-hexachlór-6,7-epoxy-1,4,4a,5,6,7,8,8a-oktahydro-1,4:5,8-dimetánona-ftalén
         ((1R,4S,5R,8S)-1,2,3,4,10,10-Hexachloro-6,7-epoxy-1,4,4a,5,6,7,8,8a-octahydro-1,4:5,8-dimethano-naphtalene (endrin-ISO)o)

197. Hexachlóretán (Hexachloroethaneo)

198. (1R,4S,5R,8S)-1,2,3,4,10,10-hexachlór-1,4,4a,5,8,8a-hexahydro-1,4:5,8-dimetánonaftalén
         (1R,4S,5R,8S)-1,2,3,4,10,10-hexachloro-1,4,4a,5,8,8a-hexahydro-1,4:5,8-dimethano-naphtalen (Isodrin-ISO)o)

199. Hydrastín, hydrastinín (Hydrastine, Hydrastinineo) a ich soli

200. Hydrazidy (Hydrazideso) a ich soli

201. Hydrazín (Hydrazineo), jeho deriváty a ich soli

202. Oktamoxín (Octamoxin*) a jeho soli

203. Warfarín (Warfarin*) a jeho soli

204. Etyl bis(4-hydroxy-2-oxo-1-benzopyrán-3-yl)-acetát
         (Ethyl bis(4-hydroxy-2-oxo-1-benzopyran-3-yl)-acetate o) a soli jeho kyseliny

205. Metokarbamol (Methocarbamol*)

206. Propatyl-nitrát (Propatylnitrate*)

207. 4,4’-dihydroxy-3,3’-(3-metyltiopropylidén)dikumarín
         (4,4’-Dihydroxy-3,3’-(3-methylthiopropylidene)-dicoumarineo)

208. Fenadiazol (Fenadiazole*)

209. Nitroxolín (Nitroxolineo) a jeho soli

210. Hyoscyamín, jeho soli a deriváty (Hyoscyamineo)

211. Hyoscyamus niger L., jeho listy, semená, práškové a galenické zmesi

212. (5-fenyl-2-iminiooxazolidín-4-ón) (Pemoline*) a jeho soli

213. Jód (Iodineo)

214. Soli dekametylén-bis(trimetylamónia) (Decamethylene bis(trimethylamonium) saltso), napr. dekametónium bromid

215. Ipekakuana (Cephaelis ipecacuanha Brot. a príbuzné druhy), jeho korene, práškové a galenické zmesi

216. (2-izopropylpent-4-enoyl) -močovina (apronalid) ((2-Isopropylpent-4-enoyl) urea (Apronalide)o)

217. α-santonín [(3S,5aR,9bS)-3,3a,4,5,5a,9b-hexahydro-3,5a,9-trimetylnafto-[1,2-b]furán-2,8-dión]
        (α-Santonin [(3S,5aR,9bS)-3,3a,4,5,5a,9b-hexahydro-3,5a,9-trimethylnaphto[1,2-b] furan-2,8-dione]o)

218. Lobelia inflata L. a jej galenické zmesi

219. Lobelín (Lobeline*) a jeho soli

220. Barbituráty (Barbiturateso)

221. Ortuť a jej zlúčeniny (Mercury and its compoundso) okrem zlúčenín v prílohe č. 6 časti 1

222. 3,4,5-trimetoxyfenetylamín (3,4,5-Trimethoxyphenethylamineo) a jeho soli

223. Metaldehyd (Metaldehydeo)

224. 2-(4-alyl-2-metoxyfenoxy)-N,N-dietylacetamid (2-(4-Allyl-2-methoxyphenoxy)-N, N-diethylacetamideo) a jeho soli

225. Kumetarol (Coumetarol*)

226. Dextrometorfán (Dextromethorphan*) a jeho soli

227. 2-metylheptylamín (2-Methylheptylamineo) a jeho soli

228. Izometeptén (Isometheptene*) a jeho soli

229. Mekamylamín (Mecamylamine*)

230. Guaifenezín (Guaifenesin*)

231. Dikumarol (Dicoumarol*)

232. Fenmetrazín (Phenmetrazine*), jeho deriváty a soli

233. Tiamazol (Thiamazole*)

234. 3,4-dihydro-2-metoxy-2-metyl-4-fenyl-2H,5H-pyrano[3,2-c]-[1]benzopyrán-5-ón (cyklokumarol) 
         (3,4-Dihydro-2-methoxy-2-methyl-4-phenyl-2H,5H-pyrano[3,2-c]-[1]benzopyran-5-one (Cyclocoumarol)o)

235. Karizoprodol (Carisoprodol*)

236. Meprobamát (Meprobamate*)

237. Tefazolín a jeho soli (Tefazoline*)

238. Arekolín (Arecolineo)

239. Poldín-metylsulfát (Poldine metilsulfate*)

240. Hydroxyzín (Hydroxyzine*)

241. 2-naftol (2-Naphtholo)

242. 1- a 2-naftylamíny (1- and 2-Naphthylamineso) a ich soli

243. 3-(1-naftyl)-4-hydroxykumarín (3-(1-Naphtyl)-4-hydroxycoumarineo)

244. Nafazolín (Naphazoline*) a jeho soli

245. Neostigmín (Neostigmine*) a jeho soli, napr. neostigmínbromid

246. Nikotín (Nicotineo) a jeho soli

247. Amyldusitany (Amyl nitriteso)

248. Anorganické dusitany (Inorganic nitrites) okrem dusitanu sodného

249. Nitrobenzén (Nitrobenzeneo)

250. Nitrokrezoly (Nitrocresolso) a ich alkalické soli

251. Nitrofurantoín (Nitrofurantoin*)

252. Furazolidón (Furazolidone*)

253. Propán-1,2,3-triyl trinitrát (Propane-1,2,3-triyl trinitrateo)

254. Acenokumarol (Acenocoumarol*)

255. Alkalické pentakyanonitrozylželezitany (2-) (Alkali pentacyanonitrosylferrate (2-)*)

256. Nitrostilbény (Nitrostilbeneso), ich homológy a deriváty

257. Noradrenalín (Noradrenalineo) a jeho soli

258. Noskapín (Noscapine*) a jeho soli

259. Guanetidín (Guanethidine*) a jeho soli

260. Estrogény (Oestrogenso)

261. Oleandrín (Oleandrino)

262. Chlórtalidón (Chlortalidone*)

263. Peletierín (Pelletierineo) a jeho soli

264. Pentachlóretán (Pentachloroethaneo)

265. Tetranitrát pentaeritritolu (Pentaerithrityl tetranitrate*)

266. Petrichloral (Petrichloral*)

267. Oktamylamín (Octamylamine*) a jeho soli

268. Kyselina pikrová (Picric acido)

269. Fenacemid (Phenacemide*)

270. Difendoxazín (Difendoxazine*)

271. 2-fenylindane-1,3-dión (fenindión) (2-Phenylindan-1,3-dione (Phenindione)o)

272. Etylfénacemid (Ethylphenacemide*)

273. Fenprokumón (Phenprocoumon*)

274. Fenyramidol (Fenyramidol*)

275. Triamterén (Triamterene*) a jeho soli

276. Tetraetylpyrofosfát (Tetraethyl pyrophosphateo)

277. Tritolyl fosfát (Tritolyl phosphateo)

278. Psilocybín (Psilocybine*)

279. Fosfor a kovové fosfidy (Phosphorus and metal phosphideso)

280. Talidomid (Thalidomide*) a jeho soli

281. Physostigma venenosum Balf.

282. Pikrotoxín (Picrotoxino)

283. Pilokarpín (Pilocarpineo) a jeho soli

284. Ľavotočivá treo-forma α-piperidín-2-ylbenzylacetátu (levofacetoperán) (α-Piperidin-2-yl benzylacetate laevorotatory threoform (Levophacetoperane)o) a jeho soli

285. Pipradrol (Pipradrol*) a jeho soli

286. Azacyklonol (Azacyclonol*) a jeho soli

287. Bietamiverín (Bietamiverine*)

288. Butopiprín (Butopiprine*) a jeho soli

289. Olovo (Leado) a jeho zlúčeniny

290. Koniín (Conjineo)

291. Prunus laurocerasus L.(višňová voda) (cherry laurel water)

292. Metyrapón (Metyrapone*)

293. Rádioaktívne látky 1) (Radioactive substanceso)

294. Juniperus sabina L. (listy, esenciálne oleje a galenické zmesi)

295. Hyoscín (Hyoscine), jeho soli a deriváty

296. Soli zlata (Gold saltso)

297. Selén a jeho zlúčeniny (Selenium and its compoundso) okrem disulfidu za podmienok uvedených v prílohe č. 3 časti 1 položke č. 49

298. Solanum nigrum L. a jeho galenické zmesi

299. Sparteín (Sparteineo) a jeho soli

300. Glukokortikoidy (Glucocorticoidso)

301. Datura stramonium L. a jeho galenické zmesi

302. Strofantíny, ich aglukóny (Strophantines, their agluconeso) a príslušné deriváty

303. Strophantus species a jeho galenické zmesi

304. Strychnín (Strychnineo) a jeho soli

305. Strychnos species a jeho galenické zmesi

306. Narkotiká prírodné a syntetické 2) (Narcotics, natural and synthetico)

307. Sulfónamidy (sulfanylamid a jeho deriváty) (Sulphonamides (sulphanylamide and its derivatives)o) a ich soli získané substitúciou jedného alebo viacerých atómov vodíka v aminoskupinách a ich soli

308. Sultiam (Sultiame*)

309. Neodým (Neodymiumo) a jeho soli

310. Tiotepa (Thiotepa*)

311. Pilocarpus jaborandi Holmes a jeho galenické zmesi

312. Telúr (Telluriumo) a jeho zlúčeniny

313. Xylometazolín (Xylometazoline*) a jeho soli

314. Tetrachlóretén (Tetrachloroethyleneo)

315. Chlorid uhličitý (Carbon tetrachlorideo)

316. Tetrafosfát hexaetylu (Hexaethyl tetraphosphateo)

317. Tálium (Thalliumo) a jeho zlúčeniny

318. Thevetia neriifolia Juss., glykozidový extrakt

319. Etiónamid (Ethionamide*)

320. Fenotiazín (Phenothiazine*) a jeho zlúčeniny

321. Tiomočovina a jej deriváty (Thiourea and its derivativeso) okrem zlúčenín uvedených v prílohe č. 3 časti 1

322. Mefenezín (Mephenesin*) a jeho estery

323. Vakcíny, toxíny alebo séra (Vaccines, toxins or serumso) podľa prílohy k druhej smernici Rady 75/319/EHS o aproximácii ustanovení zákonov, iných právnych predpisov alebo správnych opatrení týkajúcich sa humánnych liekov (Ú. v. ES L 147, 9. 6. 1975, s. 13)

324. Tranylkypromín (Tranylcypromine*) a jeho soli

325. Trichlórnitrometán (chlórpikrín) (Trichloronitromethane (Chloropicrine)o)

326. 2,2,2-Tribrómoetanol (tribrómoetylalkohol) (2,2,2-Tribromoethanol (Tribromoethyl alcohol)o)

327. Trichlórmetín (Trichlormethine*) a jeho soli

328. Tretamín (Tretamine*)

329. Galamín-trijodid (Gallamine triethiodide*)

330. Urginea scilla Stern. a jej galenické zmesi

331. Veratrín (Veratrineo), jeho soli a zmesi z extraktu rastliny

332. Schoenocaulon officinale Lind., jeho semená a galenické zmesi

333. Veratrum Spp. a ich zmesi

334. Monomér vinylchloridu (Vinyl chloride monomero)

335. Ergokarciferol a cholekalciferol (vitamíny D2 a D3) (Ergocalciferol* and cholecalciferol (Vitamins D2 and D3))

336. Soli O-alkylditiouhličitých kyselín (Salts of O-alkyldithiocarbonic acidso)

337. Yohimbín (Yohimbineo) a jeho soli

338. Dimetylsulfoxid (Dimethyl sulfoxide*)

339. Difenhydramín (Diphenhydramine*) a jeho soli

340. 4-tert-butylfenol (4-tert-Butylphenolo)

341. 4-tert-butylpyrokatechol (4-tert-Butylpyrocatecholo)

342. Dihydrotachysterol (Dihydrotachysterol*)

343. Dioxán (Dioxaneo)

344. Morfolín (Morpholineo) a jeho soli

345. Pyrethrum album L. a jej galenické zmesi

346. 2-[4-metoxybenzyl-N-(2-pyridyl) amino] etyldimetylamín maleát (2-[4-Methoxybenzyl-N-(2-pyridyl) amino] ethyldimethylamine maleateo)

347. Tripelenamín (Tripelennamine*)

348. Tetrachlórsalicylanilidy (Tetrachlorosalicylanilideso)

349. Dichlórsalicylanilidy (Dichlorosalicylanilideso)

350. Tetrabrómosalicylanilidy (Tetrabromosalicylanilideso)

351. Dibrómosalicylanilidy (Dibromosalicylanilideso)

352. Bitionol (Bithionol*)

353. Monosulfidy tiuramu (Thiuram monosulphideso)

354. Disulfidy tiuramu (Thiuram disulphideso)

355. Dimetylformamid (Dimethylformamideo)

356. 4-fenylbut-3-én-2-ón (4-Phenylbut-3-en-2-oneo)

357. Benzoáty 4-hydroxy-3-metoxycinnamylalkoholu (Benzoates of 4-hydroxy-3-methoxycinnamyl alcoholo) okrem ich prirodzeného obsahu v prírodných esenciách

358. Furokumaríny (napr. trioxysalán, 8-metoxypsoralén, 5-metoxypsoralén) (Furocoumarines (e.g.trioxysalan*, 8-methoxypsoralen, 5-ethoxypsoralen)o) okrem ich prirodzeného obsahu v prírodných esenciách; v kozmetických výrobkoch na ochranu pred slnečným žiarením a v kozmetických výrobkoch na zhnednutie pokožky, ak koncentrácia furokumarínov z prírodných esencií je < ako 1 mg/kg

359. Olej zo semien Laurus nobilis L.

360. Safrol (Safroleo) okrem jeho prirodzeného obsahu v prírodných esenciách, ak jeho koncentrácia nebude vyššia ako 100 ppm v kozmetickom výrobku a 50 ppm v kozmetických výrobkoch na hygienu ústnej dutiny; nie je prípustný v zubných pastách pre deti

361. 5,5’-di-izopropyl-2,2’-dimetylbifenyl-4,4’-diyldihypoiodit (5,5’-di-Isopropyl-2,2’-dimethylbiphenyl-4,4’-diyldihypoioditeo)

362. 3’-etyl 5’, 6’, 7,8’-tetrahydro-5’,6’,8’,8’-tetrametyl-2’-acetonaftón alebo 7-acetyl-6-etyl-1,1,4,4--tetrametyl-1,2,3,4-tetrahydronaftalén (3’-Ethyl 5’, 6’, 7,8’-tetrahydro-5’, 6’, 8’, 8’-tetramethyl-2’-acetonaphthone or 7-acetyl-6-ethyl-1,1,4,4-tetramethyl-1,2,3,4-tetrahydronaphtaleno)

363. o-fenyléndiamín (o-Phenylenediamine and its saltso) a jeho soli

364. 4-metyl-m-fenyléndiamín (4-Methyl-m-phenylenediamineo) a jeho soli

365. Kyselina aristolochová (Aristolochic acido) a jej soli, Aristolochia spp. a jej zmesi

366. Trichlórmetán (Chloroformo)

367. 2,3,7,8-tetrachlórdibenzo-p-dioxín (2,3,7,8-Tetrachlorodibenzo-p-dioxino)

368. 2,6-dimetyl-1,3-dioxán-4-ylacetát (dimetoxán) (2,6-Dimethyl-1,3-dioxan-4-yl acetate (Dimethoxane)o)

369. Pyritión sodný (Pyrithione sodium*)

370. N-(trichlórmetyltio)-4-cyklohexén-1,2-dikarboximid
         (N-(Trichlormethylthio)-4-cyclohexene-1,2-dicarboximid (Captan)o)

371. 2,2’-dihydroxy-3,3’, 5,5’, 6,6’-hexachlórdifenylmetán (2,2’-Dihydroxy-3,3’, 5,5’, 6,6’-hexachlorodiphenylmethane (Hexachlorophene)o)

372. 6-(piperidinyl)-2,4-pyrimidíndiamín-3-oxid (6-(Piperidinyl)-2,4-pyrimidinediamine-3-oxide (Minoxidil)o) a jeho soli

373. 3,4’,5-tribrómosalicylanilid (tribrómosalán) (3,4’, 5-Tribromosalicylanilide (Tribromsalan)o)

374. Phytolacca Spp. a ich zmesi

375. Tretinoín (kyselina retinová (Tretinoin (retinoic acid)o) a jej soli

376. 1-metoxy-2,4-diaminobenzén (2,4-diaminoanizol CI 76050) (1-Methoxy-2,4-diaminobenzene (2,4-diaminoanisole CI 76050)o) a jeho soli

377. 1-metoxy-2,5-diaminobenzén (2,5-diaminoanizol)
         (1-Methoxy-2,5-diaminobenzene (2,5-diaminoanisole)o) a ich soli

378. Farbivo CI 12140

379. Farbivo CI 26105

380. Farbivo CI 42555
         Farbivo CI 42555-1
         Farbivo CI 42555-2

381. Amyl 4-dimetylaminobenzoát, zmes izomérov (padimát A) (Amyl 4-dimethylaminobenzoate, mixed isomers (Padimate A*))

382. Položka je neobsadená

383. 2-amino-4-nitrofenol (2-Amino-4-nitrophenol o)

384. 2-amino-5-nitrofenol (2-Amino-5-nitrophenol o)

385. 11-α-hydroxypregn-4-én-3,20-dión (11-α-Hydroxypregn-4-ene-3,20-dioneo) a jeho estery

386. Farbivo CI 42640

387. Farbivo CI 13065

388. Farbivo CI 42535

389. Farbivo CI 61554

390. Antiandrogény so steroidnou štruktúrou (Antiandrogens with steroid structureo)

391. Zirkónium a jeho zlúčeniny (Zirconium and its compoundso) okrem ich obsahu v kozmetických výrobkoch uvedených v prílohe č. 3 časti 1 položke č. 50 a zirkónových komplexov, pigmentov alebo solí farbív špecifikovaných v prílohe č. 4 poznámke 3

392. Tyrotricín (Thyrothricineo)

393. Acetonitril (Acetonitrileo)

394. Tetrahydrozolín (Tetrahydrozolineo) a jeho soli

395. Hydroxy-8-chinolín (Hydroxy-8-quinolineo) a jeho síran okrem použitia uvedeného v prílohe č. 3 časti 1 položke č. 51

396. Disulfid pyritiónu so síranom horečnatým (Dithio-2,2’-bispyridine-dioxide-1,1 (additive with trihydrated magnesium sulphate (pyrithione disulphide + magnesium sulphate)o)

397. Farbivo CI 12075, jeho komplexy, pigmenty a soli

398. Farbivo CI 45170 a CI 45170:1

399. Lidokaín (Lidocaineo)

400. 1,2-epoxybután (1,2-Epoxybutaneo)

401. Farbivo CI 15585

402. Mliečnan strontnatý (Strontium lactaneo)

403. Dusičnan strontnatý (Strontium nitrateo)

404. Polykarboxylát strontnatý (Strontium polycarboxylateo)

405. Pramokaín (Pramocaineo)

406. 4-etoxy-m-fenyléndiamín (4-Ethoxy-m-phenylenediamineo) a jeho soli

407. 2,4-diaminofenyletanol (2,4-Diaminophenylethanolo) a jeho soli

408. Katechol (Catecholo)

409. Pyrogalol (Pyrogallolo)

410. Nitrózamíny (Nitrosamineso)

411. Sekundárne alkyl- a alkanolamíny (Secondary alkyl- and alkanolamineso) a ich soli

412. 4-amino-2-nitrofenol (4-Amino-2-nitrophenolo)

413. 2-metyl-m-fenyléndiamín (2-Methyl-m-phenylenediamineo)

414. 4-terc-butyl-3-metoxy-2,6-dinitrotoluén (musk ambrette) (4-tert-Butyl-3-methoxy-2,6-dinitrotoluene (Musk ambretteo)

415. Položka je neobsadená

416. Bunky, tkanivá a produkty ľudského pôvodu

417. 3,3-bis(4-hydroxyfenyl)ftalid (fenolftaleín) (3,3-bis(4-Hydroxyphenyl) phthalide (Phenolphthalein*)o)

418. Kyselina 3-(imidazol-4-yl)akrylová a jej etylester (3-Imidazol-4-ylacrylic acid and its ethyl ester (Urocanic acido)

419. Materiál skupiny 1 a 2 uvedený v článkoch 4 a 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002 z 3. októbra 2002, ktorým sa stanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa živočíšnych vedľajších produktov neurčených pre ľudskú spotrebu v platnom znení a z neho získané zložky

420. Surové a rafinované uhoľné dechty (Crude and refined coal tarso)

421. 1,1,3,3,5-pentametyl-4,6-dinitroindán (moskene) (1,1,3,3,5-Pentamethyl-4,6-dinitroindane (moskeneo)

422. 5-terc-butyl-1,2,3-trimetyl-4,6-dinitrobenzén (musk tibetene) 5-tert-Butyl-1,2,3-trimethyl-4,6-dinitrobenzene (Musk tibeteneo)

423. Olej z koreňa alanu (Alanroot oil o) Inula helenium (CAS 97676-35-2), ak je použitý ako vonná zložka

424. Fenylacetonitril (Benzyl cyanide o) (CAS 140-29-4), ak je použitý ako vonná zložka

425. 2-metyl-3-(4-ozopropylfenyl)propán-1-ol (Cyclamen alcoholo) (CAS 4756-19-8), ak je použitý ako vonná zložka

426. Dietyl-maleát (Diethyl maleateo) (CAS 141-05-9), ak je použitý ako vonná zložka

427. Chroman-2-ón (Dihydrocoumarineo) (CAS 119-84-6), ak je použitý ako vonná zložka

428. 2,4-dihydroxy-3-metylbenzaldehyd (2,4-Dihydroxy-3-methylbenzaldehydeo) (CAS 6248-20-0), ak je použitý ako vonná zložka

429. 3,7-dimetylokt-2-én-1-ol (6,7-dihydrogeraniol) (3,7-Dimethyl-2-octen-1-ol (6,7-Dihydrogeraniol)o) (CAS 40607-48-5), ak je použitý ako vonná zložka

430. 8-terc-butyl-4,6-dimetyl-2-benzopyrón (4,6-Dimethyl-8-tert-butylcoumarineo) (CAS 17874-34-9), ak je použitý ako vonná zložka

431. Dimetylcitrakonát (Dimethyl citraconateo) (CAS 617-54-9), ak je použitý ako vonná zložka

432. 7,11-dimetyldodeka-4,6,10-trién-3-ón (7,11-Dimethyl-4,6,10-dodecatrien-3-oneo) (CAS 26651-96-7), ak je použitý ako vonná zložka

433. 6,10-dimetylundeka-3,5,9-trién-2-ón (6,10-Dimethyl-3,5,9-undecatrien-2-oneo) (CAS 141-10-6), ak je použitý ako vonná zložka

434. Difenylamín (Diphenylamineo) (CAS 122-39-4), ak je použitý ako vonná zložka

435. Etyl-akrylát (Ethylacrylateo) (CAS 140-88-5), ak je použitý ako vonná zložka

436. Čistý výťažok z figového listu (Fig leaf absoluteo) Ficus carica (CAS 68916-52-9), ak je použitý ako vonná zložka

437. (E)-hept-2-enál (trans-2-Heptenalo) (CAS 18829-55-5), ak je použitý ako vonná zložka

438. (E)-1, 1-dietoxyhex-2-én (trans-2-Hexenal diethyl acetalo) (CAS 67746-30-9), ak je použitý ako vonná zložka

439. (E)-1, 1-dimetoxyhex-2-én (trans-2-Hexenal dimethyl acetalo) (CAS 18318-83-7), ak je použitý ako vonná zložka

440. 7-izopropyl-1,4a-dimetyltetradekahydrofenantrén-1-metanol (Hydroabiethyl alcoholo)
         (CAS 13393-93-6), ak je použitý ako vonná zložka

441. 6-izopropyldekahydro-2-naftol (6-Isopropyl-2-decahydronaphthalenolo) (CAS 34131-99-2), ak je použitý ako vonná zložka

442. 7-metoxykumarín (7-Methoxycoumarineo) (CAS 531-59-9), ak je použitý ako vonná zložka

443. 4-(4-metoxyfenyl)-but-3-én-2-ón (4-(4-methoxyphenyl)-3-butene-2-oneo) (CAS 943-88-4), ak je použitý ako vonná zložka

444. 1-(4-metoxyfenyl)pent-1-én-3-ón (1-(4-Methoxyphenyl)-1-penten-3-oneo) (CAS 104-27-8), ak je použitý ako vonná zložka

445. Metyl-but-2-enoát (Methyl trans-2-butenoateo) (CAS 623-43-8), ak je použitý ako vonná zložka

446. 7-metylchromén-2-ón (7-Methylcoumarineo) (CAS 2445-83-2), ak je použitý ako vonná zložka

447. 5-metylhexán-2,3-dión (5-Methyl-2,3-hexandioneo) (CAS 13706-86-0), ak je použitý ako vonná zložka

448. 2-pentylidéncyklohexanón (2-Pentylidenecyclohexanoneo) (CAS 25677-40-1), ak je použitý ako vonná zložka

449. 3,6,10-trimetylundeka-3,5,9-trién-2-ón (3,6,10-Trimethyl-3,5,9-undecatrien-2-oneo) (CAS 1117-41-5), ak je použitý ako vonná zložka

450. Esenciálne oleje z verbeny (Verbena essential oils o) Lippia citriodora Kunth. a deriváty iné ako čisté extrakty (CAS 8024-12-2), ak sú použité ako vonná zložka.

451. 4-alylveratrol (Methyleugenolo) (CAS 93-15-2) okrem jeho prirodzeného obsahu v prírodných esenciách, ak koncentrácia nepresiahne:
        (a) 0,01 % v parfumoch
        (b) 0,004 % v toaletných vodách
        (c) 0,002 % v krémových vôňach
        (d) 0,001 % v zmývateľných kozmetických výrobkoch
        (e) 0,0002 % v nezmývateľných kozmetických výrobkoch a v kozmetických výrobkoch na hygienu ústnej dutiny

452. 6-(2-chlórethyl)-6-(2-metoxyetoxy)-2,5,7,10-tetraoxa-6-silaundekán (6-(2-Chloro ethyl)-6-(2-methoxyethoxy)-2,5,7,10-tetraoxa-6-silaundecaneo) (CAS 37894-46-5)

453. Chlorid kobaltnatý (Cobalt dichlorideo) (CAS 7646-79-9)

454. Síran kobaltnatý (Cobalt sulphateo) (CAS 10124-43-3)

455. Oxid nikelnatý (Nickel monoxideo) (CAS 1313-99-1)

456. Oxid nikelitý (Dinickel trioxideo) (CAS 1314-06-3)

457. Oxid nikeličitý (Nickel dioxideo) (CAS 12035-36-8)

458. Sulfid nikelitý (Trinickel disulphideo) (CAS 12035-72-2)

459. Tetrakarbonyl niklu (Tetracarbonylnickelo) (CAS 13463-39-3)

460. Sulfid nikelnatý (Nickel sulphide o) (CAS 16812-54-7)

461. Bromičnan draselný (Potassium bromateo) (CAS 7758-01-2)

462. Oxid uhoľnatý (Carbon monoxideo) (CAS 630-08-0)

463. 1,3- butadién (Buta-1, 3-dieneo) (CAS 106-99-0)

464. Izobután (Isobutane o) (CAS 75-28-5), ak obsahuje ≥ 0,1 % hm. butadiénu

465. Bután (Butaneo) (CAS 106-97-8), ak obsahuje ≥ 0,1 % hm. butadiénu

466. Plyny (ropné), C3-4 (Gases (petroleum), C3-4o) (CAS 68131-75-9), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

467. Koncový plyn (ropný) z absorbéra frakčnej destilácie pri katalytickom krakovaní destilátu a katalytickom krakovaní ťažkého benzínu (Tail gas (petroleum), catalytic cracked distillate and catalytic cracked naphtha fractionation absorbero) (CAS 68307-98-2), ak obsahuje > 0,1 % hm. butadiénu

468. Koncový plyn (ropný) zo stabilizátora pri frakčnej destilácii katalyticky polymerizovaného benzínu (Tail gas (petroleum), catalytic polymn. naphtha fractionation stabilisero) (CAS 68307-99-3), ak obsahuje > 0,1 % hm. butadiénu

469. Koncový plyn (ropný) zo stabilizačnej kolóny frakčnej destilácie katalyticky reformovaného ťažkého benzínu bez obsahu sírovodíka (Tail gas (petroleum), catalytic reformed naphtha fractionation stabiliser, hydrogen sulfide-freeo) (CAS 68308-00-9), ak obsahuje > 0,1 % hm. butadiénu

470. Koncový plyn (ropný) zo stripovacej kolóny pri hydrogenačnej rafinácii krakovaného destilátu (Tail gas (petroleum), cracked distillate hydrotreater strippero) (CAS 68308-01-0), ak obsahuje > 0,1 % hm. butadiénu

471. Koncový plyn (ropný) z absorbéra pri katalytickom krakovaní plynového oleja (Tail gas (petroleum), gas oil catalytic cracking absorbero) (CAS 68308-01-2), ak obsahuje > 0,1 % hm. butadiénu

472. Koncový plyn (ropný) zo zariadenia na regeneráciu plynu (Tail gas (petroleum), gas recovery planto) (CAS 68308-04-3), ak obsahuje > 0,1 % hm. butadiénu

473. Koncový plyn (ropný) zo zariadenia na regeneráciu plynu pri oddeľovaní etánu (Tail gas (petroleum), gas recovery plant deethanisero) (CAS 68308-05-4), ak obsahuje > 0,1 % hm. butadiénu

474. Koncový plyn (ropný) bez kyselín z frakčnej destilácie pri hydrogenačnom odsírení destilátu a hydrogenačnom odsírení ťažkého benzínu (Tail gas (petroleum), hydrodesulfurised distillate and hydrodesulfurised naphtha fractionator, acid-freeo) (CAS 68308-06-5), ak obsahuje > 0,1 % hm. butadiénu

475. Koncový plyn (ropný) bez obsahu sírovodíka zo stripovacej kolóny pri hydrogenačnom odsírení vákuového plynového oleja (Tail gas (petroleum), hydrodesulfurised vacuum gas oil stripper, hydrogen sulfide-freeo) (CAS 68308-07-6), ak obsahuje > 0,1 % hm. butadiénu

476. Koncový plyn (ropný) zo stabilizačnej kolóny pri frakčnej destilácii izomerizovaného ťažkého benzínu (Tail gas (petroleum), isomerised naphtha fractionation stabilisero) (CAS 68308-08-7), ak obsahuje > 0,1 % hm. butadiénu

477. Koncový plyn (ropný) bez obsahu sírovodíka zo stabilizačnej kolóny ľahkej frakcie primárneho ťažkého benzínu (Tail gas (petroleum), light straight-run naphtha stabiliser, hydrogen sulfide-freeo) (CAS 68308-09-8), ak obsahuje > 0,1 % hm. butadiénu

478. Koncový plyn (ropný) bez obsahu sírovodíka pri hydrogenačnom odsírení primárneho destilátu (Tail gas (petroleum), straight-run distillate hydrodesulferised, hydrogen sulfide-freeo) (CAS 68308-10-1), ak obsahuje > 0,1 % hm. butadiénu

479. Koncový plyn (ropný) zo zariadenia na oddeľovanie etánu z nástreku pri propánovo-propylénovej alkylácii (Tail gas (petroleum), propane-propylene alkylation feed prep deethanisero) (CAS 68308-11-2), ak obsahuje > 0,1 % hm. butadiénu

480. Koncový plyn (ropný) bez obsahu sírovodíka zo zariadenia na hydrogenačné odsírenie vákuového plynového oleja (Tail gas (petroleum), vacuum gas oil hydrodesulferised, hydrogen sulfide-freeo) (CAS 68308-12-3), ak obsahuje > 0,1 % hm. butadiénu

481. Plyny (ropné) z hlavy kolóny pri katalytickom krakovaní (Gases (petroleum), catalytic cracked overheadso) (CAS 68409-99-4), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

482. Alkány C1-2 (Alkanes, C1-2o) (CAS 68475-57-0), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

483. Alkány C 2-3 (Alkanes, C2-3o) (CAS 68475-58-1), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

484. Alkány C3-4 (Alkanes, C3-4o) (CAS 68475-59-2), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

485. Alkány C4-5 (Alkanes, C4-5o) (CAS 68475-60-5), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

486. Plynné palivá (Fuel-gaseso) (CAS 68476-26-6), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

487. Plynné palivá, destiláty z ropy (Fuel gases, crude oil distillateso) (CAS 68476-29-9), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

488. Uhľovodíky C3-4 (Hydrocarbons, C3-4o) (CAS 68476-40-4), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

489. Uhľovodíky C4-5 (Hydrocarbons, C4-5o) (CAS 68476-42-6), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

490. Uhľovodíky C2-4 s vysokým obsahom C3 (Hydrocarbons, C2-4, C3-richo) (CAS 68476-49-3), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

491. Ropné plyny skvapalnené (Petroleum gases, liquefiedo) (CAS 68476-85-7), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

492. Ropné plyny skvapalnené a odsírené (Petroleum gases, liquefied, sweetenedo) (CAS 68476-86-8), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

493. Plyny (ropné) C3-4 s vysokým obsahom izobutánu (Gases (petroleum), C3-4, isobutane-richo) (CAS 68477-33-8), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

494. Destiláty (ropné) C3-6 s vysokým obsahom piperylénu (Distillates (petroleum), C3-6, piperylene-richo) (CAS 68477-35-0), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

495. Plyny (ropné) pri nástreku do amínovej jednotky (Gases (petroleum), amine system feedo) (CAS 68477-65-6), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

496. Plyny (ropné) z benzénovej jednotky pri hydrogenačnom odsírení (Gases (petroleum), benzene unit hydrodesulferised offo) (CAS 68477-66-7), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

497. Plyny (ropné) s vysokým obsahom vodíka z recyklačnej benzénovej jednotky (Gases (petroleum), benzene unit recycle, hydrogen-richo) (CAS 68477-67-8), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

498. Plyny (ropné) zmesné olejové s vysokým obsahom vodíka a dusíka (Gases (petroleum), blend oil, hydrogen-nitrogen-richo) (CAS 68477-68-9), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

499. Plyny (ropné) z hlavy kolóny pri oddeľovaní butánu (Gases (petroleum), butane splitter overheadso) (CAS 68477-69-0), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

500. Plyny (ropné) C2-3 (Gases (petroleum), C2-3o) (CAS 68477-70-3), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

501. Plyny (ropné) s vysokým obsahom C4 bez kyselín, destilačné zvyšky z kolóny na oddeľovanie propánu pri katalytickom krakovaní plynového oleja (Gases (petroleum), catalytic-cracked gas oil depropaniser bottoms, C4-rich acid-freeo) (CAS 68477-71-4), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

502. Plyny (ropné) s vysokým obsahom C3-5, destilačné zvyšky z kolóny na oddeľovanie butánu pri katalytickom krakovaní ťažkého benzínu (Gases (petroleum), catalytic-cracked naphtha debutaniser bottoms, C3-5-richo) (CAS 68477-72-5), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

503. Plyny (ropné) s vysokým obsahom C3 bez kyselín z hlavy kolóny na oddeľovanie propánu pri katalytickom krakovaní ťažkého benzínu (Gases (petroleum), catalytic cracked naphtha depropaniser overhead, C3-rich acid-freeo) (CAS 68477-73-6), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

504. Plyny (ropné) z katalyzačnej krakovacej kolóny (Gases (petroleum), catalytic crackero) (CAS 68477-74-7), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

505. Plyny (ropné) s vysokým obsahom C1-5 z katalyzačnej krakovacej kolóny (Gases (petroleum), catalytic cracker, C1-5-richo) (CAS 68477-75-8), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

506. Plyny (ropné) s vysokým obsahom C2-4 z hlavy stabilizačnej kolóny pri katalytickej polymerizácii ťažkého benzínu (Gases (petroleum), catalytic polymd. naphtha stabiliser overhead, C2-4-richo) (CAS 68477-76-9), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

507. Plyny (ropné) z hlavy stripovacej kolóny pri katalytickom reformovaní ťažkého benzínu (Gases (petroleum), catalytic reformed naphtha stripper overheadso) (CAS 68477-77-0), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

508. Plyny (ropné) s vysokým obsahom C1-4 z katalytického reformovania (Gases (petroleum), catalytic reformer, C1-4-richo) (CAS 68477-79-2), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

509. Plyny (ropné) C6-8 z recyklačného zariadenia pri katalytickom reformovaní (Gases (petroleum), C6-8 catalytic reformer recycleo) (CAS 68477-80-5), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

510. Plyny (ropné) C6-8 zo zariadenia na katalytické reformovanie (Gases (petroleum), C6-8 catalytic reformero) (CAS 68477-81-6), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

511. Plyny (ropné) C6-8 s vysokým obsahom vodíka z recyklačného zariadenia pri katalytickom reformovaní (Gases (petroleum), C6-8 catalytic reformer recycle, hydrogen-richo) (CAS 68477-82-7), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

512. Plyny (ropné) C3-5 z nástreku pri olefínovo-parafínovej alkylácii (Gases (petroleum), C3-5 olefinic-paraffinic alkylation feedo) (CAS 68477-83-8), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

513. Plyny (ropné) C2 zo spätného toku (Gases (petroleum), C2-return streamo) (CAS 68477-84-9), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

514. Plyny (ropné) s vysokým obsahom C4 (Gases (petroleum), C4-richo) (CAS 68477-85-0), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

515. Plyny (ropné) z hlavy kolóny pri oddeľovaní etánu (Gases (petroleum), deethaniser overheadso) (CAS 68477-86-1), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

516. Plyny (ropné) z hlavy kolóny pri oddeľovaní izobutánu (Gases (petroleum), deisobutaniser tower overheadso) (CAS 68477-87-2), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

517. Plyny (ropné) s vysokým obsahom propénu pri suchom oddeľovaní propánu (Gases (petroleum), depropaniser dry, propene-richo) (CAS 68477-90-7), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

518. Plyny (ropné) z hlavy kolóny pri oddeľovaní propánu (Gases (petroleum), depropaniser overheadso) (CAS 68477-91-8), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

519. Plyny (ropné) suché a kyslé na výstupe pri koncentrovaní plynu (Gases (petroleum), dry sour, gas-concn.-unit-offo) (CAS 68477-92-9), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

520. Plyny (ropné) zo spätného absorbéra pri destilácii koncentrovaného plynu (Gases (petroleum), gas concn. reabsorber distn.o) (CAS 68477-93-0), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

521. Plyny (ropné) z hlavy kolóny na oddeľovanie propánu pri regenerácii plynu (Gases (petroleum), gas recovery plant depropaniser overheadso) (CAS 68477-94-1), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

522. Plyny (ropné) z nástreku do Girbatolovej jednotky (Gases (petroleum), Girbatol unit feedo) (CAS 68477-95-2), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

523. Plyny (ropné) na výstupe z absorbéra vodíka (Gases (petroleum), hydrogen absorber offo) (CAS 68477-96-3), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

524. Plyny (ropné) s vysokým obsahom vodíka (Gases (petroleum), hydrogen-richo) (CAS 68477-97-4), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

525. Plyny (ropné) s vysokým obsahom vodíka a dusíka z hydrogenačnej jednotky pri recyklácii zmesného oleja (Gases (petroleum), hydrotreater blend oil recycle, hydrogen-nitrogen-richo) (CAS 68477-98-5), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

526. Plyny (ropné) s vysokým obsahom C4 bez sírovodíka pri frakcionačnej destilácii izomerizovaného ťažkého benzínu (Gases (petroleum), isomerised naphtha fractionator, C4-rich, hydrogen sulfide-freeo) (CAS 68477-99-6), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

527. Plyny (ropné) s vysokým obsahom vodíka z recyklácie (Gases (petroleum), recycle, hydrogen-richo)
        (CAS 68478-00-2), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

528. Plyny (ropné) s vysokým obsahom vodíka z reformácie čerstvého nástreku (Gases (petroleum), reformer make-up, hydrogen-richo) (CAS 68478-01-3), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

529. Plyny (ropné) z reformovacieho hydrogenačného zariadenia (Gases (petroleum), reforming hydrotreatero) (CAS 68478-02-4), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

530. Plyny (ropné) s vysokým obsahom vodíka a metánu z reformovacieho hydrogenačného zariadenia (Gases (petroleum), reforming hydrotreater, hydrogen-methane-richo) (CAS 68478-03-5), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

531. Plyny (ropné) s vysokým obsahom vodíka z hydrogenačného zariadenia pri formácii čerstvého nástreku (Gases (petroleum), reforming hydrotreater make-up, hydrogen-richo) (CAS 68478-04-6), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

532. Plyny (ropné) z destilačného zariadenia na tepelné krakovanie (Gases (petroleum), thermal cracking distn.o) (CAS 68478-05-7), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

533. Koncový plyn (ropný) z katalyticky krakovaného číreného oleja a tepelne krakovaného vákuového zvyšku z frakcionačného refluxu (Tail gas (petroleum), catalytic cracked clarified oil and thermal cracked vacuum residue fractionation reflux drumo) (CAS 68478-21-7), ak obsahuje > 0,1 % hm. butadiénu

534. Koncový plyn (ropný) zo stabilizačného absorbéra pri katalytickom krakovaní ťažkého benzínu (Tail gas (petroleum), catalytic cracked naphtha stabilisation absorbero) (CAS 68478-22-8), ak obsahuje > 0,1 % hm. butadiénu

535. Koncový plyn (ropný) z frakčnej destilácie kombinovanej s katalytickým krakovaním, katalytickým reformovaním a hydrogenačným odsírením (Tail gas (petroleum), catalytic cracker, catalytic reformer and hydrodesulferised combined fractionatero) (CAS 68478-24-0), ak obsahuje > 0,1 % hm. butadiénu

536. Koncový plyn (ropný) z absorbéra refrakcionačnej destilácie pri katalytickom krakovaní (Tail gas (petroleum), catalytic cracker refractionation absorbero) (CAS 68478-25-1), ak obsahuje > 0,1 % hm. butadiénu

537. Koncový plyn (ropný) z frakcionačnej stabilizačnej kolóny pri katalytickej reformácii ťažkého benzínu (Tail gas (petroleum), catalytic reformed naphtha fractionation stabilisero) (CAS 68478-26-2), ak obsahuje > 0,1 % hm. butadiénu

538. Koncový plyn (ropný) z odlučovača pri katalytickej reformácii ťažkého benzínu (Tail gas (petroleum), catalytic reformed naphtha separatoro) (CAS 68478-27-3), ak obsahuje > 0,1 % hm. butadiénu

539. Koncový plyn (ropný) zo stabilizačnej kolóny pri katalytickej reformácii ťažkého benzínu (Tail gas (petroleum), catalytic reformed naphtha stabilisero) (CAS 68478-28-4), ak obsahuje > 0,1 % hm. butadiénu

540. Koncový plyn (ropný) z odlučovača pri hydrogenizácii krakovaného destilátu (Tail gas (petroleum), cracked distillate hydrotreater separatoro) (CAS 68478-29-5), ak obsahuje > 0,1 % hm. butadiénu

541. Koncový plyn (ropný) z odlučovača pri hydrogenačnom odsírení primárneho ťažkého benzínu (Tail gas (petroleum), hydrodesulfurised straight-run naphtha separatoro) (CAS 68478-30-8), ak obsahuje > 0,1 % hm. butadiénu

542. Koncový plyn (ropný) s vysokým obsahom C4 zo zmiešaného prúdu pri sýtení plynu (Tail gas (petroleum), saturate gas plant mixed stream, C4-richo) (CAS 68478-32-0), ak obsahuje > 0,1 % hm. butadiénu

543. Koncový plyn (ropný) z regeneračného zariadenia sýtenia plynu s vysokým obsahom C1-2 (Tail gas (petroleum), saturate gas recovery plant, C1-2-richo) (CAS 68478-33-1), ak obsahuje > 0,1 % hm. butadiénu

544. Koncový plyn (ropný) z tepelného krakovania vákuových zvyškov (Tail gas (petroleum), vacuum residues thermal crackero) (CAS 68478-34-2), ak obsahuje > 0,1 % hm. butadiénu

545. Uhľovodíky s vysokým obsahom C3-4, ropný destilát (Hydrocarbons, C3-4-rich, petroleum distillateo) (CAS 68512-91-4), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

546. Plyny (ropné) z hlavy stabilizačnej kolóny pri katalytickom reformovaní primárneho ťažkého benzínu (Gases (petroleum), catalytic reformed straight-run naphtha stabiliser overheadso) (CAS 68513-14-4), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

547. Plyny (ropné) na výstupe zo zariadenia s celým destilačným rozmedzím pri odstraňovaní hexánu z ťažkého benzínu (Gases (petroleum), full-range straight-run naphtha dehexaniser offo) (CAS 68513-15-5), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

548. Plyny (ropné) s vysokým obsahom uhľovodíkov na výstupe hydrogenačného krakovacieho zariadenia na odstraňovanie propánu (Gases (petroleum), hydrocracking depropaniser off, hydrocarbon-richo) (CAS 68513-16-6), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

549. Plyny (ropné) na výstupe zo stabilizačnej kolóny ľahkej frakcie primárneho ťažkého benzínu (Gases (petroleum), light straight-run naphtha stabiliser offo) (CAS 68513-17-7), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

550. Plyny (ropné) na výstupe pri reformačnej prietokovej vysokotlakovej rovnovážnej destilácii (Gases (petroleum), reformer effluent high-pressure flash drum offo) (CAS 68513-18-8), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

551. Plyny (ropné) na výstupe pri reformačnej prietokovej nízkotlakovej rovnovážnej destilácii (Gases (petroleum), reformer effluent low-pressure flash drum offo) (CAS 68513-19-9), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

552. Zvyšky (ropné) s vysokým obsahom C4 z oddeľovacej alkylačnej kolóny (Residues (petroleum), alkylation splitter, C4-richo) (CAS 68513-66-6), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

553. Uhľovodíky C1-4 (Hydrocarbons, C1-4o) (CAS 68514-31-8), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

554. Uhľovodíky C1-4 odsírené (Hydrocarbons, C1-4, sweetenedo) (CAS 68514-36-3), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

555. Plyny (ropné) na výstupe rafinácie ropy pri destilácii plynov (Gases (petroleum), oil refinery gas distn. offo) (CAS 68527-15-1), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

556. Uhľovodíky C1-3 (Hydrocarbons, C1-3o) (CAS 68527-16-2), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

557. Uhľovodíky C1-4 z frakcie pri oddeľovaní butánu (Hydrocarbons, C1-4, debutanizer fractiono) (CAS 68527-19-5), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

558. Plyny (ropné) z hlavy kolóny benzénovej jednotky pri hydrogenačnom odstraňovaní pentánu (Gases (petroleum), benzene unit hydrotreater depentaniser overheadso) (CAS 68602-82-4), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

559. Plyny (ropné) C1-5 vlhké (Gases (petroleum), C1-5, weto) (CAS 68602-83-5), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

560. Plyny (ropné) na výstupe zo sekundárneho absorbéra pri fluidizačnom katalytickom krakovaní destilátu z hlavy frakcionačnej kolóny (Gases (petroleum), secondary absorber off, fluidised catalytic cracker overheads fractionatoro) (CAS 68602-84-6), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

561. Uhľovodíky C2-4 (Hydrocarbons, C2-4o) (CAS 68606-25-7), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

562. Uhľovodíky C3 (Hydrocarbons, C3o) (CAS 68606-26-8), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

563. Plyny (ropné) z alkylačného nástreku (Gases (petroleum), alkylation feedo) (CAS 68606-27-9), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

564. Plyny (ropné) na výstupe zariadenia na odstraňovanie propánu zo zvyškov frakcionácie (Gases (petroleum), depropaniser bottoms fractionation offo) (CAS 68606-34-8), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

565. Ropné produkty, rafinérske plyny (Petroleum products, refinery gaseso) (CAS 68607-11-4), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

566. Plyny (ropné) z nízkotlakového odlučovača pri hydrogenozačnom krakovaní (Gases (petroleum), hydrocracking low-pressure separatoro) (CAS 68783-06-2), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

567. Plyny (ropné), rafinérska zmes (Gases (petroleum), refinery blendo) (CAS 68783-07-3), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

568. Plyny (ropné) z katalytického krakovania (Gases (petroleum), catalytic crackingo) (CAS 68783-64-2), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

569. Plyny (ropné) C2-4 odsírené (Gases (petroleum), C2-4, sweetenedo) (CAS 68783-65-3), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

570. Plyny (ropné) rafinérske (Gases (petroleum), refineryo) (CAS 68814-67-5), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

571. Plyny (ropné) na výstupe z odlučovača platinou katalyzovaných produktov (Gases (petroleum), platformer products separator offo) (CAS 68814-90-4), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

572. Plyny (ropné) na výstupe zo stabilizačnej kolóny pri odstraňovaní pentánu z hydrogenačne rafinovaného kyslého kerozínu (Gases (petroleum), hydrotreated sour kerosine depentaniser stabiliser offo) (CAS 68911-58-0), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

573. Plyny (ropné) z jednotky rovnovážnej destilácie pri hydrogenačnej rafinácii kyslého kerozínu (Gases (petroleum), hydrotreated sour kerosine flash drumo) (CAS 68911-59-1), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

574. Plyny (ropné) na výstupe pri frakcionácii ropy (Gases (petroleum), crude oil fractionation offo) (CAS 68918-99-0), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

575. Plyny (ropné) zo zariadenia na odstraňovanie hexánu (Gases (petroleum), dehexaniser offo) (CAS 68919-00-6), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

576. Plyny (ropné) na výstupe zo zariadenia unifiner na odsírenie pri destilácii v stripovacej kolóne (Gases (petroleum), distillate unifiner desulfurisation tripper offo) (CAS 68919-01-7), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

577. Plyny (ropné) na výstupe pri fluidizačnom katalytickom frakcionačnom krakovaní (Gases (petroleum), fluidised catalytic cracker fractionation offo) (CAS 68919-02-8), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

578. Plyny (ropné) na výstupe zo sekundárneho pracieho absorbéra pri fluidizačnom katalytickom krakovaní (Gases (petroleum), fluidised catalytic cracker scrubbing secondary absorber offo) (CAS 68919-03-9), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

579. Plyny (ropné) na výstupe zo stripovacej kolóny pri hydrogenačnom odsírení ťažkého destilátu (Gases (petroleum), heavy distillate hydrotreater desulfurisation stripper offo) (CAS 68919-04-0), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

580. Plyny (ropné) na výstupe zo stabilizačnej kolóny frakcionácie ľahkej frakcie primárneho ťažkého benzínu (Gases (petroleum), light straight run gasoline fractionation stabiliser offo) (CAS 68919-05-1), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

581. Plyny (ropné) na výstupe zo stripovacieho zariadenia unifiner pri odsírení ťažkého benzínu (Gases (petroleum), naphtha unifiner desulfurisation stripper offo) (CAS 68919-06-2), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

582. Plyny (ropné) na výstupe zo stabilizačnej kolóny pri reformovaní ľahkých frakcií benzínu s platinovým katalyzátorom (Gases (petroleum), platformer stabiliser off, light ends fractionationo) (CAS 68919-07-3), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

583. Plyny (ropné) na výstupe z odparovacej kolóny pri destilácii ropy (Gases (petroleum), preflash tower off, crude distn.o) (CAS 68919-08-4), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

584. Plyny (ropné) na výstupe pri katalytickom reformovaní primárneho ťažkého benzínu (Gases (petroleum), straight-run naphtha catalytic reforming offo) (CAS 68919-09-5), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

585. Plyny (ropné) na výstupe z primárnej stabilizačnej kolóny (Gases (petroleum), straight-run stabiliser offo) (CAS 68919-10-8), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

586. Plyny (ropné) na výstupe zo stripovacej kolóny dechtu (Gases (petroleum), tar stripper offo) (CAS 68919-11-9), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

587. Plyny (ropné) na výstupe zo stripovacieho zariadenia unifiner (Gases (petroleum), unifiner stripper offo) (CAS 68919-12-0), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

588. Plyny (ropné) z hlavy oddeľovacej kolóny pri fluidizačnom katalytickom krakovaní frakcie (Gases (petroleum), fluidised catalytic cracker splitter overheadso) (CAS 68919-20-0), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

589. Plyny (ropné) zo zariadenia na oddeľovanie butánu pri katalytickom krakovaní ťažkého benzínu (Gases (petroleum), catalytic cracked naphtha debutanizero) (CAS 68952-76-1), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

590. Koncový plyn (ropný) zo stabilizačnej kolóny pri katalytickom krakovaní destilátu a ťažkého benzínu (Tail gas (petroleum), catalytic cracked distillate and naphtha stabilisero) (CAS 68952-77-2), ak obsahuje > 0,1 % hm. butadiénu

591. Koncový plyn (ropný) z katalytického separátora pri hydrogenačnom odsírení ťažkého benzínu (Tail gas (petroleum), catalytic hydrodesulfurised naphtha separatoro) (CAS 68952-79-4), ak obsahuje > 0,1 % hm. butadiénu

592. Koncový plyn (ropný) z hydrogenačného reaktora pri odsírení primárneho ťažkého benzínu (Tail gas (petroleum), straight-run naphtha hydrodesulferisedo) (CAS 68952-80-7), ak obsahuje > 0,1 % hm. butadiénu

593. Koncový plyn (ropný) z absorbéra pri tepelnom krakovaní destilátu, plynového oleja a ťažkého benzínu (Tail gas (petroleum), thermal-cracked distillate, gas oil and naphtha absorbero) (CAS 68952-81-8), ak obsahuje > 0,1 % hm. butadiénu

594. Koncový plyn (ropný) z frakcionačnej stabilizačnej kolóny pri tepelnom krakovaní uhľovodíkov, koksovanie ropy (Tail gas (petroleum), thermal cracked hydrocarbon fractionation stabiliser, petroleum cokingo) (CAS 68952-82-9), ak obsahuje > 0,1 % hm. butadiénu

595. Plyny (ropné) pri krakovaní ľahkého butadiénového koncentrátu (Gases (petroleum), light steam-cracked, butadiene conc.o) (CAS 68955-28-2), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

596. Plyny (ropné) na výstupe zo špongiového absorbéra pri fluidizačnom katalytickom krakovaní odsíreného plynového oleja z hlavy frakcionačnej kolóny (Gases (petroleum), sponge absorber off, fluidised catalytic cracker and gas oil desulfuriser overhead fractionationo) (CAS 68955-33-9), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

597. Plyny (ropné) z hlavy stabilizačnej kolóny pri katalytickom reformovaní primárneho ťažkého benzínu (Gases (petroleum), straight-run naphtha catalytic reformer stabiliser overheado) (CAS 68955-34-0), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

598. Plyny (ropné) pri destilačnom katalytickom krakovaní ropy (Gases (petroleum), crude distn. and catalytic crackingo) (CAS 68989-88-8), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

599. Uhľovodíky C4 (Hydrocarbons, C4o) (CAS 87741-01-3), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

600. Alkány C1-4 s vysokým obsahom C3 (Alkanes, C1-4, C3-richo) (CAS 90622-55-2), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

601. Plyny (ropné) z plynového oleja na výstupe z práčky na dietanolamín (Gases (petroleum), gas oil diethanolamine scrubber offo) (CAS 92045-15-3), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

602. Plyny (ropné) zo zvyškového plynového oleja na výstupe pri hydrogenačnom odsírení (Gases (petroleum), gas oil hydrodesulfurisation effluento) (CAS 92045-16-4), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

603. Plyny (ropné) z prečisťovania zariadenia na hydrogenačné odsírenie plynového oleja (Gases (petroleum), gas oil hydrodesulfurisation purgeo) (CAS 92045-17-5), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

604. Plyny (ropné) na výstupe z hydrogenačného zariadenia pri rovnovážnej destilácii (Gases (petroleum), hydrogenator effluent flash drum offo) (CAS 92045-18-6), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

605. Plyny (ropné) z parného krakovania vysokotlakových zvyškov ťažkého benzínu (Gases (petroleum), naphtha steam cracking high-pressure residualo) (CAS 92045-19-7), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

606. Plyny (ropné) na výstupe zo zariadenia na konverziu zvyškov (Gases (petroleum), residue visbreaking offo) (CAS 92045-20-0), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

607. Plyny (ropné) s vysokým obsahom C3 zo zariadenia na pyrolýzu pri parnom krakovaní (Gases (petroleum), steam-cracker C3-richo) (CAS 92045-22-2), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

608. Uhľovodíky C4 zo zariadenia na pyrolýzu pri parnom krakovaní destilátu (Hydrocarbons, C4, steam-cracker distillateo) (CAS 92045-23-3), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

609. Ropné plyny skvapalnené, odsírené, C4 frakcia (Petroleum gases, liquefied, sweetened, C4 fractiono) (CAS 92045-80-2), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

610. Uhľovodíky C4 bez 1,3-butadiénu a izobuténu (Hydrocarbons, C4, 1,3-butadiene- and isobutene-freeo) (CAS 95465-89-7), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

611. Rafináty (ropné) bez butadiénu zo zariadenia na pyrolýzu pri parnom krakovaní C4 frakcie extrahovanej octanom amónno-meďnatým, C3-5 frakcie a C3-5 nenasýtenej frakcie (Raffinates (petroleum), steam-cracked C4 fraction cuprous ammonium acetate extn., C3-5 and C3-5 unsatd., butadiene-freeo) (CAS 97722-19-5), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

612. Benzo[a]pyrén (Benzo[d, e, f]chrysene (benzo[a]pyrene)o) (CAS 50-32-8)

613. Smola, uhoľno-dechtová, ropná (Pitch, coal tar-petroleumo) (CAS 68187-57-5), ak obsahuje > 0,005 % hm. benzo[a]pyrénu

614. Destiláty (uhoľno-ropné), kondenzované cyklické aromatické uhľovodíky (Distillates (coal-petroleum), condensed-ring aromo) (CAS 68188-48-7), ak obsahujú > 0,005 % hm. benzo[a]pyrénu

615. Položka je neobsadená

616. Položka je neobsadená

617. Kreozotový olej z acenafténovej frakcie bez acenafténu (Creosote oil, acenaphthene fraction, acenaphthene-freeo) (CAS 90640-85-0), ak obsahuje > 0,005 % hm. benzo[a]pyrénu

618. Smola uhoľno-dechtová nízkotepelná (Pitch, coal tar, low-tempo) (CAS 90669-57-1), ak obsahuje > 0,005 % hm. benzo[a]pyrénu

619. Smola uhoľno-dechtová nízkotepelná z tepelného spracovania (Pitch, coal tar, low-temp., heat-treatedo) (CAS 90669-58-2), ak obsahuje > 0,005 % hm. benzo[a]pyrénu

620. Smola uhoľno-dechtová nízkotepelná oxidovaná (Pitch, coal tar, low-temp., oxidisedo)
         (CAS 90669-59-3), ak obsahuje > 0,005 % hm. benzo[a]pyrénu

621. Extrakt zvyškov (hnedouhoľný) (Extract residues (coal), browno) (CAS 91697-23-3), ak obsahuje > 0,005 % hm. benzo[a]pyrénu

622. Parafínové vosky (uhoľné) z hnedouhoľného vysokotepelného dechtu (Paraffin waxes (coal), brown-coal high-temp.taro) (CAS 92045-71-1), ak obsahujú > 0,005 % hm. benzo[a]pyrénu

623. Parafínové vosky (uhoľné) z hnedouhoľného vysokotepelného dechtu hydrogenačne rafinovaného (Paraffin waxes (coal), brown-coal high-temptar, hydrotreatedo) (CAS 92045-72-2), ak obsahujú > 0,005 % hm. benzo[a]pyrénu

624. Tuhý odpad, koksovaná uhoľno-dechtová smola (Waste solids, coal-tar pitch cokingo) (CAS 92062-34-5), ak obsahuje > 0,005 % hm. benzo[a]pyrénu

625. Smola, uhoľný vysokotepelný sekundárny decht (Pitch, coal tar, high-temp., secondaryo) (CAS 94114-13-3), ak obsahuje > 0,005 % hm. benzo[a]pyrénu

626. Zvyšky (uhoľné) pri extrakcii kvapalným rozpúšťadlom (Residues (coal), liq. solvent extn.o) (CAS 94114-46-2), ak obsahujú > 0,005 % hm. benzo[a]pyrénu

627. Uhoľné kvapaliny, extrakty kvapalných rozpúšťadiel (Coal liquids, liq. solvent extn. soln.o) (CAS 94114-47-3), ak obsahujú > 0,005 % hm. benzo[a]pyrénu

628. Uhoľné kvapaliny, roztoky extraktov kvapalných rozpúšťadiel (Coal liquids, liq. solvent extn.o) (CAS 94114-48-4), ak obsahujú > 0,005 % hm. benzo[a]pyrénu

629. Parafínové vosky (uhoľné) z hnedouhoľného vysokotepelného dechtu filtrovaného cez aktívne uhlie (Paraffin waxes (coal), brown-coal high-temptar, carbon-treatedo) (CAS 97926-76-6), ak obsahujú > 0,005 % hm. benzo[a]pyrénu

630. Parafínové vosky (uhoľné) z hnedouhoľného vysokotepelného dechtu upravovaného hlinkou (Paraffin waxes (coal), brown-coal high-temp tar, clay-treatedo) (CAS 97926-77-7), ak obsahujú > 0,005 % hm. benzo[a]pyrénu

631. Parafínové vosky (uhoľné) z hnedouhoľného vysokotepelného dechtu upravovaného kyselinou kremičitou (Paraffin waxes (coal), brown-coal high-temp tar, silicic acid-treatedo) (CAS 97926-78-8), ak obsahujú > 0,005 % hm. benzo[a]pyrénu

632. Absorpčné oleje z frakcie aromatických a heterocyklických uhľovodíkov (Absorption oils, bicyclo arom. and heterocyclic hydrocarbon fractiono) (CAS 101316-45-4), ak obsahuje > 0,005 % hm. benzo[a]pyrénu

633. Aromatické uhľovodíky C20-28 polycyklické zo zmiešanej uhoľno-dechtovej smoly vytvorenej pyrolýzou polyetylénu a polypropylénu (Aromatic hydrocarbons, C20-28, polycyclic, mixed coal-tar pitch-polyethylene polypropylene pyrolysis-derivedo) (CAS 101794-74-5), ak obsahujú > 0,005 % hm. benzo[a]pyrénu

634. Aromatické uhľovodíky C20-28 polycyklické zo zmiešanej uhoľno-dechtovej smoly vytvorenej pyrolýzou polyetylénu (Aromatic hydrocarbons, C20-28, polycyclic, mixed coal-tar pitch-polyethylene pyrolysis-derivedo) (CAS 101794-75-6), ak obsahujú > 0,005 % hm. benzo[a]pyrénu

635. Aromatické uhľovodíky C20-28 polycyklické zo zmiešanej uhoľno-dechtovej smoly vytvorenej pyrolýzou polystyrénu (Aromatic hydrocarbons, C20-28, polycyclic, mixed coal-tar pitch-polystyrene pyrolysis-derivedo) (CAS 101794-76-7), ak obsahujú > 0,005 % hm. benzo[a]pyrénu

636. Smola a uhoľný decht, vysokotepelné, tepelne spracované (Pitch, coal tar, high-temp., heat-treatedo) (CAS 121575-60-8), ak obsahujú > 0,005 % hm. benzo[a]pyrénu

637. Dibenz(a, h)antracén (Dibenz[a, h]anthraceneo) (CAS 53-70-3)

638. Benz(a)antracén (Benz[a]anthraceneo) (CAS 56-55-3)

639. Benzo(e)pyrén (Benzo[e]pyreneo) (CAS 192-97-2)

640. Benzo(j)fluorantén (Benzo[j]fluorantheneo) (CAS 205-82-3)

641. Benz(e)acefenantrylén (Benz(e)acephenanthryleneo) (CAS 205-99-2)

642. Benzo(k)fluorantén (Benzo(k)fluorantheneo) (CAS 207-08-9)

643. Chryzén (Chryseneo) (CAS 218-01-9)

644. 2-brómopropán (2-Bromopropaneo) (CAS 75-26-3)

645. Trichlóretylén (Trichloroethyleneo) (CAS 79-01-6)

646. 1,2-dibrómo-3-chlórpropán (1,2-Dibromo-3-chloropropaneo) (CAS 96-12-8)

647. 2,3-dibrómopropán-1-ol (2,3-Dibromopropan-1-olo) (CAS 96-13-9)

648. 1,3-dichlórpropán-2-ol (1,3-Dichloropropan-2-olo) (CAS 96-23-1)

649. α, α, α-trichlórtoluén (α, α, α-Trichlorotolueneo) (CAS 98-07-7)

650. α-chlórtoluén (α-Chlorotolueneo) (CAS 100-44-7)

651. Dibrómetán (1,2-Dibromoethaneo) (CAS 106-93-4)

652. Hexachlórbenzén (Hexachlorobenzeneo) (CAS 118-74-1)

653. Brómoetylén (Bromoethyleneo) (CAS 593-60-2)

654. 1,4-dichlórbut-2-én (1,4-Dichlorobut-2-eneo) (CAS 764-41-0)

655. Metyloxirán (Methyloxiraneo) (CAS 75-56-9)

656. (Epoxyetyl)benzén ((Epoxyethyl)benzeneo) (CAS 96-09-3)

657. 1-chlór-2,3-epoxypropán (1-Chloro-2,3-epoxypropaneo) (CAS 106-89-8)

658. R-1-chlór-2,3-epoxypropán (R-1-Chloro-2,3-epoxypropaneo) (CAS 51594-55-9)

659. 1,2-epoxy-3-fenoxypropán (1,2-Epoxy-3-phenoxypropaneo) (CAS 122-60-1)

660. 2,3-epoxypropán-1-ol (2,3-Epoxypropan-1-olo) (CAS 556-52-5)

661. R-2,3-epoxy-1-propanol (R-2,3-Epoxy-1-propanolo) (CAS 57044-25-4)

662. 2,2’ -bioxirán (2,2’ -Bioxiraneo) (CAS 1464-53-5)

663. (2RS,3RS)-3-(2-chlórfenyl)-2-(4-fluorofenyl)-[1H-1,2,4-triazol-1-yl)metyl] oxirán (epoxikonazol) (CAS 133855-98-8)

664. Chlórmetylmetyléter (Chloromethyl methyl ethero) (CAS 107-30-2)

665. 2-metoxyetanol (2-Methoxyethanolo) (CAS 109-86-4)

666. 2-etoxyetanol (2-Ethoxyethanolo) (CAS 110-80-5)

667. Oxybis[chlórmetán] alebo bis(chlórmetyl)éter) (Oxybis [chloromethane], bis (Chloromethyl) ethero) (CAS 542-88-1)

668. 2-metoxypropanol (2-Methoxypropanolo) (CAS 1589-47-5)

669. Propiolaktón (Propiolactoneo) (CAS 57-57-8)

670. Dimetylkarbamoylchlorid (Dimethylcarbamoyl chlorideo) (CAS 79-44-7)

671. Uretán (Urethaneo) (CAS 51-79-6)

672. 2-metoxyetylacetát (Urethaneo) (CAS 110-49-6)

673. 2-etoxyetylacetát (2-Ethoxyethyl acetateo) (CAS 111-15-9)

674. Kyselina metoxyoctová (Methoxyacetic acido) (CAS 625-45-6)

675. Dibutylftalát (Dibutyl phthalateo) (CAS 84-74-2)

676. Bis(2-metyoxyetyl)éter (bis(2-Methyoxyethyl) ethero) (CAS 111-96-6)

677. Bis(2-etylhexyl)ftalát (bis(2-Ethylhexyl) phthalateo) (CAS 117-81-7)

678. Bis(2-metoxyetyl)ftalát (bis(2-Methoxyethyl) phthalateo) (CAS 117-82-8)

679. 2-metoxypropylacetát (2-Methoxypropyl acetateo) (CAS 70657-70-4)

680. 2-etylhexyl[[[3,5-bis(1,1-dimetyletyl)-4-hydroxyfenyl]-metyl]tio]acetát (2-Ethylhexyl[[[3,5-bis(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyphenyl]-methyl]thio]acetateo) (CAS 80387-97-9)

681. Akrylamid (Acrylamideo) (CAS 79-06-1), ak nie je uvedený na inom mieste tohto nariadenia

682. Akrylonitril (Acrylonitrileo) (CAS 107-13-1)

683. 2-nitropropán (2-Nitropropaneo) (CAS 79-46-9)

684. Dinoseb, jeho soli a estery (Dinoseb, its salts and esterso) (CAS 88-85-7) iné, ako sú uvedené na inom mieste tejto prílohy

685. 2-nitroanizol (2-Nitroanisoleo) (CAS 91-23-6)

686. 4-nitrobifenyl (4-Nitrobiphenylo) (CAS 92-93-3)

687. 2, 4-dinitrotoluén, technicky čistý (2,4-Dinitrotolueneo) (CAS 121-14-2)

688. Binapakryl (Binapacrylo) (CAS 485-31-4)

689. 2-nitronaftalén (2-Nitronaphthaleneo) (CAS 581-89-5)

690. 2,3-dinitrotoluén (2,3-Dinitrotolueneo) (CAS 602-01-7)

691. 5-nitroacenaftén (5-Nitroacenaphtheneo) (CAS 602-87-9)

692. 2,6-dinitrotoluén (2,6-Dinitrotolueneo) (CAS 606-20-2)

693. 3,4-dinitrotoluén (3,4-Dinitrotolueneo) (CAS 610-39-9)

694. 3,5-dinitrotoluén (3,5-Dinitrotolueneo) (CAS 618-85-9)

695. 2,5-dinitrotoluén (2,5-Dinitrotolueneo) (CAS 619-15-8)

696. Dinoterb (Dinoterbo) (CAS 1420-07-1), jeho soli a estery

697. Nitrofén (Nitrofeno) (CAS 1836-75-5)

698. Dinitrotoluén (Dinitrotolueneo) (CAS 25321-14-6)

699. Diazometán (Diazomethaneo) (CAS 334-88-3)

700. 1,4,5,8-tetraaminoantrachinón (disperzná modrá 1) (1,4,5,8-Tetraaminoanthraquinone (Disperse Blue 1)o) (CAS 2475-45-8)

701. Dimetylnitrózoamín (Dimethylnitrosoamineo) (CAS 62-75-9)

702. 1-metyl-3-nitro-1-nitrózoguanidín (1-Methyl-3-nitro-1-nitrosoguanidineo) (CAS 70-25-7)

703. Nitrózodipropylamín (Nitrosodipropylamineo) (CAS 621-64-7)

704. 2,2’-(nitrózoimino)-bis-(etanol) (2,2’ -(Nitrosoimino) bisethanolo) (CAS 1116-54-7)

705. 4,4’-metyléndianilín (4,4’-Methylenedianilineo) (CAS 101-77-9)

706. Chlorid 4,4’-(4-iminocyklohexa-2,5-dienylidénmetylén)dianilínia (4,4’-(4-Iminocyclohexa-2,5-dienylidenemethylene) dianiline hydrochlorideo) (CAS 569-61-9)

707. 4,4’-metyléndi-o-toluidín (4,4’-Methylenedi-o-toluidineo) (CAS 838-88-0)

708. o-anizidín (o-Anisidineo) (CAS 90-04-0)

709. 3,3’-dimetoxybenzidín (3,3’-Dimethoxybenzidineo) (CAS 119-90-4)

710. Soli o-dianizidínu (Salts of o-Dianisidineo)

711. Azofarbivá na báze o-dianizidínu (o-Dianisidine based azo dyeso)

712. 3,3’-dichlórbenzidín (3,3’-Dichlorobenzidineo) (CAS 91-94-1)

713. Benzidín dihydrochlorid (Benzidine dihydrochlorideo) (CAS 531-85-1)

714. [[1,1’-bifenyl]-4,4’-diyl]diamónium-sulfát ([[1,1’-Biphenyl]-4,4’-diyl]diammonium sulphateo) (CAS 531-86-2)

715. 3,3’-dichlórbenzidín dihydrochlorid (3,3’ -Dichlorobenzidine dihydrochlorideo) (CAS 612-83-9)

716. Benzidínsulfát (Benzidine sulphateo) (CAS 21136-70-9)

717. Benzidínacetát (Benzidine acetateo) (CAS 36341-27-2)

718. 3,3’-dichlórbenzidín dihydrogen-bis(sulfát) (3,3’-Dichlorobenzidine dihydrogen bis(sulphate)o) (CAS 64969-34-2)

719. 3,3’-dichlórbenzidín-sulfát (3,3’-Dichlorobenzidine sulphateo) (CAS 74332-73-3)

720. Azofarbivá na báze benzidínu (Benzidine based azo dyeso)

721. 4,4’-bi-o-toluidín (4,4’-Bi-o-toluidineo) (CAS 119-93-7)

722. 4,4’-bi-o-toluidín-dihydrochlorid (4,4’-Bi-o-toluidine dihydrochlorideo) (CAS 612-82-8)

723. [3,3’-dimetyl[1,1’-bifenyl]-4,4’-diyl]diamónium bis-(hydrogensulfát) ([3,3’-Dimethyl[1,1’-biphenyl]-4,4’-diyl]diammonium bis(hydrogen sulphate)o) (CAS 64969-36-4)

724. 4,4’-bi-o-toluidín-sulfát (4,4’-Bi-o-toluidine sulphateo) (CAS 74753-18-7)

725. Farbivá na báze o-tolidínu (o-Tolidine based dyeso)

726. Bifenyl-4-ylamín (Biphenyl-4-ylamineo) (CAS 92-67-1) a jeho soli

727. Azobenzén (Azobenzeneo) (CAS 103-33-3)

728. Octan (metyl-ONN-azoxy)metylnatý ((Methyl-ONN-azoxy)methyl Acetateo) (CAS 592-62-1)

729. Cykloheximid (Cycloheximideo) (CAS 66-81-9)

730. 2-metylaziridín (2-Methylaziridineo) (CAS 75-55-8)

731. Imidazolidín-2-tión (Imidazolidine-2-thioneo) (CAS 96-45-7)

732. Furán (Furano) (CAS 110-00-9)

733. Aziridín (Aziridineo) (CAS 151-56-4)

734. Kaptafol (Captafolo) (CAS 2425-06-1)

735. Karbadox (Carbadoxo) (CAS 6804-07-5)

736. Flumioxazín (Flumioxazino) (CAS 103361-09-7)

737. Tridemorf (Tridemorpho) (CAS 24602-86-6)

738. Vinklozolín (Vinclozolino) (CAS 50471-44-8)

739. Fluazifop-butyl (Fluazifop-butylo) (CAS 69806-50-4)

740. Flusilazol (Flusilazoleo) (CAS 85509-19-9)

741. Triglycidylisokyanurát-(tris(2,3-epoxipropyl)-1,3,5-triazinantrion)  
         (1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4, 6(1H, 3H, 5H)-trioneo) (CAS 2451-62-9)

742. Tioacetamid (Thioacetamideo) (CAS 62-55-5)

743. N, N-dimetylformamid (N, N-Dimethylformamideo) (CAS 68-12-2)

744. Formamid (Formamideo) (CAS 75-12-7)

745. N-metylacetamid (N-Methylacetamideo) (CAS 79-16-3)

746. N-metylformamid (N-Methylformamideo) (CAS 123-39-7)

747. N, N-dimetylacetamid (N, N-Dimethylacetamideo) (CAS 127-19-5)

748. Tris(dimetylamid)-oxid fosforečný (Hexamethylphosphoric-triamideo) (CAS 680-31-9)

749. Dietylsulfát (Diethyl sulphateo) (CAS 64-67-5)

750. Dimetylsulfát (Dimethyl sulphateo) (CAS 77-78-1)

751. 1,3-propánsultón (1,3-Propanesultoneo) (CAS 1120-71-4)

752. Dimetylkarbamoylchlorid (Dimethylsulphamoyl chlorideo) (CAS 13360-57-1)

753. (2-chlóralyl)N,N-dimethylditiokarbamát (sulfalát) (Sulfallateo) (CAS 95-06-7)

754. Zmes týchto zlúčenín: 4-[[bis-(4-fluórofenyl)metylsilyl]metyl]-4H-1,2,4-triazol a 1-[[bis-(4-fluórofenyl)metylsilyl]-metyl]-1H-1,2,4-triazol (a mixture of: 4-[[bis-(4-Fluorophenyl)methylsilyl]methyl]-4H-1,2,4-triazole and 1-[[bis-(4-fluorophenyl)methylsilyl]-methyl]-1H-1,2,4-triazoleo) (ELINCS 403-250-2)

755. (+/-)-tetrahydrofurfuryl-(R)-2-[4-(6-chlórchinoxalín-2-yloxy)-fenyloxy]-propionát ((+/-)-Tetrahydrofurfuryl-(R)-2-[4-(6-chloroquinoxalin-2-yloxy) phenyloxy] propionateo) (CAS 119738-06-6)

756. 6-hydroxy-1-(3-izopropoxypropyl)-4-metyl-2-oxo-5-[4-(fenylazo)fenylazo]-1,2-dihydro-3-pyridínkarbonitril (6-Hydroxy-1-(3-Isopropoxypropyl)-4-methyl-2-oxo-5-[4-(phenylazo)phenylazo]-1,2-dihydro-3-py-
ridinecarbonitrileo) (CAS 85136-74-9)

757. Mravčan (6-(4-hydroxy-3-(2-metoxyfenylazo)-2-sulfonáto-7-naftylamino)-1,3,5-triazín-2,4-diyl)bis(amino-1-metyletyl)amónny ((6-(4-Hydroxy-3-(2-methoxyphenylazo)-2-sulfonato-7-naphthylamino)-1,3,5-triazine-2,4-diyl) bis[(amino -1-methylethyl)ammonium] formateo) (CAS 108225-03-2)

758. 4’-(8-acetylamino-3, 6-disulfonáto-2-naftylazo)-4’’-(6-benzoylamino-3-sulfonáto-2-naftylazo)-bifenyl-
-1,3’,3’’,1’’’-tetraoláto-O,O’,O’’,O’’’ ] meďnatan trisodný (Trisodium [4’-(8-acetylamino-3,6-disulfonato-2-naphthylazo)-4’’-(6-benzoylamino-3-Sulfonato-2-naphthylazo)-biphenyl-1,3’,3’’,1’’’-tetraolato-O,O’,O’’,O’’’] copper (II)o) (ELINCS 413-590-3)

759. Zmes týchto zlúčenín: N-[3-hydroxy-2-(2-metylakryloylaminometoxy)-propoxymetyl]-2-metylakrylamid, N-2,3-bis-(2-metylakryloylaminometoxy) propoxymetyl-2-metylakrylamid, metakrylamid, 2-metyl--N-(2 metylakryloylamino metoxymetyl)-akrylamid a N-(2, 3-dihydroxypropoxymetyl)-2-metylakryl-amid (a mixture of: N-[3-Hydroxy-2-(2-methylacryloylaminomethoxy) propoxymethyl-2-methylacrylamide and N-2,3-bis-(2-Methylacryloylaminomethoxy) propoxymethyl-2-methylacrylamide and methacrylamide and 2-methyl-N-(2-methylacryloyl aminomethoxymethyl)-acrylamide and N-(2,3-dihydroxy-propoxymethyl)-2-methylacrylamideo) (ELINCS 412-790-8)

760. 1,3,5-tris-[(2S a 2R)-2,3-epoxypropyl]-1,3,5-triazín-2,4,6-(1H, 3H, 5H)-trión (1,3,5-tris-[(2S and 2R)-2,3-Epoxypropyl]-1,3,5-triazine-2,4,6-(1H, 3H, 5H)-trione o) (CAS 59653-74-6)

761. Erionit (Erioniteo) (CAS 12510-42-8)

762. Azbest (Asbestoso) (CAS 12001-28-4)

763. Ropa (Petroleumo) (CAS 8002-05-9)

764. Destiláty (ropné) ťažké z hydrogenačného krakovania (Distillates (petroleum), heavy hydrocrackedo) (CAS 64741-76-0), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu dimetylsulfoxidu (ďalej len DMSO )

765. Destiláty (ropné) ťažké, parafínové z rafinácie rozpúšťadlom (Distillates (petroleum), solvent-refined heavy paraffinico) (CAS 64741-88-4), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

766. Destiláty (ropné) ľahké, parafínové z rafinácie rozpúšťadlom (Distillates (petroleum), solvent-refined light paraffinico) (CAS 64741-89-5), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

767. Zvyškové oleje (ropné) pri odstraňovaní asfaltu rozpúšťadlom (Residual oils (petroleum), solvent deasphaltedo) (CAS 64741-95-3), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

768. Destiláty (ropné) ťažké, nafténové z rafinácie rozpúšťadlom (Distillates (petroleum), solvent-refined heavy naphthenico) (CAS 64741-96-4), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

769. Destiláty (ropné) ľahké, nafténové z rafinácie rozpúšťadlom (Distillates (petroleum), solvent-refined light naphthenico) (CAS 64741-97-5), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

770. Zvyškové oleje (ropné) z rafinácie rozpúšťadlom (Residual oils (petroleum), solvent-refinedo) (CAS 64742-01-4), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

771. Destiláty (ropné) ťažké, parafínové a upravované hlinkou (Distillates (petroleum), clay-treated heavy paraffinico) (CAS 64742-36-5), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

772. Destiláty (ropné) ľahké, parafínové a upravované hlinkou (Distillates (petroleum), clay-treated light paraffinico) (CAS 64742-37-6), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

773. Zvyškové oleje (ropné) upravované hlinkou (Residual oils (petroleum), clay-treatedo) (CAS 64742-41-2), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

774. Destiláty (ropné) ťažké, nafténové a upravované hlinkou (Distillates (petroleum), clay-treated heavy naphthenico) (CAS 64742-44-5), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

775. Destiláty (ropné) ľahké, nafténové a upravované hlinkou (Distillates (petroleum), clay-treated light naphthenico) (CAS 64742-45-6), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

776. Destiláty (ropné) ťažké, nafténové z hydrogenačnej rafinácie (Distillates (petroleum), hydrotreated heavy naphthenico) (CAS 64742-52-5), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

777. Destiláty (ropné) ľahké, nafténové z hydrogenačnej rafinácie (Distillates (petroleum), hydrotreated light naphthenico) (CAS 64742-53-6), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

778. Destiláty (ropné) ťažké, parafínové z hydrogenačnej rafinácie (Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinico) (CAS 64742-54-7), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

779. Destiláty (ropné) ľahké, parafínové z hydrogenačnej rafinácie (Distillates (petroleum), hydrotreated light paraffinico) (CAS 64742-55-8), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

780. Destiláty (ropné) ľahké, parafínové pri odstraňovaní voskov rozpúšťadlom (Distillates (petroleum), solvent-dewaxed light paraffinico) (CAS 64742-56-9), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

781. Zvyškové oleje (ropné) z hydrogenačnej rafinácie (Residual oils (petroleum), hydrotreatedo) (CAS 64742-57-0), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

782. Zvyškové oleje (ropné) pri odstraňovaní voskov rozpúšťadlom (Residual oils (petroleum), solvent-dewaxedo) (CAS 64742-62-7), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

783. Destiláty (ropné) ťažké, nafténové pri odstraňovaní voskov rozpúšťadlom (Distillates (petroleum), solvent-dewaxed heavy naphthenico) (CAS 64742-63-8), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

784. Destiláty (ropné) ľahké, nafténové pri odstraňovaní voskov rozpúšťadlom (Distillates (petroleum), solvent-dewaxed light naphthenico) (CAS 64742-64-9), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

785. Destiláty (ropné) ťažké, parafínové pri odstraňovaní voskov rozpúšťadlom (Distillates (petroleum), solvent-dewaxed heavy paraffinico) (CAS 64742-65-0), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

786. Olej (ropný) sedimentačný (Foots oil (petroleum)o) (CAS 64742-67-2), ak obsahuje > 3 % hm. extraktu DMSO

787. Nafténové oleje (ropné) ťažké pri katalytickom odstraňovaní voskov (Naphthenic oils (petroleum), catalytic dewaxed heavyo) (CAS 64742-68-3), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

788. Nafténové oleje (ropné) ľahké pri katalytickom odstraňovaní voskov (Naphthenic oils (petroleum), catalytic dewaxed lighto) (CAS 64742-69-4), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

789. Parafínové oleje (ropné) ťažké pri katalytickom odstraňovaní voskov (Paraffin oils (petroleum), catalytic dewaxed heavyo) (CAS 64742-70-7), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

790. Parafínové oleje (ropné) ľahké pri katalytickom odstraňovaní voskov (Paraffin oils (petroleum), catalytic dewaxed lighto) (CAS 64742-71-8), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

791. Nafténové oleje (ropné) ťažké pri celkovom odstraňovaní voskov (Naphthenic oils (petroleum), complex dewaxed heavyo) (CAS 64742-75-2), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

792. Nafténové oleje (ropné) ľahké pri celkovom odstraňovaní voskov (Naphthenic oils (petroleum), complex dewaxed lighto) (CAS 64742-76-3), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

793. Extrakty (ropné) rozpúšťadlové z ťažkého nafténového destilátu, koncentrát aromatických látok (Extracts (petroleum), heavy naphthenic distillate solvent, arom. conc.o) (CAS 68783-00-6), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

794. Extrakty (ropné) rozpúšťadlové z ťažkého parafínového destilátu pri rafinácii rozpúšťadlom (Extracts (petroleum), solvent-refined heavy paraffinic distillate solvento) (CAS 68783-04-0), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

795. Extrakty (ropné) ťažké, parafínové destiláty z odstraňovania asfaltu rozpúšťadlom (Extracts (petroleum), heavy paraffinic distillates, solvent-deasphaltedo) (CAS 68814-89-1), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

796. Mazacie oleje (ropné) C20-50 na báze neutrálneho oleja, vysokoviskózne z hydrogenačnej rafinácie (Lubricating oils (petroleum), C20-50,hydrotreated neutral oil-based, high-viscosityo) (CAS 72623-85-9), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

797. Mazacie oleje (ropné) C15-30 na báze neutrálneho oleja z hydrogenačnej rafinácie (Lubricating oils (petroleum), C15-30,hydrotreated neutral oil-basedo) (CAS 72623-86-0), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

798. Mazacie oleje (ropné) C20-50 na báze neutrálneho oleja z hydrogenačnej rafinácie (Lubricating oils (petroleum), C20-50,hydrotreated neutral oil-basedo) (CAS 72623-87-1), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

799. Mazacie oleje (Lubricating oilso) (CAS 74869-22-0), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

800. Destiláty (ropné) ťažké, parafínové pri celkovom odstraňovaní voskov (Distillates (petroleum), complex dewaxed heavy paraffinico) (CAS 90640-91-8), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

801. Destiláty (ropné) ľahké, parafínové pri celkovom odstraňovaní voskov (Distillates (petroleum), complex dewaxed light paraffinico) (CAS 90640-92-9), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

802. Destiláty (ropné) ťažké, parafínové a upravované hlinkou pri odstraňovaní voskov rozpúšťadlom (Distillates (petroleum), solvent dewaxed heavy paraffinic, clay-treatedo) (CAS 90640-94-1), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

803. Uhľovodíky C20-50 ťažké, parafínové z odstraňovania voskov rozpúšťadlom pri hydrogenačnej rafinácii (Hydrocarbons, C20-50, solvent dewaxed heavy paraffinic, hydrotreatedo) (CAS 90640-95-2), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

804. Destiláty (ropné) ľahké, parafínové a upravované hlinkou z odstraňovania voskov rozpúšťadlom (Distillates (petroleum), solvent dewaxed light paraffinic, clay-treatedo) (CAS 90640-96-3), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

805. Destiláty (ropné) ľahké, parafínové z odstraňovania voskov rozpúšťadlom pri hydrogenačnej rafinácii (Distillates (petroleum), solvent dewaxed light paraffinic, hydrotreatedo) (CAS 90640-97-4), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

806. Extrakty (ropné) rozpúšťadlové z ťažkých nafténových destilátov pri hydrogenačnej rafinácii (Extracts (petroleum), heavy naphthenic distillate solvent, hydrotreatedo) (CAS 90641-07-9), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

807. Extrakty (ropné) rozpúšťadlové z ťažkých nafténových destilátov pri hydrogenačnej rafinácii (Extracts (petroleum), heavy paraffinic distillate solvent, hydrotreatedo) (CAS 90641-08-0), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

808. Extrakty (ropné) rozpúšťadlové z ľahkých, parafínových destilátov pri hydrogenačnej rafinácii (Extracts (petroleum), light paraffinic distillate solvent, hydrotreatedo) (CAS 90641-09-1), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

809. Zvyškové oleje (ropné) z hydrogenačnej rafinácie pri odstraňovaní voskov rozpúšťadlom (Residual oils (petroleum), hydrotreated solvent dewaxedo) (CAS 90669-74-2), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

810. Zvyškové oleje (ropné) pri katalytickom odstraňovaní voskov (Residual oils (petroleum), catalytic dewaxedo) (CAS 91770-57-9), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

811. Destiláty (ropné) ťažké, parafínové z odstraňovania voskov pri hydrogenačnej rafinácii (Distillates (petroleum), dewaxed heavy paraffinic, hydrotreatedo) (CAS 91995-39-0), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

812. Destiláty (ropné) ľahké, parafínové z odstraňovania voskov pri hydrogenačnej rafinácii (Distillates (petroleum), dewaxed light paraffinic, hydrotreatedo) (CAS 91995-40-3), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

813. Destiláty (ropné) hydrokrakované pri rafinácii rozpúšťadlom z odstraňovania voskov (Distillates (petroleum), hydrocracked solvent-refined, dewaxedo) (CAS 91995-45-8), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

814. Destiláty (ropné) rafinované rozpúšťadlom, ľahké, nafténové z hydrogenačnej rafinácie (Distillates (petroleum), solvent-refined light naphthenic, hydrotreatedo) (CAS 91995-54-9), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

815. Extrakty (ropné) rozpúšťadlové z ľahkých, parafínových destilátov pri hydrogenačnej rafinácii (Extracts (petroleum), hydrotreated light paraffinic distillate solvento) (CAS 91995-73- 2), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

816. Extrakty (ropné) rozpúšťadlové z ľahkých, nafténových destilátov pri hydrogenačnom odsírení (Extracts (petroleum), light naphthenic distillate solvent, hydrodesulfurisedo) (CAS 91995-75-4), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

817. Extrakty (ropné) rozpúšťadlové z ľahkých, parafínových destilátov pri úprave kyselinou (Extracts (petroleum), light paraffinic distillate solvent, acid-treatedo) (CAS 91995-76-5), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

818. Extrakty (ropné) rozpúšťadlové z ľahkých, parafínových destilátov pri hydrogenačnom odsírení (Extracts (petroleum), light paraffinic distillate solvent, hydrodesulfurisedo) (CAS 91995-77-6), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

819. Extrakty (ropné) rozpúšťadlové z ľahkého, vákuového, plynového oleja pri hydrogenačnej rafinácii (Extracts (petroleum), light vacuum gas oil solvent, hydrotreatedo) (CAS 91995-79-8), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

820. Olej (ropný) sedimentačný, hydrogenovaný (Foots oil (petroleum), hydrotreatedo) (CAS 92045-12-0), ak obsahuje > 3 % hm. extraktu DMSO

821. Mazacie oleje (ropné) C17-35 rozpúšťadlové z odstraňovania voskov pri hydrogenácii (Lubricating oils (petroleum), C17-35, solvent-extd., dewaxed, hydrotreatedo) (CAS 92045-42-6), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

822. Mazacie oleje (ropné) hydrokrakované, nearomatické z odstraňovania voskov rozpúšťadlom (Lubricating oils (petroleum), hydrocracked nonarom solvent-deparaffinedo) (CAS 92045-43-7), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

823. Zvyškové oleje (ropné) hydrokrakované, upravované kyselinou z odstraňovania voskov rozpúšťadlom (Residual oils (petroleum), hydrocracked acid-treated solvent-dewaxedo) (CAS 92061-86-4), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

824. Parafínové oleje (ropné) ťažké, rozpúšťadlové z odstraňovania voskov (Paraffin oils (petroleum), solvent-refined dewaxed heavyo) (CAS 92129-09-4), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

825. Extrakty (ropné) rozpúšťadlové z ťažkých, parafínových destilátov pri úprave hlinkou (Extracts (petroleum), heavy paraffinic distillate solvent, clay-treatedo) (CAS 92704-08-0), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

826. Mazacie oleje (ropné) základové, parafínové (Lubricating oils (petroleum), base oils, paraffinico) (CAS 93572-43-1), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

827. Extrakty (ropné) rozpúšťadlové z ťažkých, nafténových destilátov pri hydrogenačnom odsírení (Extracts (petroleum), heavy naphthenic distillate solvent, hydrodesulfurisedo) (CAS 93763-10-1), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

828. Extrakty (ropné) rozpúšťadlové z odstraňovania voskov z ťažkých parafínových destilátov pri hydrogenačnom odsírení (Extracts (petroleum), solvent-dewaxed heavy paraffinic distillate solvent, hydrodesulfurisedo) (CAS 93763-11-2), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

829. Uhľovodíky hydrokrakované, parafínové z destilačných zvyškov pri odstraňovaní voskov rozpúšťadlom (Hydrocarbons, hydrocracked paraffinic distn. residues, solvent-dewaxedo) (CAS 93763-38-3), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

830. Olej sedimentačný (ropný) upravovaný kyselinou (Foots oil (petroleum), acid-treatedo) (CAS 93924-31-3), ak obsahuje > 3 % hm. extraktu DMSO

831. Olej sedimentačný (ropný) upravovaný hlinkou (Foots oil (petroleum), clay-treatedo) (CAS 93924-32-4), ak obsahuje > 3 % hm. extraktu DMSO

832. Uhľovodíky C20-50 z vákuovej destilácie pri hydrogenácii zvyškového oleja (Hydrocarbons, C20-50, residual oil hydrogenation vacuum distillateo) (CAS 93924-61-9), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

833. Destiláty (ropné) ťažké, rozpúšťadlové z rafinácie hydrogenovaním (Distillates (petroleum), solvent-refined hydrotreated heavy, hydrogenatedo) (CAS 94733- 08-1), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

834. Destiláty (ropné) ľahké, rozpúšťadlové pri hydrokrakovaní (Distillates (petroleum), solvent-refined hydrocracked lighto) (CAS 94733-09-2), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

835. Mazacie oleje (ropné) C18-40 rozpúšťadlové z odstraňovania voskov pri hydrokrakovaní destilátov zo základového oleja (Lubricating oils (petroleum), C18-40, solvent-dewaxed hydrocracked distillate-basedo) (CAS 94733-15-0), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

836. Mazacie oleje (ropné) C18-40 rozpúšťadlové z odstraňovania voskov pri hydrokrakovaní rafinátov zo základového oleja (Lubricating oils (petroleum), C18-40, solvent-dewaxed hydrogenated raffinate-basedo) (CAS 94733-16-1), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

837. Uhľovodíky C13-30 s vysokým obsahom aromátov extrahované rozpúšťadlom z nafténových destilátov (Hydrocarbons, C13-30, arom.-rich, solvent-extd. naphthenic distillateo) (CAS 95371-04-3), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

838. Uhľovodíky C16-32 s vysokým obsahom aromátov extrahované rozpúšťadlom z nafténových destilátov (Hydrocarbons, C16-32, aromrich, solvent-extd. naphthenic distillateo) (CAS 95371-05-4), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

839. Uhľovodíky C37-68 z odstraňovania asfaltov a voskov pri hydrogenačnej rafinácii vákuovo destilovaných zvyškov (Hydrocarbons, C37-68, dewaxed deasphalted hydrotreated vacuum distn. residueso) (CAS 95371-07-6), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

840. Uhľovodíky C37-65 z odstraňovania asfaltov pri hydrogenačnej rafinácii vákuovo destilovaných zvyškov (Hydrocarbons, C37-65, hydrotreated deasphalted vacuum distn. residueso) (CAS 95371-08-7), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

841. Destiláty (ropné) ľahké, hydrokrakované pri rafinácii rozpúšťadlom (Distillates (petroleum), hydrocracked solvent-refined lighto) (CAS 97488-73-8), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

842. Destiláty (ropné) ťažké pri rafinácii rozpúšťadlom a hydrogenácii (Distillates (petroleum), solvent-refined hydrogenated heavyo) (CAS 97488-74-9), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

843. Mazacie oleje (ropné) C18-27 hydrokrakované pri odstraňovaní voskov rozpúšťadlom (Lubricating oils (petroleum), C18-27, hydrocracked solvent-dewaxedo) (CAS 97488-95-4), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

844. Uhľovodíky C17-30 z atmosférickej destilácie pri hydrogenačnej rafinácii zvyškov a odstraňovania asfaltu rozpúšťadlom, ľahké destiláty (Hydrocarbons, C17-30, hydrotreated solvent-deasphalted atm. distn. residue, distn. lightso) (CAS 97675-87-1), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

845. Uhľovodíky C17-40 z vákuovej destilácie pri hydrogenačnej rafinácii zvyškov a odstraňovania asfaltu rozpúšťadlom, ľahké destiláty (Hydrocarbons, C17-40, hydrotreated solvent-deasphalted distn. residue, vacuum distn. lightso) (CAS 97722-06-0), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

846. Uhľovodíky C13-27 rozpúšťadlové, ľahké, nafténové (Hydrocarbons, C13-27, solvent-extd. light naphthenico) (CAS 97722-09-3), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

847. Uhľovodíky C14-29 rozpúšťadlové, ľahké, nafténové (Hydrocarbons, C14-29, solvent-extd. light naphthenico) (CAS 97722-10-6), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

848. Olej sedimentačný (ropný) filtrovaný cez aktívne uhlie (Foots oil (petroleum), carbon-treatedo) (CAS 97862-76-5), ak obsahuje > 3 % hm. extraktu DMSO

849. Olej sedimentačný (ropný) rafinovaný kyselinou kremičitou (Foots oil (petroleum), silicic acid-treatedo) (CAS 97862-77-6), ak obsahuje > 3 % hm. extraktu DMSO

850. Uhľovodíky C27-42 odaromatizované (Hydrocarbons, C27-42, dearomatisedo) (CAS 97862-81-2), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

851. Uhľovodíky C17-30 z hydrogenácie destilátov, ľahké destiláty (Hydrocarbons, C17-30, hydrotreated distillates, distn. lightso) (CAS 97862-82-3), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

852. Uhľovodíky C27-45 nafténové z vákuovej destilácie (Hydrocarbons, C27-45, naphthenic vacuum distn.o) (CAS 97862-83-4), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

853. Uhľovodíky C27-45 odaromatizované (Hydrocarbons, C27-45, dearomatisedo) (CAS 97926-68-6), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

854. Uhľovodíky C20-58 z hydrogenačnej rafinácie (Hydrocarbons, C20-58, hydrotreatedo) (CAS 97926-70-0), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

855. Uhľovodíky C27-42 nafténové (Hydrocarbons, C27-42, naphthenico) (CAS 97926-71-1), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

856. Extrakty (ropné) rozpúšťadlové, filtrované cez aktívne uhlie z ľahkých parafínových destilátov (Extracts (petroleum), light paraffinic distillate solvent, carbon-treatedo) (CAS 100684-02-4), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

857. Extrakty (ropné) rozpúšťadlové, upravované hlinkou z ľahkých parafínových destilátov (Extracts (petroleum), light paraffinic distillate solvent, clay-treatedo) (CAS 100684-03-5), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

858. Extrakty (ropné) rozpúšťadlové, filtrované cez aktívne uhlie z ľahkého, vákuového, plynového oleja (Extracts (petroleum), light vacuum, gas oil solvent, carbon-treatedo) (CAS 100684-04-6), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

859. Extrakty (ropné) rozpúšťadlové, upravované hlinkou z ľahkého, vákuového, plynového oleja (Extracts (petroleum), light vacuum gas oil solvent, clay-treatedo) (CAS 100684-05-7), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

860. Zvyškové oleje (ropné) filtrované cez aktívne uhlie z odstraňovania voskov rozpúšťadlom (Residual oils (petroleum), carbon-treated solvent-dewaxedo) (CAS 100684-37-5), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

861. Zvyškové oleje (ropné) upravované hlinkou z odstraňovania voskov rozpúšťadlom (Residual oils (petroleum), clay-treated solvent-dewaxedo) (CAS 100684-38-6), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

862. Mazacie oleje (ropné) C > 25 rozpúšťadlové z odstraňovania asfaltu a voskov a hydrogenácie (Lubricating oils (petroleum), C > 25, solvent-extd., deasphalted, dewaxed, hydrogenatedo) (CAS 101316-69-2), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

863. Mazacie oleje (ropné) C17-32 rozpúšťadlové z odstraňovania voskov a hydrogenácie (Lubricating oils (petroleum), C17-32, solvent-extd., dewaxed, hydrogenatedo) (CAS101316-70-5), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

864. Mazacie oleje (ropné) C20-35 rozpúšťadlové z odstraňovania voskov a hydrogenácie (Lubricating oils (petroleum), C20-35, solvent-extd., dewaxed, hydrogenatedo) (CAS101316-71-6), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

865. Mazacie oleje (ropné) C24-50 rozpúšťadlové z odstraňovania voskov a hydrogenácie (Lubricating oils (petroleum), C24-50, solvent-extd., dewaxed, hydrogenatedo) (CAS 101316-72-7), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

866. Destiláty (ropné) odsírené, stredné (Distillates (petroleum), sweetened middleo) (CAS 64741-86-2) okrem takých, pri ktorých je známy celý postup ich rafinácie a možno preukázať, že látka, z ktorej sú vyrobené, nie je karcinogénna

867. Plynové oleje (ropné) rafinované rozpúšťadlom (Gas oils (petroleum), solvent-refinedo) (CAS 64741-90-8) okrem takých, pri ktorých je známy celý postup ich rafinácie a možno preukázať, že látka, z ktorej sú vyrobené, nie je karcinogénna

868. Destiláty (ropné) rafinované rozpúšťadlom, stredné (Distillates (petroleum), solvent-refined middleo) (CAS 64741-91-9) okrem takých, pri ktorých je známy celý postup ich rafinácie a možno preukázať, že látka, z ktorej sú vyrobené, nie je karcinogénna

869. Plynové oleje (ropné) upravované kyselinou (Gas oils (petroleum), acid-treatedo) (CAS 64742-12-7) okrem takých, pri ktorých je známy celý postup ich rafinácie a možno preukázať, že látka, z ktorej sú vyrobené, nie je karcinogénna

870. Destiláty (ropné) upravované kyselinou, stredné (Distillates (petroleum), acid-treated middleo) (CAS 64742-13-8) okrem takých, pri ktorých je známy celý postup ich rafinácie a možno preukázať, že látka, z ktorej sú vyrobené, nie je karcinogénna

871. Destiláty (ropné) upravované kyselinou, ľahké (Distillates (petroleum), acid-treated lighto) (CAS 64742-14-9) okrem takých, pri ktorých je známy celý postup ich rafinácie a možno preukázať, že látka, z ktorej sú vyrobené, nie je karcinogénna

872. Plynové oleje (ropné) neutralizované chemicky (Gas oils (petroleum), chemically neutralisedo) (CAS 64742-29-6) okrem takých, pri ktorých je známy celý postup ich rafinácie a možno preukázať, že látka, z ktorej sú vyrobené, nie je karcinogénna

873. Destiláty (ropné) neutralizované chemicky, stredné (Distillates (petroleum), chemically neutralised middleo) (CAS 64742-30-9) okrem takých, pri ktorých je známy celý postup ich rafinácie a možno preukázať, že látka, z ktorej sú vyrobené, nie je karcinogénna

874. Destiláty (ropné) upravované hlinkou, stredné (Distillates (petroleum), clay-treated middleo) (CAS 64742-38-7) okrem takých, pri ktorých je známy celý postup ich rafinácie a možno preukázať, že látka, z ktorej sú vyrobené, nie je karcinogénna

875. Destiláty (ropné) z hydrogenačnej rafinácie, stredné (Distillates (petroleum), hydrotreated middleo) (CAS 64742-46-7) okrem takých, pri ktorých je známy celý postup ich rafinácie a možno preukázať, že látka, z ktorej sú vyrobené, nie je karcinogénna

876. Plynové oleje (ropné) hydrogenované, odsírené (Gas oils (petroleum), hydrodesulfurisedo) (CAS 64742-79-6) okrem takých, pri ktorých je známy celý postup ich rafinácie a možno preukázať, že látka, z ktorej sú vyrobené, nie je karcinogénna

877. Destiláty (ropné) odsírené hydrogenáciou, stredné (Distillates (petroleum), hydrodesulfurised middleo) (CAS 64742-80-9) okrem takých, pri ktorých je známy celý postup ich rafinácie a možno preukázať, že látka, z ktorej sú vyrobené, nie je karcinogénna

878. Destiláty (ropné) vysokovriace, zvyškové z frakcionačnej kolóny pri katalytickej reformácii (Distillates (petroleum), catalytic reformer fractionator residue, high-boilingo) (CAS 68477-29-2) okrem takých, pri ktorých je známy celý postup ich rafinácie a možno preukázať, že látka, z ktorej sú vyrobené, nie je karcinogénna

879. Destiláty (ropné) strednovriace, zvyškové z frakcionačnej kolóny pri katalytickej reformácii (Distillates (petroleum), catalytic reformer fractionator residue, intermediate-boilingo) (CAS 68477-30-5) okrem takých, pri ktorých je známy celý postup ich rafinácie a možno preukázať, že látka, z ktorej sú vyrobené, nie je karcinogénna

880. Destiláty (ropné) nízkovriace, zvyškové z frakcionačnej kolóny pri katalytickej reformácii (Distillates (petroleum), catalytic reformer fractionator residue, low-boilingo) (CAS 68477-31-6) okrem takých, pri ktorých je známy celý postup ich rafinácie a možno preukázať, že látka, z ktorej sú vyrobené, nie je karcinogénna

881. Alkány C12-26 rozvetvené a lineárne (Alkanes, C12-26-branched and linearo) (CAS 90622-53-0) okrem takých, pri ktorých je známy celý postup ich rafinácie a možno preukázať, že látka, z ktorej sú vyrobené, nie je karcinogénna

882. Destiláty (ropné) vysokorafinované, stredné (Distillates (petroleum), highly refined middleo) (CAS 90640-93-0) okrem takých, pri ktorých je známy celý postup ich rafinácie a možno preukázať, že látka, z ktorej sú vyrobené, nie je karcinogénna

883. Destiláty (ropné) z katalytickej reformácie ťažkých, aromatických koncentrátov (Distillates (petroleum), catalytic reformer, heavy arom. conc.o) (CAS 91995-34-5) okrem takých, pri ktorých je známy celý postup ich rafinácie a možno preukázať, že látka, z ktorej sú vyrobené, nie je karcinogénna

884. Plynové oleje parafínové (Gas oils, paraffinico) (CAS 93924-33-5) okrem takých, pri ktorých je známy celý postup ich rafinácie a možno preukázať, že látka, z ktorej sú vyrobené, nie je karcinogénna

885. Ťažký benzín (ropné) rafinovaný rozpúšťadlom pri odsírení hydrogenáciou (Naphtha (petroleum), solvent-refined hydrodesulfurised heavyo) (CAS 97488-96-5) okrem takého, pri ktorom je známy celý postup jeho rafinácie a možno preukázať, že látka, z ktorej je vyrobený, nie je karcinogénna

886. Uhľovodíky C16-20 ľahké, stredné destiláty pri rafinácii hydrogenáciou (Hydrocarbons, C16-20, hydrotreated middle distillate, distn. lightso) (CAS 97675-85-9) okrem takých, pri ktorých je známy celý postup ich rafinácie a možno preukázať, že látka, z ktorej sú vyrobené, nie je karcinogénna

887. Uhľovodíky C12-20 z hydrogenačnej rafinácie parafínové, nízkovriaci destilát (Hydrocarbons, C12-20, hydrotreated paraffinic, distn. lightso) (CAS 97675-86-0) okrem takých, pri ktorých je známy celý postup ich rafinácie a možno preukázať, že látka, z ktorej sú vyrobené, nie je karcinogénna

888. Uhľovodíky C11-17 ľahké, nafténové, extrahované rozpúšťadlom (Hydrocarbons, C11-17, solvent-extd. light naphthenico) (CAS 97722-08-2) okrem takých, pri ktorých je známy celý postup ich rafinácie a možno preukázať, že látka, z ktorej sú vyrobené, nie je karcinogénna

889. Plynové oleje z hydrogenačnej rafinácie (Gas oils, hydrotreatedo) (CAS 97862-78-7) okrem takých, pri ktorých je známy celý postup ich rafinácie a možno preukázať, že látka, z ktorej sú vyrobené, nie je karcinogénna

890. Destiláty (ropné) ľahké, parafínové filtrované cez aktívne uhlie (Distillates (petroleum), carbon-treated light paraffinico) (CAS 100683-97-4) okrem takých, pri ktorých je známy celý postup ich rafinácie a možno preukázať, že látka, z ktorej sú vyrobené, nie je karcinogénna

891. Destiláty (ropné) stredné, parafínové filtrované cez aktívne uhlie (Distillates (petroleum), intermediate paraffinic, carbon-treatedo) (CAS 100683-98-5) okrem takých, pri ktorých je známy celý postup ich rafinácie a možno preukázať, že látka, z ktorej sú vyrobené, nie je karcinogénna

892. Destiláty (ropné) stredné, parafínové upravované hlinkou (Distillates (petroleum), intermediate paraffinic, clay-treatedo) (CAS 100683-99-6) okrem takých, pri ktorých je známy celý postup ich rafinácie a možno preukázať, že látka, z ktorej sú vyrobené, nie je karcinogénna

893. Mazivá (Lubricating greaseso) (CAS 74869-21-9) okrem takých, pri ktorých je známy celý postup ich rafinácie a možno preukázať, že látka, z ktorej sú vyrobené, nie je karcinogénna

894. Voskový gáč (ropný) (Slack wax (petroleum)o) (CAS 64742-61-6) okrem takého, pri ktorom je známy celý postup jeho rafinácie a možno preukázať, že látka, z ktorej je vyrobený, nie je karcinogénna

895. Voskový gáč (ropný) rafinovaný kyselinou (Slack wax (petroleum), acid-treatedo) (CAS 90669-77-5) okrem takého, pri ktorom je známy celý postup jeho rafinácie a možno preukázať, že látka, z ktorej je vyrobený, nie je karcinogénna

896. Voskový gáč (ropný) upravovaný hlinkou (Slack wax (petroleum), clay-treatedo) (CAS 90669-78-6) okrem takého, pri ktorom je známy celý postup jeho rafinácie a možno preukázať, že látka, z ktorej je vyrobený, nie je karcinogénna

897. Voskový gáč (ropný) hydrogenovaný (Slack wax (petroleum), hydrotreatedo) (CAS 92062-09-4) okrem takého, pri ktorom je známy celý postup jeho rafinácie a možno preukázať, že látka, z ktorej je vyrobený, nie je karcinogénna

898. Voskový gáč (ropný) nízkotaviteľný (Slack wax (petroleum), low-meltingo) (CAS 92062-10-7) okrem takého, pri ktorom je známy celý postup jeho rafinácie a možno preukázať, že látka, z ktorej je vyrobený, nie je karcinogénna

899. Voskový gáč (ropný) nízkotaviteľný, hydrogenovaný (Slack wax (petroleum), low-melting, hydrotreatedo) (CAS 92062-11-8) okrem takého, pri ktorom je známy celý postup jeho rafinácie a možno preukázať, že látka, z ktorej je vyrobený, nie je karcinogénna

900. Voskový gáč (ropný) nízkotaviteľný, filtrovaný cez aktívne uhlie (Slack wax (petroleum), low-melting, carbon-treatedo) (CAS 97863-04-2) okrem takého, pri ktorom je známy celý postup jeho rafinácie a možno preukázať, že látka, z ktorej je vyrobený, nie je karcinogénna

901. Voskový gáč (ropný) nízkotaviteľný, upravený hlinkou (Slack wax (petroleum), low-melting, clay-treatedo) (CAS 97863-05-3) okrem takého, pri ktorom je známy celý postup jeho rafinácie a možno preukázať, že látka, z ktorej je vyrobený, nie je karcinogénna

902. Voskový gáč (ropný) nízkotaviteľný, upravený kyselinou kremičitou (Slack wax (petroleum), low-melting, silicic acid-treatedo) (CAS 97863-06-4) okrem takého, pri ktorom je známy celý postup jeho rafinácie a možno preukázať, že látka, z ktorej je vyrobený, nie je karcinogénna

903. Voskový gáč (ropný) filtrovaný cez aktívne uhlie (Slack wax (petroleum), carbon-treatedo) (CAS 100684-49-9) okrem takého, pri ktorom je známy celý postup jeho rafinácie a možno preukázať, že látka, z ktorej je vyrobený, nie je karcinogénna

904. Petrolátum (Petrolatumo) (CAS 8009-03-8) okrem takého, pri ktorom je známy celý postup jeho rafinácie a možno preukázať, že látka, z ktorej je vyrobené, nie je karcinogénna

905. Petrolátum (ropné) oxidované (Petrolatum (petroleum), oxidisedo) (CAS 64743-01-7) okrem takého, pri ktorom je známy celý postup jeho rafinácie a možno preukázať, že látka, z ktorej je vyrobené, nie je karcinogénna

906. Petrolátum (ropné) upravované oxidom hlinitým (Petrolatum (petroleum), alumina-treatedo) (CAS 85029-74-9) okrem takého, pri ktorom je známy celý postup jeho rafinácie a možno preukázať, že látka, z ktorej je vyrobené, nie je karcinogénna

907. Petrolátum (ropné) hydrogenované (Petrolatum (petroleum), hydrotreatedo) (CAS 92045-77-7) okrem takého, pri ktorom je známy celý postup jeho rafinácie a možno preukázať, že látka, z ktorej je vyrobené, nie je karcinogénna

908. Petrolátum (ropné) filtrované cez aktívne uhlie (Petrolatum (petroleum), carbon-treatedo) (CAS 97862-97-0) okrem takého, pri ktorom je známy celý postup jeho rafinácie a možno preukázať, že látka, z ktorej je vyrobené, nie je karcinogénna

909. Petrolátum (ropné) upravované kyselinou kremičitou (Petrolatum (petroleum), silicic acid-treatedo) (CAS 97862-98-1) okrem takého, pri ktorom je známy celý postup jeho rafinácie a možno preukázať, že látka, z ktorej je vyrobené, nie je karcinogénna

910. Petrolátum (ropné) upravované hlinkou (Petrolatum (petroleum), clay-treatedo) (CAS 100684-33-1) okrem takého, pri ktorom je známy celý postup jeho rafinácie a možno preukázať, že látka, z ktorej je vyrobené, nie je karcinogénna

911. Destiláty (ropné) ľahké, katalyticky krakované (Distillates (petroleum), light catalytic crackedo) (CAS 64741-59-9)

912. Destiláty (ropné) stredné, katalyticky krakované (Distillates (petroleum), intermediate catalytic crackedo) (CAS 64741-60-2)

913. Destiláty (ropné) ľahké, tepelne krakované (Distillates (petroleum), light thermal crackedo) (CAS 64741-82-8)

914. Destiláty (ropné) hydrogenačne odsírené, ľahké, katalyticky krakované (Distillates (petroleum), hydrodesulfurised light catalytic crackedo) (CAS 68333-25-5)

915. Destiláty (ropné) ľahké, z ťažkého benzínu pri krakovaní parou (Distillates (petroleum), light steam-cracked naphthao) (CAS 68475-80-9)

916. Destiláty (ropné) pri krakovaní parou z ropných destilátov (Distillates (petroleum), cracked steam-cracked petroleum distillateso) (CAS 68477-38-3)

917. Plynový olej (ropný) pri krakovaní parou (Gas oils (petroleum), steam-crackedo) (CAS 68527-18-4)

918. Destiláty (ropné) hydrogenačne odsírené, tepelne krakované, stredné (Distillates (petroleum), hydrodesulfurised thermal cracked middleo) (CAS 85116-53-6)

919. Plynové oleje (ropné) tepelne krakované, hydrogenačne odsírené (Gas oils (petroleum), thermal-cracked, hydrodesulfurisedo) (CAS 92045-29-9)

920. Zvyšky (ropné) hydrogenizované pri krakovaní parou z ťažkého benzínu (Residues (petroleum), hydrogenated steam-cracked naphthao) (CAS 92062-00-5)

921. Zvyšky (ropné) destilačné pri krakovaní parou z ťažkého benzínu (Residues (petroleum), steam-cracked naphtha distn.o) (CAS 92062-04-9)

922. Destiláty (ropné) ľahké pri katalytickom krakovaní tepelným rozkladom (Distillates (petroleum), light catalytic cracked, thermally degradedo) (CAS 92201-60-0)

923. Zvyšky (ropné) pri krakovaní parou z ťažkého benzínu (Residues (petroleum), steam-cracked heat-soaked naphthao) (CAS 93763-85-0)

924. Plynové oleje (ropné) ľahké pri vákuovo tepelnom krakovaní, hydrogenačne odsírené (Gas oils (petroleum), light vacuum, thermal-cracked hydrodesulfurisedo) (CAS 97926-59-5)

925. Destiláty (ropné) stredné pri hydrogenačnom odsírení z koksovacieho zariadenia (Distillates (petroleum), hydrodesulfurised middle cokero) (CAS 101316-59-0)

926. Destiláty (ropné) ťažké pri krakovaní parou (Distillates (petroleum), heavy steam-crackedo) (CAS 101631-14-5)

927. Zvyšky (ropné) z kolóny atmosférickej destilácie (Residues (petroleum), atm. towero) (CAS 64741-45-3)

928. Plynové oleje (ropné) ťažké, vákuové (Gas oils (petroleum), heavy vacuumo) (CAS 64741-57-7)

929. Destiláty (ropné) ťažké, katalyticky krakované (Distillates (petroleum), heavy catalytic crackedo) (CAS 64741-61-3)

930. Čistené oleje (ropné) katalyticky krakované (Clarified oils (petroleum), catalytic crackedo) (CAS 64741-62-4)

931. Zvyšky (ropné) zo zariadenia na katalytickú reformačnú frakcionáciu (Residues (petroleum), catalytic reformer fractionatoro) (CAS 64741-67-9)

932. Zvyšky (ropné) hydrogenačne krakované (Residues (petroleum), hydrocrackedo) (CAS 64741-75-9)

933. Zvyšky (ropné) tepelne krakované (Residues (petroleum), thermal crackedo) (CAS 64741-80-6)

934. Destiláty (ropné) ťažké, tepelne krakované (Distillates (petroleum), heavy thermal crackedo) (CAS 64741-81-7)

935. Plynové oleje (ropné) z hydrogenačnej vákuovej rafinácie (Gas oils (petroleum), hydrotreated vacuumo) (CAS 64742-59-2

936. Zvyšky (ropné) hydrogenačne odsírené z kolóny atmosférickej destilácie (Residues (petroleum), hydrodesulfurised atmospheric towero) (CAS 64742-78-5),

937. Plynové oleje (ropné) hydrogenačne odsírené, ťažké, vákuové (Gas oils (petroleum), hydrodesulfurised heavy vacuumo) (CAS 64742-86-5)

938. Zvyšky (ropné) pri krakovaní parou (Residues (petroleum), steam-crackedo) (CAS 64742-90-1)

939. Zvyšky (ropné) z atmosférickej destilácie (Residues (petroleum), atmospherico) (CAS 68333-22-2)

940. Čistené oleje (ropné) hydrogenačne odsírené pri katalytickom krakovaní (Clarified oils (petroleum), hydrodesulfurised catalytic crackedo) (CAS 68333-26-6)

941. Destiláty (ropné) hydrogenačne odsírené, stredné pri katalytickom krakovaní (Distillates (petroleum), hydrodesulfurised intermediate catalytic crackedo) (CAS 68333-27-7)

942. Destiláty (ropné) hydrogenačne odsírené, ťažké pri katalytickom krakovaní (Distillates (petroleum), hydrodesulfurised heavy catalytic crackedo) (CAS 68333-28-8)

943. Vykurovací olej s vysokým obsahom síry, primárne zvyšky plynových olejov (Fuel oil, residues-straight-run gas oils, high-sulfuro) (CAS 68476-32-4)

944. Vykurovací olej zvyškový (Fuel oil, residualo) (CAS 68476-33-5)

945. Zvyšky (ropné) zo zariadenia na katalytickú reformačnú frakcionáciu, destilačné zvyšky (Residues (petroleum), catalytic reformer fractionator residue distn.o) (CAS 68478-13-7)

946. Zvyšky (ropné) ťažké z koksárenského plynového oleja a vákuového plynového oleja (Residues (petroleum), heavy coker gas oil and vacuum gas oilo) (CAS 68478-17-1)

947. Zvyšky (ropné) ťažké koksárenské a ľahké vákuové (Residues (petroleum), heavy coker and light vacuumo) (CAS 68512-61-8)

948. Zvyšky (ropné) ľahké, vákuové (Residues (petroleum), light vacuumo) (CAS 68512-62-9)

949. Zvyšky (ropné) ľahké pri krakovaní parou (Residues (petroleum), steam-cracked lighto) (CAS 68513-69-9)

950. Vykurovací olej č. 6 (Fuel oil, No 6o) (CAS 68553-00-4)

951. Zvyšky (ropné) s nízkym obsahom síry zo zariadenia na oddestilovanie ľahkých frakcií (Residues (petroleum), topping plant, low-sulfuro) (CAS 68607-30-7)

952. Plynové oleje (ropné) ťažké, atmosférické (Gas oils (petroleum), heavy atmospherico) (CAS 68783-08-4)

953. Zvyšky (ropné) obsahujúce kondenzované aromáty z práčky koksovacieho zariadenia (Residues (petroleum), coker scrubber, condensed-ring-arom.-contgo) (CAS 68783-13-1)

954. Destiláty (ropné) z vákuových zvyškov (Distillates (petroleum), petroleum residues vacuumo) (CAS 68955-27-1)

955. Zvyšky (ropné) rezinoidné pri krakovaní parou (Residues (petroleum), steam-cracked, resinouso) (CAS 68955-36-2)

956. Destiláty (ropné) stredné, vákuové (Distillates (petroleum), intermediate vacuumo) (CAS 70592-76-6)

957. Destiláty (ropné) ľahké, vákuové (Distillates (petroleum), light vacuumo) (CAS 70592-77-7)

958. Destiláty (ropné) vákuové (Distillates (petroleum), vacuumo) (CAS 70592-78-8)

959. Plynové oleje (ropné) ťažké, vákuové pri hydrogenačnom odsírení z koksovacieho zariadenia (Gas oils (petroleum), hydrodesulfurised coker heavy vacuumo) (CAS 85117-03-9)

960. Zvyšky (ropné) destilačné pri krakovaní parou (Residues (petroleum), steam-cracked, distillateso) (CAS 90669-75-3)

961. Zvyšky (ropné) ľahké, vákuové (Residues (petroleum), vacuum, lighto) (CAS 90669-76-4)

962. Vykurovací olej ťažký s vysokým obsahom síry (Fuel oil, heavy, high-sulfuro) (CAS 92045-14-2)

963. Zvyšky (ropné) pri katalytickom krakovaní (Residues (petroleum), catalytic crackingo) (CAS 92061-97-7)

964. Destiláty (ropné) stredné pri katalytickom krakovaní tepelným rozkladom (Distillates (petroleum), intermediate catalytic cracked, thermally degradedo) (CAS 92201-59-7)

965. Zvyškové oleje (ropné) (Residual oils (petroleum)o) (CAS 93821-66-0)

966. Zvyšky krakované parou tepelným rozkladom (Residues, steam cracked, thermally treatedo) (CAS 98219-64-8)

967. Destiláty (ropné) hydrogenačne odsírené, široká stredná frakcia (Distillates (petroleum), hydrodesulfurised full-range middleo) (CAS 101316-57-8)

968. Destiláty (ropné) ľahké, parafínové (Distillates (petroleum), light paraffinico) (CAS 64741-50-0)

969. Destiláty (ropné) ťažké, parafínové (Distillates (petroleum), heavy paraffinico) (CAS 64741-51-1)

970. Destiláty (ropné) ľahké, nafténové (Distillates (petroleum), light naphthenico) (CAS 64741-52-2)

971. Destiláty (ropné) ťažké, nafténové (Distillates (petroleum), heavy naphthenico) (CAS 64741-53-3)

972. Destiláty (ropné) upravované kyselinou, ťažké, nafténové (Distillates (petroleum), acid-treated heavy naphthenico) (CAS 64742-18-3)

973. Destiláty (ropné) upravované kyselinou, ľahké, nafténové (Distillates (petroleum), acid-treated light naphthenico) (CAS 64742-19-4)

974. Destiláty (ropné) upravované kyselinou, ťažké, parafínové (Distillates (petroleum), acid-treated heavy paraffinico) (CAS 64742-20-7)

975. Destiláty (ropné) upravované kyselinou, ľahké, parafínové (Distillates (petroleum), acid-treated light paraffinico) (CAS 64742-21-8)

976. Destiláty (ropné) neutralizované chemicky, ťažké, parafínové (Distillates (petroleum), chemically neutralised heavy paraffinico) (CAS 64742-27-4)

977. Destiláty (ropné) neutralizované chemicky, ľahké, parafínové (Distillates (petroleum), chemically neutralised light paraffinico) (CAS 64742-28-5)

978. Destiláty (ropné) neutralizované chemicky, ťažké, nafténové (Distillates (petroleum), chemically neutralised heavy naphthenico) (CAS 64742-34-3)

979. Destiláty (ropné) neutralizované chemicky, ľahké, nafténové (Distillates (petroleum), chemically neutralised light naphthenico) (CAS 64742-35-4)

980. Extrakty (ropné) rozpúšťadlové z ľahkého nafténového destilátu (Extracts (petroleum), light naphthenic distillate solvento) (CAS 64742-03-6)

981. Extrakty (ropné) rozpúšťadlové z ťažkého parafínového destilátu (Extracts (petroleum), heavy paraffinic distillate solvento) (CAS 64742-04-7)

982. Extrakty (ropné) rozpúšťadlové z ľahkého parafínového destilátu (Extracts (petroleum), light paraffinic distillate solvento) (CAS 64742-05-8)

983. Extrakty (ropné) rozpúšťadlové z ťažkého nafténového destilátu (Extracts (petroleum), heavy naphthenic distillate solvento) (CAS 64742-11-6)

984. Extrakty (ropné) rozpúšťadlové z ľahkého vákuového plynového oleja (Extracts (petroleum), light vacuum gas oil solvento) (CAS 91995-78-7)

985. Uhľovodíky C26-55 s vysokým obsahom aromátov (Hydrocarbons, C26-55, aromricho) (CAS 97722-04-8)

986. 3,3´-[[1,1´-bifenyl]-4,4-diyl-bis(azo)]-bis(4-aminonaftalén-1-sulfónan) disodný (Disodium 3,3´-[[1,1´--biphenyl]-4,4´-diyl bis(azo)] bis(4-aminonaphthalene-1- sulphonate)o) (CAS 573-58-0)

987. 4-amino-3-[[4´-[(2,4-diaminofenyl)azo][1,1´-bifenyl]-4-yl]azo]-5-hydroxy-6-(fenylazo)naftalén-2,7-di-sulfónan disodný
         (Disodium 4-amino-3-[[4´-[(2,4-diaminophenyl)azo][1,1´-biphenyl]-4-yl]azo]-5-hydroxy-6-(phenylazo) naphthalene-2,7-disulphonateo) (CAS 1937-37-7)

988. 3,3´-[[1,1´-bifenyl]-4,4´-diyl bis-(azo)]bis[5-amino-4-hydroxynaftalén-2,7-disulfónan] tetrasodný
         (Tetrasodium 3,3´-[[1,1´-biphenyl]-4,4´-diyl bis(azo)]bis[5-amino-4-hydroxynaphthalene-2,7-disulphonate]o) (CAS 2602-46-2)

989. 4-o-tolylazo-o-toluidín (4-o-Tolylazo-o-toluidineo) (CAS 97-56-3)

990. 4-aminoazobenzén (4-Aminoazobenzeneo) (CAS 60-09-3)

991. [5-[[4´-[[2,6-dihydroxy-3-[(2-hydroxy-5-sulfofenyl)azo]fenyl]azo][1,1´-bifenyl]-4-yl]azo]salicyláto (4-)]-meďnan (2-) disodný (Disodium[5-[[4´-[[2,6-dihydroxy-3-[(2-hydroxy-5-sulphophenyl)azo]phenyl]azo]
[1,1´-biphenyl]-4-yl]azo]salicylato(4-)]cuprate(2-)o) (CAS 16071-86-6)

992. 1,3-bis(2,3-epoxypropoxy)benzén (Resorcinol diglycidyl ethero) (CAS 101-90-6)

993. 1,3-difenylguanidín (1,3-Diphenylguanidineo) (CAS 102-06-7)

994. Heptachlórepoxid (Heptachlor-epoxideo) (CAS 1024-57-3)

995. 4-nitrózofenol (4-Nitrosophenolo) (CAS 104-91-6)

996. Karbendazím (Carbendazimo) (CAS 10605-21-7)

997. Alyl(oxiranylmetyl)éter (Allyl glycidyl ethero) (CAS 106-92-3)

998. Chlóracetaldehyd (Chloroacetaldehydeo) (CAS 107-20-0)

999. Hexán (Hexaneo) (CAS 110-54-3)

1000. 2-(2-metoxyetoxy)etanol (2-(2-Methoxyethoxy)ethanolo) (CAS 111-77-3)

1001. (+/-)-[2-(2,4-dichlórfenyl)-3-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propyl]-(1,1,2,2-tetrafluóretyl)-éter ((+/-)-2-(2,4-Dichlorophenyl)-3-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propyl-1,1,2,2-tetrafluoro ethyl ethero) (CAS 112281-77-3)

1002. 4-[4-(1,3-dihydroxypropán-2-yl)fenylamino]-1,8-dihydroxy-5-nitroantrachinón (4-[4-(1,3-Dihydroxyprop-2-yl)phenylamino]-1,8-dihydroxy-5-nitroanthraquinoneo) (CAS 114565-66-1)

1003. 5,6,12,13-tetrachlórantra[2,1,9-def:6,5,10-d´e´f´]diizochinolín-1,3,8,10(2H,9H)-tetrón (5,6,12,13-Tetrachloroanthra(2,1,9-def:6,5,10-d´e´f´)diisoquinoline-1,3,8,10(2H,9H)-tetroneo) (CAS 115662-06-1)

1004. tris(2-chlóretyl)-fosfát (tris(2-Chloroethyl) phosphateo) (CAS 115-96-8)

1005. 4´-etoxy-2-benzimidazolanilid (4´-Ethoxy-2-benzimidazoleanilideo) (CAS 120187-29-3)

1006. Hydroxid nikelnatý (Nickel dihydroxideo) (CAS 12054-48-7)

1007. N,N-dimetylanilín (N,N-Dimethylanilineo) (CAS 121-69-7)

1008. Simazín (Simazineo) (CAS 122-34-9)

1009. Bis(h-cyklopentadienyl)-bis[2,6-difluoro-3-(pyrol-1-yl)-fenyl]-titánium (Bis(cyclopentadienyl)-bis(2,6-difluoro-3-(pyrrol-1-yl)-phenyl)titaniumo) (CAS 125051-32-3)

1010. N,N,N´,N´-tetraglycidyl-4,4´-diamino-3,3´-dietyldifenylmetán (N,N,N´,N´-Tetraglycidyl-4,4´-diamino-3,3´-diethyldiphenylmethaneo) (CAS 130728-76-6)

1011. Oxid vanadičný (Divanadium pentaoxideo) (CAS 1314-62-1)

1012. Soli alkalických kovov pentachlórfenolu (Alkali salts of pentachlorophenolo) (CAS 131-52-2 a 7778-73-6)

1013. 1-dietylkarbamoyl-1-chlórprop-1-én-2-yldimetyl-fosfát (Phosphamidono) (CAS 13171-21-6)

1014. N-(trichlórmetylsulfanyl)ftalimid (N-(Trichloromethylthio)phthalimideo) (CAS 133-07-3)

1015. N-naftyl-2-anilín (N-2-Naphthylanilineo) (CAS 135-88-6)

1016. Zirám (Ziramo) (CAS 137-30-4)

1017. 5-bróm-1,2,3-trifluórbenzén (1-Bromo-3,4,5-trifluorobenzeneo) (CAS 138526-69-9)

1018. Propazín (Propazineo) (CAS 139-40-2)

1019. Monurón-TCA (3-(4-Chlorophenyl)-1,1-dimethyluronium trichloroacetate; monuron-TCAo) (CAS 140-41-0)

1020. Izoxaflutol (Isoxaflutoleo) (CAS 141112-29-0)

1021. Krezoxím-metyl (Kresoxim-methylo) (CAS 143390-89-0)

1022. Chlórdekon (Chlordeconeo) (CAS 143-50-0)

1023. 9-vinylkarbazol (9-Vinylcarbazoleo) (CAS 1484-13-5)

1024. Kyselina 2-etylhexánová (2-Ethylhexanoic acido) (CAS 149-57-5)

1025. Monurón (Monurono) (CAS 150-68-5)

1026. Chlorid kyseliny morfolín-4-karboxylovej (Morpholine-4-carbonyl chlorideo) (CAS 15159-40-7)

1027. N-(dimetylamíno)sukcínamidová kyselina (Daminozideo) (CAS 1596-84-5)

1028. 2-chlór-N-(2,6-dietylfenyl)-N-(metoxymetyl)acetamid (Alachloro) (CAS 15972-60-8)

1029. NVZB kondenzačný produkt: tetrakis(hydroxymetyl)fosfónium chloridu, močoviny a destilovaného hydrogenovaného C16-18 lojového alkylamínu (UVCB condensation product of: tetrakis-hydroxymethylphosphonium chloride, urea and distilled hydrogenated C16-18 tallow alkylamineo) (CAS 166242-53-1)

1030. 4-hydroxy-3,5-dijodobenzonitril (Ioxynilo) (CAS 1689-83-4)

1031. 4-hydroxy-3,5-dibromobenzonitril (3,5-Dibromo-4-hydroxybenzonitrileo) (CAS 1689-84-5)

1032. 2,6-dibróm-4-kyanofenyl-oktanoát (2,6-Dibromo-4-cyanophenyl octanoateo) (CAS 1689-99-2)

1033. Benzyl violet 4B ([4-[[4-(Dimethylamino)phenyl][4-[ethyl(3-sulphonatobenzyl) amino]phenyl] methylene]-cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene] (ethyl)(3-sulphonatobenzyl) ammonium, sodium salto) (CAS 1694-09-3)

1034. 5-chloroxindol (5-Chloro-1,3-dihydro-2H-indol-2-oneo) (CAS 17630-75-0)

1035. Benomyl (Benomylo) (CAS 17804-35-2)

1036. Chlórtalonil (Chlorothalonilo) (CAS 1897-45-6)

1037. Chlórdimeform hydrochlorid (N´-(4-Chloro-o-tolyl)-N,N-dimethylformamidine monohydrochlorideo) (CAS 19750-95-9)

1038. 4,4´-metylén-bis(2-etylanilín) (4,4´-Methylene bis(2-ethylaniline)o) (CAS 19900-65-3)

1039. Valínamid (Valinamideo) (CAS 20108-78-5)

1040. 2-(4-metylfenoxymetyl)-oxirán ([(p-Tolyloxy)methyl]oxiraneo) (CAS 2186-24-5)

1041. 2-(3-metylfenoxymetyl)-oxirán ([(m-Tolyloxy)methyl]oxiraneo) (CAS 2186-25-6)

1042. [(2-metylfenoxy)metyl]-oxirán (2,3-Epoxypropyl o-tolyl ethero) (CAS 2210-79-9)

1043. Tolyloxymetyl-oxirán ([(Tolyloxy)methyl]oxirane, cresyl glycidyl ethero) (CAS 26447-14-3)

1044. Dialát (Di-allateo) (CAS 2303-16-4)

1045. Benzyl-2,4-dibrómbutanoát (Benzyl 2,4-dibromobutanoateo) (CAS 23085-60-1)

1046. Trifluórjodometán (Trifluoroiodomethaneo) (CAS 2314-97-8)

1047. Metyl-tiofanát (Thiophanate-methylo) (CAS 23564-05-8)

1048. Dodekachlórpentacyklo [5.2.1.02,6.03,9.05,8]-dekán (Dodecachloropentacyclo [5.2.1.02,6.03,9.05,8] decaneo) (CAS 2385-85-5)

1049. N-(1,1-dimetylprop-2-inyl)-3,5-dichlórbenzamid (Propyzamideo) (CAS 23950-58-5)

1050. Butoxymetyl-oxirán (Butyl glycidyl ethero) (CAS 2426-08-6)

1051. 2,3,4-trichlórbut-1-én (2,3,4-Trichlorobut-1-eneo) (CAS 2431-50-7)

1052. Chinometionát (Chinomethionateo) (CAS 2439-01-2)

1053. Monohydrát (R)-α-fenyletylamónium-(-)-(1R,2S)-(1,2-epoxypropyl)-fosfonátu ((R)-α-Phenylethyl-ammonium-(-)-(1R,2S)-(1,2-epoxypropyl)phosphonate monohydrateo) (CAS 25383-07-7)

1054. 5-etoxy-3-trichlórmetyl-1,2,4-tiadiazol (5-Ethoxy-3-trichloromethyl-1,2,4-thiadiazoleo) (CAS 2593-15-9)

1055. N-(4-[(2-hydroxy-5-metylfenyl)diazenyl]fenyl)-acetamid (Disperse Yellow 3o) (CAS 2832-40-8)

1056. 1,2,4-triazol (1,2,4-Triazoleo) (CAS 288-88-0)

1057. Aldrín (Aldrino) (CAS 309-00-2)

1058. Diurón (Diurono) (CAS 330-54-1)

1059. Linurón (Linurono) (CAS 330-55-2)

1060. Uhličitan nikelnatý (Nickel carbonateo) (CAS 3333-67-3)

1061. Izoproturón (3-(4-Isopropylphenyl)-1,1-dimethylureao) (CAS 34123-59-6)

1062. Iprodión (Iprodioneo) (CAS 36734-19-7)

1063. (2,6-dijód-4-kyanofenyl)-oktanát (4-Cyano-2,6-diiodophenyl octanoateo) (CAS 3861-47-0)

1064. 1-[4-fluór-5-(hydroxymetyl)-tetrahydrofurán-2-yl]-1H-pyrimidín-2,4-dión (5-(2,4-Dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine)-3-fluro-2-hydroxymethylterahydrofurano) (CAS 41107-56-6)

1065. But-2-enál (Crotonaldehydeo) (CAS 4170-30-3)

1066. Hexahydrocyklopenta(c)pyrol-1-(1H)-amónium N-etoxykarbonyl-N-(p-tolylsulfonyl)azanid (Hexahydrocyclopenta(c)pyrrole-1-(1H)-ammonium N-ethoxycarbonyl-N-(p-tolylsulfonyl)azanideo) (ES 418-350-1)

1067. 4,4´-karboimidoyl bis-(N,N-dimetylanilín) (4,4´-Carbonimidoyl bis[N,N-dimethylaniline]o) (CAS 492-80-8)

1068. 2-metyl-4,6-dinitrofenol (DNOCo) (CAS 534-52-1)

1069. p-toluidínium chlorid (Toluidinium chlorideo) (CAS 540-23-8)

1070. p-toluidínium-hydrogensulfát (Toluidine sulphateo) (CAS 540-25-0)

1071. 2-(4-tertc-butylfenyl)etanol (2-(4-tert-Butylphenyl)ethanolo) (CAS 5406-86-0)

1072. Fentión (Fenthiono) (CAS 55-38-9)

1073. Chlórdan (Chlordaneo) (CAS 57-74-9)

1074. Hexán-2-ón (Hexan-2-oneo) (CAS 591-78-6)

1075. Fenarimol (Fenarimolo) (CAS 60168-88-9)

1076. Acetamid (Acetamideo) (CAS 60-35-5)

1077. N-cyklohexyl-N-metoxy-2,5-dimetylfurán-3-karboxamid (N-cyclohexyl-N-methoxy-2,5-dimethyl-3-furamideo) (CAS 60568-05-0)

1078. Dieldrín (Dieldrino) (CAS 60-57-1)

1079. 4,4´-izobutyletylidéndifenol (4,4´- Isobutylethylidenediphenolo) (CAS 6807-17-6)

1080. Chlórdimeform (Chlordimeformo) (CAS 6164-98-3)

1081. Amitrol (Amitroleo) (CAS 61-82-5)

1082. Karbaryl (Carbarylo) (CAS 63-25-2)

1083. Destiláty (ropné) ľahké pri hydrogenačnom krakovaní (Distillates (petroleum), light hydrocrackedo) (CAS 64741-77-1)

1084. 1-etyl-1-metylmorfolínium-bromid (1-Ethyl-1-methylmorpholinium bromideo) (CAS 65756-41-4)

1085. (3-chlórfenyl)-(4-metoxy-3-nitrofenyl)-ketón ((3-Chlorophenyl)-(4-methoxy-3-nitrophenyl)methanoneo) (CAS 66938-41-8)

1086. Motorová nafta (Fuels, dieselo) (CAS 68334-30-5) okrem takej, pri ktorej je známy celý postup jej rafinácie a možno preukázať, že látka, z ktorej je vyrobená, nie je karcinogénna

1087. Vykurovací olej č. 2 (Fuel oil, No 2o) (CAS 68476-30-2)

1088. Vykurovací olej č. 4 (Fuel oil, No 4o) (CAS 68476-31-3)

1089. Motorová nafta č. 2 (Fuels, diesel, No 2o) (CAS 68476-34-6)

1090. 2,2-dibróm-2-nitroetanol (2,2-Dibromo-2-nitroethanolo) (CAS 69094-18-4)

1091. 1-etyl-1-metylpyrolidínium-bromid (1-Ethyl-1-methylpyrrolidinium bromideo) (CAS 69227-51-6)

1092. Monokrotofos (Monocrotophoso) (CAS 6923-22-4)

1093. Nikel (Nickelo) (CAS 7440-02-0)

1094. Brómmetán (Bromomethaneo) (CAS 74-83-9)

1095. Chlórmetán (Chloromethaneo) (CAS 74-87-3)

1096. Jódmetán (Iodomethaneo) (CAS 74-88-4)

1097. Brómetán (Bromoethaneo) (CAS 74-96-4)

1098. Heptachlór (Heptachloro) (CAS 76-44-8)

1099. Fentín hydroxid (Fentin hydroxideo) (CAS 76-87-9)

1100. Síran nikelnatý (Nickel sulphateo) (CAS 7786-81-4)

1101. 3,5,5-trimetylcyklohex-2-enón (3,5,5-Trimethylcyclohex-2-enoneo) (CAS 78-59-1)

1102. 2,3-dichlórpropén (2,3-Dichloropropeneo) (CAS 78-88-6)

1103. Fluazifop-P-butyl (Fluazifop-P-butylo) (CAS 79241-46-6)

1104. Kyselina (S)-2,3-dihydro-1H-indol-2-karboxylová ((S)-2,3-Dihydro-1H-indole-carboxylic acido) (CAS 79815-20-6)

1105. Toxafén (Toxapheneo) (CAS 8001-35-2)

1106. Hydrochlorid (4-hydrazinofenyl)-N-metylmetán sulfónamidu ((4-Hydrazinophenyl)-N-methylmethanesulfonamide hydrochlorideo) (CAS 81880-96-8)

1107. 1-(fenyldiazenyl)-2-naftol (CI Solvent Yellow 14o) (CAS 842-07-9)

1108. Chlozolinát (Chlozolinateo) (CAS 84332-86-5)

1109. Chlóralkány C10-13 (Alkanes, C10-13, chloroo) (CAS 85535-84-8)

1110. Pentachlórfenol (Pentachlorophenolo) (CAS 87-86-5)

1111. 2,4,6-trichlórfenol (2,4,6-Trichlorophenolo) (CAS 88-06-2)

1112. Dietylkarbamoylchlorid (Diethylcarbamoyl-chlorideo) (CAS 88-10-8)

1113. 1-vinyl-2-pyrolidón (1-Vinyl-2-pyrrolidoneo) (CAS 88-12-0)

1114. Myklobutanil (Myclobutanil, 2-(4-chlorophenyl)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)hexanenitrileo) (CAS 88671-89-0)

1115. Fencín-acetát (Fentin acetateo) (CAS 900-95-8)

1116. Bifenyl-2-amín (Biphenyl-2-ylamineo) (CAS 90-41-5)

1117. Monohydrochlorid trans-4-cyklohexyl-L-prolínu (Trans-4-cyclohexyl-L-proline monohydro-chlorideo) (CAS 90657-55-9)

1118. 2-metylbenzén-1,3-diyl-diizokyanát (2-Methyl-m-phenylene diisocyanateo) (CAS 91-08-7)

1119. 4-metyl-m-fenylén-diizokyanát (4-Methyl-m-phenylene diisocyanateo) (CAS 584-84-9)

1120. 2(alebo 4)-1,3-fenylén-diizokyanát (m-Tolylidene diisocyanateo) (CAS 26471-62-5)

1121. Palivá pre letecké motory z extrakcie uhlia rozpúšťadlom a hydrogenačného krakovania (Fuels, jet aircraft, coal solvent extn., hydrocracked hydrogenatedo) (CAS 94114-58-6)

1122. Palivá pre vznetové motory z extrakcie uhlia rozpúšťadlom a hydrogenačného krakovania (Fuels, diesel, coal solvent extn., hydrocracked hydrogenatedo) (CAS 94114-59-7)

1123. Smola (Pitcho) (CAS 61789-60-4), ak obsahuje > 0,005 % hm. benzo[a]pyrénu

1124. Bután-2-ón-oxím (2-Butanone oximeo) (CAS 96-29-7)

1125. Uhľovodíky C16-20 z odstraňovania voskov rozpúšťadlom pri hydrogenačnom krakovaní, parafínový destilačný zvyšok (Hydrocarbons, C16-20osolvent-dewaxed hydrocracked paraffinic distn. residueo) (CAS 97675-88-2)

1126. Dichlórmetylbenzén (á,á-Dichlorotolueneo) (Cas No 98-87-3)

1127. Minerálne vlny iné, ako sú uvedené na inom mieste tejto prílohy, priemyselné sklené kremičité vlákna s neusporiadanou orientáciou a s obsahom oxidov alkalických kovov a oxidov kovov alkalických zemín (Na2O + K2O + CaO + MgO + BaO) (Mineral wool, Man-made vitreous (silicate) fibres with random orientation with alkaline oxide and alkali earth oxide (Na2O + K2O + CaO + MgO + BaO)o) väčším ako 18 % hm. (ELINCS 406-230-1)

1128. Reakčný produkt acetofenónu, formaldehydu, cyklohexánamínu, metanolu a kyseliny octovej (Reaction product of acetophenone, formaldehyde, cyclohexylamine, methanol and acetic acido)
(ELINCS 406-230-1)

1129. Soli 4,4´-karboimidoyl-bis[N,N-dimetylanilínu] (Salts of 4,4´-carbonimidoyl bis[N,N-dimethylaniline]o)

1130. 1,2,3,4,5,6-hexachlórcyklohexány (1,2,3,4,5,6-Hexachlorcyclohexaneso) iné, ako sú uvedené na inom mieste tejto prílohy

1131. Bis[7-acetamido-2-(4-nitro-2-oxidofenyldiazenyl)-3-sulfonátonaftalén)-1-olato] chróman (1-) trisodný (Trisodium bis(7-acetamido-2-(4-nitro-2-oxidophenylazo)-3-sulfonato-1-naphtholato)chromate(1-)o) (ELINCS 400-810-8)

1132. Zmes zlúčenín 4-alyl-2,6-bis(2,3-epoxypropyl)fenol, 4-alyl-6-(3-(6-(3-6(3-(4-alyl-2,6-bis(2,3-epoxypropyl)fenoxy)2-hydroxypropyl)-4-alyl-2-(2,3-epoxypropyl)fenoxy-2-hydroxypropyl)-4-alyl-2-(2,3-epoxypropyl)fenoxy-2-hydroxypropyl-2-(2,3-epoxypropyl)fenol, 4-alyl-6-(3-(4-alyl-2,6-bis(2,3-epoxypropyl)fenoxy)-2-hydroxypropyl)-2-(2,3-epoxypropyl)fenoxy)fenol a 4-alyl-6-(3-(6-(3-(4-alyl-2,6-bis(2,3-
-epooxypropyl)fenoxy)-2-hydroxypropyl)-4-alyl-2-(2,3-epoxypropyl)fenoxy)2-hydroxypropyl)-2- 2,3-
-epoxypropyl)fenol (A mixture of: 4-allyl-2,6-bis(2,3-epoxypropyl)phenol, 4-allyl-6-(3-(6-(3-(6-(3-(4--allyl-2,6-bis(2,3-epoxypropyl)-phenoxy)2-hydroxypropyl)-4-allyl-2-(2,3-epoxypropyl)phenoxy)-2-hydroxypropyl)-4-allyl-2-(2,3-epoxypropyl)-phenoxy-2-hydroxypropyl-2-(2,3-epoxypropyl)phenol, 4-allyl-6-(3-(4--allyl-2,6-bis(2,3-epoxypropyl)phenoxy)-2-hydroxypropyl)-2-(2,3-epoxypropyl)phenoxy)phenol and 4-allyl-
-6-(3-(6-(3-(4-allyl-2,6-bis(2,3-epoxypropyl)-phenoxy)-2-hydroxypropyl)-4-allyl-2-(2,3-epoxypropyl)phenoxy)2-hydroxypropyl)-2-(2,3-epoxy-propyl)phenolo) (ELINCS 417-470-1)

1133. Olej z koreňa Saussurea lappa Clarke (CAS 8023-88-9), ak je použitý ako vonná zložka

1134. 7-etoxy-4-metylkumarín (7-Ethoxy-4-methylcoumarino) (CAS 87-05-8), ak je použitý ako vonná zložka

1135. Hexahydrokumarín (Hexahydrocoumarino) (CAS 700-82-3), ak je použitý ako vonná zložka

1136. Extrudát Myroxylon pereire (Rayle) Klotzch (Peruánsky balzam, surový) CAS 8007-00-9, ak sa používa ako vonná látka.

1137. Izobutyl nitrit (Isobutyl nitriteo) (CAS 542-56-3)

1138. Izoprén, stabilizovaný (2-metyl-1,3-butadién) (Isoprene (stabilized) (2-methyl-1,3-butadiene)o) (CAS 78-79-5)

1139. 1-brómpropán (n-propylbromid) (1-Bromopropane (n-Propyl bromide)o) (CAS 106-94-5)

1140. Chloroprén, stabilizovaný (2-chlórbuta-1,3-dién) (Chloroprene (stabilized) (2-Chlorobuta-1,3-diene)o) (CAS 126-99-8)

1141. 1,2,3-trichlórpropán (1,2,3-Trichloropropaneo) (CAS 96-18-4)

1142. 1,2-dimetoxyetán (Ethylene glycol dimethyl ether (EGDME)o) (CAS 110-71-4)

1143. Dinokap (Dinocap (ISO)o) (CAS 39300-45-3)

1144. Diaminotoluén, technický, zmes 4-metyl-m-fenyléndiamínu3) a 2-metyl-m-fenyléndiamínu4) (metylfenyléndiamín) (Diaminotoluene, technical product – mixture of 4-methyl-m-phenylene diamine and 2-methyl-m-phenylene diamine (methyl-phenylenediamine)o) (CAS 25376-45-8)

1145. 1-chlór-4-(trichlórmetyl)benzén (p-Chlorobenzotrichlorideo) (CAS 5216-25-1)

1146. Difenyléter, oktabrómderivát (Diphenylether; Octabromo derivateo) (CAS 32536-52-0)

1147. 1,2-bis(2-metoxyetoxy)etán (1,2-bis(2-Methoxyethoxy)ethaneo) (CAS 112-49-2)

1148. Tetrahydrotiopyrán-3-karboxaldehyd (Tetrahydrothiopyran-3-carboxaldehydeo) (CAS 61571-06-0)

1149. Bis[4-(dimetylamino)fenyl]ketón (4,4’-bis(Dimethylamino)benzophenone (Michler’s ketone)o) (CAS 90-94-8)

1150. (S)-oxiránmetanol, 4-metyl-benzénsulfonát (Oxiranemethanol, 4-methylbenzene-sulfonate, (S)-o) (CAS 70987-78-9)

1151. Dipentylester kyseliny 1,2-benzéndikarboxylovej, rozvetvený a lineárny [1], n-pentyl-izopentylftalát [2] di-n-pentylftalát [3] diizopentylftalát [4] (1,2-Benzenedicarboxylic acid (Dipentylester), branched and linear [1], n-Pentyl-isopentylphthalate [2], Di-n-pentylphthalate [3] Diisopentylphthalate [4]o) (CAS 84777-06-0 [1], – [2], CAS 131-18-0 [3], CAS 605-50-5 [4])

1152. Benzyl-butylftalát (Benzyl butyl phthalate (BBP)o) (CAS 85-68-7)

1153. Kyselina 1,2-benzéndikarboxylová di-C7-11, rozvetvené a lineárne alkylestery (1,2-Benzenedicarboxylic acid di-C7-11, branched and linear alkylesterso) (CAS 68515-42-4)

1154. Zmes 4-(3- etoxykarbonyl-4-(5-(3-etoxykarbonyl-5-hydroxy-1-(4-sulfonátofenyl) pyrazol-4-yl)penta-
-2,4-dienylidén)-4,5-dihydro-5-oxopyrazol-1-yl)benzénsulfonátu disodného a 4-(3-etoxykarbonyl-4-
-(5-(3-etoxykarbonyl-5-oxido-1-(4-sulfonátofenyl)pyrazol-4-yl)penta-2,4-dienylidén)-4,5-dihydro-5- -oxopyrazol-1-yl)benzénsulfonátu trisodného (A mixture of: Disodium 4-(3-ethoxycarbonyl-4-(5-(3-etho- xycarbonyl-5-hydroxy-1-(4-sulfonatophenyl) pyrazol-4-yl)penta-2,4-dienylidene)-4,5-dihydro-5-oxopyra-
zol-1-yl)benzenesulfonate and Trisodium 4-(3-ethoxycarbonyl-4-(5-(3-ethoxycarbonyl-5-oxido-1-(4-sul-
fonatophenyl)pyrazol-4-yl)penta-2,4-dienylidene)-4,5-dihydro-5-oxopyrazol-1-yl)benzenesulfonateo)
(ES 402-660-9)

1155. Dihydrochlorid (metylénbis(4,1-fenyléndiazenyl(1-(3-(dimetylamino)propyl)-1,2-dihydro-6-hydroxy-4-metyl-2-oxopyridín-5,3-diyl)))-1,1’-dipyridíniumdichlorid (Methylenebis(4,1-phenylenazo(1-(3-(dimethylamino)propyl)-1,2-dihydro-6-hydroxy-4-methyl-2-oxopyridine-5,3-diyl)))-1,1’-dipyridinium dichloride dihydrochlorideo) (ES 401-500-5)

1156. 2-[2-hydroxy-3-(2-chlórfenyl) karbamoyl-1-naftyldiazenyl]-7-[2-hydroxy-3-(3-fenyl(metyl))-karbamoyl-1-naftyldiazenyl]fluorén-9-ón (2-[2-Hydroxy-3-(2-chlorophenyl) carbamoyl-1-naphthylazo]-7-[2-hydro-xy-3-(3-methylphenyl)-2-[2-hydroxy-3-(3-methylphenyl)-carbamoyl-1-naphthylazo]-7-[2-hydroxy-3-(3-methylphenyl)-carbamoyl-1-naphthylazo] fluoren-9-oneo) (ES 420-580-2)

1157. Azafenidín (Azafenidino) (CAS 68049-83-2)

1158. 2,4,5-trimetylanilín [1], 2,4,5-trimetylanilín-hydrochlorid [2] (2,4,5-Trimethylaniline [1], 2,4,5-Trimethylaniline hydrochloride [2]o) (CAS 137-17-7 [1], CAS 21436-97-5 [2])

1159. 4,4’-sulfándiylbisanilín (4,4’-Thiodianilineo) a jeho soli (CAS 139-65-1)

1160. 4,4’-oxydianilín (4,4’-Oxydianiline (p-Aminophenyl ether)o) a jeho soli (CAS 101-80-4)

1161. N,N,N’,N’-tetrametyl-4,4’-metyléndianilín (N,N,N’,N’-Tetramethyl-4,4’-methylendianilineo) (CAS 101-61-1)

1162. 2-metoxy-5-metylanilín (6-Methoxy-m-toluidine (p-Cresidine)o) (CAS 120-71-8)

1163. 3-etyl-2-metyl-2-(3-metylbutyl)-1,3-oxazolidín (3-Ethyl-2-methyl-2-(3-methylbutyl)-1,3-oxazolidineo) (CAS 143860-04-2)

1164. Zmes 1,3,5-tris(3-aminometylfenyl)-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazín-2,4,6-triónu a zmes oligomérov 3,5-bis (3-aminometylfenyl)-1-poly[3,5-bis(3-aminometylfenyl)-2,4,6-trioxo-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazín-1-yl]--1,3,5-(1H,3H,5H)-triazín-2,4,6-triónu (A mixture of: 1,3,5-tris(3-Aminomethylphenyl)-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazine-2,4,6-trione and a mixture of oligomers of 3,5-bis(3-aminomethylphenyl)-1-poly[3,5-bis(3-ami-nomethylphenyl)-2,4,6-trioxo-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazin-1-yl]-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazine-2,4,6-trione (ES 421-550-1)

1165. 2-nitrotoluén (2-Nitrotoluene o) (CAS 88-72-2)

1166. Tributyl-fosfát (Tributyl phosphateo) (CAS 126-73-8)

1167. Naftalén (Naphthaleneo) (CAS 91-20-3)

1168. Nonylfenol [1], 4-nonylfenol, nonyl rozvetvený[2] (Nonylphenol [1], 4-nonylphenol, branched [2]o) (CAS 25154-52-3 [1], CAS 84852-15-3 [2])

1169. 1,1,2-trichlóretán (1,1,2-Trichloroethaneo) (CAS 79-00-5)

1170. Pentachlóretán (Pentachloroethaneo) (CAS 76-01-7)

1171. 1,1-dichlóretén (Vinylidene chloride (1,1-Dichloroethylene)o) (CAS 75-35-4)

1172. 3-chlórpropén (Allyl chloride (3-chloropropene)o) (CAS 107-05-1)

1173. 1,4-dichlórbenzén (1,4-Dichlorobenzene (p-Dichlorobenzene)o) (CAS 106-46-7)

1174. Bis(2-chlóretyl)éter (Bis(2-chloroethyl) ethero) (CAS 111-44-4)

1175. Fenol (phenolo) (CAS 108-95-2)

1176. 4,4’-izopropylidéndifenol (Bisphenol A (4,4’-Isopropylidenediphenol)o) (CAS 80-05-7)

1177. 1,3,5-trioxán (Trioxymethylene (1,3,5-Trioxan)o) (CAS 110-88-3)

1178. Propargit (Propargite (ISO)o) (CAS 2312-35-8)

1179. 1-chlór-4-nitrobenzén (1-Chloro-4-nitrobenzeneo) (CAS 100-00-5)

1180. S-etyl-azepán-1-karbotioát (Molinate (ISO)o) (CAS 2212-67-1)

1181. Cis-4-[3-(4-terc-butylfenyl)-2-metylpropyl]-2,6-dimetylmorfolín (Fenpropimorpho) (CAS 67564-91-4)

1183. Metylizokyanát (Methyl isocyanateo) (CAS 624-83-9)

1184. N,N-dimetylanilínium tetrakis(pentafluórfenyl)boritan (N,N-Dimethylanilinium tetrakis(pentafluorophenyl)borateo) (CAS 118612-00-3)

1185. O,O’-(etenylmetylsilylén)di[(4-metylpentán-2-ón)oxím] (O,O’-(Ethenylmethylsilylene) di[(4-methylpentan-2-one) oxime]o) (ES 421-870-1)

1186. Zmes 4-(7-hydroxy-2,4,4-trimetyl-2-chromanyl)rezorcinol-4-yl-tris(6-diazo-5,6-dihydro-5-oxonaf-
talén-1-sulfonátu) a 4-(7-hydroxy-2,4,4-trimetyl-2-chromanyl)rezorcinol-bis(6-diazo-5,6-dihydro-5--oxonaftalén-1-sulfonátu) v pomere 2:1 (A 2:1 mixture of: 4-(7-Hydroxy-2,4,4-trimethyl-2-chromanyl)
resorcinol-4-yl-tris(6-diazo-5,6-dihydro-5-oxonaphthalen-1-sulfonate) and 4-(7-Hydroxy-2,4,4-trimethyl-2-chromanyl)resorcinolbis(6-diazo-5,6-dihydro-5-oxonaphthalen-1-sulfonate)o) (CAS 140698-96-0)

1187. Zmes reakčného produktu 4,4’-metylénbis[2-(4-hydroxybenzyl)-3,6-dimetylfenolu] a 6-diazo-5,6-dihydro-5-oxo-naftalénsulfonátu v pomere 1:2 a zmes reakčného produktu 4,4’-metylénebis[2-(4-
-hydroxybenzyl)-3,6-dimetylfenolu] a 6-diazo-5,6-dihydro-5-oxo-naftalénsulfonátu v pomere 1:3 (A mixture of: reaction product of 4,4’-Methylenebis[2-(4-hydroxybenzyl)-3,6-dimethylphenol] and 6-Diazo-5,6-dihydro-5-oxo-naphthalenesulfonate (1:2) and reaction product of 4,4’-Methylenebis[2-(4-hyd-
roxybenzyl)-3,6-dimethylphenol] and 6-Diazo-5,6-dihydro-5-oxonaphthalenesulfonate (1:3)o)
(ES 417-980-4)

1188. Hydrochlorid malachitovej zelenej ([4-[á-[4-(dimetylamino)fenyl]benzylidén] -cyklohexa-2,5-dién-1-ylidén]dimetylamónium-chlorid) [1] a oxalát malachitovej zelenej [2] (Malachite green hydrochloride [1]; Malachite green oxalate [2]o) (CAS 569-64-2 [1], CAS 18015-76-4 [2])

1189. 1-(4-chlórfenyl)-4,4-dimetyl-3-(1,2,4-triazol-1-ylmetyl)pentán-3-ol (1-(4-Chlorophenyl)-4,4-dimethyl-3-(1,2,4-triazol-1-ylmethyl)pentan-3-olo) (CAS 107534-96-3)

1190. 5-(3-butyryl-2,4,6-trimetylfenyl)-2-[1-(etoxyimino)propyl]-3-hydroxycyklohex-2-én-1-ón 5-(3-Butyryl-2,4,6-trimethylphenyl)-2-[1-(ethoxyimino)propyl]-3-hydroxycyclohex-2-en-1-oneo) (CAS 138164-12-2)

1191. Trans-4-fenyl-L-prolín (Trans-4-phenyl-L-prolineo) (CAS 96314-26-0)

1192. (2,6-dibróm-4-kyanofenyl)-heptanoát (Bromoxynil heptanoate (ISO)o) (CAS 56634-95-8)

1193. Zmes kyseliny 5-[(4-[(7-amino-1-hydroxy-3-sulfo-2-naftyl)diazenyl]-2,5-dietoxyfenyl)diazenyl]-2-[(3-fosfonofenyl)diazenyl]benzoovej a kyseliny 5-[(4-[(7-amino-1-hydroxy-3-sulfo-2-naftyl)diazenyl]-2,5-dietoxyfenyl)diazenyl]-3-[(3-fosfonofenyl)diazenyl]benzoovej (A mixture of: 5-[(4-[(7-Amino-1-hydroxy-3-sulfo-2-naphthyl)azo]-2,5-diethoxyphenyl)azo]-2-[(3-phosphonophenyl)azo]benzoic acid and 5-[(4-[(7-Amino-1-hydroxy-3-sulfo-2-naphthyl)azo]-2,5-diethoxyphenyl)azo]-3-[(3-phosphonophenyl) azo]benzoic acido) (CAS 163879-69-4)

1194. 2-{4-(2-amóniopropylamino)-6-[4-hydroxy-3-(5-metyl-2-metoxy-4-sulfamoylfenyldiazenyl)-2-sulfonátonaft-7-ylamino]-1,3,5-triazín-2-ylamino}-2-aminopropyl formiát (2-{4-(2-Ammoniopropylamino)-6-[4-hydroxy-3-(5-methyl-2-methoxy-4-sulfamoylphenylazo)-2-sulfonatonaphth-7-ylamino]-1,3,5-tri-azin-2-ylamino}-2-aminopropyl formateo) (ES 424-260-3)

1195. 2-metyl-5-nitroanilín [1] a 5-nitro-2-metylanilínium-chlorid [2] (5-Nitro-o-toluidine [1]; 5-Nitro-o-toluidine hydrochloride [2])o) (CAS 99-55-8 [1], CAS 51085-52-0 [2])

1196. 1-(1-naftylmetyl)chinolínium-chlorid (1-(1-Naphthylmethyl)quinolinium chlorideo) (CAS 65322-65-8)

1197. (R)-5-bróm-3-(1-metyl-2-pyrolidinylmetyl)-1H-indol ((R)-5-Bromo-3-(1-methyl-2-pyrrolidinyl methyl)-1H-indoleo) (CAS 143322-57-0)

1198. (E)-4,5-dihydro-6-metyl-4-(3-pyridylmetylénamino)-1,2,4-triazin-3(2H)-ón (Pymetrozine (ISO)o) (CAS 123312-89-0)

1199. 3-[2,4-dichlór-5-(prop-2-inyloxy)fenyl]-5-(1,1-dimetyletyl)-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ón) (Oxadiargyl (ISO)o) (CAS 39807-15-3)

1200. 3-(3-chlór-p-tolyl)-1,1-dimetylmočovina (Chlorotoluron (3-(3-chloro-p-tolyl)-1,1-dimethylurea)o) (CAS 15545-48-9)

1201. N-[2-(3-acetyl-5-nitrotiofén-2-yldiazenyl)-5-dietylaminofenyl]acetamid (N-[2-(3-Acetyl-5-nitrothiophen-2-ylazo)-5-diethylaminophenyl] acetamideo) (ES 416-860-9)

1202. 1,3-bis(vinylsulfonylacetamid)propán (1,3-bis(Vinylsulfonylacetamido)-propaneo) (CAS 93629-90-4)

1203. 4-etoxyanilín (p-Phenetidine (4-Ethoxyaniline)o) (CAS 156-43-4)

1204. Benzén-1,3-diamín (m-Phenylenediamineo) a jeho soli (CAS 108-45-2)

1205. Zvyšky (uhoľno-dechtové) z destilácie kreozotového oleja (Residues (coal tar), creosote oil distn.o) (CAS 92061-93-3), ak obsahujú > 0,005 % hm. benzo[a]pyrénu

1206. Kreozotový olej, acenafténová frakcia z pracieho oleja (Creosote oil, acenaphthene fraction, wash oilo) (CAS 90640-84-9), ak obsahuje > 0,005 % hm. benzo[a]pyrénu

1207. Kreozotový olej (Creosote oilo) (CAS 61789-28-4), ak obsahuje > 0,005 % hm. benzo[a]pyrénu

1208. Kreozot (Creosoteo) (CAS 8001-58-9), ak obsahuje > 0,005 % hm. benzo[a]pyrénu

1209. Kreozotový olej, destilát s vysokou teplotou varu z pracieho oleja (Creosote oil, high-boiling distillate, wash oilo) (CAS 70321-79-8), ak obsahuje > 0,005 % hm. benzo[a]pyrénu

1210. Extrakčné zvyšky (uhoľné) z kyslého kreozotového oleja pri extrakcii zvyškov pracieho oleja (Extract residues (coal), creosote oil acid, wash oil extract residueo) (CAS 122384-77-4), ak obsahuje > 0,005 % hm. benzo[a]pyrénu

1211. Kreozotový olej, destilát s nízkou teplotou varu z pracieho oleja (Creosote oil, low-boiling distillate, wash oilo) (CAS 70321-80-1), ak obsahuje > 0,005 % hm. benzo[a]pyrénu

1212 6-metoxypyridín-2,3-diamín a jeho hydrochloridová soľ, ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov (CAS 94166-62-8)

1213 Naftalén-2,3-diol, ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov (CAS 92-44-4)

1214 N-fenyl-1,2,4-benzéntriamín, ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov (CAS 136-17-4)

1215 3,5-diamino-2,6-bis(2-hydroxyetoxy)pyridín a jeho hydrochloridová soľ, ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov (CAS 117907-42-3)

1216 4-amino-2-metoxymetylfenol a jeho hydrochloridová soľ, ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov (CAS 29785-47-5)

1217 4,5-diamino-1-metyl-1H-pyrazol, dihydro- chlorid a jeho hydrochloridová soľ, ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov (CAS 20055-01-0)

1218 sulfát 1-[(4-chlórfenyl)metyl]-1H-pyrazol-4,5-diamónia (2 : 1), ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov (CAS 163183-00-4)

1219 2-amino-4-chlórfenol, ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov (CAS 95-85-2)

1220 4-hydroxyindol, ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov (CAS 2380-94-1)

1221 2-metoxy-5-metyl-1,4-benzéndiamín a jeho hydrochloridová soľ, ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov (CAS 56496-88-9)

1222 5-amino-4-fluór-2-metylfenol sulfát (2 : 1), ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov (CAS 163183-01-5)

1223 3-dietylaminofenol, ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov (CAS 91-68-9)

1224 N,N-dimetyl-2,6-pyridíndiamín a jeho hydrochloridová soľ, ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov

1225 3-cyklopentylaminofenol, ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov (CAS 104903-49-3)

1226 N-(2-metoxyetyl)-1,4-fenyléndiamín a jeho hydrochloridová soľ, ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov (CAS 72584-59-9)

1227 2,4-diamino-5-metylfenetol a jeho hydrochloridová soľ, ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov (CAS 113715-25-6)

1228 Naftalén-1,7-diol, ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov (CAS 575-38-2)

1229 Kyselina 3,4-diaminobenzoová, ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov (CAS 619-05-6)

1230 2-aminometyl-p-aminofenol a jeho hydrochloridová soľ, ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov (CAS 79352-72-0)

1231 1-[(2-metoxyfenyl)azo]-2-naftol (CI 12150), ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov (CAS 1229-55-6)

1232 4-[[3-[(dimetylfenyl)diazenyl]-2,4-dihydroxyfe- nyl] diazenyl] benzénsulfonát sodný (CI 20170), ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov (CAS 1320-07-6)

1233 5-(4-(fenyldiazenyl)fenyldiazenyl)-6-hydroxy- naftalén-2,4-disulfonát sodný (CI 27290), ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov (CAS 5413-75-2)

1234 PEG-3,2,2-di-p-fenylendiamín ** (CAS144644-13-3)

1235 6-nitro-o-toluidín (CAS 570-24-1)

1236 HC Yellow No 11 ** (CAS 73388-54-2)

1237 HC Orange No 3 ** (CAS 81612-54-6)

1238 HC Green No 1 ** (CAS 52136-25-1)

1239 HC Red No 8 a jeho soli ** (CAS 97404-14-3, 13556-29-1)

1240 tetrahydro-6-nitrochinoxalín a jeho soli (CAS 158006-54-3, 41959-35-7)

1241 Disperse Red 15 ** s výnimkou nečistoty v Disperse Violet 1 ** (CAS 116-85-8)

1242 4-amino-3-fluórfenol (CAS 399-95-1)

1243 N,N-dihexadecyl-N,N-bis(2-hydroxyetyl) propándiamid; bishydroxietyl biscetyl malonamid ** (CAS 149591-38-8)

1244 5-metylbenzén-1,2,4-triol (1-Methyl-2,4,5-trihydroxybenzene o) (CAS 1124-09-0) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov

1245 6-hydroxy-4-metyl-2-pyridón (2,6-Dihydroxy-4-methylpyridine o) (CAS 4664-16-8) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov

1246 2,3-dihydro-1,4-benzodioxín-5-ol (5-Hydroxy-1,4-benzodioxane o) (CAS 10288-36-5) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov

1247 3,4-Methylenedioxyphenol ** (CAS 533-31-3) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov

1248 3,4-Methylenedioxyaniline ** (CAS 14268-66-7) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov

1249 Hydroxypyridinone ** (CAS 822-89-9) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov

1250 3-Nitro-4-aminophenoxyethanol**(CAS 50982-74-6) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov

1251 2-metoxy-4-nitrofenol (2-Methoxy-4-nitrophenol o) (CAS 3251-56-7) (4-Nitroguaiacol **) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov

1252 C.I. Acid Black 131 ** (CAS 12219-01-1) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov

1253 Floroglucinol (1,3,5-Trihydroxybenzene o) (CAS 108-73-6) (Phloroglucinol **) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov

1254 Benzén-1,2,4-triyl-triacetát (1,2,4-Benzenetriacetate o) (CAS 613-03-6) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov

1255 Produkty reakcie 2,2-iminobisetanolu (Ethanol, 2,2-iminobis- o) s epichlórhydrínom (epichlorohydrinv o) a 2-nitrobenzén-1,4-diamínom (2-nitro-1,4-benzenediamine o) (CAS 68478-64-8) (CAS 158571-58-5) (HC Blue No. 5 **) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov

1256 Produkty reakcie N-metyl-1,4-diaminoantrachinónu (N-Methyl-1,4-diaminoanthraquinone o) s epichlórhydrínom (epichlorohydrin o) a monoetanolamínom (monoethanolamine o) (CAS 158571-57-4) (HC Blue No. 4 **) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov

1257 Kyselina sulfanilová (4-Aminobenzenesulfonic acid o) (CAS 121-57-3) a jej soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov

1258 Kyselina 3,3-[sulfonylbis[(2-nitro-4,1-fenylén)imino]]bis(6-(fenylamino)benzén-sulfónová (3,3-(Sulfonylbis(2-nitro-4,1-phenylene)imino)bis(6-(phenylamino)) benzenesulfonic acid o) a jej soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov

1259 3 (alebo 5)-[[4-[benzylmetylamino]fenyl]diazenyl]-1,2-(alebo 1,4)-1H-1,2,4 triazol (3 (or 5)-((4-(Benzylmethylamino)phenyl)azo)-1,2-(or1,4)-dimethyl-1H-1,2,4-tria-zolium o) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov

1260 2,2-[[3-chlór-4-[(2,6-dichlór-4-nitrofenyl)diazenyl]fenyl]imino]bis(etanol) (2,2-((3-Chloro-4-((2,6-dichloro-4-nitrophenyl)azo)phenyl)imino)bisethanol o) (CAS 23355-64-8) (Disperse Brown 1 **) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov

1261 2-[[4-[etyl(2-hydroxyetyl)amino]fenyl]diazenyl]-6-metoxy-3-metylbenzotiazol (Benzothiazolium, 2-[[4-[ethyl (2-hydroxyethyl)amino]phenyl]azo]-6-methoxy-3-methyl- o) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov

1262 2-[(4-chlór-2-nitrofenyl)diazenyl]-N-(2-metoxyfenyl)-3-oxobutánamid (2-[(4-Chloro-2-nitrophenyl)azo]-N- (2-methoxyphenyl)-3-oxobutanamide o) (CAS 13515-40-7) (Pigment Yellow 73 **) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov

1263 2,2-[(3,3-dichlór[1,1-bifenyl]-4,4-diyl)bis(diazéndiyl)]bis[N-fenyl-3-oxobutánamid] (2,2-[(3,3-Dichloro[1,1-biphenyl]-4,4-diyl)bis(azo)]bis[3-oxo-N-phenylbutanamide]o) (CAS 6358-85-6) (Pigment Yellow 12 **) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov

1264 Kyselina 2,2-(1,2-eténdiyl)bis[5-((4-ethoxyfenyl)diazenyl] benzénsulfónová (2,2-(1,2-Ethenediyl)bis[5-((4-ethoxyphenyl)azo]benzenesulfonic acid o) jej soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov

1265 2,2-dimetyl-6-[[1-naftyl-4-(fenyldiazenyl)]-diazenyl]-2,3-dihydro-1H-pyrimidín (2,3-Dihydro-2,2-dimethyl-6-[(4-(phenylazo)-1-naphthalenyl)azo]-1H-pyrimidine o) (CAS 4197-25-5) (Solvent Black 3 **) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov

1266 Kyselina 3(alebo 5)-[[4-[(7-amino-1-hydroxy-3-sulfonáto-2-naftyl)diazenyl]-1-naftyl]diazenyl] salicylová (3(or5)-[[4-[(7-amino-1-hydroxy-3-sulphonato-2-naphthyl)azo]-1-naphthyl]azo]salicylic acid o) jej soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov

1267 Kyselina 7-(benzoylamino)-4-hydroxy-3-[[4-[(4-sulfofenyl)diazenyl]fenyl]diazenyl]-2-naftalénsulfónová (2-Naphthalenesulfonic acid, 7-(benzoylamino)-4-hydroxy-3-[[4-[(4-sulfophenyl)azo]phenyl]azo]- o) jej soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov

1268 [µ-[[7,7-iminobis[4-hydroxy-3-[[2-hydroxy-5-(N-metylsulfamoyl)fenyl]diazenyl]naftalén-2-sulfonáto]] (6-)]]dimeďnatan((µ-7,7-Iminobis(4-hydroxy-3-((2-hydroxy-5-(N-methylsulphamoyl)phenyl)azo)naphthalene- -2-sulphonato))(6-)))dicuprate(2-) o) jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov

1269 Kyselina 3-[(4-(acetamino)fenyl)diazenyl]-4-hydroxy-7-[[[[5-hydroxy-6-(fenyl-diazenyl)-7-sulfonaftalén-2-yl]amino]karbonyl]amino]-2-naftelénsulfónová (3-[(4-(Acetylamino)phenyl)azo]-4-hydroxy-7-[[[[5-hydroxy-6-(phenylazo)-7-sulfo-2-naphthalenyl]amino]carbonyl]amino]-2-naphthalenesulfonic acid o) jej soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov

1270 Kyselina 7,7-(karbonyldiimino)bis(4-hydroxy-3-[[2-sulfo-4-[(4-sulfofenyl)diazenyl]fenyl]diazenyl]-2-naftalénsulfónová (2-Naphthalenesulfonic acid, 7,7-(carbonyldiimino)bis(4-hydroxy-3-[[2-sulfo-4- [(4-sulfo-phenyl)azo]phenyl]azo]- o) (CAS 25188-41-4) a jej soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov

1271 N-[4-[bis[4-(dietylamino)fenyl]metylén]cyklohexa-2,5-dién-1-ylidén]-N-etyletán-amín (Ethanaminium, N-(4-[bis[4-(diethylamino)phenyl]methylene]-2,5-cyclohexadien-1-ylidene)-N-ethyl- o) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov

1272 [2-[[(4-metoxyfenyl)metylhydrazono]metyl]-1,3,3-trimetyl-3H-indol] (3H-Indolium, 2-[[(4-methoxyphenyl) methylhydrazono]methyl]-1,3,3-trimethyl- o) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov

1273 2-(2-((2,4-dimethoxyfenyl)amino)vinyl)-1,3,3-trimetyl-3H-indol (3H-Indolium, 2-(2-((2,4-dimethoxyphenyl)amino)ethenyl)-1,3,3-trimethyl- o) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov

1274 Nigrozín (Nigrosine o) (CAS 11099-03-9) (Solvent Black 5 **) rozpustný v alkohole, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov

1275 3,7-bis(dietylamino)fenoxazín-5-ium (Phenoxazin-5-ium, 3,7-bis(diethylamino)- o) (CAS 47367-75-9) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov

1276 9-(dimetylamino)-benzo[a]fenozaxín-7-ium (Benzo[a]phenoxazin-7-ium, 9-(dimethylamino)- o) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov

1277 6-amino-2-(2,4-dimetylfenyl)-1H-benz[de]izochinolín-1,3(2H)-dión (6-Amino-2-(2,4-dimethylphenyl)-1H-benz[de]isoquinoline-1,3(2H)-dione o) (CAS 2478-20-8) (Solvent Yellow 44 **) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov

1278 1-amino-4-[[4-[(dimetylamino)metyl]fenyl]amino]antrachinón (1-Amino-4-[[4-[(dimethylamino)methyl] phenyl]amino]anthraquinone o) (CAS 12217-43-5) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov

1279 Laccaic Acid**(CAS 60687-93-6) (CI Natural Red 25 o) a jej soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov

1280 Kyselina 2-anilino-5-[(2,4-dinitrofenyl)amino]benzénsulfónová (Benzenesulfonic acid, 5-[(2,4-dinitrophenyl) amino]-2-(phenylamino)- o) (CAS 15347-52-1) a jej soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov

1281 4-[(4-nitrofenyl)diazenyl]anilín (4-[(4-Nitrophenyl)azo]aniline o) (CAS 730-40-5) (Disperse Orange 3 **) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov

1282 4-Nitro-m-phenylenediamine ** (CAS 5131-58-8) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov

1283 1-amino-4-(metylamino)antrachinón (1-Amino-4-(methylamino)-9,10-anthracenedione o) (CAS 1220-94-6) (Disperse Violet 4 **) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov

1284 N-Methyl-3-nitro-p-phenylenediamine ** (CAS 2973-21-9) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov

1285 2-(2-amino-4-nitroanilino)etanol (N1-(2-Hydroxyethyl)-4-nitro-o-phenylenediamine o) (CAS 56932-44-6) (HC Yellow No. 5 **) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov

1286 2-[(2-amino-4-nitrofenyl)amino]-2-(hydroxymetyl)propán-1,3-diol (N1-(Tris(hydroxymethyl))methyl-4- nitro-1,2-phenylenediamine o) (CAS 56932-45-7) (HC Yellow No. 3 **) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov

1287 2-Nitro-N-hydroxyethyl-p-anisidine ** (CAS 57524-53-5) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov

1288 N,N-Dimethyl-N-Hydroxyethyl-3-nitro-p-phenylenediamine ** (CAS 10228-03-2) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov

1289 3-[N-metyl-N-(4-metylamino-3-nitrofenyl)amino]propán-1,2-diol (3-(N-Methyl-N-(4-methylamino-3-nitrophenyl)amino)propane-1,2-diol o) (CAS 93633-79-5) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov

1290 Kyselina 4-etylamino-3-nitrobenzoová (4-Ethylamino-3-nitrobenzoic acid o) (CAS 2788-74-1) (N-Ethyl-3-Nitro PABA **) a jej soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov

1291 [8-[(4-amino-2-nitrofenyl)diazenyl]-7-hydroxy-2-naftyl]trimetylamónium ((8-[(4-Amino-2-nitrophenyl) azo]-7-hydroxy-2-naphthyl)trimethylammonium o) a jeho soli s výnimkou Basic Red 118 ** (CAS 71134-97-9), ak je prítomná ako nečistota v Basic Brown 17 **, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov

1292 5-[[4-(dimetylamino)fenyl]diazenyl]-1,4-dimetyl-1H-1,2,4-triazol(5-((4-(Dimethylamino)phenyl)azo)-1,4-dimethyl -1H-1,2,4-triazolium o) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov

1293 4-(fenyldiazenyl)benzén1,3-diamín (m-Phenylenediamine, 4-(phenylazo)- o) (CAS 495-54-5) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov

1294 4-metyl-6-(fenyldiazenyl)benzén-1,3-diamín (1,3-Benzenediamine, 4-methyl-6-(phenylazo)- o) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov

1295 Kyselina 5-(acetamino)-4-hydroxy-3-[(2-metylfenyl)diazenyl]-2,7-naftaléndi-sulfónová (2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 5-(acetylamino)-4-hydroxy-3-((2-methylphenyl)azo)- o) a jej soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov

1296 4,4-[(4-metyl-1,3-fenylén)bis(diazéndiyl)]bis[6-metylbenzén-1,3-diamín] (4,4-[(4-Methyl-1,3-phenylene)bis(azo)]bis[6-methyl-1,3-benzenediamine] o) (CAS 4482-25-1) (Basic Brown 4 **) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov

1297 3-[[4-[[diamino(fenyldiazenyl)fenyl]diazenyl]-2-metylfenyl]diazenyl]-N,N,N-trimetylbenzénamín (Benzenaminium, 3-[[4-[[diamino(phenylazo)phenyl]azo]-2-methylphenyl]azo]-N,N,N-trimethyl o) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov

1298 3-[[4-[[diamino(fenyldiazenyl)fenyl]diazenyl]naftalén-1-yl]diazenyl]-N,N,N-trimetylbenzénamín (Benzenaminium, 3-[[4-[[diamino(phenylazo)phenyl]azo]-1-naphthalenyl]azo]-N,N,N-trimethyl o) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov

1299 N-[4-[[4-(dietylamino)fenyl]fenylmetylén]cyklohexa-2,5-dién-1-ylidén]-N-etyletánamín (Ethanaminium, N-[4-[(4-(diethylamino)phenyl)phenylmethylene]-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]-N-ethyl- o) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov

1300 1-[(2-hydroxyetyl)amino]-4-(metylamino) antrachinón (9,10-Anthracenedione, 1-[(2-hydroxyethyl)amino]-4-(methylamino)- o) (CAS No 86722-66-9) a jeho deriváty, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov

1301 1,4-diamino-2-metoxyantrachinón (1,4-Diamino-2-methoxy-9,10-anthracenedione o) (CAS 2872-48-2) (Disperse Red 11 **) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov

1302 1,4-dihydroxy-5,8-bis[(2-hydroxyetyl)amino]antrachinón (1,4-Dihydroxy-5,8-bis[(2-hydroxyethyl)amino]anthraquinoneo) (CAS 3179-90-6) (Disperse Blue 7 **) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov

1303 1-[(3-aminopropyl)amino]-4-(metylamino)antrachinón (1-[(3-Aminopropyl)amino]-4-(methylamino) anthraquinone o) jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov

1304 N-[6-[(2-chlór-4-hydroxyfenyl)imino]-4-metoxy-3-oxocyklohexa-1,4-dién-1-yl]acetamid (N-[6-[(2-Chloro-4-hydroxyphenyl)imino]-4-methoxy-3-oxo-1,4-cyclohexadien-1-yl]acetamide o (CAS 66612-11-1) (HC Yellow No. 8 **) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov

1305 [6-[[3-chlór-4-(metylamino)fenyl]imino]-4-metyl-3-oxocyklohexa-1,4-dién-1-yl]močovina ([6-[[3-Chloro-4-(methylamino)phenyl]imino]-4-methyl-3-oxocyclohexa-1,4-dien-1-yl]urea o) (CAS 56330-88-2) (HC Red No. 9 **) a jej soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov

1306 3,7-bis(dimetylamino)fenotiazín-5-ium (Phenothiazin-5-ium, 3,7-bis(dimethylamino)- o) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov

1307 4,6-bis(2-hydroxyetoxy)-m-fenylénediamín (4,6-Bis(2-Hydroxyethoxy)-m-Phenylenediamine o) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov

1308 5-Amino-2,6-Dimethoxy-3-Hydroxypyridine ** (CAS 104333-03-1) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov

1309 4,4-Diaminodiphenylamine ** (CAS 537-65-5) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov

1310 N,N-dietyl-2-metylbenzén-1,4-diamín (4-Diethylamino-o-toluidine o) (CAS 148-71-0) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov

1311 4-amino-N,N-dietylanilín (N,N-Diethyl-p-phenylenediamine o) (CAS 93-05-0) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov

1312 4-amino-N,N-dimetylanilín (N,N-Dimethyl-p-phenylenediamine o) (CAS 99-98-9) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov

1313 4-metylbenzén-1,2-diamín (Toluene-3,4-Diamine **) (CAS 496-72-0) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov

1314 2,4-diamino-5-metylfenoxyetanol (2,4-Diamino-5-methylphenoxyethanol **) (CAS 141614-3-5) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov

1315 6-Amino-o-cresol ** (CAS 17672-22-9) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov

1316 Hydroxyethylaminomethyl-p-aminophenol ** (CAS 110952-46-0) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov

1317 2-Amino-3-nitrophenol ** (CAS 603-85-0) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov

1318 2-Chloro-5-nitro-N-hydroxyethyl-p-phenylenediamine ** (CAS 50610-28-1) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov

1319 2-Nitro-p-phenylenediamine ** (CAS 5307-14-2) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov

1320 Hydroxyethyl-2,6-dinitro-p-anisidine ** (CAS 122252-11-3) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov

1321 6-Nitro-2,5-pyridinediamine ** (CAS 69825-83-8) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov

1322 3,7-diamino-2,8-dimetyl-5-fenylfenazínium (Phenazinium, 3,7-diamino-2,8-dimethyl-5-phenyl- o) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov

1323 Kyselina 3-hydroxy-4-[(2-hydroxynaftyl)diazenyl]-7-nitronaftalén-1-sulfónová (3-Hydroxy-4-[(2-hydroxynaphthyl)azo]-7-nitronaphthalene-1-sulphonic acid o) (CAS 16279-54-2) a jej soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov

1324 3-[[2-nitro-4-(trifluórmetyl)fenyl]amino]propán-1,2-diol (3-[(2-nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl)amino] propane-1,2-diol o) (CAS 104333-00-8) (HC Yellow No. 6 **) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov

1325 2-[(4-chlór-2-nitrofenyl)amino]etanol (2-[(4-chloro-2-nitrophenyl)amino]ethanol o) (CAS 59320-13-7) (HC Yellow No. 12 **) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov

1326 3-[[4-[(2-hydroxyetyl)metylamino]-2-nitrofenyl]amino]propán-1,2-diol (3-[[4-[(2-Hydroxyethyl)Methylamino]-2-Nitrophenyl]Amino]-1,2-Propanediol o) (CAS 173994-75-7) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov

1327 3-[[4-[etyl(2-hydroxyetyl)amino]-2-nitrofenyl]amino]propán-1,2-diol (3-[[4-[Ethyl(2-Hydroxyethyl)Amino]-2-Nitrophenyl]Amino]-1,2-Propanediol o) (CAS 114087-41-1) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov

1328 N-[4-[[4-(dietylamino)fenyl][4-(etylamino)-1-naftyl]metylén]cyklohexa-2,5-dién-1-ylidén]-N-etyletánamínium(Ethanaminium,N-[4-[[4-(diethylamino)phenyl][4-(ethylamino)-1-naphthalenyl]methylene]-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]-N-ethyl- o) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov

1329 4-[(4-aminofenyl)(4-iminocyklohexa-2,5-dién-1-ylidén)metyl]-2-metylanilín (4-[(4-Aminophenyl) (4-iminocyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)methyl]-o-toluidineo
(CAS 3248-93-9; EINECS 221-832-2) a jeho hydrochloridová soľ (Basic Violet 14**; CI 42510**) (CAS 632-99-5; EINECS 211-189-6), ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov

1330 Kyselina 4-[(2,4-dihydroxyfenyl)diazenyl]benzénsulfónová (4-(2,4-Dihydroxyphenylazo)benzenesulphonic acido) (CAS 2050-34-2; EINECS 218-087-0) a jej sodná soľ (Acid Orange 6**; CI 14270**) (CAS 547-57-9; EINECS 208-924-8), ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov

1331 Kyselina 4-(fenyldiazenyl)-3-hydroxy-2-naftoová (3-Hydroxy-4-(phenylazo)-2-naphthoic acido) (CAS 27757-79-5; EINECS 248-638-0) a jej vápenatá soľ (Pigment Red 64:1**; CI 15800**) (CAS 6371-76-2; EINECS 228-899-7), ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov

1332 Kyselina 2-(6-hydroxy-3-oxo-(3H)-xantén-9-yl)benzoová; Fluoresceín (2-(6-Hydroxy-3-oxo-(3H)-xanthen-9-yl)benzoic acido; Fluorescein o) (CAS 2321-07-5; EINECS 219-031-8) a jej disodná soľ (Acid Yellow 73 sodium salt**; CI 45350**) (CAS 518-47-8; EINECS 208-253-0), ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov

1333 4’,5’-dibróm-3’,6’-dihydroxyspiro[izobenzofurán-1(3H),9’-[9H]xantén]-3-ón; 4’,5’-dibrómfluoresceín (4‘,5‘-Dibromo-3‘,6‘-dihydroxyspiro[isobenzofuran-1(3H),9‘-[9H]xanthene]-3-oneo; 4‘,5‘-Dibromofluorescein o) (Solvent Red 72**) (CAS 596-03-2; EINECS 209-876-0) a jeho disodná soľ (CI 45370**) (CAS 4372-02-5; EINECS 224-468-2), ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov

1334 Kyselina 2-(3,6-dihydroxy-2,4,5,7-tetrabrómxantén-9-yl)benzoová; 2’,4’,5’,7’-tetrabrómfluoresceín (2-(3,6-Dihydroxy-2,4,5,7-tetrabromoxanthen-9-yl)-benzoic acid; Fluorescein, 2‘,4‘,5‘,7‘-tetrabromo-o) (Solvent Red 43**) (CAS 15086-94-9; EINECS 239-138-3), jej disodná soľ (Acid Red 87**; CI 45380**) (CAS 17372-87-1; EINECS 241-409-6) a jej hliníková soľ (Pigment Red 90:1 Aluminium lake**) (CAS 15876-39-8; EINECS 240-005-7), ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov

1335 9-(2-karboxylátofenyl)-3-(2-metylanilino)-6-(2-metyl-4-sulfonátoanilino) xantýlium, vnútorná soľ (Xanthylium, 9-(2-carboxyphenyl)-3-(2-methylphenyl)amino)-6-((2-methyl-4-sulfophenyl)amino)-o) (CAS 10213-95-3) a jeho sodná soľ (Acid Violet 9**; CI 45190**) (CAS 6252-76-2; EINECS 228-377-9), ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov

1336 3’,6’-dihydroxy-4’,5’-dijódspiro[izobenzofurán-1(3H),9’-[9H]xantén]-3-ón (3‘,6‘-Dihydroxy-4‘,5‘-diiodospiro(isobenzofuran-1(3H),9‘-[9H]xanthene)-3-oneo) (Solvent Red 73**) (CAS 38577-97-8; EINECS 254-010-7) a jeho sodná soľ (Acid Red 95**; CI 45425**) (CAS 33239-19-9; ­EINECS 251-419-2), ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov

1337 3’,6’-dihydroxy-2’,4’,5’,7’-tetrajódspiro[izobenzofurán-1(3H),9’-[9H]xantén]-3-ón (3‘,6‘-Dihydroxy-4‘,5‘-diiodospiro(isobenzofuran-1(3H),9‘-[9H]xanthene)-3-oneo) (CAS 15905-32-5; ­EINECS 240-046-0), jeho disodná soľ (Acid Red 51**; CI 45430**) (CAS 16423-68-0; EINECS 240-474-8) a jeho hliníková soľ (Pigment Red 172 Aluminium lake**) (CAS 12227-78-0; ­EINECS 235-440-4), ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov

1338 2,4-diaminofenol (1-Hydroxy-2,4-diaminobenzene (2,4-Diaminophenolo) (CAS 95-86-3; EINECS 202-459-4 ) a jeho dihydrochloridová soľ (2,4-Diaminophenol HCl**) (CAS 137-09-7; EINECS 205-279-4), ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov

1339 Hydrochinón (1,4-Dihydroxybenzeneo) (Hydroquinone**) (CAS 123-31-9; EINECS 204-617-8), ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov

1340 [4-[[4-anilino-1-naftyl][4-(dimetylamino)fenyl]metylidén]cyklohexa-2,5-dién-1-ylidén]dimetylamóniumchlorid ([4-[[4-anilino-1-naphthyl][4-(dimethylamino)phenyl]methylene]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene]dimethylammonium chlorideo) (Basic Blue 26**; CI 44045**) (CAS 2580-56-5; EINECS 219-943-6), ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov

1341 Dinátrium-3-[(2,4-dimetyl-5-sulfonátofenyl)diazenyl]-4-hydroxynaftalén-1-sulfonát (Disodium 3-[(2,4-dimethyl-5-sulphonatophenyl)azo]-4-hydroxynaphthalene-1-sulphonateo) (Ponceau SX**; CI 14700**) (CAS 4548-53-2; EINECS 224-909-9), ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov

1342 tris[5-(hydroxyimino)-6-oxo-5,6-dihydronaftalén-2-sulfonáto(2-)-N5,O6]železitan trisodný (Trisodium tris[5,6-dihydro-5-(hydroxyimino)-6-oxonaphthalene-2-sulphonato(2-)-N5,O6]ferrate(3-)o) (Acid Green 1**; CI 10020**) (CAS 19381-50-1; EINECS 243-010-2), ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov

1343 4-(fenyldiazenyl)benzén-1,3-diol (4-(Phenylazo)resorcinolo) (Solvent Orange 1**; CI 11920**) (CAS 2051-85-6; EINECS 218-131-9) a jeho soli, ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov

1344 4-[(4-etoxyfenyl)diazenyl]-1-naftol (4-[(4-Ethoxyphenyl)azo]naphtholo) (Solvent Red 3**; CI 12010**) (CAS 6535-42-8; EINECS 229-439-8) a jeho soli, ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov

1345 1-[(2-chlór-4-nitrofenyl)diazenyl]-2-naftol (1-[(2-Chloro-4-nitrophenyl)azo]-2-naphtholo) (Pigment Red 4**; CI 12085**) (CAS 2814-77-9; EINECS 220-562-2) a jeho soli, ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov

1346 3-hydroxy-N-(2-metylfenyl)-4-[(2,4,5-trichlórfenyl)diazenyl]naftalén-2-karboxamid (3-Hydroxy-N-(o-tolyl)-4-[(2,4,5-trichlorophenyl)azo]naphthalene-2-carboxamideo) (Pigment Red 112**; CI 12370**) (CAS 6535-46-2; EINECS 229-440-3) a jeho soli, ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov

1347 4-[[5-[(dietylamino)sulfonyl]-2-metoxyfenyl]diazenyl]-3-hydroxy-N-(5-chlór-2,4-dimetoxyfenyl)- naftalén-2-karboxamid (N-(5-Chloro-2,4-dimethoxyphenyl)-4-[[5-[(diethylamino)sulphonyl]-2 -metho­xyphenyl]azo]-3-hydroxynaphthalene-2-carboxamideo) (Pigment Red 5**; CI 12490**) (CAS 6410-41-9; EINECS 229-107-2) a jeho soli, ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov

1348 Dinátrium-4-[(5-chlór-4-metyl-2-sulfonátofenyl)diazenyl]-3-hydroxy-2-naftoát (Disodium 4-[(5-chloro-4-methyl-2-sulphonatophenyl)azo]-3-hydroxy-2-naphthoateo) (Pigment Red 48**, CI 15865**) (CAS 3564-21-4; EINECS 222-642-2), ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov

1349 Kalcium 3-hydroxy-4-[(1-sulfonáto-2-naftyl)diazenyl]-2-naftoát (Calcium 3-hydroxy-4- [(1-sulpho­nato-2-naphthyl)azo]-2-naphthoateo) (Pigment Red 63:1**; CI 15880**) (CAS 6417-83-0; EINECS 229-142-3), ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov

1350 Trinátrium-3-hydroxy-4-(4-sulfonátonaftyldiazenyl)naftalén-2,7-disulfonát (Trisodium 3-hydroxy-4-(4‘-sulphonatonaphthylazo)naphthalene-2,7-disulphonateo) (Acid Red 27**; CI 16185**) (CAS 915-67-3; EINECS 213-022-2), ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov

1351 2,2’-[(3,3’-dichlór[1,1’-bifenyl]-4,4’-diyl)bis(diazenyl)]bis[N-(2,4-dimetylfenyl)-3-oxobutánamid] (2,2‘-[(3,3‘-Dichloro[1,1‘-biphenyl]-4,4‘-diyl)bis(azo)]bis[N-(2,4-dimethylphenyl)-3-oxobutyramide]o) (Pigment Yellow 13**; CI 21100**) (CAS 5102-83-0; EINECS 225-822-9), ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov

1352 2,2’-[cyklohexylidénbis[(2-metyl-4,1-fenylén)diazéndiyl]]bis[4-cyklohexylfenol] (2,2‘-[Cyclohexylidenebis[(2-methyl-4,1-phenylene)azo]]bis[4-cyclohexylphenol]o) (Solvent Yellow 29**; CI 21230**) (CAS 6706-82-7; EINECS 229-754-0), ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov

1353 1-(4-(fenyldiazenyl)fenyldiazenyl)-2-naft-ol 1-((4-Phenylazo)phenylazo)-2-naphtholo) (Solvent Red 23**; CI 26100**) (CAS 85-86-9; EINECS 201- 638-4), ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov

1354 Tetranátrium 6-amino-4-hydroxy-3-[[7-sulfonáto-4-[(4-sulfonátofenyl)diazenyl]-1-naftyl]diazenyl]naftalén-2,7-disulfonát (Tetrasodium 6-amino-4-hydroxy-3-[[7-sulphonato-4-[(4-sulphona­tophe­nyl)azo]-1-naphthyl]azo]naphthalene-2,7-disulphonateo) (­Food Black 2**; CI 27755**) (CAS 2118-39-0; EINECS 218-326-9), ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov

1355 Hydrogen-(4-[[4-(dietylamino)fenyl][4-(dietylamínio)cyklohexa-2,5-dién-1-ylidén]metyl]benzén- -1,3-disulfonát (Ethanaminium, N-(4-((4-(diethylamino)phenyl)(2,4-disulfo­phenyl)methylene)- -2,5-cyclohexadien-1-ylidene)-N-ethyl-ohydroxid, vnútorná soľ, sodná soľ (Acid Blue 1**; CI 42045**) (CAS 129-17-9; EINECS 204-934-1), ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov

1356 bis[hydrogen-[4-[4-(dietylamino)fenyl][4-(dietylamínio)cyklohexa-2,5-dién-1-ylidén]metyl]-6- -hydroxybenzén-1,3-disulfonát (Ethanaminium, N-(4-((4-(diethylamino)phenyl) (5-hydroxy- -2,4-disulfophenyl)methylene)-2,5-cyclohexadien-1-ylidene)-N-ethyl-ohydroxid, vnútorná soľ, vápenatá soľ (2:1) (Acid Blue 3**; CI 42051**) (CAS 3536-49-0; EINECS 222-573-8), ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov

1357 Dihydrogen(etyl)[4-[4-[etyl(3-sulfonátobenzyl)amino](4-hydroxy-2-sulfonátobenzhydrylidén]cyklo­hexa-2,5-dién-1-ylidén](-3-sulfonátobezyl)amónium (Benzenemethanaminium, N-ethyl-N-(4-((4-(ethyl ((3-sulfophenyl)methyl)amino)phenyl)(4-hydroxy-2-sulfophenyl) methylene)-2,5-cyclohexadien- -1-ylidene)-3-sulfo-ohydroxid, vnútorná soľ, disodná soľ (Fast Green FCF**; CI 42053**)
(CAS 2353-45-9; EINECS 219-091-5), ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov

1358 1,3-izobenzofurándión, reakčné produkty s metylchinolínom a chinolínom (1,3-Isobenzofurandione, reaction products with methylquinoline and quinolineo) (Solvent Yellow 33**; CI 47000**) (CAS 8003-22-3; EINECS 232-318-2), ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov

1359 Nigrozín (Nigrosineo) (CI 50420**) (CAS 8005-03-6), ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov

1360 5,15-dietyl-8,18-dichlór-5,15-dihydrodiindolo[3,2-b:3’,2’-m]trifenodioxazín (8,18-Dichloro- 5,15- diethyl-5,15-dihydrodiindolo[3,2-b:3‘,2‘-m]triphenodioxazineo) (Pigment Violet 23**; CI 51319**) (CAS 6358-30-1; EINECS 228-767-9), ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov

1361 1,2-dihydroxyantrachinón (1,2-Dihydroxyanthraquinoneo) (Pigment Red 83**; CI 58000**) (CAS 72-48-0; EINECS 200-782-5), ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov

1362 Trinátrium-8-hydroxypyrén-1,3,6-trisulfonát (Trisodium 8-hydroxypyrene-1,3,6-trisulphonateo) (Solvent Green 7**; CI 59040**) (CAS 6358-69-6; EINECS 228-783-6), ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov

1363 1-hydroxy-4-(4-metylanilino)antrachinón (1-Hydroxy-4-(p-toluidino)anthraquinoneo) (Solvent Violet 13**; CI 60725**) (CAS 81-48-1; EINECS 201-353-5), ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov

1364 1,4-bis(4-metylfenylamino)antrachinón (1,4-bis(p-Tolylamino)anthraquinoneo) (Solvent Green 3**; CI 61565**) (CAS 128-80-3; EINECS 204-909-5), ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov

1365 6-chlór-2-(6-chlór-4-metyl-3-oxobenzo[b]tién-2(3H)-ylidén)-4-metylbenzo[b]tiofén-3(2H)-ón (6-Chloro-2-(6-chloro-4-methyl-3-oxobenzo[b]thien-2(3H)-ylidene)-4-methylbenzo[b]thiophene-3(2H)-oneo(VAT Red 1**; CI 73360**) (CAS 2379-74-0; EINECS 219-163-6), ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov

1366 5,12-dihydrochino[2,3-b]akridín-7,14-dión (5,12-Dihydroquino[2,3-b]acridine-7,14-dioneo) (Pigment Violet 19**; CI 73900**) (CAS 1047-16-1; EINECS 213-879-2), ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov

1367 [29H,31H-ftalocyanináto(2-)-N29,N30,N31,N32]meďnatý komplex (29H,31H-Phthalocyaninato(2-)- N29,N30,N31,N32)coppero) (Pigment Blue 15**; CI 74160**) (CAS 147-14-8; EINECS 205-685-1), ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov

1368 [29H,31H-ftalocyaníndisulfonáto-N29,N30,N31,N32]meďnatan disodný (Disodium [29H,31H-phthalocyaninedisulphonato(4-)-N29,N30,N31,N32]cuprate(2-)o) (Direct Blue 86**; CI 74180**) (CAS 1330-38-7; EINECS 215-537-8), ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov

1369 Polychlórftalocyaninátomeďnatý komplex (Polychloro copper phthalocyanineo) (Pigment Green 7**; CI 74260**) (CAS 1328-53-6; EINECS 215-524-7), ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov

1370 2.2´- dioxyetanol (2,2´-oxydiethanol (DEG)o; Diethylene glycol **) (CAS 111-46-6; EINECS 203-872-2), stopové množstvo je uvedené v prílohe č. 3

1371 Fytomenadión (Phytonadione **; Phytomenadione *) (CAS 84-80-0/81818-54-4; EINECS 201-564-2)

1372 2-aminofenol (o-Aminophenol **, CI 76520) a jeho soli (CAS 95-55-6 / 67845-79-8 / 51-19-4, EINECS 202-431-1 / 267-335-4)

1373 N-(4-amino-2-nitrofenyl)alylamín (HC Red No. 16 **, CAS 160219-76-1) a jeho soli

Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 658/2005 Z. z.

ZOZNAM LÁTOK, KTORÝCH POUŽITIE V KOZMETICKÝCH VÝROBKOCH JE OBMEDZENÉ

Časť 1

Ref. čísloLátkaObmedzeniaPodmienky použitia a upozornenia, ktoré musia byť uvedené na obale kozmetického výrobku
Oblasť aplikácie/použitiaNajvyššia prípustná koncentrácia v kozmetickom výrobku v hmotnostných percentáchĎalšie obmedzenia a požiadavky
abcdef
1aKyselina boritá, boritany a tetraboritany okrem látky č. 1184 v prílohe č. 2
Boric acid, borates and tetraborateso with exception of substance No 1184 in Annex II
a)
Púdre
a)
5 % hm. vyjadrených v prepočte na kyselinu boritú
a)
Nepoužívať v kozmetických výrobkoch pre deti mladšie ako tri roky. Nepoužívať po peelingu alebo na podráždenú pokožku, ak je koncentrácia voľne rozpustných boritanov > 1,5 % hm. vyjadreného v prepočte na kyselinu boritú.
a)
Nepoužívať pre deti mladšie ako tri roky. Nepoužívať po peelingu alebo na podráždenú pokožku.
b)
Kozmetické výrobky na celkovú hygienu
b)
0,1 % hm. vyjadreného v prepočte na kyselinu boritú
b)
Nepoužívať v kozmetických výrobkoch pre deti mladšie ako tri roky.
b)
Neprehĺtať. Nepoužívať pre deti mladšie ako tri roky.
c)
Ostatné kozmetické výrobky okrem kozmetických výrobkov do kúpeľa a kozmetických výrobkov na trvalú onduláciu vlasov
c)
3 % hm. vyjadrené v prepočte na kyselinu boritú
c)
Nepoužívať v kozmetických výrobkoch pre deti mladšie ako tri roky. Nepoužívať po peelingu alebo na podráždenú pokožku, ak je koncentrácia voľne rozpustných boritanov > 1,5 % hm. vyjadreného v prepočte na kyselinu boritú.
c)
Nepoužívať pre deti mladšie ako tri roky. Nepoužívať po peelingu alebo na podráždenú pokožku.
1bTetraboritany
Tetraborateso
a)
Kozmetické výrobky do kúpeľa
a)
18 % hm. vyjadrených v prepočte na kyselinu boritú
a)
Nepoužívať v kozmetických výrobkoch pre deti mladšie ako tri roky.
a)
Nepoužívať do kúpeľa pre deti mladšie ako tri roky.
b)
Kozmetické výrobky na onduláciu vlasov
b)
8 % hm. vyjadrených v prepočte na kyselinu boritú
b)
Dôkladne opláchnuť.
2aKyselina tioglykolová a jej soli
Thioglycollic acid and its saltso
a)
Kozmetické výrobky na onduláciu vlasov alebo na narovnávanie vlasov
a)a), b), c)
Návod na použitie musí byť v štátnom jazyku a musí obsahovať tieto tvrdenia: Nesmie prísť do kontaktu s očami. Ak príde do kontaktu s očami, ihneď ich vypláchnuť vodou a vyhľadať lekársku pomoc.

a), c)
Použiť vhodné rukavice.
a)
1.
Všeobecné použitie
1.
8 % hm. vyjadrených v prepočte na kyselinu tioglykolovú, pH 7,0 – 9,5
1.
Obsahuje tioglykolát. Dodržiavať návod na použitie. Uchovávať mimo dosahu detí.
2.
Profesionálne použitie
2.
11 % hm. vyjadrených v prepočte na kyselinu tioglykolovú, pH 7,0 – 9,5
2.
Len na profesionálne použitie.
b)
Kozmetické výrobky na depiláciu
b)
5 % hm. vyjadrených v prepočte na kyselinu tioglykolovú, pH 7,0 – 12,7
b), c)
Obsahuje tioglykolát. Dodržiavať návod na použitie. Uchovávať mimo dosahu detí.
c)
Ostatné kozmetické výrobky na starostlivosť o vlasy, ktoré sa zmývajú
c)
2 % hm. vyjadrené v prepočte na kyselinu tioglykolovú, pH 7,0 – 9,5
2bEstery kyseliny tioglykolovej
Thioglycollic acid esterso
Kozmetické výrobky na onduláciu vlasov alebo na narovnávanie vlasovNávod na použitie musí byť v štátnom jazyku a musí obsahovať tieto tvrdenia: Môže vyvolať podráždenie pri styku s pokožkou. Nesmie prísť do kontaktu s očami. Ak príde do kontaktu s očami, ihneď ich vypláchnuť vodou a vyhľadať lekársku pomoc. Použiť vhodné rukavice.
a)
Všeobecné použitie
a)
8 % hm. vyjadrených v prepočte na kyselinu tioglykolovú, pH 6,0 – 9,5
a) Obsahuje tioglykolát. Dodržiavať návod na použitie. Uchovávať mimo dosahu detí.
b)
Profesionálne použitie
b)
11 % hm. vyjadrených v prepočte na kyselinu tioglykolovú, pH 6,0 – 9,5
b)
Len na profesionálne použitie.
3Kyselina šťavelová, jej estery a alkalické soli
Oxalic acid, its esters and alkaline saltso
Kozmetické výrobky na ošetrovanie vlasov5 % hm. Len na profesionálne použitie.
4 Amoniak
Ammoniao
6 % hm. vyjadrených v prepočte na amoniakObsahuje amoniak.1)
5Nátrium-tozylchloramid
Tosylchloramide sodium*
0,2 % hm.
6Chlorečnany alkalických kovov
Chlorates of alkali metalso
a)
Zubné pasty
a)
5 % hm.
b)
Ostatné kozmetické výrobky
b)
3 % hm.
7Dichlórmetán
Dichloromethaneo
35 % hm., v zmesi s 1,1,1-trichlóretánom nesmie byť celková koncentrácia > 35 % hm. 0,2 % hm. maximálny obsah nečistôt
8N-substituované deriváty p-fenyléndiamínu a ich soli, N substituované deriváty o-fenyléndiamínu2) okrem derivátov uvedených v inej časti tejto prílohy a v prílohe č. 2 pod referenčnými číslami 1309, 1311 a 1312
N-substituted derivatives of p-Phenylenediamine and their salts; N-substituted derivatives of o-Phenylenediamine5), with exception of those derivatives listed elsewhere in this Annex and under reference numbers 1309, 1311, and 1312 in Annex II
Oxidačné farbivá na farbenie vlasov6 % hm. vyjadrených v prepočte na voľnú bázu
a)
Všeobecné použitie
a)
Obrázok Farby na vlasy môžu vyvolať vážne alergické reakcie.
Prečítajte si pokyny a dodržiavajte ich.
Tento výrobok nie je určený pre osoby mladšie ako 16 rokov.
Dočasné tetovanie čiernou henou môže zvýšiť riziko alergie.
Nefarbite si vlasy, ak:
– máte na tvári vyrážky alebo máte citlivú, podráždenú alebo poškodenú pokožku hlavy,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu po farbení vlasov,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu na dočasné tetovanie čiernou henou.
Obsahuje fenyléndiamíny. Nepoužívať na farbenie obočia a mihalníc.
b)
Profesionálne použitie
b) Len na profesionálne použitie. Obsahuje fenyléndiamíny.
Obrázok Farby na vlasy môžu vyvolať vážne alergické reakcie.
Prečítajte si pokyny a dodržiavajte ich.
Tento výrobok nie je určený pre osoby mladšie ako 16 rokov.
Dočasné tetovanie čiernou henou môže zvýšiť riziko alergie.
Nefarbite si vlasy, ak:
– máte na tvári vyrážky alebo máte citlivú, podráždenú alebo poškodenú pokožku hlavy,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu po farbení vlasov,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu na dočasné tetovanie čiernou henou.
Použiť vhodné rukavice.
8ap-fenyléndiamín a jeho soli2)
p-Phenylenediamine **
CAS 106-50-3
EINECS 203-404-7
p-Phenylenediamine HCl **
CAS 624-18-0
EINECS 210-834-9
p-Phenylenediamine sulfate **
CAS 16245-77-5
EINECS 240-357-1
Látka na farbenie vlasov v oxidačných výrobkoch na farbenie vlasov
a)
Všeobecné použitie
b)
Profesionálne použitie
a), b)
Po zmiešaní v oxidačných podmienkach najvyššie prípustná koncentrácia aplikovaná na vlasy nesmie prekročiť
2 % hm. vyjadrené v prepočte na voľnú bázu.
a)
Obrázok Farby na vlasy môžu vyvolať vážne alergické reakcie.
Prečítajte si pokyny a dodržiavajte ich.
Tento výrobok nie je určený pre osoby mladšie ako 16 rokov.
Dočasné tetovanie čiernou henou môže zvýšiť riziko alergie.
Nefarbite si vlasy, ak:
– máte na tvári vyrážky alebo máte citlivú, podráždenú alebo poškodenú pokožku hlavy,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu po farbení vlasov,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu na dočasné tetovanie čiernou henou.
Obsahuje fenyléndiamíny.
Nepoužívať na farbenie obočia a mihalníc.
Zmiešavací pomer je uvedený na obale.
b)
Len na profesionálne použitie.
Obrázok Farby na vlasy môžu vyvolať vážne alergické reakcie.
Prečítajte si pokyny a dodržiavajte ich.
Tento výrobok nie je určený pre osoby mladšie ako 16 rokov.
Dočasné tetovanie čiernou henou môže zvýšiť riziko alergie.
Nefarbite si vlasy, ak:
– máte na tvári vyrážky alebo máte citlivú, podráždenú alebo poškodenú pokožku hlavy,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu po farbení vlasov,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu na dočasné tetovanie čiernou henou.
Obsahuje fenyléndiamíny.
Použiť vhodné rukavice.
Zmiešavací pomer je uvedený na obale.
9Metylfenyléndiamíny, ich N-substituované deriváty a ich soli2) okrem látky uvedenej v tejto prílohe pod referenčným číslom 9a a látok uvedených v prílohe č. 2 pod referenčnými číslami 364, 1310 a 1313
Methylphenylenediamines, their N-substituted derivatives and their salts1) with the exception of the substance under reference number 9a in this Annex and substances under reference numbers 364, 1310 and 1313 in Annex II
Oxidačné farbivá na farbenie vlasov10 % hm. vyjadrených v prepočte na voľnú bázu
a)
Všeobecné použitie
a)
Obrázok Farby na vlasy môžu vyvolať vážne alergické reakcie.
Prečítajte si pokyny a dodržiavajte ich.
Tento výrobok nie je určený pre osoby mladšie ako 16 rokov.
Dočasné tetovanie čiernou henou môže zvýšiť riziko alergie.
Nefarbite si vlasy, ak:
– máte na tvári vyrážky alebo máte citlivú, podráždenú alebo poškodenú pokožku hlavy,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu po farbení vlasov,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu na dočasné tetovanie čiernou henou.
Obsahuje fenyléndiamíny (toluéndiamíny).
Nepoužívať na farbenie obočia a mihalníc.
b)
Profesionálne použitie
b)
Len na profesionálne použitie.
Obrázok Farby na vlasy môžu vyvolať vážne alergické reakcie.
Prečítajte si pokyny a dodržiavajte ich.
Tento výrobok nie je určený pre osoby mladšie ako 16 rokov.
Dočasné tetovanie čiernou henou môže zvýšiť riziko alergie.
Nefarbite si vlasy, ak:
– máte na tvári vyrážky alebo máte citlivú, podráždenú alebo poškodenú pokožku hlavy,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu po farbení vlasov,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu na dočasné tetovanie čiernou henou.
Obsahuje fenyléndiamíny (toluéndiamíny).
Použiť vhodné rukavice.
9aToluén-2,5-diamín a jeho soli 2)
Toluene-2,5-diamine **
CAS 95-70-5
EINECS 202-442-1
Toluene-2,5-diamine sulfate **
CAS 615-50-9
EINECS 210-431-8
Látka na farbenie vlasov v oxidačných výrobkoch na farbenie vlasov
a)
Všeobecné použitie
b)
Profesionálne použitie
a), b)
Po zmiešaní v oxidačných podmienkach najvyššie prípustná koncentrácia aplikovaná na vlasy nesmie prekročiť
4 % hm. vyjadrené v prepočte na voľnú bázu.
a)
Obrázok Farby na vlasy môžu vyvolať vážne alergické reakcie.
Prečítajte si pokyny a dodržiavajte ich.
Tento výrobok nie je určený pre osoby mladšie ako 16 rokov.
Dočasné tetovanie čiernou henou môže zvýšiť riziko alergie.
Nefarbite si vlasy, ak:
– máte na tvári vyrážky alebo máte citlivú, podráždenú alebo poškodenú pokožku hlavy,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu po farbení vlasov,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu na dočasné tetovanie čiernou henou.
Obsahuje fenyléndiamíny (toluéndiamíny).
Nepoužívať na farbenie obočia a mihalníc.
Zmiešavací pomer je uvedený na obale.
b)
Len na profesionálne použitie.
Obrázok Farby na vlasy môžu vyvolať vážne alergické reakcie.
Prečítajte si pokyny a dodržiavajte ich.
Tento výrobok nie je určený pre osoby mladšie ako 16 rokov.
Dočasné tetovanie čiernou henou môže zvýšiť riziko alergie.
Nefarbite si vlasy, ak:
– máte na tvári vyrážky alebo máte citlivú, podráždenú alebo poškodenú pokožku hlavy,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu po farbení vlasov,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu na dočasné tetovanie čiernou henou.
Obsahuje fenyléndiamíny (toluéndiamíny).
Použiť vhodné rukavice.
Zmiešavací pomer je uvedený na obale.
11 Dichlorofén
Dichlorophen*
0,5 % hm.Obsahuje dichlorofén.
12Peroxid vodíka a iné zlúčeniny alebo zmesi, ktoré uvoľňujú peroxid vodíka, vrátane peroxidu močoviny a peroxidu zinočnatéhoa)
Zmesi na starostlivosť o vlasy

b)
Zmesi na starostlivosť o pokožku
a)
12 % hm. (40 objemových dielov) peroxidu vodíka prítomného alebo uvoľneného
e)
Len na predaj pre zubných lekárov.
Pri každom cykle použitia sa prvé použitie vyhradzuje zubným lekárom alebo sa uskutočňuje pod ich priamym dohľadom, ak je zabezpečená rovnocenná úroveň bezpečnosti.
a)
Použiť vhodné rukavice.

a), b), c), e)
Obsahuje hydrogen peroxide.
Nesmie prísť do kontaktu s očami.
Ak príde do kontaktu s očami, ihneď ich vypláchnuť vodou.
Hydrogen peroxide and other compounds or mixtures that release hydrogen peroxide, including carbamide peroxide and zinc peroxide oc)
Zmesi na spevnenie nechtov

d)
Výrobky na starostlivosť o ústnu hygienu vrátane výrobkov na výplach ústnej dutiny, zubných pást a výrobkov na bielenie alebo zosvetlenie zubov

e)
Výrobky na bielenie alebo zosvetlenie zubov
b)
4 % hm. peroxidu vodíka prítomného alebo uvoľneného

c)
2 % hm. peroxidu vodíka prítomného alebo uvoľneného

d)
0,1 % hm. peroxidu vodíka prítomného alebo uvoľneného

e)
>0,1 % 6 % hm. peroxidu vodíka prítomného alebo uvoľneného
Následne sa poskytne spotrebiteľovi na dokončenie cyklu.
Nie je určený pre osoby mladšie ako18 rokov.
e)
Uvedie sa konkrétna koncentrácia prítomného alebo uvoľneného peroxidu vodíka v hmotnostných percentách.
Nie je určený pre osoby mladšie ako 18 rokov.
Len na predaj pre zubných lekárov.
Pri každom cykle použitia sa prvé použitie vyhradzuje zubným lekárom alebo sa uskutočňuje pod ich priamym dohľadom, ak je zabezpečená rovnocenná úroveň bezpečnosti.
Následne sa poskytne spotrebiteľovi na dokončenie cyklu.
13Formaldehyd
Formaldehydeo
Kozmetické výrobky na spevnenie nechtov5 % hm. vyjadrených v prepočte na formaldehydPrínechtovú kožu chrániť krémom alebo olejom. Obsahuje formaldehyd.3)
14Hydrochinón 4)
Hydroquinoneo
b)
Kozmetické výrobky na nechtový umelecký dizajn
b)
0,02 % hm. po zmiešaní
b)
Len na profesionálne použitie.
b)
Len na profesionálne použitie. Nesmie prísť do kontaktu s pokožkou. Pozorne čítať návod na použitie.
15aHydroxid draselný alebo sodný
Potassium or sodium hydroxideo
a)
Kozmetické výrobky na odstraňovanie prínechtovej kože
a)
5 % hm. 5)
a)
Obsahuje žieravinu. Nesmie prísť do kontaktu s očami. Môže spôsobiť oslepnutie. Uchovávať mimo dosahu detí.
b)
Kozmetické výrobky na narovnávanie vlasov
b)b)
1. Všeobecné použitie1.
2 % hm. 5)
1.
Obsahuje žieravinu. Nesmie prísť do kontaktu s očami. Môže pôsobiť oslepnutie. Uchovávať mimo dosahu detí.
2.
Profesionálne použitie
2.
4,5 % hm. 5)
2.
Len na profesionálne použitie. Nesmie prísť do kontaktu s očami. Môže spôsobiť oslepnutie.
c)
Na reguláciu pH v kozmetických výrobkoch na depiláciu
c)
pH < 12,7
c)
Uchovávať mimo dosahu detí. Nesmie prísť do kontaktu s očami.
d)
Iné použitie ako na reguláciu pH
d)
pH < 11,0
15bHydroxid lítny
Lithium hydroxideo
a)
Kozmetické výrobky na narovnávanie vlasov
a)a)
1. Všeobecné použitie1.
2 % hm.5)
1.
Obsahuje žieravinu. Nesmie prísť do kontaktu s očami. Môže spôsobiť oslepnutie. Uchovávať mimo dosahu detí.
2.
Profesionálne použitie
2.
4,5 % hm.5)
2.
Len na profesionálne použitie. Nesmie prísť do kontaktu s očami. Môže spôsobiť oslepnutie.
b)
Na reguláciu pH v kozmetických výrobkoch na depiláciu
b)
pH ≤12,7
b)
Obsahuje žieravinu. Uchovávať mimo dosahu detí. Nesmie prísť do kontaktu s očami.
c)
Iné použitie ako na reguláciu pH iba v kozmetických výrobkoch, ktoré sa zmývajú
c)
pH ≤11
15cHydroxid vápenatý
Calcium hydroxideo
a)
Kozmetické výrobky na narovnávanie vlasov s obsahom hydroxidu vápenatého a soli guanidínu
7 % hm. vyjadrených v prepočte na hydroxid vápenatýa)
Obsahuje žieravinu. Nesmie prísť do kontaktu s očami. Uchovávať mimo dosahu detí. Môže spôsobiť oslepnutie.
b)
Na reguláciu pH v kozmetických výrobkoch na depiláciu
b)
pH ≤ 12,7
b)
Obsahuje žieravinu. Uchovávať mimo dosahu detí. Nesmie prísť do kontaktu s očami.
c)
Iné použitie, napr. na reguláciu pH, technická pomôcka
c)
pH ≤ 11
161-naftol
1-Naphtol ** CAS 90-15-3
EINEC 201-969-4
Látka na farbenie vlasov v oxidačných výrobkoch na farbenie vlasovPo zmiešaní v oxidačných podmienkach najvyššia prípustná koncentrácia aplikovaná na vlasy nesmie prekročiť 2,0 % hm.Uvedie sa zmiešavací pomer.

Obrázok Farby na vlasy môžu vyvolať vážne alergické reakcie.
Prečítajte si pokyny a dodržiavajte ich.
Tento výrobok nie je určený pre osoby mladšie ako 16 rokov.
Dočasné tetovanie čiernou henou môže zvýšiť riziko alergie.
Nefarbite si vlasy, ak:
– máte na tvári vyrážky alebo
máte citlivú, podráždenú alebo
poškodenú pokožku hlavy,
– ste v minulosti zaznamenali
reakciu po farbení vlasov,
– ste v minulosti zaznamenali
reakciu na dočasné tetovanie
čiernou henou.
17 Dusitan sodný
Sodium nitriteo
Inhibítor hrdzavenia0,2 % hm.Zakázaný používať so sekundárnymi alebo terciárnymi amínmi alebo inými látkami, ktoré vytvárajú nitrózamíny.
18 Nitrometán
Nitromethaneo
Inhibítor hrdzavenia0,3 % hm.
19 Neobsadená položka
20Neobsadená položka
21Chinín a jeho soli
Quinine and its saltso
a)
Šampóny
a)
0,5 % hm. vyjadreného v prepočte na chinínovú bázu
b)
Vlasové lotiony
b)
0,2 % hm. vyjadreného v prepočte na chinínovú bázu
22Rezorcinol
Resorcinol **
CAS 108-46-3
EINEC 203-585-2
a)
Látka na farbenie vlasov v oxidačných výrobkoch na farbenie vlasov
1.
Všeobecné použitie
2.
Profesionálne použitie
b)
Vlasové lotiony a šampóny
a)
Po zmiešaní v oxidačných podmienkach najvyššia prípustná koncentrácia aplikovaná na vlasy nesmie prekročiť 1,25 % hm.

b)
0,5 % hm.
a)1.
Obsahuje resorcinol.
Po použití vlasy dobre opláchnuť.
Nepoužívať na farbenie obočia a mihalníc.
Ak príde do kontaktu s očami, ihneď ich vypláchnuť vodou.

Obrázok Farby na vlasy môžu vyvolať vážne alergické reakcie.
Prečítajte si pokyny a dodržiavajte ich.
Tento výrobok nie je určený pre osoby mladšie ako 16 rokov.
Dočasné tetovanie čiernou henou môže zvýšiť riziko alergie.
Nefarbite si vlasy, ak:
– máte na tvári vyrážky alebo
máte citlivú, podráždenú alebo
poškodenú pokožku hlavy,
– ste v minulosti zaznamenali
reakciu po farbení vlasov,
– ste v minulosti zaznamenali
reakciu na dočasné tetovanie
čiernou henou.
Uvedie sa zmiešavací pomer.2.
Len na profesionálne použitie.
Obsahuje resorcinol.
Ak príde do kontaktu s očami, ihneď ich vypláchnuť vodou.

Obrázok Farby na vlasy môžu vyvolať vážne alergické reakcie.
Prečítajte si pokyny a dodržiavajte ich.
Tento výrobok nie je určený pre osoby mladšie ako 16 rokov.
Dočasné tetovanie čiernou henou môže zvýšiť riziko alergie.
Nefarbite si vlasy, ak:
– máte na tvári vyrážky alebo
máte citlivú, podráždenú alebo
poškodenú pokožku hlavy,
– ste v minulosti zaznamenali
reakciu po farbení vlasov,
– ste v minulosti zaznamenali
reakciu na dočasné tetovanie
čiernou henou.
Uvedie sa zmiešavací pomer.


b)
Obsahuje resorcinol.
23a) Sulfidy alkalických kovov
Alkali sulphideso
a)
Kozmetické výrobky na depiláciu
a)
2 % hm. vyjadrené v prepočte na síru, pH 12,7
a), b)
Uchovávať mimo dosahu detí. Nesmie prísť do kontaktu s očami.
b) Sulfidy kovov alkalických zemín
Alkaline earth sulphideso
b)
Kozmetické výrobky na depiláciu
b)
6 % hm. vyjadrených v prepočte na síru, pH ≤12,7
24 Soli zinku rozpustné vo vode okrem 4-hydroxybenzénsulfonátu zinočnatého a pyritiónu zinočnatého
Watersoluble zinc salts with the exeption of zinc-4-hydroxy- -benzenesulphonate and zinc pyrithioneo
1 % hm. vyjadrené v prepočte na zinok
25 4-hydroxybenzénsulfonát zinočnatý
Zinc 4-hydroxybenzenesulphonateo
Dezodoranty, antiperspiranty a adstringentné lotiony6 % hm. vyjadrených v prepočte na bezvodú zlúčeninu Nesmie prísť do kontaktu s očami.
26 Monofluorofosfát amónny
Ammonium monofluorophosphateo
Kozmetické výrobky na hygienu ústnej dutiny0,15 % hm vyjadreného v prepočte na F ; v zmesi s inými zlúčeninami fluóru povolenými v tejto prílohe musí byť celková koncentrácia F ≤ 0,15 % hm.Obsahuje monofluorofosfát amónny.
Všetky zubné pasty s obsahom zlúčenín fluóru v koncentrácii F 0,1 – 0,15 % hm, okrem zubných pást, ktoré sú určené výlučne pre dospelé osoby a označené ako nevhodné pre deti, napríklad „len pre dospelé osoby“, musia na obale uvádzať text: „Deti vo veku do šiestich rokov, vrátane: Pri čistení zubov použite množstvo veľkosti zrnka hrachu pod dohľadom dospelej osoby, aby sa minimalizovalo prehltnutie. Ak je fluorid prijímaný z iných zdrojov, konzultujte so svojím zubným lekárom alebo všeobecným lekárom.
27 Monofluorofosfát sodný
Sodium monofluorophosphateo
Kozmetické výrobky na hygienu ústnej dutiny0,15 % hm vyjadreného v prepočte na F ; v zmesi s inými zlúčeninami fluóru povolenými v tejto prílohe musí byť celková koncentrácia F ≤ 0,15 % hm.Obsahuje monofluorofosfát sodný.
Všetky zubné pasty s obsahom zlúčenín fluóru v koncentrácii F 0,1 – 0,15 % hm, okrem zubných pást, ktoré sú určené výlučne pre dospelé osoby a označené ako nevhodné pre deti, napríklad „len pre dospelé osoby“, musia na obale uvádzať text: „Deti vo veku do šiestich rokov, vrátane: Pri čistení zubov použite množstvo veľkosti zrnka hrachu pod dohľadom dospelej osoby, aby sa minimalizovalo prehltnutie. Ak je fluorid prijímaný z iných zdrojov, konzultujte so svojím zubným lekárom alebo všeobecným lekárom.
28 Monofluorofosfát draselný
Potassium monofluorophosphateo
Kozmetické výrobky na hygienu ústnej dutiny0,15 % hm vyjadreného v prepočte na F ; v zmesi s inými zlúčeninami fluóru povolenými v tejto prílohe musí byť celková koncentrácia F ≤ 0,15 % hm.Obsahuje monofluorofosfát draselný.
Všetky zubné pasty s obsahom zlúčenín fluóru v koncentrácii F 0,1 – 0,15 % hm, okrem zubných pást, ktoré sú určené výlučne pre dospelé osoby a označené ako nevhodné pre deti, napríklad „len pre dospelé osoby“, musia na obale uvádzať text: „Deti vo veku do šiestich rokov, vrátane: Pri čistení zubov použite množstvo veľkosti zrnka hrachu pod dohľadom dospelej osoby, aby sa minimalizovalo prehltnutie. Ak je fluorid prijímaný z iných zdrojov, konzultujte so svojím zubným lekárom alebo všeobecným lekárom.
29 Monofluorofosfát vápenatý
Calcium monofluorophosphateo
Kozmetické výrobky na hygienu ústnej dutiny0,15 % hm vyjadreného v prepočte na F ; v zmesi s inými zlúčeninami fluóru povolenými v tejto prílohe musí byť celková koncentrácia F ≤ 0,15 % hm.Obsahuje monofluorofosfát vápenatý.
Všetky zubné pasty s obsahom zlúčenín fluóru v koncentrácii F 0,1 – 0,15 % hm, okrem zubných pást, ktoré sú určené výlučne pre dospelé osoby a označené ako nevhodné pre deti, napríklad „len pre dospelé osoby“, musia na obale uvádzať text: „Deti vo veku do šiestich rokov, vrátane: Pri čistení zubov použite množstvo veľkosti zrnka hrachu pod dohľadom dospelej osoby, aby sa minimalizovalo prehltnutie. Ak je fluorid prijímaný z iných zdrojov, konzultujte so svojím zubným lekárom alebo všeobecným lekárom.
30 Fluorid vápenatý
Calcium fluorideo
Kozmetické výrobky na hygienu ústnej dutiny0,15 % hm vyjadreného v prepočte na F ; v zmesi s inými zlúčeninami fluóru povolenými v tejto prílohe musí byť celková koncentrácia F ≤ 0,15 % hm.Obsahuje fluorid vápenatý.
Všetky zubné pasty s obsahom zlúčenín fluóru v koncentrácii F 0,1 – 0,15 % hm, okrem zubných pást, ktoré sú určené výlučne pre dospelé osoby a označené ako nevhodné pre deti, napríklad „len pre dospelé osoby“, musia na obale uvádzať text: „Deti vo veku do šiestich rokov, vrátane: Pri čistení zubov použite množstvo veľkosti zrnka hrachu pod dohľadom dospelej osoby, aby sa minimalizovalo prehltnutie. Ak je fluorid prijímaný z iných zdrojov, konzultujte so svojím zubným lekárom alebo všeobecným lekárom.
31 Fluorid sodný
Sodium fluorideo
Kozmetické výrobky na hygienu ústnej dutiny0,15 % hm vyjadreného v prepočte na F ; v zmesi s inými zlúčeninami fluóru povolenými v tejto prílohe musí byť celková koncentrácia F ≤ 0,15 % hm.Obsahuje fluorid sodný.
Všetky zubné pasty s obsahom zlúčenín fluóru v koncentrácii F 0,1 – 0,15 % hm, okrem zubných pást, ktoré sú určené výlučne pre dospelé osoby a označené ako nevhodné pre deti, napríklad „len pre dospelé osoby“, musia na obale uvádzať text: „Deti vo veku do šiestich rokov, vrátane: Pri čistení zubov použite množstvo veľkosti zrnka hrachu pod dohľadom dospelej osoby, aby sa minimalizovalo prehltnutie. Ak je fluorid prijímaný z iných zdrojov, konzultujte so svojím zubným lekárom alebo všeobecným lekárom.
32 Fluorid draselný
Potassium fluorideo
Kozmetické výrobky na hygienu ústnej dutiny0,15 % hm vyjadreného v prepočte na F ; v zmesi s inými zlúčeninami fluóru povolenými v tejto prílohe musí byť celková koncentrácia F ≤ 0,15 % hm.Obsahuje fluorid draselný.
Všetky zubné pasty s obsahom zlúčenín fluóru v koncentrácii F 0,1 – 0,15 % hm, okrem zubných pást, ktoré sú určené výlučne pre dospelé osoby a označené ako nevhodné pre deti, napríklad „len pre dospelé osoby“, musia na obale uvádzať text: „Deti vo veku do šiestich rokov, vrátane: Pri čistení zubov použite množstvo veľkosti zrnka hrachu pod dohľadom dospelej osoby, aby sa minimalizovalo prehltnutie. Ak je fluorid prijímaný z iných zdrojov, konzultujte so svojím zubným lekárom alebo všeobecným lekárom.
33 Fluorid amónny
Ammonium fluorideo
Kozmetické výrobky na hygienu ústnej dutiny0,15 % hm vyjadreného v prepočte na F ; v zmesi s inými zlúčeninami fluóru povolenými v tejto prílohe musí byť celková koncentrácia F ≤ 0,15 % hm.Obsahuje fluorid amónny.
Všetky zubné pasty s obsahom zlúčenín fluóru v koncentrácii F 0,1 – 0,15 % hm, okrem zubných pást, ktoré sú určené výlučne pre dospelé osoby a označené ako nevhodné pre deti, napríklad „len pre dospelé osoby“, musia na obale uvádzať text: „Deti vo veku do šiestich rokov, vrátane: Pri čistení zubov použite množstvo veľkosti zrnka hrachu pod dohľadom dospelej osoby, aby sa minimalizovalo prehltnutie. Ak je fluorid prijímaný z iných zdrojov, konzultujte so svojím zubným lekárom alebo všeobecným lekárom.
34 Fluorid hlinitý
Aluminium fluorideo
Kozmetické výrobky na hygienu ústnej dutiny0,15 % hm vyjadreného v prepočte na F ; v zmesi s inými zlúčeninami fluóru povolenými v tejto prílohe musí byť celková koncentrácia F ≤ 0,15 % hm.Obsahuje fluorid hlinitý.
Všetky zubné pasty s obsahom zlúčenín fluóru v koncentrácii F 0,1 – 0,15 % hm, okrem zubných pást, ktoré sú určené výlučne pre dospelé osoby a označené ako nevhodné pre deti, napríklad „len pre dospelé osoby“, musia na obale uvádzať text: „Deti vo veku do šiestich rokov, vrátane: Pri čistení zubov použite množstvo veľkosti zrnka hrachu pod dohľadom dospelej osoby, aby sa minimalizovalo prehltnutie. Ak je fluorid prijímaný z iných zdrojov, konzultujte so svojím zubným lekárom alebo všeobecným lekárom.
35 Fluorid cínatý
Stannous fluorideo
Kozmetické výrobky na hygienu ústnej dutiny0,15 % hm vyjadreného v prepočte na F ; v zmesi s inými zlúčeninami fluóru povolenými v tejto prílohe musí byť celková koncentrácia F ≤ 0,15 % hm.Obsahuje fluorid cínatý.
Všetky zubné pasty s obsahom zlúčenín fluóru v koncentrácii F 0,1 – 0,15 % hm, okrem zubných pást, ktoré sú určené výlučne pre dospelé osoby a označené ako nevhodné pre deti, napríklad „len pre dospelé osoby“, musia na obale uvádzať text: „Deti vo veku do šiestich rokov, vrátane: Pri čistení zubov použite množstvo veľkosti zrnka hrachu pod dohľadom dospelej osoby, aby sa minimalizovalo prehltnutie. Ak je fluorid prijímaný z iných zdrojov, konzultujte so svojím zubným lekárom alebo všeobecným lekárom.
36 Hexadecylfluorid amónny
Hexadecyl ammonium fluorideo
Kozmetické výrobky na hygienu ústnej dutiny0,15 % hm vyjadreného v prepočte na F ; v zmesi s inými zlúčeninami fluóru povolenými v tejto prílohe musí byť celková koncentrácia F ≤ 0,15 % hm.Obsahuje hexadecylfluorid amónny.
Všetky zubné pasty s obsahom zlúčenín fluóru v koncentrácii F 0,1 – 0,15 % hm, okrem zubných pást, ktoré sú určené výlučne pre dospelé osoby a označené ako nevhodné pre deti, napríklad „len pre dospelé osoby“, musia na obale uvádzať text: „Deti vo veku do šiestich rokov, vrátane: Pri čistení zubov použite množstvo veľkosti zrnka hrachu pod dohľadom dospelej osoby, aby sa minimalizovalo prehltnutie. Ak je fluorid prijímaný z iných zdrojov, konzultujte so svojím zubným lekárom alebo všeobecným lekárom.
37 Dihydrofluorid 3-(N-hexadecyl-N-2- hydroxyetylamónio) propylbis (2-hydroxyetyl) amónny
3-(N-Hexadecyl-N-2- hydroxyethyl-ammonio) propylbis (2-hydroxylethyl) ammonium dihydrofluorideo
Kozmetické výrobky na hygienu ústnej dutiny0,15 % hm vyjadreného v prepočte na F ; v zmesi s inými zlúčeninami fluóru povolenými v tejto prílohe musí byť celková koncentrácia F ≤ 0,15 % hm.Obsahuje dihydrofluorid 3-(N-hexadecyl-N-2-hydro-xyetylamónio)propylbis (2-hydroxyetyl) amónny.
Všetky zubné pasty s obsahom zlúčenín fluóru v koncentrácii F 0,1 – 0,15 % hm, okrem zubných pást, ktoré sú určené výlučne pre dospelé osoby a označené ako nevhodné pre deti, napríklad „len pre dospelé osoby“, musia na obale uvádzať text: „Deti vo veku do šiestich rokov, vrátane: Pri čistení zubov použite množstvo veľkosti zrnka hrachu pod dohľadom dospelej osoby, aby sa minimalizovalo prehltnutie. Ak je fluorid prijímaný z iných zdrojov, konzultujte so svojím zubným lekárom alebo všeobecným lekárom.
38 Dihydrofluorid NN´N´-tris(polyoxyetylén)-N-hexadecylpropyléndiamínu
NN´N´-Tris (polyoxyethylene)-N- hexadecylpropylenediamine dihydrofluorideo
Kozmetické výrobky na hygienu ústnej dutiny0,15 % hm vyjadreného v prepočte na F ; v zmesi s inými zlúčeninami fluóru povolenými v tejto prílohe musí byť celková koncentrácia F ≤ 0,15 % hm.Obsahuje dihydrofluorid NN´N´-tris (polyoxyetylén)-N-hexade-cylpropyléndiamínu.
Všetky zubné pasty s obsahom zlúčenín fluóru v koncentrácii F 0,1 – 0,15 % hm, okrem zubných pást, ktoré sú určené výlučne pre dospelé osoby a označené ako nevhodné pre deti, napríklad „len pre dospelé osoby“, musia na obale uvádzať text: „Deti vo veku do šiestich rokov, vrátane: Pri čistení zubov použite množstvo veľkosti zrnka hrachu pod dohľadom dospelej osoby, aby sa minimalizovalo prehltnutie. Ak je fluorid prijímaný z iných zdrojov, konzultujte so svojím zubným lekárom alebo všeobecným lekárom.
39 Oktadecenylfluorid amónny
Octadecenyl ammonium fluoride o
Kozmetické ýrobky na hygienu ústnej dutiny0,15 % hm vyjadreného v prepočte na F ; v zmesi s inými zlúčeninami fluóru povolenými v tejto prílohe musí byť celková koncentrácia F ≤ 0,15 % hm.Obsahuje oktadecenyl fluorid amónny.
Všetky zubné pasty s obsahom zlúčenín fluóru v koncentrácii F 0,1 – 0,15 % hm, okrem zubných pást, ktoré sú určené výlučne pre dospelé osoby a označené ako nevhodné pre deti, napríklad „len pre dospelé osoby“, musia na obale uvádzať text: „Deti vo veku do šiestich rokov, vrátane: Pri čistení zubov použite množstvo veľkosti zrnka hrachu pod dohľadom dospelej osoby, aby sa minimalizovalo prehltnutie. Ak je fluorid prijímaný z iných zdrojov, konzultujte so svojím zubným lekárom alebo všeobecným lekárom.
40 Fluorokremičitan sodný
Sodium fluorosilicateo
Kozmetické výrobky na hygienu ústnej dutiny0,15 % hm vyjadreného v prepočte na F ; v zmesi s inými zlúčeninami fluóru povolenými v tejto prílohe musí byť celková koncentrácia F ≤ 0,15 % hm.Obsahuje fluorokremičitan sodný.
Všetky zubné pasty s obsahom zlúčenín fluóru v koncentrácii F 0,1 – 0,15 % hm, okrem zubných pást, ktoré sú určené výlučne pre dospelé osoby a označené ako nevhodné pre deti, napríklad „len pre dospelé osoby“, musia na obale uvádzať text: „Deti vo veku do šiestich rokov, vrátane: Pri čistení zubov použite množstvo veľkosti zrnka hrachu pod dohľadom dospelej osoby, aby sa minimalizovalo prehltnutie. Ak je fluorid prijímaný z iných zdrojov, konzultujte so svojím zubným lekárom alebo všeobecným lekárom.
41 Fluorokremičitan draselný
Potassium fluorosilicateo
Kozmetické výrobky na hygienu ústnej dutiny0,15 % hm vyjadreného v prepočte na F ; v zmesi s inými zlúčeninami fluóru povolenými v tejto prílohe musí byť celková koncentrácia F ≤ 0,15 % hm.Obsahuje fluorokremičitan draselný.
Všetky zubné pasty s obsahom zlúčenín fluóru v koncentrácii F 0,1 – 0,15 % hm, okrem zubných pást, ktoré sú určené výlučne pre dospelé osoby a označené ako nevhodné pre deti, napríklad „len pre dospelé osoby“, musia na obale uvádzať text: „Deti vo veku do šiestich rokov, vrátane: Pri čistení zubov použite množstvo veľkosti zrnka hrachu pod dohľadom dospelej osoby, aby sa minimalizovalo prehltnutie. Ak je fluorid prijímaný z iných zdrojov, konzultujte so svojím zubným lekárom alebo všeobecným lekárom.
42 Fluorokremičitan amónny
Ammonium fluorosilicateo
Kozmetické výrobky na hygienu ústnej dutiny0,15 % hm vyjadreného v prepočte na F ; v zmesi s inými zlúčeninami fluóru povolenými v tejto prílohe musí byť celková koncentrácia F ≤ 0,15 % hm.Obsahuje fluorokremičitan amónny.
Všetky zubné pasty s obsahom zlúčenín fluóru v koncentrácii F 0,1 – 0,15 % hm, okrem zubných pást, ktoré sú určené výlučne pre dospelé osoby a označené ako nevhodné pre deti, napríklad „len pre dospelé osoby“, musia na obale uvádzať text: „Deti vo veku do šiestich rokov, vrátane: Pri čistení zubov použite množstvo veľkosti zrnka hrachu pod dohľadom dospelej osoby, aby sa minimalizovalo prehltnutie. Ak je fluorid prijímaný z iných zdrojov, konzultujte so svojím zubným lekárom alebo všeobecným lekárom.
43 Fluorokremičitan horečnatý
Magnesium fluorosilicateo
Kozmetické výrobky na hygienu ústnej dutiny0,15 % hm vyjadreného v prepočte na F ; v zmesi s inými zlúčeninami fluóru povolenými v tejto prílohe musí byť celková koncentrácia F ≤ 0,15 % hm.Obsahuje fluorokremičitan horečnatý.
Všetky zubné pasty s obsahom zlúčenín fluóru v koncentrácii F 0,1 – 0,15 % hm, okrem zubných pást, ktoré sú určené výlučne pre dospelé osoby a označené ako nevhodné pre deti, napríklad „len pre dospelé osoby“, musia na obale uvádzať text: „Deti vo veku do šiestich rokov, vrátane: Pri čistení zubov použite množstvo veľkosti zrnka hrachu pod dohľadom dospelej osoby, aby sa minimalizovalo prehltnutie. Ak je fluorid prijímaný z iných zdrojov, konzultujte so svojím zubným lekárom alebo všeobecným lekárom.
441,3-bis (hydroxymetyl) imidazolidín-2-tión
1,3-Bis(hydroxymethyl) imidazolidine-2-thioneo
a)
Kozmetické výrobky na starostlivosť o vlasy
a)
< 2 % hm.
a)
Zakázaný používať do sprejov.
a), b)
Obsahuje 1,3-bis (hydroxymetyl) imidazolidín-2-tión.
b)
Kozmetické výrobky na starostlivosť o nechty
b)
< 2 % hm.
b)
pH kozmetických výrobkov musí byť < 4,0.
45Benzyl alcohol **1)
CAS 100-51-6
a)
Rozpúšťadlo
b)
Prítomnosť látky sa musí uviesť v zozname zložiek v zmysle § 13 ods. 3, ak je jej koncentrácia:
a)
> 0,001 % hm. vo výrobkoch, ktoré sa nezmývajú,
b)
Vonné, aromatické kompozície alebo ich suroviny
b)
> 0,01 % vo výrobkoch, ktoré sa zmývajú.
46 6-metylkumarín
6-Methylcoumarino
Kozmetické výrobky na hygienu ústnej dutiny 0,003 % hm.
47 Hydrofluorid nikometanolu
Nicomethanol hydrofluorideo
Kozmetické výrobky na hygienu ústnej dutiny0,15 % hm vyjadreného v prepočte na F ; v zmesi s inými zlúčeninami fluóru povolenými v tejto prílohe musí byť celková koncentrácia F ≤ 0,15 % hm.Obsahuje hydrofluorid nikometanolu.
Všetky zubné pasty s obsahom zlúčenín fluóru v koncentrácii F 0,1 – 0,15 % hm, okrem zubných pást, ktoré sú určené výlučne pre dospelé osoby a označené ako nevhodné pre deti, napríklad „len pre dospelé osoby“, musia na obale uvádzať text: „Deti vo veku do šiestich rokov, vrátane: Pri čistení zubov použite množstvo veľkosti zrnka hrachu pod dohľadom dospelej osoby, aby sa minimalizovalo prehltnutie. Ak je fluorid prijímaný z iných zdrojov, konzultujte so svojím zubným lekárom alebo všeobecným lekárom.
48 Dusičnan strieborný
Silver nitrateo
Výhradne v kozmetických výrobkoch na farbenie mihalníc a obočia4 % hm.Obsahuje dusičnan strieborný. Ak príde do kontaktu s očami, ihneď ich vypláchnuť vodou.
49 Sulfid seleničitý
Selenium disulphideo
Šampóny proti lupinám1 % hm.Obsahuje sulfid seleničitý. Nesmie prísť do kontaktu s očami alebo poškodenou pokožkou.
50Komplexy chlorid–hydroxidu hlinito–zirkoničitého AlxZr(OH)yClz a komplexy chlorid-hydroxid-glycínu hlinito-zirkoničitého
Aluminium zirconium chloride hydroxide complexes AlxZr(OH)yClz and the aluminium zirconium chloride hydroxide glycine complexeso
Antiperspirantya)
20 % hm. vyjadrených v prepočte na bezvodý komplex
1.
Pomer počtu atómov hliníka k počtu atómov zirkónia musí byť 2,0 – 10,0.
2.
Pomer počtu atómov (Al + Zr) k počtu atómov chlóru musí byť 0,9 – 2,1.
3.
Zakázané používať do sprejov.
Nepoužívať na podráždenú a poškodenú pokožku.
b)
5,4 % hm. vyjadreného v prepočte na zirkónium
51Chinolín-8-ol a bis (8-hydroxy-chinolínium) sulfát
Quinolin-8-ol and bis (8-hydroxyquinolinium) sulphateo
a)
Stabilizátor peroxidu vodíka v kozmetických výrobkoch na ošetrenie vlasov, ktoré sa zmývajú
a)
0,3 % hm. vyjadreného v prepočte na bázu
b)
Stabilizátor peroxidu vodíka v kozmetických výrobkoch na ošetrenie vlasov, ktoré sa nezmývajú
b)
0,03 % hm. vyjadreného v prepočte na bázu
52 Metanol
Methanolo
Denaturačné činidlo etanolu a izopropylalkoholu5 % hm. vyjadrených v prepočte na % hm. etanolu a izopropylalkoholu
53Kyselina etidrónová a jej soli (kyselina 1-hydroxy-etylidén-difosfónová a jej soli)
Etidronic acid and its salts (1-hydroxy-ethylidene- diphosphonic acid and its salts)o
a)
Kozmetické výrobky na starostlivosť o vlasy
a)
1,5 % hm. vyjadreného v prepočte na kyselinu etidrónovú
b)
Mydlá
b)
0,2 % hm. vyjadreného v prepočte na kyselinu etidrónovú
54 1-fenoxypropán-2-ol
1-Phenoxypropan-2-olo
Len v kozmetických výrobkoch, ktoré sa zmývajú Zakázaný v kozmetických výrobkoch na hygienu ústnej dutiny 2 % hm.Ako konzervačná látka, pozri prílohu č. 6, položku č. 43.
55položka neobsadená
56 Fluorid horečnatý
Magnesium fluorideo
Kozmetické výrobky na hygienu ústnej dutiny0,15 % hm vyjadreného v prepočte na F ; v zmesi s inými zlúčeninami fluóru povolenými v tejto prílohe musí byť celková koncentrácia F ≤ 0,15 % hm.Obsahuje fluorid horečnatý.
Všetky zubné pasty s obsahom zlúčenín fluóru v koncentrácii F 0,1 – 0,15 % hm, okrem zubných pást, ktoré sú určené výlučne pre dospelé osoby a označené ako nevhodné pre deti, napríklad „len pre dospelé osoby“, musia na obale uvádzať text: „Deti vo veku do šiestich rokov, vrátane: Pri čistení zubov použite množstvo veľkosti zrnka hrachu pod dohľadom dospelej osoby, aby sa minimalizovalo prehltnutie. Ak je fluorid prijímaný z iných zdrojov, konzultujte so svojím zubným lekárom alebo všeobecným lekárom.
57Hexahydrát chloridu strontnatého
Strontium chloride hexahydrateo
a)
Zubné pasty
a)
3,5 % hm. vyjadreného v prepočte na stroncium; v zmesi s inými zlúčeninami stroncia povolenými touto prílohou musí byť celková koncentrácia stroncia ≤ 3,5 % hm.
Obsahuje chlorid strontnatý. Pre deti sa neodporúča časté používanie.
b)
Šampóny a kozmetické výrobky na starostlivosť o pleť
b)
2,1 % hm. vyjadreného v prepočte na stroncium; v zmesi s inými zlúčeninami stroncia povolenými touto prílohou musí byť celková koncentrácia stroncia ≤ 2,1 % hm.
58Hemihydrát octanu strontnatého
Stroncium acetate hemihydrateo
Zubné pasty3,5 % hm. vyjadreného v prepočte na stroncium; v zmesi s inými zlúčeninami stroncia povolenými touto prílohou musí byť celková koncentrácia stroncia ≤ 3,5 % hm. Obsahuje octan strontnatý. Pre deti sa neodporúča časté používanie.
59Hydratovaný kremičitan horečnatý (mastenec)
Talc: Hydrated magnesium silicateo
a)
Práškové kozmetické výrobky pre deti mladšie ako 3 roky
a)
Držte púder ďalej od nosa a úst detí.
b)
Ostatné kozmetické výrobky
60 Dialkylamidy a dialkanolamidy mastných kyselín
Fatty acid dialkylamides and dialkanolamideso
Najvyššia prípustná koncentrácia sekundárnych amínov 0,5 % hm.Nepoužívať s nitrozačnými systémami. Najvyššie prípustné množstvo sekundárnych amínov 5 % hm. v surovinách. Maximálny obsah nitrózamínov 50 mg/kg. Skladovať v nádobách neobsahujúcich dusitany.
61 Monoalkylamíny, monoalkanolamíny a ich soli
Monoalkylamines, monoalkanolamines and their saltso
Najvyššia prípustná koncentrácia sekundárnych amínov 0,5 % hm.Nepoužívať s nitrozačnými systémami. Minimálna čistota 99 % hm. Najvyššie prípustné množstvo sekundárnych amínov 0,5 % hm. v surovinách. Najvyššie prípustné množstvo nitrózamínov 50 mg/kg. Skladovať v nádobách neobsahujúcich dusitany.
62Trialkylamíny, trialkanolamíny a ich soli
Trialkylamines, trialkanolamines and their saltso
a)
Kozmetické výrobky, ktoré sa nezmývajú
a)
2,5 % hm.
a), b)
Nepoužívať s nitrozačnými systémami. Minimálna čistota 99 % hm. Najvyššie prípustné množstvo sekundárnych amínov 0,5 % hm. v surovinách. Najvyššie prípustné množstvo nitrózamínov 50 mg/kg. Skladovať v nádobách neobsahujúcich dusitany.
b)
Ostatné kozmetické výrobky
63 Hydroxid strontnatý
Strontium hydroxideo
Na reguláciu pH v kozmetických výrobkoch na depiláciu3,5 % hm. vyjadreného v prepočte na stroncium, pH < 12,7 Uchovávať mimo dosahu detí. Nesmie prísť do kontaktu s očami.
64 Peroxid strontnatý
Strontium peroxideo
Kozmetické výrobky na starostlivosť o vlasy, ktoré sa zmývajú Profesionálne použitie4,5 % hm. vyjadreného v prepočte na stroncium v kozmetickom výrobkuVýrobky musia spĺňať požiadavky na uvoľňovanie peroxidu vodíka.Nesmie prísť do kontaktu s očami. Ak príde ku kontaktu s očami, ihneď ich vypláchnuť vodou. Len na profesionálne použitie. Použiť vhodné rukavice.
65Benzalkónium chlorid, bromid a sacharinát
Benzalkonium chloride, bromide and saccharinateo
a)
Kozmetické výrobky na starostlivosť o vlasy, ktoré sa zmývajú
a)
3 % hm. vyjadrené v prepočte na benzalkónium chlorid
a)
Koncentrácia benzalkónium chloridu, bromidu a sacharinátu s alkylovým reťazcom C14 alebo kratším musí byť v kozmetických výrobkoch ≤ 0,1 % hm. vyjadreného v prepočte na benzalkónium chlorid.
a), b)
Nesmie prísť do kontaktu s očami.
b)
Ostatné kozmetické výrobky
b)
0,1 % hm. vyjadreného v prepočte na benzalkónium chlorid
66Polyakrylamidy
Polyacrilamideso
a)
Kozmetické výrobky, ktoré sa nezmývajú
a)
Maximálny reziduálny obsah akrylamidu 0,1mg/kg.
b)
Ostatné kozmetické výrobky
b)
Maximálny reziduálny obsah akrylamidu 0,5 mg/kg.
672-benzylidénheptanál
Amyl cinnamalo
(CAS 122–40–7)
Prítomnosť látky sa musí uviesť v zozname zložiek v zmysle § 13 ods. 3, ak je jej koncentrácia
a)
> 0,001 % hm. vo výrobkoch, ktoré sa nezmývajú,
b)
> 0,01 % hm. vo výrobkoch, ktoré sa zmývajú.
69(E)-3-fenylprop-2-én-1-ol
Cinnamyl alcoholo
(CAS 104–54–1)
Prítomnosť látky sa musí uviesť v zozname zložiek v zmysle § 13 ods. 3, ak je jej koncentrácia
a)
> 0,001 % hm. vo výrobkoch, ktoré sa nezmývajú,
b)
> 0,01 % hm. vo výrobkoch, ktoré sa zmývajú.
70Citral
Citralo
(CAS 5392–40–5)
Prítomnosť látky sa musí uviesť v zozname zložiek v zmysle § 13 ods. 3, ak je jej koncentrácia
a)
> 0,001 % hm. vo výrobkoch, ktoré sa nezmývajú,
b)
> 0,01 % hm. vo výrobkoch, ktoré sa zmývajú.
71Eugenol
Eugenolo
(CAS 97–53–0)
Prítomnosť látky sa musí uviesť v zozname zložiek v zmysle § 13 ods. 3, ak je jej koncentrácia
a)
> 0,001 % hm. vo výrobkoch, ktoré sa nezmývajú,
b)
> 0,01 % hm. vo výrobkoch, ktoré sa zmývajú.
72Hydroxycitro- nellal **
CAS 107-75-5
a)
Kozmetické výrobky na hygienu ústnej dutiny
b)
1,0 %
a), b)
Prítomnosť látky sa musí uviesť v zozname zložiek v zmysle § 13 ods. 3, ak je jej koncentrácia:
a)
> 0,001 % hm. vo výrobkoch, ktoré sa nezmývajú,
b)
Ostatné kozmetické výrobky
b)
> 0,01 % vo výrobkoch, ktoré sa zmývajú.
73Isoeugenol **
CAS 97-54-1
a)
Kozmetické výrobky ústnej hygieny
b)
0,02 %
a), b)
Prítomnosť látky sa musí uviesť v zozname zložiek v zmysle § 13 ods. 3, ak je jej koncentrácia:
a)
> 0,001 % hm. vo výrobkoch, ktoré sa nezmývajú,
b)
Ostatné kozmetické výrobky
b)
> 0,01 % vo výrobkoch, ktoré sa zmývajú.
743-fenyl-2-pentylprop-2-én- -1-ol
Amylcin namyl alcoholo
(CAS 101–85–9)
Prítomnosť látky sa musí uviesť v zozname zložiek v zmysle § 13 ods. 3, ak je jej koncentrácia
a)
> 0,001 % hm. vo výrobkoch, ktoré sa nezmývajú,
b)
> 0,01 % hm. vo výrobkoch, ktoré sa zmývajú.
75Benzyl-2-hydroxybenzoát
Benzyl salicylateo
(CAS 118–58–1)
Prítomnosť látky sa musí uviesť v zozname zložiek v zmysle § 13 ods. 3, ak je jej koncentrácia
a)
> 0,001 % hm. vo výrobkoch, ktoré sa nezmývajú,
b)
> 0,01 % hm. vo výrobkoch, ktoré sa zmývajú.
76(E)-3-fenylpropenál
Cinnamalo
(CAS 104–55–2)
Prítomnosť látky sa musí uviesť v zozname zložiek v zmysle § 13 ods. 3, ak je jej koncentrácia
a)
> 0,001 % hm. vo výrobkoch, ktoré sa nezmývajú,
b)
> 0,01 % hm. vo výrobkoch, ktoré sa zmývajú.
77Kumarín
Coumarino
(CAS 91–64–5)
Prítomnosť látky sa musí uviesť v zozname zložiek v zmysle § 13 ods. 3, ak je jej koncentrácia
a)
> 0,001 % hm. vo výrobkoch, ktoré sa nezmývajú,
b)
> 0,01 % hm. vo výrobkoch, ktoré sa zmývajú.
78Geraniol
Geraniolo
(CAS 106–24–1)
Prítomnosť látky sa musí uviesť v zozname zložiek v zmysle § 13 ods. 3, ak je jej koncentrácia
a)
> 0,001 % hm. vo výrobkoch, ktoré sa nezmývajú,
b)
> 0,01 % hm. vo výrobkoch, ktoré sa zmývajú.
794-(4-hydroxy-4-metylpentyl) cyklohex-3-én karbaldehyd
Hydroxy-methylpentyl- cyclohexenecarboxaldehydeo
(CAS 31906–04–4)
Prítomnosť látky sa musí uviesť v zozname zložiek v zmysle § 13 ods. 3, ak je jej koncentrácia
a)
> 0,001 % hm. vo výrobkoch, ktoré sa nezmývajú,
b)
> 0,01 % hm. vo výrobkoch, ktoré sa zmývajú.
804-metoxybenzylalkohol
Anisyl alcoholo
(CAS 105–13–5)
Prítomnosť látky sa musí uviesť v zozname zložiek v zmysle § 13 ods. 3, ak je jej koncentrácia
a)
> 0,001 % hm. vo výrobkoch, ktoré sa nezmývajú,
b)
> 0,01 % hm. vo výrobkoch, ktoré sa zmývajú.
81Benzyl-cinamát
Benzyl cinnamateo
(CAS 103–41–3)
Prítomnosť látky sa musí uviesť v zozname zložiek v zmysle § 13 ods. 3, ak je jej koncentrácia
a)
> 0,001 % hm. vo výrobkoch, ktoré sa nezmývajú,
b)
> 0,01 % hm. vo výrobkoch, ktoré sa zmývajú.
82Farnezol
Farnesolo
(CAS 4602–84–0)
Prítomnosť látky sa musí uviesť v zozname zložiek v zmysle § 13 ods. 3, ak je jej koncentrácia
a)
> 0,001 % hm. vo výrobkoch, ktoré sa nezmývajú,
b)
> 0,01 % hm. vo výrobkoch, ktoré sa zmývajú.
832-(4-terc-butylbenzyl)- -propanál
2-(4-tert-Butylbenzyl) propionaldehydeo
(CAS 80–54–6)
Prítomnosť látky sa musí uviesť v zozname zložiek v zmysle § 13 ods. 3, ak je jej koncentrácia
a)
> 0,001 % hm. vo výrobkoch, ktoré sa nezmývajú,
b)
> 0,01 % hm. vo výrobkoch, ktoré sa zmývajú.
84Linalol
Linaloolo
(CAS 78–70–6)
Prítomnosť látky sa musí uviesť v zozname zložiek v zmysle § 13 ods. 3, ak je jej koncentrácia
a)
> 0,001 % hm. vo výrobkoch, ktoré sa nezmývajú,
b)
> 0,01 % hm. vo výrobkoch, ktoré sa zmývajú.
85Benzyl-benzoát
Benzyl benzoateo
(CAS 120–51–4)
Prítomnosť látky sa musí uviesť v zozname zložiek v zmysle § 13 ods. 3, ak je jej koncentrácia
a)
> 0,001 % hm. vo výrobkoch, ktoré sa nezmývajú,
b)
> 0,01 % hm. vo výrobkoch, ktoré sa zmývajú.
86Citronelol
Citronellolo
(CAS 106–22–9)
Prítomnosť látky sa musí uviesť v zozname zložiek v zmysle § 13 ods. 3, ak je jej koncentrácia
a)
> 0,001 % hm. vo výrobkoch, ktoré sa nezmývajú,
b)
> 0,01 % hm. vo výrobkoch, ktoré sa zmývajú.
873-fenyl-2-hexylpropenál
Hexyl cinnamaldehydeo
(CAS 101–86–0)
Prítomnosť látky sa musí uviesť v zozname zložiek v zmysle § 13 ods. 3, ak je jej koncentrácia
a)
> 0,001 % hm. vo výrobkoch, ktoré sa nezmývajú,
b)
> 0,01 % hm. vo výrobkoch, ktoré sa zmývajú.
88d-Limonene **
CAS 5989-27-5
Prítomnosť látky sa musí uviesť v zozname zložiek v zmysle § 13 ods. 3, ak je jej koncentrácia:
a)
> 0,001 % hm. vo výrobkoch, ktoré sa nezmývajú,
b)
> 0,01 % vo výrobkoch, ktoré sa zmývajú.
Koncentrácia peroxidu musí byť < 20 mmol/l.2)
89Metyl-okt-2- -inoát
Methyl 2-octynoate **
Methyl heptine carbonate o
CAS 111-12-6
a)
Kozmetické výrobky na hygienu ústnej dutiny
b)
0,01 %, ak sa používa samostatne. Ak sa používa v kombinácii s metyl-non-2-inoátom, potom ich celková koncentrácia v konečnom výrobku nesmie byť > 0,01 % (z čoho koncentrácia metyl-non-2-inoátu nesmie byť > 0,002 %).
a), b)
Prítomnosť látky sa musí uviesť v zozname zložiek v zmysle § 13 ods. 3, ak je jej koncentrácia:
a)
> 0,001 % hm. vo výrobkoch, ktoré sa nezmývajú,
b)
Ostatné kozmetické výrobky
b)
> 0,01 % vo výrobkoch, ktoré sa zmývajú.
903-metyl-4-(trimetylcyklohex--2-én-1-yl) but-3-én-2-ón
3-Methyl-4-(2,6,6-trimethyl- -2-cyclohexen-1-yl)-3-buten- -2-oneo
(CAS 127–51–5)
Prítomnosť látky sa musí uviesť v zozname zložiek v zmysle § 13 ods. 3, ak je jej koncentrácia
a)
> 0,001 % hm. vo výrobkoch, ktoré sa nezmývajú,
b)
> 0,01 % hm. vo výrobkoch, ktoré sa zmývajú.
91Evernia prunastri, extrakt
Oak moss extracto
(CAS 90028–68–5)
Prítomnosť látky sa musí uviesť v zozname zložiek v zmysle § 13 ods. 3, ak je jej koncentrácia
a)
> 0,001 % hm. vo výrobkoch, ktoré sa nezmývajú,
b)
> 0,01 % hm. vo výrobkoch, ktoré sa zmývajú.
92Evernia furfuracea, extrakt
Treemoss extracto
(CAS 90028–67–4)
Prítomnosť látky sa musí uviesť v zozname zložiek v zmysle § 13 ods. 3, ak je jej koncentrácia
a)
> 0,001 % hm. vo výrobkoch, ktoré sa nezmývajú,
b)
> 0,01 % hm. vo výrobkoch, ktoré sa zmývajú.
932,4-diaminopyrimidín-3-oxid
2,4-Diamino-pyrimidine-3- -oxideo
(CAS 74638–76–9)
Kozmetické výrobky na starostlivosť o vlasy1,5 % hm.
94Benzoylperoxid
Benzoyl peroxideo
Kozmetické výrobky na nechtový umelecký dizajn 0,7 % hm. po zmiešaní Len na profesionálne použitie.Len na profesionálne použitie. Nesmie prísť do kontaktu s pokožkou. Pozorne čítať návod na použitie.
95Hydrochinónmetyléter
Hydroquinone methylethero
Kozmetické výrobky na nechtový umelecký dizajn 0,02 % hm. po zmiešaní Len na profesionálne použitie.Len na profesionálne použitie. Nesmie prísť do kontaktu s pokožkou. Pozorne čítať návod na použitie.
961-terc-butyl-3,5-dimetyl-2,4,6-trinitrobenzén
Musk xyleneo
(CAS 81–15–2)
Všetky kozmetické výrobky okrem kozmetických výrobkov na hygienu ústnej dutinya)
1 % hm. v parfumoch a parfumových vodách
b)
0,4 % hm. v toaletných vodách
c)
0,03 % hm. v ostatných kozmetických výrobkoch
971-(4’-terc-butyl-2’,6’-dimetyl--3’,5’-dinitrofenyl) etán-1-ón
Musk ketoneo
(CAS 81–14–1)
Všetky kozmetické výrobky okrem kozmetických výrobkov na hygienu ústnej dutinya)
1,4 % hm. v parfumoch a parfumových vodách
b)
0,56 % hm. v toaletných vodách
c)
0,042 % hm. v ostatných kozmetických výrobkoch
98Kyselina salicylová6)
(CAS 69-72-7)
a)
Kozmetické výrobky na starostlivosť o vlasy, ktoré sa zmývajú
a)
3,0 % hm.
Povolené na iné účely ako na zabránenie rozmnožovaniu mikroorganizmov v kozmetickom výrobku. Tento účel musí vyplývať z prezentácie
kozmetického výrobku. Zakázané v kozmetických výrobkoch pre deti mladšie ako 3 roky okrem šampónov.
a), b)
Nepoužívať pre deti mladšie ako 3 roky.7)
b)
Ostatné kozmetické výrobky
b)
2,0 % hm.
99Anorganické siričitany a hydrogénsiričitany8)a)
Oxidačné farbivá na farbenie vlasov
a)
0,67 % hm. vyjadrených ako voľný SO2
Povolené na iné účely ako na zabránenie rozmnožovaniu mikroorganizmov v kozmetickom výrobku. Tento účel musí vyplývať z prezentácie
kozmetického výrobku.
b)
Kozmetické výrobky na narovnávanie vlasov
b)
6,7 % hm. vyjadrených ako voľný SO2
c)
Samoopaľovacie kozmetické výrobky na tvár
c)
0,45 % hm. vyjadrených ako voľný SO2
d)
Ostatné samoopalbvacie kozmetické výrobky
d)
0,40 % hm. vyjadrených ako voľný SO2
100Triklokarbán9)
(CAS 101-20-2)
Kozmetické výrobky, ktoré sa zmývajú1,5 %hm.Povolené na iné účely ako na zabránenie rozmnožovaniu mikroorganizmov v kozmetickom výrobku. Tento účel musí vyplývať z prezentácie kozmetického výrobku. Kritériá čistoty:
3,3',4,4-tetrachlórazo- benzén < 1 ppm
3,3 ',4,4' -tetrachlórazoxy- benzén < 1 ppm.
101Zinkium-pyritión10)
(CAS 13463-41-7)
Kozmetické výrobky, ktoré sa nezmývajú0,1 %hm.Povolené na iné účely ako na zabránenie rozmnožovaniu mikroorganizmov v kozmetickom výrobku. Tento účel musí vyplývať z prezentácie
kozmetického výrobku.
102Glyoxal
Glyoxalo
Glyoxal **
CAS 107-22-2
EINEC 203-474-9
100 mg/kg
103Abies alba cone oil and extract **
CAS 90028-76-5
Koncentrácia peroxidu < 10 mmol/l.1)
104 Abies alba cone oil and extract **
CAS 90028-76-5
Koncentrácia peroxidu < 10 mmol/l.1)
105Abies pectinata needle oil and extract **
CAS 92128-34-2
Koncentrácia peroxidu < 10 mmol/l.1)
106Abies sibirica needle oil and extract **
CAS 91697-89-1
Koncentrácia peroxidu < 10 mmol/l.1)
107Abies balsamea needle oil and extract **
CAS 85085-34-3
Koncentrácia peroxidu < 10 mmol/l.1)
108Pinus mugo pumilio leaf and twig oil and extract **
CAS 90082-73-8
Koncentrácia peroxidu < 10 mmol/l.1)
109Pinus mugo leaf and twig oil and extract **
CAS 90082-72-7
Koncentrácia peroxidu < 10 mmol/l.1)
110Pinus sylvestris leaf and twig oil and extract **
CAS 84012-35-1
Koncentrácia peroxidu < 10 mmol/l.1)
111Pinus nigra leaf and twig oil and extract **
CAS 90082-74-9
Koncentrácia peroxidu < 10 mmol/l.1)
112Pinus palustris leaf and twig oil and extract **
CAS 97435-14-8
Koncentrácia peroxidu < 10 mmol/l.1)
113Pinus pinaster leaf and twig oil and extract **
CAS 90082-75-0
Koncentrácia peroxidu < 10 mmol/l.1)
114Pinus pumila leaf and twig oil and extract **
CAS 97676-05-6
Koncentrácia peroxidu < 10 mmol/l.1)
115Pinus species leaf and twig oil and extract **
CAS 94266-48-5
Koncentrácia peroxidu < 10 mmol/l.1)
116Pinus cembra leaf and twig oil and extract **
CAS 92202-04-5
Koncentrácia peroxidu < 10 mmol/l.1)
117Pinus cembra leaf and twig extract acetylated **
CAS 94334-26-6
Koncentrácia peroxidu < 10 mmol/l.1)
118Picea mariana leaf oil and extract **
CAS 91722-19-9
Koncentrácia peroxidu < 10 mmol/l.1)
119Thuja occidentalis leaf oil and extract **
CAS 90131-58-1
Koncentrácia peroxidu < 10 mmol/l.1)
120Thuja occidentalis stem oil **
CAS 90131-58-1
Koncentrácia peroxidu < 10 mmol/l.1)
1213,7,7-trimetylbicyclo-
[4.1.0]hept-3-én

3-Carene **
(Isodiprene)o
CAS 13466-78-9
Koncentrácia peroxidu < 10 mmol/l.1)
122Cedrus atlantica wood oil and extract **
CAS 92201-55-3
Koncentrácia peroxidu < 10 mmol/l.1)
123Cupressus sempervirens leaf oil and extract **
CAS 84696-07-1
Koncentrácia peroxidu < 10 mmol/l.1)
124Turpentine gum (Pinus spp.) **
CAS 9005-90-7
Koncentrácia peroxidu < 10 mmol/l.1)
125Turpentine oil and rectified oil **
CAS 8006-64-2
Koncentrácia peroxidu < 10 mmol/l.1)
126Turpentine, steam distilled (Pinus spp.) **
CAS 8006-64-2
Koncentrácia peroxidu < 10 mmol/l.1)
127Terpene alcohols acetates **
CAS 69103-01-1
Koncentrácia peroxidu < 10 mmol/l.1)
128Terpene hydrocarbons **
CAS 68956-56-9
Koncentrácia peroxidu < 10 mmol/l.1)
129Terpenes and terpenoids **
s výnimkou
d-, l- a dl-limonene**
uvedených pod referenčnými
číslami 88, 167 a 168
v prílohe č. 3 časti 1

CAS 65996-98-7
Koncentrácia peroxidu < 10 mmol/l.1)
130Terpenes and terpenoidsKoncentrácia peroxidu < 10 mmol/l.1)
1311-izopropyl-4-metylcyklo- hex-1,3-dién
-Terpinene **
p-Mentha-1,3-diene o
CAS 99-86-5
Koncentrácia peroxidu < 10 mmol/l.1)
1321-metyl-4-(1-metylvinyl)cyklohex-1,4-dién
-Terpinene **
p-Mentha-1,4-diene o
CAS 99-85-4
Koncentrácia peroxidu < 10 mmol/l.1)
1334-menta-1,4(8)-dién Terpinolene **
p-Mentha-1,4(8)-diene o
CAS 586-62-9
Koncentrácia peroxidu < 10 mmol/l.1)
1341-(1,1,2,3,3,6-hexametyl-indán-5-yl)etán-1-ón
Acetyl hexamethyl indan **
1,1,2,3,36-Hexamethyl- indan-5-yl methyl ketoneo
CAS 15323-35-0
a)
Kozmetické výrobky, ktoré sa nezmývajú
a)
2 %
b)
Kozmetické výrobky, ktoré sa zmývajú
135Alyl-butyrát
Allyl butyrate **
2-Propenyl butanoate o
CAS 2051-78-7
Koncentrácia voľného alyl-alkoholu v esteri musí byť < 0,1 %.
136Alyl-3-fenylakrylát
Allyl cinnamate **
2-Propenyl 3-phenyl-2-propenoate o
CAS 1866-31-5
Koncentrácia voľného alyl-alkoholu v esteri musí byť < 0,1 %.
137Alyl-cyklohexánacetát
Allyl cyclohexylacetate **
2-Propenyl cyclohexaneacetate o
CAS 4728-82-9
Koncentrácia voľného alyl-alkoholu v esteri musí byť < 0,1 %.
138Alyl-3-cyklohexylpro- panoát
Allyl cyclohexylpropionate **
2-Propenyl 3-cyclohexane-propanoate o
CAS 2705-87-5
Koncentrácia voľného alyl-alkoholu v esteri musí byť < 0,1 %.
139Alyl-heptanoát
Allyl heptanoate **
2-Propenyl heptanoate o
CAS 142-19-8
Koncentrácia voľného alyl-alkoholu v esteri musí byť < 0,1 %.
140Alyl-hexanoát
Allyl caproate **
Allyl hexanoate o
CAS 123-68-2
Koncentrácia voľného alyl-alkoholu v esteri musí byť < 0,1 %.
141Alyl-3-metylbutanoát
Allyl isovalerate **
2-Propenyl 3-methyl-butanoate o
CAS 2835-39-4
Koncentrácia voľného alyl-alkoholu v esteri musí byť < 0,1 %.
142Alyl-oktanoát
Allyl octanoate **
2-Allyl caprylate o
CAS 4230-97-1
Koncentrácia voľného alyl-alkoholu v esteri musí byť < 0,1 %.
143Alyl-fenoxyacetát
Allyl phenoxyacetate **
2-Propenyl phenoxyacetate o
CAS 7493-74-5
Koncentrácia voľného alyl-alkoholu v esteri musí byť < 0,1 %.
144Alyl-fenylacetát
Allyl phenylacetate **
2-Propenyl benzeneacetate o
CAS 1797-74-6
Koncentrácia voľného alyl-alkoholu v esteri musí byť < 0,1 %.
145Allyl 3,5,5-trimethylhexanoate **
CAS 71500-37-3
Koncentrácia voľného alyl-alkoholu v esteri musí byť < 0,1 %.
146Allyl cyclohexyloxyacetate **
CAS 68901-15-5
Koncentrácia voľného alyl-alkoholu v esteri musí byť < 0,1 %.
147Allyl isoamyloxyacetate **
CAS 67634-00-8
Koncentrácia voľného alyl-alkoholu v esteri musí byť < 0,1 %.
148Allyl 2-methylbutoxyacetate **
CAS 67634-01-9
Koncentrácia voľného alyl-alkoholu v esteri musí byť < 0,1 %.
149Allyl nonanoate **
CAS 7493-72-3
Koncentrácia voľného alyl-alkoholu v esteri musí byť < 0,1 %.
150Allyl propionate **
CAS 2408-20-0
Koncentrácia voľného alyl-alkoholu v esteri musí byť < 0,1 %.
151Allyl trimethylhexanoate **
CAS 68132-80-9
Koncentrácia voľného alyl-alkoholu v esteri musí byť < 0,1 %.
151aAllyl phenethyl ether **
CAS 14289-65-7
EINECS 238-212-2
Koncentrácia voľného
alyl-alkoholu v éteri musí byť
0,1 % hm.
152Alyl-okt-2-inoát
Allyl heptine carbonate **
(Allyl okt-2-ynoate) o
CAS 73157-43-4
0,002 %Táto látka sa nesmie používať v kombinácii so žiadnym 2-alkynoickým esterom kyseliny (napr. metyl-okt-2- -inoátom).
1532-pentylcyklopent-2- -enón Amylcyclopentenone **
2-Pentylcyclopent-2-en-1- -one o
CAS 25564-22-1
0,1 %
154Balzamy Peru
Myroxylon balsamum var. pereirae extracts and distillates **
Balsam peru oil, absolute and anhydrol o
(Balsam oil peru) o
CAS 8007-00-9
0,4 %
1553-(4-terc-butylfenyl)- propanál
4-tert-Butyldihydrocinnam- aldehyde **
3-(4-tert-Butylphenyl)- propion-aldehyde o
CAS 18127-01-0
0,6 %
156Cuminum cyminum fruit oil and extract **
CAS 84775-51-9
a)
Kozmetické výrobky, ktoré sa nezmývajú
a)
0,4 % rascového oleja
b)
Kozmetické výrobky, ktoré sa zmývajú
157(Z)-1-(2,6,6-trimetylcyklo- hex-2-enyl)-but-2-én-1-ón
cis-Rose ketone-1 **2)
(Z)-1-(2,6,6-Trimethyl-2- cyclohexen-1-yl)-2-buten- -1-one o
(cis-alpha-Damascone) o
CAS 23726-94-5
a)
Kozmetické výrobky na hygienu ústnej dutiny
b)
0,02 %
b)
Ostatné kozmetické výrobky
158(E)-1-(2,6,6-trimetylcyklo- hex-1-enyl)but-2-én-1-ón
trans-Rose ketone-2 **2)
(E)-1-(2,6,6-Trimethyl-1- -cyclohexen-1-yl)-2-buten--1-one o
(trans--Damascone) o
CAS 23726-91-2
a)
Kozmetické výrobky na hygienu ústnej dutiny
b)
0,02 %
b)
Ostatné kozmetické výrobky
159(E)-1-(2,4,4-trimetylcyklo- hex-2-én-1-yl)but-2-én-1- -ón
trans-Rose ketone-5 **2)
(E)-1-(2,4,4-Trimethyl-2- -cyclohexen-1-yl)-2-buten- -1-one o
(Isodamascone) o
CAS 39872-57-6
0,02 %
160Trimetylcyklohexa-1,3- -dién-1-yl)but-2-én-1-ón
Rose ketone-4 **2)
1-(2,6,6-Trimethylcyclo- hexa-1,3-dien-1-yl)-2- -buten-1-one o
(Damascenone) o
CAS 23696-85-7
a)
Kozmetické výrobky na hygienu ústnej dutiny
b)
0,02 %
b)
Ostatné kozmetické výrobky
1611-(2,6,6-trimetylcyklohex- -3-enyl)but-2-én-1-ón
Rose ketone-3 **2)
1-(2,6,6-Trimethyl-3-cyclo hexen-1-yl)-2-buten-1-one o
(delta-Damascone) o
CAS 57378-68-4
a)
Kozmetické výrobky na hygienu ústnej dutiny
b)
0,02 %
b)
Ostatné kozmetické výrobky
162(Z)1-(2,6,6-trimetylcyklo-hex-1-enyl)but-2-én-1-ón
cis-Rose ketone-2 **2)
1-(2,6,6-Trimethyl-1-cyclo- hexen-1-yl)-2-buten-1-one o
(cis--Damascone) o
CAS 23726-92-3
a)
Kozmetické výrobky na hygienu ústnej dutiny
b)
0,02 %
b)
Ostatné kozmetické výrobky
163(E)-1-(2,6,6-trimetylcyklo- hex-2-enyl)but-2-én-1-ón
trans-Rose ketone-1 **2)
1-(2,6,6-Trimethyl-2-cyclo- hexen-1-yl)-2-buten-1-one o
(trans--Damascone) o
CAS 24720-09-0
a)
Kozmetické výrobky na hygienu ústnej dutiny
b)
0,02 %
b)
Ostatné kozmetické výrobky
1641-(2,4,4-trimetylcyklohex- -2-én-1-yl)but-2-én-1-ón Rose ketone-5 **2)
1-(2,4,4-Trimethyl-2-cyclo- hexen-1-yl)-2-buten-1-one o
CAS 33673-71-1
0,02 %
165[1(E),2]1-(2,6,6-tri- metylcyklohex-3-én-1-yl)- but-2-én-1-ón
trans-Rose ketone-3 **2)
1-(2,6,6-Trimethyl-3-cyclo-hexen-1-yl)-2-buten-1-one o
(trans-delta-Damascone) o
CAS 71048-82-3
a)
Kozmetické výrobky na hygienu ústnej dutiny
b)
0,02 %
b)
Ostatné kozmetické výrobky
166trans-2-Hexenal **
CAS 6728-26-3
a)
Kozmetické výrobky na hygienu ústnej dutiny
b)
0,002 %
b)
Ostatné kozmetické výrobky
167(S)-1-metyl-4-(1-metyl- etenyl)-cyklohexén
l-Limonene **
(S)-p-Mentha-1,8-diene o
CAS 5989-54-8
Koncentrácia peroxidu < 20 mmol/l.1)
168Dipentén
dl-Limonene (racemic) **
1,8(9)-p-Menthadiene;
p-Mentha-1,8-diene o
(Dipentene) o
CAS 138-86-3
Koncentrácia peroxidu < 20 mmol/l .1)
1694-izopropenylcyklohex-1--énkarbaldehyd Perillaldehyde **
p-Mentha-1,8-dien-7-al o
CAS 2111-75-3
a)
Kozmetické výrobky na hygienu ústnej dutiny
b)
0,1 %
b)
Ostatné kozmetické výrobky
1704-izopropylcyklohexa- dién-1-etyl-formiát
Isobergamate **
Menthadiene-7-methyl formate o
CAS 68683-20-5
0,1 %
171Metoxydicyklopentadién karboxaldehyd
Methoxy dicyclopentadiene carboxaldehyde **
Octahydro-5-methoxy-4,7--methano-1H-indene-2- -carboxaldehyde o
CAS 86803-90-9
0,5 %
1723-methylnon-2-enenitrile **
CAS 53153-66-5
0,2 %
173Metyl-non-2-inoát
Methyl octine carbonate **
Methyl non-2-ynoate o
CAS 111-80-8
a)
Kozmetické výrobky na hygienu ústnej dutiny
b)
0,002 %, ak sa používa samostatne.
Ak sa používa v kombinácii s metyl-okt-2- -inoátom, potom ich celková koncentrácia v konečnom kozmetickom výrobku nesmie byť > 0,01 % (z čoho koncentrácia metyl-okt-2- -inoátu nesmie byť > 0,002 %).
b)
Ostatné kozmetické výrobky
174Okt-1-én-3-yl-acetát
Amylvinylcarbinyl acetate **
1-Octen-3-yl acetate o
CAS 2442-10-6
a)
Kozmetické výrobky na hygienu ústnej dutiny
b)
0,3 %
b)
Ostatné kozmetické výrobky
1753-propylidénftalid Propylidenephthalide **
3-Propylidenephtalide o
CAS 17369-59-4
a)
Kozmetické výrobky na hygienu ústnej dutiny
b)
0,01 %
b)
Ostatné kozmetické výrobky
1762,4,6-trimetylcyklohex-3--én-1-metanol
Isocyclogeraniol **
2,4,6-Trimethyl-3-cyclo- hexene-1-methanol o
CAS 68527-77-5
0,5 %
1772-Hexylidene cyclopentanone **
CAS 17373-89-6
a)
Kozmetické výrobky na hygienu ústnej dutiny
b)
0,06 %
b)
Ostatné kozmetické výrobky
1786-metylhepta-3,5-dién- -2-ón
Methyl heptadienone **
6-Methyl-3,5-heptadien-2--one o
CAS 1604-28-0
a)
Kozmetické výrobky na hygienu ústnej dutiny
b)
0,002 %
b)
Ostatné kozmetické výrobky
1793-(4-tolyl)propanál
p-Methylhydrocinnamic aldehyde **
Cresylpropionaldehyde o
p-Methyldihydrocinnam- aldehyde o
CAS 5406-12-2
0,2 %
180Liquidambar orientalis, extrakt
Liquidambar orientalis
balsam oil and extract **
(Styrax) o
CAS 94891-27-7
0,6 %
181Storax, (balzam)
Liquidambar styraciflua
balsam oil and extract **
(Styrax) o
CAS 8046-19-3
0,6 %
1821-(3,5,5,6,8,8-hexametyl--5,6,7,8-tetrahydro-
-2-naftyl)etán-1-ón
Acetyl hexamethyl tetralin **
1-(5,6,7,8-Tetrahydro-3,5,5,6,8,8-hexamethyl-2- -naphthyl)ethan-1-one o
(AHTN) o
CAS 21145-77-7
CAS 1506-02-1
Všetky kozmetické výrobky okrem výrobkov na hygienu ústnej dutiny a)
Kozmetické výrobky, ktoré sa nezmývajú, 0,1 % okrem ­hydroalko­- holických výrobkov 1 %, jemných vôní 2,5 %, vonných krémov 0,5 %,
b)
kozmetické výrobky, ktoré sa zmývajú, 0,2 %.
183Commiphora erythrea engler var. glabrescens engler gum extract and oil **
CAS 93686-00-1
0,6 %
184Opopanax chironium resin **
CAS 93384-32-8
0,6 %
185Toluén
Toluene **
CAS 108-88-3
EINECS 203-625-9
Kozmetické výrobky
na starostlivosť o nechty
25 % hm.Uchovávať mimo
dosahu detí.
1862.2´- dioxyetanol
2,2´-oxydiethanol (DEG) o
Diethylene glycol **,
CAS 111-46-6
EINEC 203-872-2
Stopové množstvá v zložkách0,1 % hm.
1872-(2-butoxyetoxy)etanol
Butoxydiglycol (DEGBE) o
CAS 112-34-5
EINEC 203-905-0
Rozpúšťadlo vo farbivách
na farbenie vlasov
9 % hm.Nepoužívať v aerosólových
rozprašovačoch (sprejoch).
1882-butoxyetanol
Butoxyethanol (EGBE)o
CAS 111-76-2
EINEC 203-905-0
a)
Rozpúšťadlo v oxidačných farbivách
na farbenie vlasov
a)
4,0 % hm.
a)
Nepoužívať v aerosólových
rozprašovačoch (sprejoch).
b)
Rozpúšťadlo v neoxidačných
farbivách na farbenie vlasov
b)
2,0 % hm.
b)
Nepoužívať v aerosólových
rozprašovačoch (sprejoch).
189Trinátrium-5-hydroxy-1-(4-sulfonátofenyl)-4-(4-sulfonátofenyldiazenyl)pyrazol-3-karboxylát a hlinitý pigment 1)
Trisodium 5-hydroxy-1-(4- sulphophenyl)-4-(4-sulphophenylazo)pyrazole-3-
carboxylate and aluminium lake o
Acid Yellow 23 **
CAS 1934-21-0
EINECS 217-699-5
Acid Yellow 23 Aluminum lake **
CAS 12225-21-7
EINECS 235-428-9
CI 19140
látka na farbenie vlasov v neoxidačných výrobkoch na farbenie vlasov0,5 %
190Dihydrogen-(etyl)[4-[[-4-[etyl(3-sulfonátoben-
zyl)]amino]-fenyl(2-sulfonátofenylmetylidén]
cyklohexa-2,5-dién-1-ylidén](3-sulfonáto-
benzyl)amónium, vnútorná soľ, disodná soľ a jej amónne a hlinité soli 1)

Benzenemethanaminium, N-ethyl-N-[4-[[4-[ethyl-[(3-sulfophenyl)-methyl]-
amino]-phenyl] [2-sulfophenyl)-methylene]-2,5-cyclohexadien-1-
ylidene]-3-sulfo, inner salt, disodium salt and its ammonium and aluminium salts o
Acid Blue 9 **
CAS 3844-45-9
EINECS 223-339-8
Acid Blue 9 Ammonium salt **
CAS 2650-18-2
EINECS 220-168-0
Acid Blue 9 Aluminum lake **
CAS 68921-42-6
EINECS 272-939-6
CI 42090
látka na farbenie vlasov v neoxidačných výrobkoch na farbenie vlasov0,5 %
191Dinátrium-6-hydroxy-5-[(2- metoxy-3-metyl-4-sulfonátofenyl)diazenyl]
naftalén-2-sulfonát 1)

Disodium 6-hydroxy-5-[(2- methoxy-4-sulphonato-m-tolyl)azo]naphthalene-2- sulphonate o
Curry Red **
CAS 25956-17-6
EINECS 247-368-0
CI 16035
látka na farbenie vlasov v neoxidačných výrobkoch na farbenie vlasov0,4 %
192Trinátrium-7-hydroxy-8-(4- sulfonáto-1-naftyldiazenyl)naftalén-1,3-
disulfonát a hlinitý pigment 1)

Trisodium 1-(1-naphthylazo)-2- hydroxynaphthalene-4’,6,8-trisulphonate and aluminium lake o
Acid Red 18 **
CAS 2611-82-7
EINECS 220-036-2
Acid Red 18 Aluminum lake **
CAS 12227-64-4
EINECS 235-438-3
CI 16255
látka na farbenie vlasov v neoxidačných výrobkoch na farbenie vlasov0,5 %
193Hydrogen-3,6-bis(dietylamino)-9-(2,4-
disulfonátofenyl)xantýlium, sodná soľ 1)

Hydrogen 3,6-bis(diethylamino)-9-(2,4-disulphonatophenyl)
xanthylium, sodium salt o
Acid Red 52 **
CAS 3520-42-1
EINECS 222-529-8
CI 45100
a)
látka na farbenie vlasov v oxidačných výrobkoch na farbenie vlasov
a)
Po zmiešaní v oxidačných podmienkach najvyššia prípustná koncentrácia aplikovaná na vlasy nesmie prekročiť
1,5 %.
a)
Zmiešavací pomer musí byť uvedený na obale.
Obrázok Farby na vlasy môžu vyvolať vážne alergické reakcie.
Prečítajte si pokyny a dodržiavajte ich.
Tento výrobok nie je určený pre osoby mladšie ako 16 rokov.
Dočasné tetovanie čiernou henou môže zvýšiť riziko alergie.
Nefarbite si vlasy, ak:
– máte na tvári vyrážky alebo máte citlivú, podráždenú alebo poškodenú pokožku hlavy,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu po farbení vlasov,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu na dočasné tetovanie čiernou henou.
b)
látka na farbenie vlasov v neoxidačných výrobkoch na farbenie vlasov
b)
0,6 %
194Dinátrium-5-amino-4-hydroxy-3-(fenyldiazenyl)naftalén-2,7-disulfonát 1)
Disodium 5-amino-4-hydroxy- 3-(phenylazo)naphthalene-2,7-disulphonate o
Acid Red 33 **
CAS 3567-66-6
EINECS 222-656-9
CI 17200
látka na farbenie vlasov v neoxidačných výrobkoch na farbenie vlasov0,5 %
195Nátrium-1-amino-4-(cyklohexylamino)-9,10-
dioxo-9,10-dihydroantracén-2-sulfonát 1)

Sodium 1-amino-4-(cyclohexylamino)-9,10-dihydro-9,10- dioxoanthracene-2-sulphonate o
Acid Blue 62 **
CAS 4368-56-3
EINECS 224-460-9
CI 62045
látka na farbenie vlasov v neoxidačných výrobkoch na farbenie vlasov0,5 %– Nepoužívať s nitrozačnými systémami.
– Najvyššie prípustné množstvo nitrozamínov 50 µg/kg.
– Skladovať v nádobách neobsahujúcich dusitany.
1961-[(2’-metoxyetyl)amino]-2-nitro-4-[bis(2’-
hydroxyetyl)amino]benzén 1)

1-[(2’-Methoxyethyl)amino]-2-nitro-4-[di-(2’-
hydroxyethyl)amino] benzene o
HC Blue No 11 **
CAS 23920-15-2
EINECS 459-980-7
látka na farbenie vlasov v neoxidačných výrobkoch na farbenie vlasov2,0 %– Nepoužívať s nitrozačnými systémami.
– Najvyššie prípustné množstvo nitrozamínov 50 µg/kg.
– Skladovať v nádobách neobsahujúcich dusitany.
1971,5-bis(ß-hydroxyetylamino)-4-chlór-2-
nitrobenzén 1)

1,5-Di-(ß-hydroxyethylamino)-2-nitro-4-chloro-
benzene o
HC Yellow No 10 **
CAS 109023-83-8
EINECS 416-940-3
látka na farbenie vlasov v neoxidačných výrobkoch na farbenie vlasov0,1 %– Nepoužívať s nitrozačnými systémami.
– Najvyššie prípustné množstvo nitrozamínov 50 µg/kg.
– Skladovať v nádobách neobsahujúcich dusitany.
1982-[3-(metylamino)-4-nitrofenoxy]etanol 1)
3-Methylamino-4-nitrophenoxyethanol o
3-Methylamino-4-nitrophenoxyethanol **
CAS 59820-63-2
EINECS 261-940-7
látka na farbenie vlasov v neoxidačných výrobkoch na farbenie vlasov0,15 %– Nepoužívať s nitrozačnými systémami.
– Najvyššie prípustné množstvo nitrozamínov 50 µg/kg.
– Skladovať v nádobách neobsahujúcich dusitany.
1992,2’-[[4-[(2-hydroxyetyl)amino]-3-nitrofenyl]
imino]bisetanol 1)

2,2’-[[4-[(2-Hydroxyethyl)amino]-3-nitrophenyl]imi-
no]bisethanol o
HC Blue No 2 **
CAS 33229-34-4
EINECS 251-410-3
látka na farbenie vlasov v neoxidačných výrobkoch na farbenie vlasov2,8 %– Nepoužívať s nitrozačnými systémami.
– Najvyššie prípustné množstvo nitrozamínov 50 µg/kg.
– Skladovať v nádobách neobsahujúcich dusitany.
Môže spôsobiť alergickú reakciu.
2003-[[4-[bis(2-hydroxyetyl)amino]-2-nitrofe-
nyl]amino]-propán-1-ol 1)

1-Propanol, 3-[[4-[bis(2-Hydroxyethyl)amino]-2-nitrophe-
nyl]amino]o
HC Violet No 2 **
CAS 104226-19-9
EINECS 410-910-3
látka na farbenie vlasov v neoxidačných výrobkoch na farbenie vlasov2,0 %– Nepoužívať s nitrozačnými systémami.
– Najvyššie prípustné množstvo nitrozamínov 50 µg/kg.
– Skladovať v nádobách neobsahujúcich dusitany.
Môže spôsobiť alergickú reakciu.
2012-chlór-6-(etylamín)- 4-nitrofenol
2-Chloro-6-ethylamino-4-nitrophenol **
CAS 131657-78-8
EINECS 411-440-1
a)
Látka na farbenie vlasov v oxidačných výrobkoch na farbenie vlasov

b)
Látka na farbenie vlasov v neoxidačných výrobkoch na farbenie vlasov
b)
3,0 %
a)
Po zmiešaní v oxidačných podmienkach najvyššia prípustná koncentrácia aplikovaná na vlasy nesmie presiahnuť 1,5 % hm.
a) a b):
– Nepoužívajte s nitrozačnými činidlami.
– Maximálny obsah nitrozamínov: 50 μg/kg.
– Skladujte v nádobách neobsahujúcich dusitany.
a)
Zmiešavací pomer musí byť uvedený na obale.
Obrázok Farby na vlasy môžu vyvolať vážne alergické reakcie.
Prečítajte si pokyny a dodržiavajte ich.
Tento výrobok nie je určený pre osoby mladšie ako 16 rokov.
Dočasné tetovanie čiernou henou môže zvýšiť riziko alergie.
Nefarbite si vlasy, ak:
– máte na tvári vyrážky alebo máte citlivú, podráždenú alebo poškodenú pokožku hlavy,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu po farbení vlasov,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu na dočasné tetovanie čiernou henou.
2024,4’-[propán-1,3-diylbis(oxy)]- bisbenzén-1,3-diamín a tetrahydrochloridová soľ 1)
4,4’-[1,3-Propanediylbis(oxy)]- bisbenzene-1,3-diamine and its tetrahydrochloride salt o
1,3-bis-(2,4-Diaminophenoxy)propane **
CAS 81892-72-0
EINECS 279-845-4
1,3-bis-(2,4-Diaminophenoxy)propane HCl **
CAS 74918-21-1
EINECS 278-022-7
a)
látka na farbenie vlasov v oxidačných výrobkoch na farbenie vlasov
a)
Po zmiešaní v oxidačných podmienkach najvyššia prípustná koncentrácia aplikovaná na vlasy nesmie prekročiť 1,2 %, vyjadrené ako voľná báza (1,8 % ako tetrahydrochloridová soľ).
a)
Obrázok Farby na vlasy môžu vyvolať vážne alergické reakcie.
Prečítajte si pokyny a dodržiavajte ich.
Tento výrobok nie je určený pre osoby mladšie ako 16 rokov.
Dočasné tetovanie čiernou henou môže zvýšiť riziko alergie.
Nefarbite si vlasy, ak:
– máte na tvári vyrážky alebo máte citlivú, podráždenú alebo poškodenú pokožku hlavy,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu po farbení vlasov,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu na dočasné tetovanie čiernou henou.
Zmiešavací pomer musí byť uvedený na obale.
b)
látka na farbenie vlasov v neoxidačných výrobkoch na farbenie vlasov
b)
1,2 % ako voľná báza (1,8 % ako tetrahydrochloridová soľ)
b)
Môže spôsobiť alergickú reakciu.
2036-metoxy-N2-metylpyridín-2,3-diamín a jeho dihydrochloridová soľ 1)
6-Methoxy-N2-methyl-2,3-pyridinediamine hydrochloride and dihydrochloride salt o
6-Methoxy-2-methylamino-3-aminopyridine HCl **
CAS 90817-34-8 (HCl)
CAS 83732-72-3 (2HCl)
EINECS 280-622-9 (2HCl)
a)
látka na farbenie vlasov v oxidačných výrobkoch na farbenie vlasov
a)
Po zmiešaní v oxidačných podmienkach najvyššia prípustná koncentrácia aplikovaná na vlasy nesmie prekročiť 0,68 %, vyjadrené ako voľná báza (1,0 % ako dihydrochlorid).
a)
Obrázok Farby na vlasy môžu vyvolať vážne alergické reakcie.
Prečítajte si pokyny a dodržiavajte ich.
Tento výrobok nie je určený pre osoby mladšie ako 16 rokov.
Dočasné tetovanie čiernou henou môže zvýšiť riziko alergie.
Nefarbite si vlasy, ak:
– máte na tvári vyrážky alebo máte citlivú, podráždenú alebo poškodenú pokožku hlavy,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu po farbení vlasov,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu na dočasné tetovanie čiernou henou.
Zmiešavací pomer musí byť uvedený na obale.
b)
látka na farbenie vlasov v neoxidačných výrobkoch na farbenie vlasov
b)
0,68 % ako voľná báza (1,0 % ako dihydrochlorid)
a), b)
– Nepoužívať s nitrozačnými systémami.
– Najvyššie prípustné množstvo nitrozamínov 50 µg/kg.
– Skladovať v nádobách neobsahujúcich dusitany.
b)
Môže spôsobiť alergickú reakciu.
2042,3-dihydro-1H-indol-5,6-diol a jeho hydrobromidová soľ 1)
2,3-Dihydro-1H-indole-5,6-diol and its hydrobromide salt o
Dihydroxyindoline **
CAS 29539-03-5
Dihydroxyindoline HBr **
CAS 138937-28-7
EINECS 421-170-6
látka na farbenie vlasov v neoxidačných výrobkoch na farbenie vlasov2,0 %Môže spôsobiť alergickú reakciu.
2054-[(3-hydroxypropyl)amín]-3-nitrofenol 1)
4-Hydroxypropylamino-3-nitrophenol o
4-Hydroxypropylamino-3-nitrophenol **
CAS 92952-81-3
EINECS 406-305-9
a)
látka na farbenie vlasov v oxidačných výrobkoch na farbenie vlasov
a)
Po zmiešaní v oxidačných podmienkach najvyššia prípustná koncentrácia aplikovaná na vlasy nesmie prekročiť 2,6 %, vyjadrené ako voľná báza.
a)
Zmiešavací pomer musí byť uvedený na obale.
Obrázok Farby na vlasy môžu vyvolať vážne alergické reakcie.
Prečítajte si pokyny a dodržiavajte ich.
Tento výrobok nie je určený pre osoby mladšie ako 16 rokov.
Dočasné tetovanie čiernou henou môže zvýšiť riziko alergie.
Nefarbite si vlasy, ak:
– máte na tvári vyrážky alebo máte citlivú, podráždenú alebo poškodenú pokožku hlavy,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu po farbení vlasov,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu na dočasné tetovanie čiernou henou.
b)
látka na farbenie vlasov v neoxidačných výrobkoch na farbenie vlasov
b)
2,6 %
a), b)
– Nepoužívať s nitrozačnými systémami.
– Najvyššie prípustné množstvo nitrozamínov 50 µg/kg.
– Skladovať v nádobách neobsahujúcich dusitany.
206Verbena, čistý extrakt
Lippia citriodora Kunth.
Verbena absolute o
CAS 8024-12-2
0,2 %
207Etyl N2-dodekanoyl-L-argi­ninát, hydrochlorid1)
Ethyl lauroyl agrinate HCl **
CAS 60372-77-2
EINECS 434-630-6
a)
mydlá
b)
šampóny proti lupinám
c)
dezodoranty, okrem dezodorantov v sprejoch
0,8 %Na iné účely ako zabránenie
rozmnožovaniu
mikroorganizmov
v kozmetickom výrobku. Tento účel musí
vyplývať
z prezentácie
výrobku.
2081-(2-aminoetyl)amino- -4-(2-hydroxyetyl)oxy-
-2-nitrobenzén a jeho soli
1-(beta-Aminoethyl)
amino-4- -(beta-hydroxyethyl)oxy-
-2-nitrobenzene o
HC Orange č. 2 **
CAS 85765-48-6
EINECS 416-410-1
Látka na farbenie vlasov v neoxidačných výrobkoch na farbenie vlasov1,0 % Nepoužívať s nitrozačnými systémami.
Najvyššie prípustné množstvo nitrozamínov 50 m/kg.
Skladovať v nádobách neobsahujúcich dusitany.
Obrázok Farby na vlasy môžu vyvolať vážne alergické reakcie.
Prečítajte si pokyny a dodržiavajte ich.
Tento výrobok nie je určený pre osoby mladšie ako 16 rokov.
Dočasné tetovanie čiernou henou môže zvýšiť riziko alergie.
Nefarbite si vlasy, ak:
- máte na tvári vyrážky alebo máte citlivú, podráždenú alebo poškodenú pokožku hlavy,
- ste v minulosti zaznamenali reakciu po farbení vlasov,
- ste v minulosti zaznamenali reakciu na dočasné tetovanie čiernou henou.
2092-[(2-metoxy)-4-nitro-fenyl)amino]etanol a jeho soli
2-[(2-methoxy-4-nitro-phenyl)amino]ethanol o
2-Hydroxyethylamino-
-5-nitroanisole **
CAS 66095-81-6
EINECS 266-138-0
Látka na farbenie vlasov v neoxidačných výrobkoch na farbenie vlasov0,2 % Nepoužívať s nitrozačnými systémami.
Najvyššie prípustné množstvo nitrozamínov 50 m/kg.
Skladovať v nádobách neobsahujúcich dusitany.
2154-amino-3-nitrofenol
4-amino-3-nitrophenol **
CAS 610-81-1
EINECS 210-236-8
a)
Látka na farbenie vlasov v oxidačných výrobkoch na farbenie vlasov

b)
Látka na farbenie vlasov v neoxidačných výrobkoch na farbenie vlasov
b)
1,0 % hm.
a)
Po zmiešaní v oxidačných podmienkach najvyššia prípustná koncentrácia aplikovaná na vlasy nesmie presiahnuť 1,5 % hm.
a)
Zmiešavací pomer musí byť uvedený na obale.b)
Obrázok Farby na vlasy môžu vyvolať vážne alergické reakcie.
Prečítajte si pokyny a dodržiavajte ich.
Tento výrobok nie je určený pre osoby mladšie ako 16 rokov.
Dočasné tetovanie čiernou henou môže zvýšiť riziko alergie.
Nefarbite si vlasy, ak:
– máte na tvári vyrážky alebo máte citlivú, podráždenú alebo poškodenú pokožku hlavy,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu po farbení vlasov,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu na dočasné tetovanie čiernou henou.
Obrázok Farby na vlasy môžu vyvolať vážne alergické reakcie.
Prečítajte si pokyny a dodržiavajte ich.
Tento výrobok nie je určený pre osoby mladšie ako 16 rokov.
Dočasné tetovanie čiernou henou môže zvýšiť riziko alergie.
Nefarbite si vlasy, ak:
– máte na tvári vyrážky alebo máte citlivú, podráždenú alebo poškodenú pokožku hlavy,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu po farbení vlasov,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu na dočasné tetovanie čiernou henou.
216Naftalén-2,7-diol
2,7-Naphthalenediol **
CAS 582-17-2
EINECS 209-478-7
a)
Látka na farbenie vlasov v oxidačných výrobkoch na farbenie vlasov

b)
Látka na farbenie vlasov v neoxidačných výrobkoch na farbenie vlasov
b)
1,0 % hm.
a)
Po zmiešaní v oxidačných podmienkach najvyššia prípustná koncentrácia aplikovaná na vlasy nesmie presiahnuť 1,0 % hm.
a)
Zmiešavací pomer musí byť uvedený na obale.
Obrázok Farby na vlasy môžu vyvolať vážne alergické reakcie.
Prečítajte si pokyny a dodržiavajte ich.
Tento výrobok nie je určený pre osoby mladšie ako 16 rokov.
Dočasné tetovanie čiernou henou môže zvýšiť riziko alergie.
Nefarbite si vlasy, ak:
– máte na tvári vyrážky alebo máte citlivú, podráždenú alebo poškodenú pokožku hlavy,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu po farbení vlasov,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu na dočasné tetovanie čiernou henou.
2173-aminofenol
m-Aminophenol **
CAS 591-27-5
EINECS 209-711-2 a jeho soli

3-hydroxyanilínium-chlorid
m-Aminophenol HCl **
CAS 51-81-0
EINECS 200-125-2
Látka na farbenie vlasov v oxidačných výrobkoch na farbenie vlasovPo zmiešaní v oxidačných podmienkach najvyššia prípustná koncentrácia aplikovaná na vlasy nesmie presiahnuť 1,2 % hm.Zmiešavací pomer musí byť uvedený na obale.
Obrázok Farby na vlasy môžu vyvolať vážne alergické reakcie.
Prečítajte si pokyny a dodržiavajte ich.
Tento výrobok nie je určený pre osoby mladšie ako 16 rokov.
Dočasné tetovanie čiernou henou môže zvýšiť riziko alergie.
Nefarbite si vlasy, ak:
– máte na tvári vyrážky alebo máte citlivú, podráždenú alebo poškodenú pokožku hlavy,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu po farbení vlasov,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu na dočasné tetovanie čiernou henou.
Bis(3-
hydroxyfenylamónium)
sulfát
m-Aminophenol sulfate **
CAS 68239-81-6
EINECS 269-475-1

Sodium m-Aminophenol **
CAS 38171-54-9
2186-hydroxy-3,4-dimetyl-2-pyridón
2,6-Dihydroxy-3,4- dimethylpyridine **
CAS 84540-47-6
EINECS 283-141-2
Látka na farbenie vlasov v oxidačných výrobkoch na farbenie vlasovPo zmiešaní v oxidačných podmienkach najvyššia prípustná koncentrácia aplikovaná na vlasy nesmie presiahnuť 1,0 % hm.Zmiešavací pomer musí byť uvedený na obale.
Obrázok Farby na vlasy môžu vyvolať vážne alergické reakcie.
Prečítajte si pokyny a dodržiavajte ich.
Tento výrobok nie je určený pre osoby mladšie ako 16 rokov.
Dočasné tetovanie čiernou henou môže zvýšiť riziko alergie.
Nefarbite si vlasy, ak:
– máte na tvári vyrážky alebo máte citlivú, podráždenú alebo poškodenú pokožku hlavy,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu po farbení vlasov,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu na dočasné tetovanie čiernou henou.
2222-(2-hydroxy-3,5- dinitroanilín)etanol
2-Hydroxyethyl picramic acid **
CAS 99610-72-7
EINECS 412-520-9
a)
Látka na farbenie vlasov v oxidačných výrobkoch na farbenie vlasov

b)
Látka na farbenie vlasov v neoxidačných výrobkoch na farbenie vlasov
b)
2,0 % hm.
a)
Po zmiešaní v oxidačných podmienkach najvyššia prípustná koncentrácia aplikovaná na vlasy nesmie presiahnuť 1,5 % hm.
a) a b):
– Nepoužívajte s nitrozačnými činidlami.
– Najvyššie prípustný obsah nitrozamínov 50 μg/kg.
– Skladujte v nádobách neobsahujúcich dusitany.
a)
Zmiešavací pomer musí byť uvedený na obale.
Obrázok Farby na vlasy môžu vyvolať vážne alergické reakcie.
Prečítajte si pokyny a dodržiavajte ich.
Tento výrobok nie je určený pre osoby mladšie ako 16 rokov.
Dočasné tetovanie čiernou henou môže zvýšiť riziko alergie.
Nefarbite si vlasy, ak:
– máte na tvári vyrážky alebo máte citlivú, podráždenú alebo poškodenú pokožku hlavy,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu po farbení vlasov,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu na dočasné tetovanie čiernou henou.
223(4-metylamino)fenol
p-Methylaminophenol **
CAS 150-75-4
EINECS 205-768-2 a jeho sulfát

bis(4-hydroxy-N- metylanilínium)sulfát / 4-(metalamino) fenol, soľ s kyselinou sírovou
p-Methylaminophenol sulfate **
CAS 55-55-0/1936-57-8
EINECS 200-237-1 / 217-706-1
Látka na farbenie vlasov v oxidačných výrobkoch na farbenie vlasovPo zmiešaní v oxidačných podmienkach najvyššia prípustná koncentrácia aplikovaná na vlasy nesmie presiahnuť 0,68 % hm. vyjadrených v prepoete na sulfát.
– Nepoužívajte s nitrozačnými činidlami.
– Maximálny obsah nitrozamínov 50 μ/kg.
– Skladujte v nádobách neobsahujúcich dusitany.
Zmiešavací pomer musí byť uvedený na obale.
Obrázok Farby na vlasy môžu vyvolať vážne alergické reakcie.
Prečítajte si pokyny a dodržiavajte ich.
Tento výrobok nie je určený pre osoby mladšie ako 16 rokov.
Dočasné tetovanie čiernou henou môže zvýšiť riziko alergie.
Nefarbite si vlasy, ak:
– máte na tvári vyrážky alebo máte citlivú, podráždenú alebo poškodenú pokožku hlavy,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu po farbení vlasov,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu na dočasné tetovanie čiernou henou.
225Etanol, 2-[4-[etyl[(2- hydroxyetyl)amino]- 2-nitrofenyl]amino]-
CAS 104516- 93-0 a jeho hydrochlorid

4[N-etyl-N-(2- hydroxyetyl)amín]-1-(2-hydroxyetyl)amín-2-nitrobenzén monohydrochlorid
HC Blue No 12 **
CAS 132885-85-9
EINECS 407-020-2
a)
Látka na farbenie vlasov v oxidačných výrobkoch na farbenie vlasov

b)
Látka na farbenie vlasov v neoxidačných výrobkoch na farbenie vlasov
b)
1,5 % hm. vyjadreného v prepočte na hydrochlorid
a)
Po zmiešaní v oxidačných podmienkach najvyššia prípustná koncentrácia aplikovaná na vlasy nesmie presiahnuť 0,75 % hm. vyjadreného v prepočte na hydrochlorid.
a)
Zmiešavací pomer musí byť uvedený na obale.
Obrázok Farby na vlasy môžu vyvolať vážne alergické reakcie.
Prečítajte si pokyny a dodržiavajte ich.
Tento výrobok nie je určený pre osoby mladšie ako 16 rokov.
Dočasné tetovanie čiernou henou môže zvýšiť riziko alergie.
Nefarbite si vlasy, ak:
– máte na tvári vyrážky alebo máte citlivú, podráždenú alebo poškodenú pokožku hlavy,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu po farbení vlasov,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu na dočasné tetovanie čiernou henou.
a) a b):
– Nepoužívajte s nitrozačnými činidlami.
– Najvyššie prípustný obsah nitrozamínov 50 μg/kg.
– Skladujte v nádobách neobsahujúcich dusitany.
2273-amino-2,4- dichlórfenol
3-Amino-2,4- dichlorophenol **
CAS 61693-42-3
EINECS 262-909-0 a jeho hydrochlorid

3-Amino-2,4- dichlorophenol
HCl **
CAS 61693-43-4
a)
Látka na farbenie vlasov v oxidačných výrobkoch na farbenie vlasov

b)
Látka na farbenie vlasov v neoxidačných výrobkoch na farbenie vlasov
b)
1,5 % hm. vyjadreného v prepočte na hydrochlorid
a)
Po zmiešaní v oxidačných podmienkach najvyššia prípustná koncentrácia aplikovaná na vlasy nesmie presiahnuť 1,5 % hm. vyjadreného v prepočte na hydrochlorid.
a)
Zmiešavací pomer musí byť uvedený na obale.
Obrázok Farby na vlasy môžu vyvolať vážne alergické reakcie.
Prečítajte si pokyny a dodržiavajte ich.
Tento výrobok nie je určený pre osoby mladšie ako 16 rokov.
Dočasné tetovanie čiernou henou môže zvýšiť riziko alergie.
Nefarbite si vlasy, ak:
– máte na tvári vyrážky alebo máte citlivú, podráždenú alebo poškodenú pokožku hlavy,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu po farbení vlasov,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu na dočasné tetovanie čiernou henou.
2301-fenyl-3-metylpyrazol-5-ón
Phenyl methyl pyrazolone **
CAS 89-25-8
EINECS 201-891-0
Látka na farbenie vlasov v oxidačných výrobkoch na farbenie vlasovPo zmiešaní v oxidačných podmienkach najvyššia prípustná koncentrácia aplikovaná na vlasy nesmie presiahnuť 0,25 % hm.Zmiešavací pomer musí byť uvedený na obale.
Obrázok Farby na vlasy môžu vyvolať vážne alergické reakcie.
Prečítajte si pokyny a dodržiavajte ich.
Tento výrobok nie je určený pre osoby mladšie ako 16 rokov.
Dočasné tetovanie čiernou henou môže zvýšiť riziko alergie.
Nefarbite si vlasy, ak:
– máte na tvári vyrážky alebo máte citlivú, podráždenú alebo poškodenú pokožku hlavy,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu po farbení vlasov,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu na dočasné tetovanie čiernou henou.
2325-[(2-hydroxyetyl) amino]-2-metylfenol
2-Methyl-5- hydroxyethylaminophenol **
CAS 55302-96-0
EINECS 259-583-7
Látka na farbenie vlasov v oxidačných výrobkoch na farbenie vlasovPo zmiešaní v oxidačných podmienkach maximálna koncentrácia aplikovaná na vlasy nesmie presiahnuť 1,5 % hm.
– Nepoužívajte s nitrozačnými činidlami.
– Najvyššie prípustný obsah nitrozamínov 50 μg/kg.
– Skladujte v nádobách neobsahujúcich dusitany.
Zmiešavací pomer musí byť uvedený na obale.
Obrázok Farby na vlasy môžu vyvolať vážne alergické reakcie.
Prečítajte si pokyny a dodržiavajte ich.
Tento výrobok nie je určený pre osoby mladšie ako 16 rokov.
Dočasné tetovanie čiernou henou môže zvýšiť riziko alergie.
Nefarbite si vlasy, ak:
– máte na tvári vyrážky alebo máte citlivú, podráždenú alebo poškodenú pokožku hlavy,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu po farbení vlasov,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu na dočasné tetovanie čiernou henou.
2343,4-dihydro-2H-1,4- benzoxazín-6-ol
Hydroxybenzomorpholine **
CAS 26021-57-8
EINECS 247-415-5
Látka na farbenie vlasov v oxidačných výrobkoch na farbenie vlasovPo zmiešaní v oxidačných podmienkach najvyššia prípustná koncentrácia aplikovaná na vlasy nesmie presiahnuť 1,0 % hm.
– Nepoužívajte s nitrozačnými činidlami.
– Najvyššie prípustný obsah nitrozamínov 50 μg/kg.
– Skladujte v nádobách neobsahujúcich dusitany.
Zmiešavací pomer musí byť uvedený na obale.
Obrázok Farby na vlasy môžu vyvolať vážne alergické reakcie.
Prečítajte si pokyny a dodržiavajte ich.
Tento výrobok nie je určený pre osoby mladšie ako 16 rokov.
Dočasné tetovanie čiernou henou môže zvýšiť riziko alergie.
Nefarbite si vlasy, ak:
– máte na tvári vyrážky alebo máte citlivú, podráždenú alebo poškodenú pokožku hlavy,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu po farbení vlasov,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu na dočasné tetovanie čiernou henou.
2372,2’-[(4-amino-3- nitrofenyl) imino]bisetanol
2,2’-[(4-Amino-3- nitrofenyl)imino] bisetanol **
CAS 29705-39-3 a jeho hydrochlorid

2,2’-[(4-amino-3- nitrofenyl)imino] bisetanol, hydrochlorid
HC Red No 13 **
CAS 94158-13-1
EINECS 303-083-4
a)
Látka na farbenie vlasov v oxidačných výrobkoch na farbenie vlasov

b)
Látka na farbenie vlasov v neoxidačných výrobkoch na farbenie vlasov
b)
2,5 % hm. vyjadreného v prepočte na hydrochlorid
Po zmiešaní v oxidačných podmienkach najvyššia prípustná koncentrácia aplikovaná na vlasy nesmie presiahnuť 1,25 % hm. vyjadreného v prepočte na hydrochlorid.a)
Zmiešavací pomer musí byť uvedený na obale.
Obrázok Farby na vlasy môžu vyvolať vážne alergické reakcie.
Prečítajte si pokyny a dodržiavajte ich.
Tento výrobok nie je určený pre osoby mladšie ako 16 rokov.
Dočasné tetovanie čiernou henou môže zvýšiť riziko alergie.
Nefarbite si vlasy, ak:
– máte na tvári vyrážky alebo máte citlivú, podráždenú alebo poškodenú pokožku hlavy,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu po farbení vlasov,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu na dočasné tetovanie čiernou henou.
2382,6-dimetoxy-3,5- pyridíndiamín
2,6-Dimethoxy-3,5- pyridinediamine **
CAS 85679-78-3 (voľná báza) a jeho hydrochlorid

3,5-diamino-2,6- dimetoxypyridín, dihydrochlorid
2,6-Dimethoxy-3,5- pyridinediamine HCl **
CAS 56216-28-5
EINECS 260-062-1
Látka na farbenie vlasov v oxidačných výrobkoch na farbenie vlasovPo zmiešaní v oxidačných podmienkach najvyššia prípustná koncentrácia aplikovaná na vlasy nesmie presiahnuť 0,25 % hm. vyjadreného v prepočte na hydrochlorid.Zmiešavací pomer musí byť uvedený na obale.
Obrázok Farby na vlasy môžu vyvolať vážne alergické reakcie.
Prečítajte si pokyny a dodržiavajte ich.
Tento výrobok nie je určený pre osoby mladšie ako 16 rokov.
Dočasné tetovanie čiernou henou môže zvýšiť riziko alergie.
Nefarbite si vlasy, ak:
– máte na tvári vyrážky alebo máte citlivú, podráždenú alebo poškodenú pokožku hlavy,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu po farbení vlasov,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu na dočasné tetovanie čiernou henou.
239HC Violet No 1 **
CAS 82576-75-8
EINECS 417-600-7
a)
Látka na farbenie vlasov v oxidačných výrobkoch na farbenie vlasov

b)
Látka na farbenie vlasov v neoxidačných výrobkoch na farbenie vlasov
b)
0,28 % hm.
a)
Po zmiešaní v oxidačných podmienkach najvyššia prípustná koncentrácia aplikovaná na vlasy nesmie presiahnuť 0,25 % hm.

a) a b):
– Nepoužívajte s nitrozačnými činidlami.
– Najvyššie prípustný obsah nitrozamínov 50 μg/kg.
– Skladujte v nádobách neobsahujúcich dusitany.
a)
Zmiešavací pomer musí byť uvedený na obale.


b)
Obrázok Farby na vlasy môžu vyvolať vážne alergické reakcie.
Prečítajte si pokyny a dodržiavajte ich.
Tento výrobok nie je určený pre osoby mladšie ako 16 rokov.
Dočasné tetovanie čiernou henou môže zvýšiť riziko alergie.
Nefarbite si vlasy, ak:
– máte na tvári vyrážky alebo máte citlivú, podráždenú alebo poškodenú pokožku hlavy,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu po farbení vlasov,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu na dočasné tetovanie čiernou henou.
Obrázok Farby na vlasy môžu vyvolať vážne alergické reakcie.
Prečítajte si pokyny a dodržiavajte ich.
Tento výrobok nie je určený pre osoby mladšie ako 16 rokov.
Dočasné tetovanie čiernou henou môže zvýšiť riziko alergie.
Nefarbite si vlasy, ak:
– máte na tvári vyrážky alebo máte citlivú, podráždenú alebo poškodenú pokožku hlavy,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu po farbení vlasov,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu na dočasné tetovanie čiernou henou.
241Naftalén-1,5-diol
1,5-Naphthalenediol **
CAS 83-56-7
EINECS 201-487-4
a)
Látka na farbenie vlasov v oxidačných výrobkoch na farbenie vlasov

b)
Látka na farbenie vlasov v neoxidačných výrobkoch na farbenie vlasov
b)
1,0 % hm.
a)
Po zmiešaní v oxidačných podmienkach najvyššia prípustná koncentrácia aplikovaná na vlasy nesmie presiahnuť 1,0 % hm.
a)
Zmiešavací pomer musí byť uvedený na obale.
Obrázok Farby na vlasy môžu vyvolať vážne alergické reakcie.
Prečítajte si pokyny a dodržiavajte ich.
Tento výrobok nie je určený pre osoby mladšie ako 16 rokov.
Dočasné tetovanie čiernou henou môže zvýšiť riziko alergie.
Nefarbite si vlasy, ak:
– máte na tvári vyrážky alebo máte citlivú, podráždenú alebo poškodenú pokožku hlavy,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu po farbení vlasov,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu na dočasné tetovanie čiernou henou.
242Hydroxypropyl bis(N-hydroxyetyl-p- fenyléndiamín)
Hydroxypropyl bis(N-hydroxyethyl-p-phenylenediamine **
CAS 128729-30-6 a jeho tetrahydrochlorid

Hydroxypropyl bis(N-hydroxyethyl-p-phenylenediamine) HCl **
CAS 128729-28-2
EINECS 416-320-2
Látka na farbenie vlasov v oxidačných výrobkoch na farbenie vlasovPo zmiešaní v oxidačných podmienkach najvyššia prípustná koncentrácia aplikovaná na vlasy nesmie presiahnuť 0,4 % hm. vyjadreného v prepočte na tetrahydrochlorid.Zmiešavací pomer musí byť uvedený na obale.
Obrázok Farby na vlasy môžu vyvolať vážne alergické reakcie.
Prečítajte si pokyny a dodržiavajte ich.
Tento výrobok nie je určený pre osoby mladšie ako 16 rokov.
Dočasné tetovanie čiernou henou môže zvýšiť riziko alergie.
Nefarbite si vlasy, ak:
– máte na tvári vyrážky alebo máte citlivú, podráždenú alebo poškodenú pokožku hlavy,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu po farbení vlasov,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu na dočasné tetovanie čiernou henou.
2435-amino-2-metylfenol
4-Amino-2- hydroxytoluene **
CAS 2835-95-2
EINECS 220-618-6
Látka na farbenie vlasov v oxidačných výrobkoch na farbenie vlasovPo zmiešaní v oxidačných podmienkach najvyššia prípustná koncentrácia aplikovaná na vlasy nesmie presiahnuť 1,5 % hm.Zmiešavací pomer musí byť uvedený na obale.
Obrázok Farby na vlasy môžu vyvolať vážne alergické reakcie.
Prečítajte si pokyny a dodržiavajte ich.
Tento výrobok nie je určený pre osoby mladšie ako 16 rokov.
Dočasné tetovanie čiernou henou môže zvýšiť riziko alergie.
Nefarbite si vlasy, ak:
– máte na tvári vyrážky alebo máte citlivú, podráždenú alebo poškodenú pokožku hlavy,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu po farbení vlasov,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu na dočasné tetovanie čiernou henou.
2442,4- diaminofenoxyetanol
2,4- Diaminophenoxyethanol **
CAS 70643-19-5 a jeho hydrochlorid a jeho sulfát

2,4- diaminofenoxyetanol, dihydrochlorid
2,4- Diaminophenoxyethanol HCl **
CAS 66422-95-5
EINECS 266-357-1

[4-(2hydroxyetoxy)-
1,3-fenylén]diamónium

-sulfát
2,4- Diaminophenoxyethanol sulfate **
CAS 70643-20-8
EINECS 274-713-2
Látka na farbenie vlasov v oxidačných výrobkoch na farbenie vlasovPo zmiešaní v oxidačných podmienkach najvyššia prípustná koncentrácia aplikovaná na vlasy nesmie presiahnuť 2,0 % hm. vyjadreného v prepočte na hydrochlorid.Zmiešavací pomer musí byť uvedený na obale.
Obrázok Farby na vlasy môžu vyvolať vážne alergické reakcie.
Prečítajte si pokyny a dodržiavajte ich.
Tento výrobok nie je určený pre osoby mladšie ako 16 rokov.
Dočasné tetovanie čiernou henou môže zvýšiť riziko alergie.
Nefarbite si vlasy, ak:
– máte na tvári vyrážky alebo máte citlivú, podráždenú alebo poškodenú pokožku hlavy,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu po farbení vlasov,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu na dočasné tetovanie čiernou henou.
2452-metylbenzén-1,3- diol
2-Methylresorcinol **
CAS 608-25-3
EINECS 210-155-8
a)
Látka na farbenie vlasov v oxidačných výrobkoch na farbenie vlasov

b)
Látka na farbenie vlasov v neoxidačných výrobkoch na farbenie vlasov
b)
1,8 % hm.
a)
Po zmiešaní v oxidačných podmienkach najvyššia prípustná koncentrácia aplikovaná na vlasy nesmie presiahnuť 1,8 % hm.
a)
Zmiešavací pomer musí byť uvedený na obale.
Obrázok Farby na vlasy môžu vyvolať vážne alergické reakcie.
Prečítajte si pokyny a dodržiavajte ich.
Tento výrobok nie je určený pre osoby mladšie ako 16 rokov.
Dočasné tetovanie čiernou henou môže zvýšiť riziko alergie.
Nefarbite si vlasy, ak:
– máte na tvári vyrážky alebo máte citlivú, podráždenú alebo poškodenú pokožku hlavy,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu po farbení vlasov,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu na dočasné tetovanie čiernou henou.
2464-amino-3-metylfenol
4-Amino-m-cresol **
CAS 2835-99-6
EINECS 220-621-2
Látka na farbenie vlasov v oxidačných výrobkoch na farbenie vlasovPo zmiešaní v oxidačných podmienkach najvyššia prípustná koncentrácia aplikovaná na vlasy nesmie presiahnuť 1,5 % hm.Zmiešavací pomer musí byť uvedený na obale.
Obrázok Farby na vlasy môžu vyvolať vážne alergické reakcie.
Prečítajte si pokyny a dodržiavajte ich.
Tento výrobok nie je určený pre osoby mladšie ako 16 rokov.
Dočasné tetovanie čiernou henou môže zvýšiť riziko alergie.
Nefarbite si vlasy, ak:
– máte na tvári vyrážky alebo máte citlivú, podráždenú alebo poškodenú pokožku hlavy,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu po farbení vlasov,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu na dočasné tetovanie čiernou henou.
2482-[3-amino-4- metoxyfenyl) amino]etanol
2-Amino-4- hydroxyethylaminoanisole **
CAS 83763-47-7
EINECS 280-733-2 a jeho sulfát

(3-amónio-4- metoxyfenyl)(2- hydroxyetyl)amónium-sulfát
2-Amino-4- hydroxyethylaminoanisole sulfate **
CAS 83763-48-8
EINECS 280-734-8
Látka na farbenie vlasov v oxidačných výrobkoch na farbenie vlasovPo zmiešaní v oxidačných podmienkach najvyššia prípustná koncentrácia aplikovaná na vlasy nesmie presiahnuť 1,5 % hm. vyjadreného v prepočte na sulfát.
– Nepoužívajte s nitrozačnými činidlami.
– Najvyššie prípustný obsah nitrozamínov 50 μg/kg.
– Skladujte v nádobách neobsahujúcich dusitany.
Zmiešavací pomer musí byť uvedený na obale.
Obrázok Farby na vlasy môžu vyvolať vážne alergické reakcie.
Prečítajte si pokyny a dodržiavajte ich.
Tento výrobok nie je určený pre osoby mladšie ako 16 rokov.
Dočasné tetovanie čiernou henou môže zvýšiť riziko alergie.
Nefarbite si vlasy, ak:
– máte na tvári vyrážky alebo máte citlivú, podráždenú alebo poškodenú pokožku hlavy,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu po farbení vlasov,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu na dočasné tetovanie čiernou henou.
249Hydroxyetyl-3,4- metyléndioxyanilín
a jeho hydrochlorid

Hydroxyethyl-3,4- methylenedioxyaniline HCl **
CAS 94158-14-2
EINECS 303-085-5
Látka na farbenie vlasov v oxidačných výrobkoch na farbenie vlasovPo zmiešaní v oxidačných podmienkach najvyššia prípustná koncentrácia aplikovaná na vlasy nesmie presiahnuť 1,5 % hm.
– Nepoužívajte s nitrozačnými činidlami.
– Najvyššie prípustný obsah nitrozamínov 50 μg/kg.
– Skladujte v nádobách neobsahujúcich dusitany.
Zmiešavací pomer musí byť uvedený na obale.
Obrázok Farby na vlasy môžu vyvolať vážne alergické reakcie.
Prečítajte si pokyny a dodržiavajte ich.
Tento výrobok nie je určený pre osoby mladšie ako 16 rokov.
Dočasné tetovanie čiernou henou môže zvýšiť riziko alergie.
Nefarbite si vlasy, ak:
– máte na tvári vyrážky alebo máte citlivú, podráždenú alebo poškodenú pokožku hlavy,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu po farbení vlasov,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu na dočasné tetovanie čiernou henou.
2504-[(2-hydroxyetyl) amino]-3-nitofenol
3-Nitro-p- hydroxyethylaminophenol **
CAS 65235-31-6
EINECS 265-648-0
a)
Látka na farbenie vlasov v oxidačných výrobkoch na farbenie vlasov

b)
Látka na farbenie vlasov v neoxidačných výrobkoch na farbenie vlasov
b)
1,85 % hm.
a)
Po zmiešaní v oxidačných podmienkach najvyššia prípustná koncentrácia aplikovaná na vlasy nesmie presiahnuť 3,0 % hm.

a) a b):
– Nepoužívajte s nitrozačnými systémami.
– Najvyššie prípustný obsah nitrozamínov 50 μg/kg.
– Skladujte v nádobách neobsahujúcich dusitany.
a)
Zmiešavací pomer musí byť uvedený na obale.


b)
ObrázokFarby na vlasy môžu vyvolať vážne alergické reakcie.
Prečítajte si pokyny a dodržiavajte ich.
Tento výrobok nie je určený pre osoby mladšie ako 16 rokov.

Dočasné tetovanie čiernou henou môže zvýšiť riziko alergie.
Nefarbite si vlasy, ak:
– máte na tvári vyrážky alebo máte citlivú, podráždenú alebo poškodenú pokožku hlavy,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu po farbení vlasov,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu na dočasné tetovanie čiernou henou.
Obrázok Farby na vlasy môžu vyvolať vážne alergické reakcie.
Prečítajte si pokyny a dodržiavajte ich.
Tento výrobok nie je určený pre osoby mladšie ako 16 rokov.
Dočasné tetovanie čiernou henou môže zvýšiť riziko alergie.
Nefarbite si vlasy, ak:
– máte na tvári vyrážky alebo máte citlivú, podráždenú alebo poškodenú pokožku hlavy,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu po farbení vlasov,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu na dočasné tetovanie čiernou henou.
251[2-[(4-nitrofenyl) amin]etyl]močovina
4-Nitrophenyl aminoethylurea **
CAS 27080-42-8
EINECS 410-700-1
a)
Látka na farbenie vlasov v oxidačných výrobkoch na farbenie vlasov

b)
Látka na farbenie vlasov v neoxidačných výrobkoch na farbenie vlasov
b)
0,5 % hm.
a)
Po zmiešaní v oxidačných podmienkach najvyššia prípustná koncentrácia aplikovaná na vlasy nesmie presiahnuť 0,25 % hm.
a) a b):
– Nepoužívajte s nitrozačnými činidlami.
– Najvyššie prípustný obsah nitrozamínov 50 μg/kg.
– Skladujte v nádobách neobsahujúcich dusitany.
a)
Zmiešavací pomer musí byť uvedený na obale.
Obrázok Farby na vlasy môžu vyvolať vážne alergické reakcie.
Prečítajte si pokyny a dodržiavajte ich.
Tento výrobok nie je určený pre osoby mladšie ako 16 rokov.
Dočasné tetovanie čiernou henou môže zvýšiť riziko alergie.
Nefarbite si vlasy, ak:
– máte na tvári vyrážky alebo máte citlivú, podráždenú alebo poškodenú pokožku hlavy,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu po farbení vlasov,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu na dočasné tetovanie čiernou henou.
2522-amino-4-chlór-6- nitrofenol
2-Amino-6-chloro-4- nitrophenol **
CAS 6358-09-4
EINECS 228-762-1
a)
Látka na farbenie vlasov v oxidačných výrobkoch na farbenie vlasov

b)
Látka na farbenie vlasov v neoxidačných výrobkoch na farbenie vlasov
b)
2,0 % hm.
a)
Po zmiešaní v oxidačných podmienkach najvyššia prípustná koncentrácia aplikovaná na vlasy nesmie presiahnuť 2,0 % hm.
a)
Zmiešavací pomer musí byť uvedený na obale.
Obrázok Farby na vlasy môžu vyvolať vážne alergické reakcie.
Prečítajte si pokyny a dodržiavajte ich.
Tento výrobok nie je určený pre osoby mladšie ako 16 rokov.
Dočasné tetovanie čiernou henou môže zvýšiť riziko alergie.
Nefarbite si vlasy, ak:
– máte na tvári vyrážky alebo máte citlivú, podráždenú alebo poškodenú pokožku hlavy,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu po farbení vlasov,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu na dočasné tetovanie čiernou henou.

b)
ObrázokFarby na vlasy môžu vyvolať vážne alergické reakcie.
Prečítajte si pokyny a dodržiavajte ich.
Tento výrobok nie je určený pre osoby mladšie ako 16 rokov.
Dočasné tetovanie čiernou henou môže zvýšiť riziko alergie.
Nefarbite si vlasy, ak:
– máte na tvári vyrážky alebo máte citlivú, podráždenú alebo poškodenú pokožku hlavy,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu po farbení vlasov,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu na dočasné tetovanie čiernou henou.
253(4-(4-amóniofenyl) bis(2- hydroxyetyl)
amónium-sulfát
N,N-bis(2- -Hydroxyethyl)-p- -Phenyllenediamine Sulfate **
CAS 54381-16-7
EINEC 259-134-5
Látka na farbenie vlasov v oxidačných výrobkoch na farbenie vlasovPo zmiešaní v oxidačných podmienkach najvyššia prípustná koncentrácia aplikovaná na vlasy nesmie prekročiť 2,5 % hm. vyjadrené v prepočte na sulfát.
– Nepoužívať
s nitrozačnými
činidlami.
– Najvyšší
prípustný
obsah
nitrozamínov:
50µg/kg.
– Skladovať
v nádobách
neobsahujúcich
dusitany.
Obrázok Farby na vlasy môžu vyvolať vážne alergické reakcie.
Prečítajte si pokyny a dodržiavajte ich.
Tento výrobok nie je určený pre osoby mladšie ako 16 rokov.
Dočasné tetovanie čiernou henou môže zvýšiť riziko alergie.
Nefarbite si vlasy, ak:
– máte na tvári vyrážky alebo
máte citlivú, podráždenú
alebo poškodenú pokožku
hlavy,
– ste v minulosti zaznamenali
reakciu po farbení vlasov,
– ste v minulosti
zaznamenali reakciu na
dočasné tetovanie
čiernou henou.
Uvedie sa zmiešavací pomer.
2544-chlórbenzén-1,3diol
4-Chlororesorcinol **
CAS 95-88-5
EINEC 202-462-0
Látka na farbenie vlasov v oxidačných výrobkoch na farbenie vlasovPo zmiešaní v oxidačných podmienkach najvyššia prípustná koncentrácia aplikovaná na vlasy nesmie prekročiť 2,5 % hm.Obrázok Farby na vlasy môžu vyvolať vážne alergické reakcie.
Prečítajte si pokyny a dodržiavajte ich.
Tento výrobok nie je určený pre osoby mladšie ako 16 rokov.
Dočasné tetovanie čiernou henou môže zvýšiť riziko alergie.
Nefarbite si vlasy, ak:
– máte na tvári vyrážky
alebo máte citlivú,
podráždenú alebo
poškodenú pokožku hlavy,
– ste v minulosti
zaznamenali reakciu po
farbení vlasov,
– ste v minulosti
zaznamenali reakciu na
dočasné tetovanie
čiernou henou.
Uvedie sa zmiešavací pomer.
255Pyrimidíntetrayltetra-amín, soľ s kyselinou sírovou (1 : 1)
Tetraaminopyrimi-dine Sulfate **
CAS 5392-28-9
EINEC 226-393-0
a)
Látka na farbenie vlasov v oxidačných výrobkoch na farbenie vlasov


b)
Látka na farbenie vlasov v neoxidačných výrobkoch na farbenie vlasov
b)
3,4 % hm. vyjadrené v prepočte na sulfát
a)
Po zmiešaní v oxidačných podmienkach najvyššia prípustná koncentrácia aplikovaná na vlasy nesmie prekročiť 3,4 % hm. vyjadrené v prepočte na sulfát
a)

Obrázok Farby na vlasy môžu vyvolať vážne alergické reakcie.
Prečítajte si pokyny a dodržiavajte ich.
Tento výrobok nie je určený pre osoby mladšie ako 16 rokov.
Dočasné tetovanie čiernou henou môže zvýšiť riziko alergie.
Nefarbite si vlasy, ak:
– máte na tvári vyrážky
alebo máte citlivú,
podráždenú alebo
poškodenú pokožku
hlavy,
– ste v minulosti
zaznamenali reakciu po
farbení vlasov,
– ste v minulosti
zaznamenali reakciu na
dočasné tetovanie
čiernou henou.
Uvedie sa zmiešavací pomer.
2563-(2-hdroxyetyl-4--fenyléndiamónium--sulfát
Hydroxyethyl-p- -Phenylenediamine Sulfate **
CAS 93841-25-9
EINEC 298-995-1
Látka na farbenie vlasov v oxidačných výrobkoch na farbenie vlasovPo zmiešaní v oxidačných podmienkach najvyššia prípustná koncentrácia aplikovaná na vlasy nesmie prekročiť 2,0 % hm. vyjadrené v prepočte na sulfát.Obrázok Farby na vlasy môžu vyvolať vážne alergické reakcie.
Prečítajte si pokyny a dodržiavajte ich.
Tento výrobok nie je určený pre osoby mladšie ako 16 rokov.
Dočasné tetovanie čiernou henou môže zvýšiť riziko alergie.
Nefarbite si vlasy, ak:
– máte na tvári vyrážky
alebo máte citlivú,
podráždenú alebo
poškodenú pokožku
hlavy,
– ste v minulosti
zaznamenali reakciu po
farbení vlasov,
– ste v minulosti
zaznamenali reakciu na
dočasné tetovanie
čiernou henou.
Uvedie sa zmiešavací pomer.
257Indol-5,6-diol
Dihydroxyindole **
CAS 3131-52-0
EINEC 412-130-9
a)
Látka na farbenie vlasovv oxidačných výrobkoch na farbenie vlasov


b)
Látka na farbenie vlasov v neoxidačných výrobkoch na farbenie vlasov
b)
0,5 % hm.
a)
Po zmiešaní v oxidačných podmienkachnajvyššia prípustná koncentrácia aplikovaná na vlasy nesmie prekročiť 0,5 % hm.
a)

Obrázok Farby na vlasy môžu vyvolať vážne alergické reakcie.
Prečítajte si pokyny a dodržiavajte ich.
Tento výrobok nie je určený pre osoby mladšie ako 16 rokov.
Dočasné tetovanie čiernou henou môže zvýšiť riziko alergie.
Nefarbite si vlasy, ak:
– máte na tvári vyrážky
alebo máte citlivú,
podráždenú alebo
poškodenú pokožku
hlavy,
– ste v minulosti
zaznamenali reakciu po
farbení vlasov,
– ste v minulosti
zaznamenali reakciu na
dočasné tetovanie
čiernou henou.
Uvedie sa zmiešavací pomer.

b)

Obrázok Farby na vlasy môžu vyvolať vážne alergické reakcie.
Prečítajte si pokyny a dodržiavajte ich.
Tento výrobok nie je určený pre osoby mladšie ako 16 rokov.
Dočasné tetovanie čiernou henou môže zvýšiť riziko alergie.
Nefarbite si vlasy, ak:
– máte na tvári vyrážky
alebo máte citlivú,
podráždenú alebo
poškodenú pokožku
hlavy,
– ste v minulosti
zaznamenali reakciu po
farbení vlasov,
– ste v minulosti
zaznamenali reakciu na
dočasné tetovanie
čiernou henou.
2585-amino-4-chlór- -2-metylfenol, hydrochlorid
5-Amino-4-Chloro--o-Cresol HCl **
CAS 110102-85-7
Látka na farbenie vlasov v oxidačných výrobkoch na farbenie vlasovPo zmiešaní v oxidačných podmienkach najvyššia prípustná koncentrácia
aplikovaná na vlasy nesmie prekročiť 1,5 %
hm. v prepočte na hydrochlorid.
Obrázok Farby na vlasy môžu vyvolať vážne alergické reakcie.
Prečítajte si pokyny a dodržiavajte ich.
Tento výrobok nie je určený pre osoby mladšie ako 16 rokov.
Dočasné tetovanie čiernou henou môže zvýšiť riziko alergie.
Nefarbite si vlasy, ak:
– máte na tvári vyrážky
alebo máte citlivú,
podráždenú alebo
poškodenú pokožku
hlavy,
– ste v minulosti
zaznamenali reakciu po
farbení vlasov,
– ste v minulosti
zaznamenali reakciu na
dočasné tetovanie
čiernou henou.
Uvedie sa zmiešavací pomer.
259Indol-6-ol
6-Hydroxyindole **
CAS 2380-86-1
EINEC 417-020-4
Látka na farbenie vlasov v oxidačných výrobkoch na farbenie vlasovPo zmiešaní v oxidačných podmienkach najvyššia prípustná koncentrácia aplikovaná na vlasy nesmie prekročiť 0,5 % hm.Obrázok Farby na vlasy môžu vyvolať vážne alergické reakcie.
Prečítajte si pokyny a dodržiavajte ich.
Tento výrobok nie je určený pre osoby mladšie ako 16 rokov.
Dočasné tetovanie čiernou henou môže zvýšiť riziko alergie.
Nefarbite si vlasy, ak:
– máte na tvári vyrážky
alebo máte citlivú,
podráždenú alebo
poškodenú pokožku
hlavy,
– ste v minulosti
zaznamenali reakciu po
farbení vlasov,
– ste v minulosti
zaznamenali reakciu na
dočasné tetovanie
čiernou henou.
Uvedie sa zmiešavací pomer.
260Indolín-2,3-dión
Isatin **
CAS 91-56-5
EINEC 202-077-8
Látka na farbenie vlasov v neoxidačných výrobkoch na farbenie vlasov1,6 % hm.Obrázok Farby na vlasy môžu vyvolať vážne alergické reakcie.
Prečítajte si pokyny a dodržiavajte ich.
Tento výrobok nie je určený pre osoby mladšie ako 16 rokov.
Dočasné tetovanie čiernou henou môže zvýšiť riziko alergie.
Nefarbite si vlasy, ak:
– máte na tvári vyrážky
alebo máte citlivú,
podráždenú alebo
poškodenú pokožku
hlavy,
– ste v minulosti
zaznamenali reakciu po
farbení vlasov,
– ste v minulosti
zaznamenali reakciu na
dočasné tetovanie
čiernou henou.
2612-aminopyridín-3--ol
-2-Amino-3- Hydroxypyridine **
CAS 16867-03-1
EINEC 240-886-8
Látka na farbenie vlasov v oxidačných výrobkoch na farbenie vlasovPo zmiešaní v oxidačných podmienkach najvyššia prípustná koncentrácia aplikovaná na vlasy nesmie prekročiť 1,0 % hm.Obrázok Farby na vlasy môžu vyvolať vážne alergické reakcie.
Prečítajte si pokyny a dodržiavajte ich.
Tento výrobok nie je určený pre osoby mladšie ako 16 rokov.
Dočasné tetovanie čiernou henou môže zvýšiť riziko alergie.
Nefarbite si vlasy, ak:
– máte na tvári vyrážky
alebo máte citlivú,
podráždenú alebo
poškodenú pokožku
hlavy,
– ste v minulosti
zaznamenali reakciu po
farbení vlasov,
– ste v minulosti
zaznamenali reakciu na
dočasné tetovanie
čiernou henou.
Uvedie sa zmiešavací pomer.
262(2-metyl-1-naftyl)--acetát
1-Acetoxy-2- -Methylnaphthalene **
CAS 5697-02-9
EINEC 454-690-7
Látka na farbenie vlasov v oxidačných výrobkoch na farbenie vlasovPo zmiešaní v oxidačných podmienkach najvyššia prípustná koncentrácia aplikovaná na vlasy nesmie prekročiť 2,0 % hm.
Ak výrobok na farbenie vlasov obsahuje 2-Methyl-1- naphtol
a 1-Acetoxy-2-
methylnaphtalene,


potom najvyššia prípustná koncentrácia 2- Methyl-1-naphtolu aplikovaná na vlasy nesmie prekročiť 2,0% hm.
Obrázok Farby na vlasy môžu vyvolať vážne alergické reakcie.
Prečítajte si pokyny a dodržiavajte ich.
Tento výrobok nie je určený pre osoby mladšie ako 16 rokov.
Dočasné tetovanie čiernou henou môže zvýšiť riziko alergie.
Nefarbite si vlasy, ak:
– máte na tvári vyrážky
alebo máte citlivú,
podráždenú alebo
poškodenú pokožku
hlavy,
– ste v minulosti
zaznamenali reakciu po
farbení vlasov,
– ste v minulosti
zaznamenali reakciu na
dočasné tetovanie
čiernou henou.
Uvedie sa zmiešavací pomer.
2632-metyl-1-naftol
2-Methyl-1- -Naphthol **
CAS 7469-77-4
EINEC 231-265-2
Látka na farbenie vlasov v oxidačných výrobkoch na farbenie vlasovPo zmiešaní v oxidačných podmienkach najvyššia prípustná koncentrácia aplikovaná na vlasy nesmie prekročiť 2,0 % hm.
Ak výrobok na farbenie vlasov obsahuje 2-Methyl-1- naphtol a 1-Acetoxy-2- methylnaphtalene, potom najvyššia prípustná koncentrácia 2-Methyl-1- naphtolu aplikovaná na vlasy nesmie prekročiť 2,0 % hm.
Obrázok Farby na vlasy môžu vyvolať vážne alergické reakcie.
Prečítajte si pokyny a dodržiavajte ich.
Tento výrobok nie je určený pre osoby mladšie ako 16 rokov.
Dočasné tetovanie čiernou henou môže zvýšiť riziko alergie.
Nefarbite si vlasy, ak:
– máte na tvári vyrážky
alebo máte citlivú,
podráždenú alebo
poškodenú pokožku hlavy,
– ste v minulosti
zaznamenali reakciu po
farbení vlasov,
– ste v minulosti
zaznamenali reakciu na
dočasné tetovanie
čiernou henou.
Uvedie sa zmiešavací pomer.
264Dinátrium-5,7- -dinitro-8- -oxidonaftalén-2- -sulfonát
Acid Yellow 1**
CAS 846-70-8
EINEC 212-690-2
CI 10316
a)
Látka na farbenie vlasov v oxidačných výrobkoch na farbenie vlasov


b)
Látka na farbenie vlasov v neoxidačných výrobkoch na farbenie vlasov
b)
0,2 % hm.
a)
Po zmiešaní v oxidačných podmienkach najvyššia prípustná koncentrácia aplikovaná na vlasy nesmie prekročiť 1,0 % hm.
a)

Obrázok Farby na vlasy môžu vyvolať vážne alergické reakcie.
Prečítajte si pokyny a dodržiavajte ich.
Tento výrobok nie je určený pre osoby mladšie ako 16 rokov.
Dočasné tetovanie čiernou henou môže zvýšiť riziko alergie.
Nefarbite si vlasy, ak:
– máte na tvári vyrážky
alebo máte citlivú,
podráždenú alebo
poškodenú pokožku
hlavy,
– ste v minulosti
zaznamenali reakciu po
farbení vlasov,
– ste v minulosti
zaznamenali reakciu na
dočasné tetovanie
čiernou henou.
Uvedie sa zmiešavací pomer.

b)

Obrázok Farby na vlasy môžu vyvolať vážne alergické reakcie.
Prečítajte si pokyny a dodržiavajte ich.
Tento výrobok nie je určený pre osoby mladšie ako 16 rokov.
Dočasné tetovanie čiernou henou môže zvýšiť riziko alergie.
Nefarbite si vlasy, ak:
– máte na tvári vyrážky
alebo máte citlivú,
podráždenú alebo
poškodenú pokožku
hlavy,
– ste v minulosti
zaznamenali reakciu po
farbení vlasov,
– ste v minulosti
zaznamenali reakciu na
dočasné tetovanie
čiernou henou.
2654-nitrobenzén-1,2-diamín
4-Nitro-o- -Phenylenediamine **
CAS 99-56-9
EINEC 202-766-3
Látka na farbenie vlasov v oxidačných výrobkoch na farbenie vlasovPo zmiešaní v oxidačných podmienkach najvyššia prípustná koncentrácia aplikovaná na vlasy nesmie prekročiť 0,5 % hm.Obrázok Farby na vlasy môžu vyvolať vážne alergické reakcie.
Prečítajte si pokyny a dodržiavajte ich.
Tento výrobok nie je určený pre osoby mladšie ako 16 rokov.
Dočasné tetovanie čiernou henou môže zvýšiť riziko alergie.
Nefarbite si vlasy, ak:
– máte na tvári vyrážky
alebo máte citlivú,
podráždenú alebo
poškodenú pokožku
hlavy,
– ste v minulosti
zaznamenali reakciu po
farbení vlasov,
– ste v minulosti
zaznamenali reakciu na
dočasné tetovanie
čiernou henou.
Uvedie sa zmiešavací pomer.
2662-(4-amino-3- -nitroanilino) etanolHC Red No. 7 **
CAS 24905-87-1
EINEC 246-521-9
Látka na farbenie vlasovv neoxidačných výrobkoch na farbenie vlasov
0,1 % hm.– Nepoužívať
s nitrozačnými
činidlami.

– Najvyšší
prípustný
obsah
nitrozamínov:
50µg/kg.
Skladovať v nádobách neobsahujúcich dusitany.
Obrázok Farby na vlasy môžu vyvolať vážne alergické reakcie.

Prečítajte si pokyny a dodržiavajte ich.
Tento výrobok nie je určený pre osoby mladšie ako 16 rokov.
Dočasné tetovanie čiernou henou môže zvýšiť riziko alergie.
Nefarbite si vlasy, ak:
– máte na tvári vyrážky
alebo máte citlivú,
podráždenú alebo
poškodenú pokožku
hlavy,
– ste v minulosti
zaznamenali reakciu po
farbení vlasov,
– ste v minulosti
zaznamenali reakciu na
dočasné tetovanie
čiernou henou.
2672-{[2-(2- -hydroxyetoxy)-4- -nitrofenyl]amino}etanol
HC Yellow No. 4 **
CAS 59820-43-8
EINEC 428-840-7
Látka na farbenie vlasov v neoxidačných výrobkoch na farbenie vlasov1,5 % hm.– Nepoužívať
s nitrozačnými
činidlami.
– Najvyšší
prípustný
obsah
nitrozamínov:
50µg/kg.
Skladovať v nádobách neobsahujúcich dusitany.
2682-[(2-nitrofenyl) amino]etanol
HC Yellow No. 2 **
CAS 4926-55-0
EINEC 225-555-8
a)
Látka na farbenie vlasov v oxidačných výrobkoch na farbenie vlasov


b)
Látka na farbenie vlasov v oxidačných výrobkoch na farbenie vlasov
b)
1,0 % hm.
a)
Po zmiešaní v oxidačných podmienkach najvyššia prípustná koncentrácia aplikovaná na vlasy nesmie prekročiť 0,75 % hm.a) a b)
– Nepoužívať
s nitrozačnými
činidlami.
– Najvyšší
prípustný
obsah
nitrozamínov:
50µg/kg.
Skladovať v nádobách neobsahujúcich dusitany.
Obrázok Farby na vlasy môžu vyvolať vážne alergické reakcie.
Prečítajte si pokyny a dodržiavajte ich.
Tento výrobok nie je určený pre osoby mladšie ako 16 rokov.
Dočasné tetovanie čiernou henou môže zvýšiť riziko alergie.
Nefarbite si vlasy, ak:
– máte na tvári vyrážky
alebo máte citlivú,
podráždenú alebo
poškodenú pokožku
hlavy,
– ste v minulosti
zaznamenali reakciu po
farbení vlasov,
– ste v minulosti
zaznamenali reakciu na
dočasné tetovanie
čiernou henou.
Uvedie sa zmiešavací pomer.
2694-[(2-nitrofenyl) amino]fenol
HC Orange No. 1 **
CAS 54381-08-7
EINEC 259-132-4
Látka na farbenie vlasov v neoxidačných výrobkoch na farbenie vlasov1,0% hm.
270N-fenyl-2- -nitrobenzén-1,4- -diamín
HC Red No. 1 **
CAS 2784-89-6
EINEC 220-494-3
Látka na farbenie vlasov v neoxidačných výrobkoch na farbenie vlasov1,0 % hm.Obrázok Farby na vlasy môžu vyvolať vážne alergické reakcie.
Prečítajte si pokyny a dodržiavajte ich.
Tento výrobok nie je určený pre osoby mladšie ako 16 rokov.
Dočasné tetovanie čiernou henou môže zvýšiť riziko alergie.
Nefarbite si vlasy, ak:
– máte na tvári vyrážky
alebo máte citlivú,
podráždenú alebo
poškodenú pokožku
hlavy,
– ste v minulosti
zaznamenali reakciu po
farbení vlasov,
– ste v minulosti
zaznamenali reakciu na
dočasné tetovanie
čiernou henou.
2712-(5-metoxy-2- -nitrofenyl) etánamín, hydrochlorid
HC Yellow No. 9 **
CAS 86419-69-4
EINEC 415-480-1
Látka na farbenie vlasov v neoxidačných výrobkoch na farbenie vlasov0,5 % hm.
vyjadrené v prepočte na hydrochlorid
Nepoužívať s nitrozačnými činidlami.
– Najvyšší
prípustný
obsah
nitrozamínov:
50µg/kg.
Skladovať v nádobách neobsahujúcich dusitany.
272N-[4-(4- -aminofenyldiazenyl)-3- metylfenyl]- -2,2’-iminodietanol
HC Yellow No. 7 **
CAS 104226-21-3
EINEC 146-420-6
Látka na farbenie vlasov v neoxidačných výrobkoch na farbenie vlasov0,25 % hm.
2732-{[2-nitro-4- -(trifluórmetyl) fenyl]amino} etanol
HC Yellow No. 13 **
CAS 10442-83-8
EINEC 443-760-2
a)
Látka na farbenie vlasov v oxidačných výrobkoch na farbenie vlasov

b)
Látka na farbenie vlasov v neoxidačných výrobkoch na farbenie vlasov
b)
2,5 % hm.
a)
Po zmiešaní v oxidačných podmienkach najvyššia prípustná koncentrácia aplikovaná na vlasy nesmie prekročiť 2,5 % hm.


a) a b)
– Nepoužívať
s nitrozačnými
činidlami.
– Najvyšší
prípustný
obsah
nitrozamínov:
50µg/kg.
Skladovať v nádobách neobsahujúcich dusitany.
a)

Obrázok Farby na vlasy môžu vyvolať vážne alergické reakcie.
Prečítajte si pokyny a dodržiavajte ich.
Tento výrobok nie je určený pre osoby mladšie ako 16 rokov.
Dočasné tetovanie čiernou henou môže zvýšiť riziko alergie.
Nefarbite si vlasy, ak:
– máte na tvári vyrážky
alebo máte citlivú,
podráždenú alebo
poškodenú pokožku
hlavy,
– ste v minulosti
zaznamenali reakciu po
farbení vlasov,
– ste v minulosti
zaznamenali reakciu na
dočasné tetovanie
čiernou henou.
Uvedie sa zmiešavací pomer.
2743-[(1-fenyl-3- -metyl-5-oxo-4,5- -dihydro-1H- -pyrazol-4-yl) diazenyl]-N,N,N- -trimetylanilínium--chlorid
Basic Yellow 57 **
CAS 68391-31-1
EINEC 269-943-5
Látka na farbenie vlasov v neoxidačných výrobkoch na farbenie vlasov2,0 % hm.
2752,2’-[[4-[(4- -aminofenyl) diazenyl]fenyl] imino]bisetanol
Disperse Black 9 **
CAS 20721-50-0
EINEC 243-987-5
Látka na farbenie vlasov v neoxidačných výrobkoch na farbenie vlasov0,3 % hm.
zmes 2,2´-[4-4- aminofenyl) diazenyl]fenyl [imino]dietanolu a lignofosfátu v pomere 1 : 1
2761,4-bis(2,3- -dihydroxypropylamino) antracén-9,10- -dión
HC Blue No. 14 **
CAS 99788-75-7
EINEC 421-470-7
Látka na farbenie vlasov v neoxidačných výrobkoch na farbenie vlasov0,3 % hm.– Nepoužívať
s nitrozačnými
činidlami.
– Najvyšší
prípustný obsah
nitrozamínov:
50µg/kg.
Skladovať v nádobách neobsahujúcich dusitany.
2772-[(4-metyl-2-nitro-fenyl)amino]etanol
Hydroxyethyl-2- Nitro-p-Toluidine **
CAS 100418-33-5
EINEC 408-090-7
a)
Látka na farbenie vlasov v oxidačných výrobkoch na farbenie vlasov

b)
Látka na farbenie vlasov v neoxidačných výrobkoch na farbenie vlasov
b)
1,0 % hm.
a)
Po zmiešaní v oxidačných podmienkach najvyššia prípustná koncentrácia aplikovaná na vlasy nesmie prekročiť 1,0 % hm.


a) a b)
– Nepoužívať
s nitrozačnými
činidlami.
– Najvyšší
prípustný
obsah
nitrozamínov:
50µg/kg.
Skladovať v nádobách neobsahujúcich dusitany.
a)

Obrázok Farby na vlasy môžu vyvolať vážne alergické reakcie.
Prečítajte si pokyny a dodržiavajte ich.
Tento výrobok nie je určený pre osoby mladšie ako 16 rokov.
Dočasné tetovanie čiernou henou môže zvýšiť riziko alergie.
Nefarbite si vlasy, ak:
– máte na tvári vyrážky
alebo máte citlivú,
podráždenú alebo
poškodenú pokožku
hlavy,
– ste v minulosti
zaznamenali reakciu po
farbení vlasov,
– ste v minulosti
zaznamenali reakciu na
dočasné tetovanie
čiernou henou.
Uvedie sa zmiešavací pomer.
278N1-(2,3- -dihydroxypropyl)--2-chlór-5- -nitrobenzén- -1,4-diamín + N1,N4-bis(2,3- -dihydroxypropyl)--2-chlór-5- -nitrobenzén-1,4- -diamín
HC Red No. 10 + HC Red No. 11 **
CAS 95576-89-9 + 95576-92- 4
a)
Látka na farbenie vlasov v oxidačných výrobkoch na farbenie vlasov

b)
Látka na farbenie vlasov v neoxidačných výrobkoch na farbenie vlasov
b)
2,0 % hm.
a)
Po zmiešaní v oxidačných podmienkach najvyššia prípustná koncentrácia aplikovaná na vlasy nesmie prekročiť 1,0 % hm.


a) a b)
– Nepoužívať
s nitrozačnými
činidlami.
– Najvyšší
prípustný
obsah
nitrozamínov:
50µg/kg.
Skladovať v nádobách neobsahujúcich dusitany.
a)

Obrázok Farby na vlasy môžu vyvolať vážne alergické reakcie.
Prečítajte si pokyny a dodržiavajte ich.
Tento výrobok nie je určený pre osoby mladšie ako 16 rokov.
Dočasné tetovanie čiernou henou môže zvýšiť riziko alergie.
Nefarbite si vlasy, ak:
– máte na tvári vyrážky
alebo máte citlivú,
podráždenú alebo
poškodenú pokožku
hlavy,
– ste v minulosti
zaznamenali reakciu po
farbení vlasov,
– ste v minulosti
zaznamenali reakciu na
dočasné tetovanie
čiernou henou.
Uvedie sa zmiešavací pomer.

Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 658/2005 Z. z.

ZOZNAM POVOLENÝCH FARBÍV V KOZMETICKÝCH VÝROBKOCH1)

Oblasť použitia
Stĺpec 1 Farbivá povolené do všetkých kozmetických výrobkov.
Stĺpec 2 Farbivá povolené do všetkých kozmetických výrobkov okrem tých, ktoré sú určené na použitie v okolí očí, hlavne na líčenie a odlíčenie očí.
Stĺpec 3 Farbivá povolené len do kozmetických výrobkov, ktoré neprichádzajú do kontaktu so sliznicami.
Stĺpec 4 Farbivá povolené len do kozmetických výrobkov, ktoré prichádzajú do krátkodobého styku s pokožkou.

Indexové číslo CIFarbaOblasť použitiaĎalšie obmedzenia a požiadavky2)
  1234 
10 006zelená   x 
10 020zelená  x  
10 3163)žltá x   
11 680žltá  x  
11 710žltá  x  
11 725oranžová   x 
11 920oranžováx    
12 010červená  x  
12 0853)červenáx   Najvyššia  prípustná koncentrácia musí byť 3 % hm. v kozmetickom výrobku.
12 120červená   x 
12 370červená   x 
12 420červená   x 
12 480hnedá   x 
12 490červenáx    
12 700žltá   x 
13 015žltáx   E 105
14 270oranžováx   E 103
14 700červenáx    
14 720červenáx   E 122
14 815červenáx   E 125
15 5103)oranžová x   
15 525červenáx    
15 580červenáx    
15 620červená   x 
15 6303)červenáx   Najvyššia prípustná koncentrácia musí byť 3 % hm. v kozmetickom výrobku.
15 800červená  x  
15 8503)červenáx    
15 865červenáx    
15 880červenáx    
15 980oranžováx   E 111
15 9853)žltáx   E 110
16 035červenáx    
16 185červenáx   E 123
16 230oranžová  x  
16 2553)červenáx   E 124
16 290červenáx   E 126
17 2003)červenáx    
18 050červená  x  
18 130červená   x 
18 690žltá   x 
18 736červená   x 
18 820žltá   x 
18 965žltáx    
19 1403)žltáx   E 102
20 040žltá   xNajvyššia prípustná koncentrácia 3,3´-dimetylbenzidínu musí byť 5 ppm vo farbive.
20 470čierna   x 
21 100žltá   xNajvyššia prípustná koncentrácia 3,3´-dimetylbenzidínu musí byť 5 ppm vo farbive.
21 108žltá   xNajvyššia prípustná koncentrácia 3,3´-dimetylbenzidínu  musí byť 5 ppm vo farbive.
21 230žltá  x  
24 790červená   x 
26 100červená  x Použitie prípustné, ak farbivo spĺňa kritériá čistoty, ktorými sú: anilín Ł 0,2 % hm. 2-naftol Ł 0,2 % hm. 4-aminoazobenzén Ł 0,1 % hm. 1-(fenylazo)-2-naftol Ł 3 % hm. 1-[2-(fenylazo)fenylazo]-2-naftalenol Ł 2 % hm.
27 755čiernax   E 152
28 440čiernax   E 151
40 215oranžová   x 
40 800oranžováx    
40 820oranžováx   E 160 e
40 825oranžováx   E 160 f
40 850oranžováx   E 161 g
42 045modrá  x  
42 0513)modráx   E 131
42 053zelenáx    
42 080modrá   x 
42 090modráx    
42 100zelená   x 
42 170zelená   x 
42 510fialová  x  
42 520fialová   xNajvyššia  prípustná koncentrácia musí byť 5 ppm v kozmetickom výrobku.
42 735modrá  x  
44 045modrá  x  
44 090zelenáx   E 142
45 100červená   x 
45 190fialová   x 
45 220červená   x 
45 350žltáx   Najvyššia  prípustná koncentrácia musí byť 6 % hm. v kozmetickom výrobku.
45 3703)oranžováx   Najvyššia  prípustná koncentrácia  2-(6-hydroxy-3-oxo-3H-xantén-9-yl)-benzoovej  kyseliny musí byť 1 % hm. a najvyššia  prípustná koncentrácia  2-(bromo-6-hydroxy-3-oxo-3H-xantén-9-yl)-benzoovej kyseliny musí byť 2 % hm.
45 3803)červenáx   Najvyššia prípustná  koncentrácia 2-(6-hydroxy-3-oxo-3H-xantén-9-yl)-benzoovej kyseliny  musí byť 1% hm. a najvyššia prípustná  koncentrácia 2-(bromo-6-hydroxy-3-oxo-3H-xantén-9-yl)-benzoovej kyseliny musí byť 2 % hm.
45 396oranžováx   V rúžoch na pery najvyššia prípustná koncentrácia farbiva musí byť 1 % hm. vyjadrených v prepočte na voľnú kyselinu.
45 405červená x  Najvyššia prípustná  koncentrácia 2-(6-hydroxy-3-oxo-3H-xantén-9-yl)-benzoovej kyseliny musí byť  1% hm. a najvyššia prípustná  koncentrácia 2-(bromo-6-hydroxy-3-oxo-3H-xantén-9-yl)-benzoovej kyseliny musí byť 2 % hm.
45 4103)červenáx   Najvyššia prípustná  koncentrácia 2-(6-hydroxy-3-oxo-3H-xantén-9-yl)-benzoovej  kyseliny musí byť 1% hm. a najvyššia prípustná  koncentrácia 2-(bromo-6-hydroxy-3-oxo-3H-xantén-9-yl)-benzoovej kyseliny musí byť 2 % hm.
45 4303)červenáx   E 127
Najvyššia prípustná  koncentrácia 2-(6-hydroxy-3-oxo-3H-xantén-9-yl)-benzoovej kyseliny musí byť 1% hm. a najvyššia prípustná  koncentrácia 2-(jodo-6-hydroxy-3-oxo-3H-xantén-9-yl)-benzoovej kyseliny musí byť 3 % hm.
47 000žltá  x  
47 005žltáx   E 104
50 325fialová   x 
50 420čierna  x  
51 319fialová   x 
58 000červenáx    
59 040zelená  x  
60 724fialová   x 
60 725fialováx    
60 730fialová  x  
61 565zelenáx    
61 570zelenáx    
61 585modrá   x 
62 045modrá   x 
69 800modráx   E 130
69 825modráx    
71 105oranžová  x  
73 000modráx    
73 015modráx   E 132
73 360červenáx    
73 385fialováx    
73 900fialová   x 
73 915červená   x 
74 100modrá   x 
74 160modráx    
74 180modrá   x 
74 260zelená x   
75 100žltáx    
75 120oranžováx   E 160 b
75 125žltáx   E 160 d
75 130oranžováx   E 160 a
75 135žltáx   E 161 d
75 170bielax    
75 300žltáx   E 100
75 470červenáx   E 120
75 810zelenáx   E 140 a E 141
77 000bielax   E 173
77 002bielax    
77 004bielax    
77 007modráx    
77 015červenáx    
77 120bielax    
77 163bielax    
77 220bielax   E 170
77 231bielax    
77 266čiernax    
77 267čiernax    
77 268:1čiernax   E 153
77 288zelenáx   Použitie je prípustné, ak farbivo neobsahuje ión chrómu.
77 289zelenáx   Použitie je prípustné, ak farbivo neobsahuje ión chrómu.
77 346zelenáx    
77 400hnedáx    
77 480hnedáx   E 175
77 489oranžováx   E 172
77 491červenáx   E 172
77 492žltáx   E 172
77 499čiernax   E 172
77 510modráx   Použitie je prípustné, ak farbivo neobsahuje ióny kyanidu.
77 713bielax    
77 742fialováx    
77 745červenáx    
77 820bielax   E 174
77 891bielax   E 171
77 947bielax    
Laktoflavín
Lactoflavino
žltáx   E 101
Karamel
Caramelo
hnedáx   E 150
Kapsantín Kapsorubín
Capsanthin Capsorubino
oranžováx   E 160 g
Betanín
Beetroot redo
červenáx   E 162
Antokyaníny
Anthocyaninso
červenáx   E 163
Stearáty hliníka, zinku, horčíka a vápnika
Aluminium, zinc, magnesium and calcium
stearateso
bielax    
Brómtymolová modrá
Bromothymol blueo
modrá   x 
Brómkrezolová zelená
Bromocresol greeno
zelená   x 
Kyslá červená 195
Acid red 195o
červená  x  

Príloha č. 5 k nariadeniu vlády č. 658/2005 Z. z.

ZOZNAM LÁTOK, KTORÉ SÚ VYLÚČENÉ Z PÔSOBNOSTI TOHTO NARIADENIA VLÁDY

Stroncium a jeho zlúčeniny s výnimkou mliečnanu strontnatého, dusičnanu strontnatého a polykarboxylátu strontnatého uvedených v prílohe č. 2, sulfidu strontnatého, chloridu strontnatého, octanu strontnatého, hydroxidu strontnatého, peroxidu strontnatého za podmienok uvedených v prílohe č. 3 časti 1 a komplexov, pigmentov a solí stroncia ako súčasti farbív uvedených v prílohe č. 4 poznámke 3.

Príloha č. 6 k nariadeniu vlády č. 658/2005 Z. z.

ZOZNAM POVOLENÝCH KONZERVAČNÝCH LÁTOK V KOZMETICKÝCH VÝROBKOCH

Všeobecné ustanovenia

1. Konzervačné látky sú látky, ktoré sa pridávajú do kozmetických výrobkov hlavne na účely inhibície vývoja mikroorganizmov v týchto výrobkoch.

2. Látky označené symbolom „+“ možno pridávať do kozmetických výrobkov aj vo vyšších koncentráciách, ako je uvedené v tejto prílohe, ale len v prípade, ak sú použité na špecifické účely zrejmé z prezentácie kozmetického výrobku, napríklad dezodoranty v mydlách alebo látky proti lupinám v šampónoch.

3. Látky s antimikrobiálnymi účinkami, najmä niektoré druhy esenciálnych olejov a niektoré alkoholy, ktoré napomáhajú konzervácii kozmetických výrobkov, možno použiť na výrobu kozmetických výrobkov. Tieto látky nie sú zahrnuté do tejto prílohy.

4. Na účely tohto zoznamu

„Soli“ sú soli katiónov sodíka, draslíka, vápnika, horčíka, amónia a etanolamínu alebo soli aniónov chlóru, brómu, síranu a octanu, „Estery“ sú metyl-, etyl-, propyl-, izopropyl-, butyl-, izobutyl- a fenylestery.

5. Všetky kozmetické výrobky, ktoré obsahujú formaldehyd alebo látky uvoľňujúce formaldehyd, musia byť na obale označené upozornením „Obsahuje formaldehyd“ , ak koncentrácia formaldehydu v kozmetickom výrobku presiahne hodnotu 0,05 % hm.

Ref.
číslo
LátkaNajvyššia prípustná koncentrácia v kozmetickom výrobku v hmotnostných percentáchObmedzenia
a požiadavky
Podmienky použitia
a upozornenia, ktoré musia byť uvedené na obale kozmetického výrobku
abcde
1Kyselina benzoová
(CAS 65-85-0)
a jej sodná soľ
(CAS 532-32-1)
a)
2,5 % hm. vyjadrených v prepočte na kyselinu
a)
Povolené len do kozmetických výrobkov, ktoré sa zmývajú, okrem kozmetických výrobkov na starostlivosť o ústnu dutinu.
b)
1,7 %hm. vyjadrených v prepočte na kyselinu
b)
Povolené len do kozmetických výrobkov na starostlivosť o ústnu dutinu.
c)
0,5 % hm. vyjadrených v prepočte na kyselinu
c)
Povolené len do kozmetických výrobkov, ktoré sa nezmývajú.
1aOstatné soli kyseliny benzoovej okrem tých, ktoré sú uvedené pod referenčným číslom 1, a estery kyseliny benzoovej0,5 % hm. vyjadrených v prepočte na kyselinu
2Kyselina propiónová a jej soli
Propionic acid and its saltso
2 % hm. vyjadrené v prepočte na kyselinu
3Kyselina salicylová a jej soli +
Salicylic acid and its saltso +
0,5 % hm. vyjadrených v prepočte na kyselinuZakázané používať do kozmetických výrobkov pre deti mladšie ako 3 roky okrem šampónov.Zakázané používať pre deti mladšie ako 3 roky.1)
4Kyselina sorbová (kyselina hexa-2,4-diénová) a jej soli
Sorbic acid (hexa-2,4-dienoic acid) and its saltso
0,6 % hm. vyjadrených v prepočte na kyselinu
5Formaldehyd a paraformaldehyd +
Formaldehyde and paraformaldehydeo +
a)
0,2 % hm. vyjadreného v prepočte na voľný formaldehyd v kozmetických výrobkoch okrem kozmetických výrobkov na hygienu ústnej dutiny
Zakázané používať do sprejov.
b)
0,1 % hm. vyjadreného v prepočte na voľný formaldehyd v kozmetických výrobkoch na hygienu ústnej dutiny
6Položka neobsadená
7Bifenyl-2-ol (o-fenyl-fenol) a jeho soli
Biphenyl-2-ol (o-phenylphenol) and its saltso
0,2 % hm. vyjadreného v prepočte na fenol
8Zinkium-pyritión*
(CAS 13463-41-7)
a)
1,0 % hm.
a)
Povolené len do kozmetických výrobkov na starostlivosť o vlasy, ktoré sa zmývajú.
b)
0,5 % hm.
b)
Povolené do ostatných kozmetických výrobkov okrem kozmetických výrobkov na hygienu ústnej dutiny.
9Anorganické siričitany a hydrogensiričitany +
Inorganic sulphites and hydrogensulphiteso +
0,2 % hm. vyjadreného v prepočte na voľný oxid siričitý
11Chlórbutanol
Chlorobutanol*
0,5 % hm.Zakázané používať do sprejov.Obsahuje chlórbutanol.
12Kyselina 4-hydroxybenzoová a jej soli a estery
4-Hydroxybenzoic acid and its salts and esterso
a)
0,4 % hm. vyjadreného v prepočte na kyselinu pre 1 ester
b)
0,8 % hm. vyjadrených v prepočte na kyselinu pre zmes esterov
133-acetyl-6-metylpyrán-2,4 (3H–dión) (kyselina dehydrooctová) a jej soli
3-Acetyl-6-methylpyran-2,4 (3H)-dione (Dehydroacetic acid) and its saltso
0,6 % hm. vyjadrených v prepočte na kyselinuZakázané používať do sprejov.
14Kyselina mravčia a jej sodná soľ
Formic acid and its sodium salto
0,5 % hm. vyjadrených v prepočte na kyselinu
153,3´-dibromo-4,4´-hexametylén- -dioxydibenzamidín (dibrómhexamidín) a jeho soli vrátane izotionátu
3,3´-Dibromo-4,4´- -hexamethylenedioxydibenzamidine (Dibromhexamidine) and its salts including isethionateo
0,1 % hm.
16Tiomersál
Thiomersal*
a)
0,007 % hm. vyjadrených v prepočte na ortuť
Povolené len do kozmetických výrobkov na líčenie a odlíčenie očí.
Obsahuje tiomersál.
b)
v zmesi s inými zlúčeninami ortuti povolenými touto prílohou musí byť celková koncentrácia ortuti 0,007 % hm.
17Soli fenylortuti vrátane boritanu
Phenylmercuric salts including borateo
a)
0,007 % hm. vyjadrených v prepočte na ortuť
Povolené len do kozmetických výrobkov na líčenie a odlíčenie očí.
Obsahuje zložky fenylortuti.
b)
v zmesi s inými zlúčeninami ortuti povolenými touto prílohou musí byť celková koncentrácia ortuti 0,007 % hm.
18Kyselina undek-10-enoová a jej soli
Undec-10-enoic acid and its saltso
0,2 % hm. vyjadreného v prepočte na kyselinu
19Hexetidín
Hexetidine*
0,1 % hm.
205-bromo-5-nitro-1,3-dioxán
5-Bromo-5-nitro-1,3 dioxaneo
0,1 % hm.Povolené len do kozmetických výrobkov, ktoré sa zmývajú.
Je potrebné zabrániť tvorbe nitrozamínov.
21Bronopol
Bronopolo
0,1 % hm.Je potrebné zabrániť tvorbe nitrozamínov.
222,4-dichlórbenzylalkohol
2,4-Dichlorobenzyl alcoholo
0,15 % hm.
23Triklokarbán +
Triclocarban* +
0,2 % hm.Použitie prípustné, ak triklokarbán spĺňa kritériá čistoty, ktorými sú:
3,3’,4,4’-tetrachlórazo- benzén < 1 ppm
3,3’,4,4’-tetrachlórazoxy-benzén < 1 ppm.
244-chlór-m-krezol
4-Chloro-m-cresolo
0,2 % hm.Zakázané používať do kozmetických výrobkov, ktoré prichádzajú do styku so sliznicami.
25Triklosan
Triclosan*
0,3 % hm.
264-chlór-3,5-xylenol
4-Chloro-3,5-xylenolo
0,5 % hm.
273,3´-bis(1-hydroxymetyl-2,5- dioxoimidazolidín-4-yl)-1,1´- -metyléndimočovina (imidazolidinyl močovina)
3,3´-Bis(1-hydroxymethyl-2,5- -dioxoimidazolidin-4-yl)-1,1´- -methylenediurea (Imidazolidinyl urea)o
0,6 % hm.
28Poly (1-hexametylénbiguanid hydrochlorid)
Poly (1-hexamethylenebiguanide hydrochloride)o
0,3 % hm.
292-fenoxyetanol
2-Phenoxyethanolo
1 % hm.
301,3,5,7-tetraazaadamantán (meténamín)
Hexamethylenetetramine (methenamine)*
0,15 % hm.
31Meténamín 3-chloroalylochlorid
Methenamine 3-chloroallylochloride*
0,2 % hm.
321-(4-chlórfenoxy)-1-(imidazol-1-yl)-3,3- -dimetyl-bután-2-ón
1-(4-Chlorophenoxy)-1-(imidazol-1-yl)-3,3--dimethylbutan-2-oneo
0,5 % hm.
331,3-bis(hydroxymetyl)-5,5-dimetyl-imida-zolidín-2,4-dión
1,3-Bis(hydroxymethyl)-5,5-dimethyl-imida-zolidine-2,4-dioneo
0,6 % hm.
34Benzylalkohol +
Benzyl alcoholo +
1 % hm.
351-hydroxy-4-metyl-6 (2,4,4-tri-metyl-pentyl) 2-pyridón a jeho monoetanolamínová soľ
1-Hydroxy-4-methyl-6 (2,4,4-tri-methyl-pentyl) 2-pyridon and its monoethanolamine salto
1 % hm. Povolené len do kozmetických výrobkov, ktoré sa zmývajú.
0,5 % hm.Ostatné kozmetické výrobky.
376,6-dibróm-4,4-dichlór-2,2´- -metyléndifenol (brómchlorofén)
6,6-Dibromo-4,4-dichloro-2,2´- -methylenediphenol (Bromochlorophen)o
0,1 % hm.
384-izopropyl-m-krezol
4-Isopropyl-m-cresolo
0,1 % hm.
39Zmes 5-chlór-2-metyl-izotiazol-3 (2H)-ónu a 2- metylizotiazol-3 (2H)-ónu s chloridom horečnatým a dusičnanom horečnatým
Mixture of 5-chloro-2-methyl-isothiazol-3(2H)-one and 2-methylisothiazol-3(2H)-one
with magnesium chloride and magnesium nitrateo
0,0015 % hm., zmes v pomere 3:1
5-chlór-2-metylizotiazol- -3(2H)-ón a 2-metylizotiazol-3(2H)-ón
402-benzyl-4-chlórfenol (chlorofén)
2-Benzyl-4-chlorophenol (Chlorophene)o
0,2 % hm.
412–chlóracetamid
2–Chloroacetamideo
0,3 % hm. Obsahuje chlóracetamid.
42Chlórhexidín a jeho diglukonát, diacetát a dihydrochlorid
Chlorhexidine* and its digluconate, diacetate and dihydrochloride
0,3 % hm. vyjadreného v prepočte na chlórhexidín
431-fenoxypropán-2-ol +
1-Phenoxypropan-2-olo +
1 % hm.Povolené len do kozmetických výrobkov, ktoré sa zmývajú.
44Alkyl (C12– C22) trimetylamónium, bromid a chlorid +
Alkyl (C12 – C22) trimethyl ammonium, bromide and chlorideo +
0,1 % hm.
454,4-dimetyl-1,3-oxazolidín
4,4-Dimethyl-1,3-oxazolidineo
0,1 % hm.pH 6.
46N-(hydroxymetyl)-N-(dihydroxymetyl- -1,3-dioxo-2,5-imidazolidinyl-4)-N’- -(hydroxymetyl) močovina
N-(Hydroxymethyl)-N-(dihydroxymethyl- -1,3-dioxo-2,5-imidazolidinyl-4) N’-(hydroxymethyl) ureao
0,5 % hm.
471,6-di (4-amidinofenoxy)-n-hexán (hexamidín) a jeho soli vrátane izotionátu a p-hydroxybenzoátu
1,6-Di (4-amidinophenoxy)-n-hexane (Hexamidine) and its salts including isethionate and p-hydroxybenzoateo
0,1 % hm.
48Glutaraldehyd (pentán-1,5-dial)
Glutaraldehyde (Pentane-1,5-dial)o
0,1 % hm.Zakázané používať do sprejov.Obsahuje glutaraldehyd.2)
495-etyl-3,7-dioxa-1-azabicyklo [3.3.0] oktán
5-Ethyl-3,7-dioxa-1-azabicyclo [3.3.0] octaneo
0,3 % hm.
Zakázané používať do kozmetických výrobkov na hygienu ústnej dutiny a do kozmetických výrobkov, ktoré prichádzajú do styku so sliznicami.
503-(p-chlórfenoxy)-propán-1,2-diol (chlórfenezín)
3-(p-Chlorophenoxy)-propane-1,2-diol (Chlorphenesin)o
0,3 % hm.
51Hydroxymetylaminooctan sodný (hydroxymetylglycinát sodný)
Sodium hydroxymethylamino acetate (Sodium hydroxymethylglycinate)o
0,5 % hm.
52Chlorid strieborný nanesený na oxide titaničitom
Silver chloride deposited on Titanium
dioxideo
0,004 % hm. vyjadreného v prepočte na chlorid strieborný (AgCl)20 % hm. AgCl na TiO2.
Zakázané používať do kozmetických výrobkov pre deti mladšie ako 3 roky, do kozmetických výrobkov na hygienu ústnej dutiny a do kozmetických výrobkov na aplikáciu do okolia očí a na pery.
53Benzetónium chlorid
Benzethonium chlorideo
0,1 % hm.Povolené do kozmetických výrobkov, ktoré sa zmývajú, do kozmetických výrobkov, ktoré sa nezmývajú, okrem kozmetických výrobkov na hygienu ústnej dutiny.
54Benzalkonium chlorid, bromid a sacharinát +
Benzalkonium chloride, bromide and saccharinateo +
0,1 % hm. vyjadreného v prepočte na benzalkonium chlorid Nesmie prísť do kontaktu s očami.
55Benzylhemiformal
Benzylhemiformalo
0,15 % hm.Povolené len do kozmetických výrobkov, ktoré sa zmývajú.
563-jód-2propynyl-butyl-karbamát (IPBC)
3-iodo-2-propynylbutyl-karbamateo
(CAS 55406-53-6)
a)
0,02 % hm.
Zakázané používať do kozmetických výrobkov na starostlivosť o ústnu hygienu a pery.
a)
Povolené len do kozmetických výrobkov, ktoré sa zmývajú.
Zakázané používať do kozmetických výrobkov pre deti mladšie ako 3 roky okrem kozmetických výrobkov do kúpeľa, sprchovacích gélov a šampónov.
a)
Nepoužívať pre deti mladšie ako 3 roky.4)
b)
0,01 % hm.
b)
Povolené do kozmetických výrobkov, ktoré sa nezmývajú, okrem dezodorantov a antiperspirantov.
Zakázané používať do telových lotionov a telových krémov.3)
Zakázané používať do kozmetických výrobkov pre deti mladšie ako 3 roky.
c)
0,0075 % hm.
c)
Povolené len do dezodorantov a antiperspirantov.
Zakázané používať do kozmetických výrobkov pre deti mladšie ako 3 roky.
b)
Nepoužívať pre deti mladšie ako 3 roky.5)
57Metylizotiazolinón
Methylisothiazolinoneo
0,01 % hm.
58Etyl N2-dodekanoyl-L-argi-ninát, hydrochlorid1)
Ethyl lauroyl agrinate HCl **
CAS 60372-77-2
EINECS 434-630-6
0,4 % hm.Nepoužívať v kozmetických výrobkoch na pery, na hygienu ústnej dutiny a v sprejoch.

Príloha č. 7 k nariadeniu vlády č. 658/2005 Z. z.

ZOZNAM POVOLENÝCH ULTRAFIALOVÝCH FILTROV V KOZMETICKÝCH VÝROBKOCH

1. Ultrafialové filtre v kozmetických výrobkoch sú látky určené na filtrovanie niektorých ultrafialových lúčov a na ochranu pokožky pred ich škodlivými účinkami.

2. Ultrafialové filtre uvedené v tejto prílohe možno použiť do kozmetických výrobkov len za ustanovených podmienok.

3. Iné ultrafialové filtre, ktoré sú určené na ochranu kozmetických výrobkov pred účinkami ultrafialových lúčov, možno použiť na výrobu kozmetických výrobkov, aj keď nie sú uvedené v tejto prílohe.

Ref.
číslo
LátkyNajvyššia prípustná koncentrácia v kozmetickom výrobku v hmotnostných percentáchObmedzenia a požiadavkyPodmienky použitia a upozornenia, ktoré musia byť uvedené na obale kozmetického výrobku
abcde
2N,N,N-trimetyl-4-(2-oxoborn-3-ylidénmetyl) anilínium metylsulfát
N,N,N-Trimethyl-4-(2-oxoborn-3-ylidenemethyl) anilinium methyl sulphateo
6 % hm.  
3Homosalát
Homosalate*
10 % hm.  
4Oxybenzón
Oxybenzone*
10 % hm. Obsahuje oxybenzón.1)
5Položka neobsadená   
6Kyselina 2-fenylbenzimidazol-5-sulfónová a jej draselné,
sodné a trietanolamínové soli

2-Phenylbenzimidazole-5-sulphonic acid and its potassium,
sodium and triethanolamine saltso
8 % hm. vyjadrených v prepočte na kyselinu  
7Kyselina 3,3´-(1,4-fenyléndimetylén) bis (7,7-dimetyl-2- -oxobicyklo-[2,2,1] heptán-1-metánsulfónová) a jej soli
3,3´-(1,4-Phenylenedimethylene) bis (7,7-dimethyl-2- -oxobicyclo-[2,2,1] hept-1-yl-methane-sulphonic acid) and its saltso
10 % hm. vyjadrených v prepočte na kyselinu  
81-(4-terc-butylfenyl)-3-(4-metoxyfenyl) propán-1,3-dión
1-(4-Tert-butylphenyl)-3-(4-methoxyphenyl) propane-1,3-dioneo
5 % hm.  
9Kyselina alfa-(2-oxoborn-3-ylidén)toluén-4-sulfónová a jej soli
alpha-(2-Oxoborn-3-ylidene)-toluene-4-sulphonic acid and its saltso
6 % hm. vyjadrených v prepočte na kyselinu  
10Kyselina 2-kyano-3,3-difenylakrylová, 2-etylhexylester (oktokrylén)
2-Cyano-3,3-diphenyl acrylic acid, 2-ethylhexyl ester (Octocrylene)o
10 % hm.vyjadrených v prepočte na kyselinu  
11Polymér N-{(2 a 4)-[2-oxoborn-3-ylidén)metyl]benzyl} akrylamid
Polymer of N-{(2 and 4)-[2-oxoborn-3-ylidene) methyl] benzyl}
acrylamideo
6 % hm.  
12Oktylmetoxycinamát
Octyl methoxycinnamateo
10 % hm.  
13Etoxylovaný etyl-4-aminobenzoát (PEG-25 PABA)
Ethoxylated Ethyl-4-Aminobenzoate (PEG-25 PABA)o
10 % hm.  
14Izopentyl-4-metoxycinamát (izoamyl p-metoxycinamát)
Isopentyl-4-methoxycinnamate (Isoamyl p-Methoxycinnamate)o
10 % hm.  
152,4,6-trianilino-(p-karbo-2´-etylhexyl-1´-oxy)-1,3,5-triazín
(oktyltriazón)

2,4,6-Trianilino-(p-Carbo-2´-Ethylhexyl-1´-Oxy)-1,3,5- -Triazine (Octyl Triazone)o
5 % hm.  
16Fenol, 2-[2H-benzotriazol-2-yl)-4-metyl 6-(2-metyl-3-(1,3,3,3-tetrametyl-1-(trimetylsilyl) oxy)-disiloxanyl) propyl) (drometrizol trisiloxán)
Phenol,2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4-Methyl-6-(2-Methyl-3- -(1,3,3,3-Tetramethyl-1-(Trimethylsilyl)Oxy)-Disiloxanyl) Propyl) (Drometrizole Trisiloxane)o
15 % hm.  
17Kyselina benzoová, 4,4-((6-(((1,1-dimetyletyl) amino)-karbonyl) fenyl) amino)-1,3,5-triazín-2,4-diyl) diimino) bis-, bis(2–etylhexyl) ester)
Benzoic acid, 4,4-((6-(((1,1-dimethylethyl) amino) carbonyl) phenyl) amino)-1,3,5-triazine-2,4-diyl)diimino)bis-, bis(2-ethylhexyl) ester)o
10 % hm.  
183-(4´-metylbenzylidén)-d-1-gáfor (4-metylbenzilidéngáfor)
3-(4´-Methylbenzylidene)-d-1 camphor (4-Methylbenzylidene Camphor)o
4 % hm.  
193-Benzylidéngáfor
3-Benzylidene camphor (3-Benzylidene Camphor)o
2 % hm.  
20Oktyl-2-hydroxybenzoán (oktylsalicylát)
2-Ethylhexyl salicylate (Octyl salicylate)o
5 % hm.  
212-etylhexyl-4-dimetylaminobenzoát (oktyl dimetyl PABA)
4-Dimethyl-amino-benzoate of ethyl-2-hexyl (Octyl dimethyl PABA)o
8 % hm.  
22Kyselina 2-hydroxy-4-metoxybenzofenón-5-sulfónová (benzofenón) a jej sodná soľ
2-Hydroxy-4-methoxybenzophenone-5-sulphonic acid (Benzophenone-5) and its sodium salto
5 % hm. vyjadrených v prepočte na kyselinu  
232,2´-metylén-bis-6-(2H-benzotriazol-2-yl)-4- -(tetrametylbutyl)-1,1,3,3-fenol
2,2´-Methylene-bis-6-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(tetramethyl- -butyl)-1,1,3,3-phenolo
10 % hm.  
24Monosodná soľ kyseliny 2-2´-bis-(1,4-fenylén)1H-benzimidazol-4,6-disulfónovej
Monosodium salt of 2-2´-bis-(1,4-phenylene)1H-benzimidazole-4,6 disulphonic acido
10 % hm. vyjadrených v prepočte na kyselinu  
25(1,3,5)-triazín-2,4-bis((4-(2-etyl-hexyloxy)-2-hydroxy)- -fenyl)-6-(4-metoxyfenyl)
(1,3,5)-Triazine-2,4-bis((4-(2-ethyl-hexyloxy)-2-hydroxy)- -phenyl)-6-(4-methoxyphenyl)o
10 % hm.  
26Dimetikodietylbenzalmalonát
Dimethicodiethylbenzalmalonateo
(CAS 207574–74–1)
10 % hm.  
27Oxid titaničitý
Titanium dioxideo
25 % hm.  
28Hexylester kyseliny 2-[4-(dietylamino)-2-hydroxybenzoyl] benzoovej
Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate +
(CAS 302776-68-7)
10 % hm.  

Príloha č. 8 k nariadeniu vlády č. 658/2005 Z. z.

VZOR

SYMBOL OTVORENÉHO TÉGLIKA

Obrázok 01

Príloha č. 9 k nariadeniu vlády č. 658/2005 Z. z.

VZOR

SYMBOL NA UVEDENIE ZOZNAMU ZLOŽIEK, PODMIENOK POUŽITIA A UPOZORNENÍ NA INOM MIESTE AKO NA OBALE KOZMETICKÉHO VÝROBKU

Obrázok 02

Príloha č. 10 k nariadeniu vlády č. 658/2005 Z. z.

KÓDY PRIDELENÉ ČLENSKÝM ŠTÁTOM

KódŠtát Európskej únie
01Francúzsko
02Belgicko
03Holandsko
04SRN
05Taliansko
06Veľká Británia
07Írsko
08Dánsko
09Luxembursko
10Grécko
11Španielsko
12Portugalsko
13Fínsko
14Rakúsko
15Švédsko
16Česká republika
17Estónsko
18Cyprus
19Lotyšsko
20Litva
21Maďarsko
22Malta
23Poľsko
24Slovinsko
25Slovenská republika
26Bulharsko
27Rumunsko

Príloha č. 11 k nariadeniu vlády č. 658/2005 Z. z.

ZOZNAM ALTERNATÍVNYCH METÓD NAHRÁDZAJÚCICH TESTY NA ZVIERATÁCH

1. Táto príloha uvádza zoznam alternatívnych metód validovaných Európskym centrom pre validáciu alternatívnych metód (ECVAM) Spoločného výskumného centra, ktoré sú na splnenie požiadaviek tohto nariadenia vlády k dispozícii a ktoré nie sú uvedené v osobitnom predpise.1)

2. Keďže testy na zvieratách sa nedajú úplne nahradiť alternatívnymi metódami, uvádza sa, či alternatívna metóda nahrádza testy na zvieratách úplne alebo čiastočne.

Referenčné
číslo
Validované alternatívne
metódy
Charakter nahradenia
úplný alebo čiastočný
A B C
2)   

Príloha č. 12 k nariadeniu vlády č. 658/2005 Z. z.

VZOR

Oznámenie o umiestnení kozmetického výrobku na trh podľa § 15 ods. 2 písm. a) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 658/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky

Vzor

Príloha č. 13 k nariadeniu vlády č. 658/2005 Z. z.

VZOR č. 1

Oznámenie podľa § 16 ods. 4 nariadenia vlády č. 658/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky pre kozmetické výrobky, ktoré sa svojím rámcovým zložením zhodujú s rámcovým zložením podľa prílohy č. 15

Vzor 01

VZOR č. 2

Oznámenie podľa § 16 ods. 5 nariadenia vlády č. 658/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky pre kozmetické výrobky, ktoré sa svojím rámcovým zložením zhodujú s rámcovým zložením podľa prílohy č. 15 a ktoré obsahujú vybrané látky, pre ktoré sa vyžadujú doplňujúce údaje podľa prílohy 16

Vzor 02

VZOR č. 3

Oznámenie podľa § 16 ods. 6 nariadenia vlády č. 658/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky pre kozmetické výrobky, ktoré sa svojím rámcovým zložením nezhodujú s rámcovým zložením podľa prílohy č. 15 alebo pre ktoré rámcové zloženie nie je uvedené

Vzor 03

VZOR č. 4

Nové oznámenie podľa § 16 ods. 7 nariadenia vlády č. 658/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky

Vzor 04

Príloha č. 14 k nariadeniu vlády č. 658/2005 Z. z.

ZOZNAM RÁMCOVÝCH ZLOŽENÍ KOZMETICKÝCH VÝROBKOV PODĽA ÚČELU POUŽITIA ALEBO CIEĽOVEJ SKUPINY SPOTREBITEĽOV

Kozmetické výrobky podľa účelu použitia alebo
cieľovej skupiny spotrebiteľov
Názov rámcového zloženia Číslo
rámcového
zloženia
1. Kozmetické výrobky na starostlivosť o pokožku Krém, lotion, peeling a gél určené na hydratáciu, čistenie,
zoštíhlenie a ošetrenie pokožky
Zvlhčujúci lotion alebo gél
Pleťový krém vrátane hydratačného krému
Zvlhčujúci sprej, mechanický rozprašovač
Olej na telo alebo tvár
Krém na ruky
Čistiaci gél na ruky
Lotion na tvár
Čistiaci výrobok na tvár
Výrobok na odlíčenie tváre alebo očí
Výrobok na odlíčenie očí
Pleťová maska
Lotion a gél na regeneráciu pokožky
Výrobok na starostlivosť o pokožku v kapsuliach
Pleťový gél vrátane antibakteriálneho gélu
Antiseptický penivý gél alebo čistiaci gél na vonkajšiu intímnu
hygienu

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15

1.16
2. Kozmetické výrobky na starostlivosť o vlasy Šampón, tekutý a krémový
Šampón vo forme mydla
Šampón s kondicionérom
Kondicionér na vlasy
Kondicionér na vlasy na báze silikónu
Krém na vlasy
Lesk na vlasy vo forme vosku alebo brilantíny
Lotion na vlasy
Tužidlo na vlasy vrátane tónovacieho tužidla a mechanického
rozprašovača
Lesk na vlasy alebo gél na formovanie účesu
Pena na vlasy
Sprej na vlasy, aerosólový rozprašovač
Sprej na vlasy, mechanický rozprašovač
Trvalá ondulácia - I
Trvalá ondulácia - II
Trvalá ondulácia - III
Trvalá ondulácia - IV
Trvalá ondulácia - V
Neutralizátor trvalej ondulácie, tekutý alebo krémový
Výrobok na narovnávanie vlasov - I, krém na báze zásady
Výrobok na narovnávanie vlasov - II, krém, ktorý sa pred použitím
zmieša s aktivátorom
Výrobok na narovnávanie vlasov - III
Dočasná farba na vlasy, šampón
Dočasná farba na vlasy, pena a lotion
Polotrvalá farba na vlasy, tekutá, krémová alebo pena
Trvalá farba na vlasy, oxidačný typ
Výrobok na obnovenie farby vlasov
Odfarbovač vlasov, redukčný typ
Zosvetľovač vlasov
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8

2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16
2.17
2.18
2.19
2.20

2.21
2.22
2.23
2.24
2.25
2.26
2.27
2.28
2.29
3. Kozmetické výrobky do kúpeľa Výrobky do kúpeľa a na sprchovanie
Mlieko do kúpeľa
Soľ do kúpeľa
Olej do kúpeľa vrátane guľôčok do kúpeľa
Kúpeľ na nohy
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
4. Kozmetické výrobky na holenie Krém na holenie a krém na holenie bez použitia štetca
Gél na holenie
Gél na holenie tvoriaci penu
Pena na holenie, aerosólový rozprašovač
Mydlo alebo tyčinka na holenie
Balzam po holení
Lotion po holení
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
5. Parfum Parfum, parfumová voda, toaletná voda a kolínska voda 5.1
6. Dezodoranty a antiperspiranty Antiperspirant, aerosólový rozprašovač s antiperspiračnou soľou
Dezodorant, aerosólový rozprašovač bez antiperspiračnej soli
Antiperspirant, guľôčkový s antiperspiračnou soľou
Dezodorant, guľôčkový bez antiperspiračnej soli
Tuhý antiperspirant, tyčinka s antiperspiračnou soľou
Tuhý dezodorant, tyčinka bez antiperspiračnej soli
Tekutý antiperspirant uvoľňovaný pod tlakom alebo mechanickým
rozprašovaním
Tekutý dezodorant uvoľňovaný pod tlakom alebo mechanickým
rozprašovaním
Antiperspiračný krém
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6

6.7
6.8

6.9
7. Mydlá Toaletné mydlo
Tekuté mydlo
7.1
7.2
8. Kozmetické výrobky na hygienu ústnej dutiny Zubná pasta
Ústna voda
Ústna voda, koncentrát
Osviežovač dychu v spreji
8.1
8.2
8.3
8.4
9. Kozmetické výrobky na ochranu pred
slnečným žiarením
Krém a lotion na ochranu pred slnečným žiarením
Olej na ochranu pred slnečným žiarením
Tyčinka na ochranu pred slnečným žiarením
Hydratačný gél na ochranu pred slnečným žiarením
Gél na ochranu pred slnečným žiarením na báze oleja
Výrobok na stmavnutie pokožky bez účasti slnečného žiarenia,
krém a lotion
Výrobok na stmavnutie pokožky bez účasti slnečného žiarenia, gél
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5

9.6
9.7
10. Kozmetické výrobky na líčenie a mejkap Podklad
Podklad, práškový
Krycí krém
Krycia tyčinka - I
Krycia tyčinka - II
Pleťový púder
Rúž alebo krém na pery
Farba, lesk alebo balzam na pery
Ceruzka na pery
Výrobok na konečnú úpravu pier
Fixatér kozmetických výrobkov na líčenie pier a očí
Očné tiene - I
Očné tiene - II
Ceruzka na oči
Očná linka
Riasenka
Farba na líca:
krémová
tyčinka
tekutá
v púdri
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
10.8
10.9
10.10
10.11
10.12
10.13
10.14
10.15
10.16

10.13
10.12
10.1
10.12
11. Kozmetické výrobky na starostlivosť o nechty Výrobky na starostlivosť o nechty na báze oleja
Biela ceruzka na nechty
Lak na nechty
11.1
11.2
11.3
12. Kozmetické výrobky pre deti Detský lotion a mlieko
Detský krém
Krém s obsahom zinku a ricínového oleja v emulzii
Vazelína
Detské vlhké obrúsky
Detský olej a vreckovky
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
12.6
13. Ostatné kozmetické výrobky Zásyp, práškový alebo lisovaný
Výrobky na depiláciu
Zosvetľovač chĺpkov
Lesk na telo
Osviežujúce vlhké obrúsky
13.1
13.2
13.3
13.4
13.5

Príloha č. 15 k nariadeniu vlády č. 658/2005 Z. z.

PODROBNOSTI O RÁMCOVÝCH ZLOŽENIACH KOZMETICKÝCH VÝROBKOV

Rámcové zloženie č. 1.1

KRÉM, LOTION, PEELING A GÉL URČENÉ NA HYDRATÁCIU, ČISTENIE, ZOŠTÍHLENIE A OŠETRENIE POKOŽKY

Látka Najvyššia koncentrácia
v hmotnostných percentách
Rastlinné a minerálne oleje (napr. paraffinum liquidum*), vosky a mastné alkoholy (napr. lanolin* a jeho deriváty)95
Humektanty (napr. glycerin*, propylene glycol*, PEG)25
Emulgátory (napr. glyceryl stearate*, PEG-stearát)25
Etanol (alcohol*, alcohol denat.*)25
Silikóny (napr. dimethicone*, cyclomethicone*)20
Aniónové, amfotérne alebo neiónové povrchovoaktívne látky (napr. sodium cocoyl isethionate*, sodium laureth sulfate*)20
Regulátory viskozity (napr. étery celulózy, carbomer*)12
Emolienty (napr. isopropyl myristate*, mastné alkoholy)10
Abrazíva (napr. polyethylene*, orechová drvina)10
Doplnkové prísady (napr. vitamíny, antioxidanty, rastlinné extrakty, napr. ženšeň)10
Katiónové povrchovoaktívne látky C12 a polyméry (napr. polyquaternium-7*, polyquaternium-24*, distearyldimonium chloride*) 5 o
Parfum*5
Zinc oxide*3
Konzervačné a antimikrobiálne látky2
Kozmetické farbivá (vrátane oxidov železa a prísad na dosiahnutie perleťového efektu)1
Aqua*do 100
o Krémové parfumy môžu obsahovať až 20 % parfumu. 

Rámcové zloženie č. 1.2

ZVLHČUJÚCI LOTION ALEBO GÉL

LátkaNajvyššia koncentrácia
v hmotnostných percentách
Silikóny (napr. dimethicone*)20
Oleje a vosky (napr. minerálne oleje, lanolin*)20
Humektanty a emolienty (napr. glycerin*, propylene glycol*)15
Regulátory viskozity (napr. carbomer*, étery celulózy)12
Doplnkové prísady (napr. vitamíny, antioxidanty, rastlinné extrakty)10
Ultrafialové filtre10
Emulgátory, povrchovoaktívne látky (napr. PEG-stearát, ceteareth*)5
Etanol (alcohol*, alcohol denat.*)3
Konzervačné a antimikrobiálne látky2
Parfum*1
Kozmetické farbivá vrátane oxidov železa a prísad na dosiahnutie perleťového efektu1
Aqua*do 100

Rámcové zloženie č. 1.3

PLEŤOVÝ KRÉM VRÁTANE HYDRATAČNÉHO KRÉMU

LátkaNajvyššia koncentrácia
v hmotnostných percentách
Silikóny a prchavé silikóny (napr. cyclomethicone*)50
Emolienty (napr. oleje, vosky)30
Humektanty (napr. glycerin*)15
Doplnkové prísady (napr. rastlinné extrakty, vitamíny, ultrafialové filtre)10
Plnidlá (napr. škrob, kaolin*, talc*)10
Emulgátory (napr. sorbitan sesquioleate*, sorbitan stearate*)5
Kozmetické farbivá (napr. oxidy železa)2
Konzervačné a antimikrobiálne látky2
Regulátory viskozity (napr. cellulose gum*)1
Parfum*1
Aqua*do 100

Rámcové zloženie č. 1.4

ZVLHČUJÚCI SPREJ, MECHANICKÝ ROZPRAŠOVAČ

LátkaNajvyššia koncentrácia
v hmotnostných percentách
Etanol (alcohol*, alcohol denat.*)90
Silikóny a silikónové oleje80
Emolienty (napr. isopropyl myristate*, deriváty lanolínu)50
Minerálne oleje30
Doplnkové prísady (napr. rastlinné extrakty, vitamíny, proteíny)10
Parfum*5
Konzervačné a antimikrobiálne látky1,5
Antioxidanty0,1

Rámcové zloženie č. 1.5

OLEJ NA TELO ALEBO TVÁR

LátkaNajvyššia koncentrácia
v hmotnostných percentách
Rastlinné extrakty (napr. extrakty z rozmarínu, rumančeka)10
Etanol (alcohol*, alcohol denat.*)10
Emulgátory (napr. steareth-2*, steareth-4*)10
Humektanty (napr. glycerin*)5
Parfum*5
Doplnkové prísady (napr. antioxidanty, kozmetické farbivá)1
Oleje (napr. minerálne alebo rastlinné) a silikónydo 100

Rámcové zloženie č. 1.6

KRÉM NA RUKY

LátkaNajvyššia koncentrácia
v hmotnostných percentách
Humektanty a emolienty (napr. glycerin*, PEG)50
Vosky, oleje a tuky (napr. lanolin*, parafíny, esterové oleje)25
Etanol (alcohol*, alcohol denat.*)20
Emulgátory, povrchovoaktívne látky (napr. glyceryl stearate*, sodium cocoyl isethionate*)10
Utrafialové filtre8
Filmotvorné prísady (napr. xanthan gum*)5
Doplnkové prísady (napr. vitamíny, rastlinné extrakty)5
Regulátory viskozity (napr. carbomer*)3
Konzervačné a antimikrobiálne látky2
Parfum*1
Kozmetické farbivá 1
Aqua*do 100

Rámcové zloženie č. 1.7

ČISTIACI GÉL NA RUKY

LátkaNajvyššia koncentrácia
v hmotnostných percentách
Aniónové povrchovoaktívne látky (napr. sodium laureth sulfate*)40
Oleje (napr. izoparafíny)30
Amfotérne alebo neiónové povrchovoaktívne látky (napr. etoxylované estery sorbitanu)20
Humektanty a emolienty (napr. glycerin*, propylene glycol*, sorbitol*)10
Regulátory viskozity (napr. steareth-50*)5
Doplnkové prísady (napr. rastlinné extrakty, vitamíny)5
Parfum*2
Konzervačné a antimikrobiálne látky1
Aqua*do 100

Rámcové zloženie č. 1.8

LOTION NA TVÁR

LátkaNajvyššia koncentrácia
v hmotnostných percentách
Etanol (alcohol*, alcohol denat.*)70
Emolienty a humektanty (napr. glycerin*, isopropyl myristate*, PEG) 25
Rastlinné extrakty10
Zinc oxide*5
Doplnkové prísady (napr. vitamíny, ultrafialové filtre)5
Potassium alum*4
Povrchovoaktívne látky, emulgátory (napr. sorbitan stearate*)3
Camphor*2
Konzervačné a antimikrobiálne látky2
Parfum*1,5
Regulátory viskozity (napr. carbomer*)1
Kozmetické farbivá 1
Aqua*do 100

Rámcové zloženie č. 1.9

ČISTIACI VÝROBOK NA TVÁR

LátkaNajvyššia koncentrácia
v hmotnostných percentách
Aniónové povrchovoaktívne látky (napr. sodium laureth sulfate*, disodium laureth sulfosuccinate*)55
Emolienty (napr. glycerin*)20
Neiónové alebo amfotérne povrchovoaktívne látky (napr. cocamide MIPA*, ceteth-20*, etoxylované mastné alkoholy)20
Regulátory viskozity (napr. carbomer*)6
Doplnkové prísady (napr. glycol distearate* na dosiahnutie perleťového efektu)5
Emulgátory (napr. cetyl alcohol*)5
Konzervačné a antimikrobiálne látky2
Parfum*1
Kozmetické farbivá 1
Chelatačné činidlá0,5
Aqua*do 100

Rámcové zloženie č. 1.10

VÝROBOK NA ODLÍČENIE TVÁRE ALEBO OČÍ

LátkaNajvyššia koncentrácia
v hmotnostných percentách
Silikóny50
Doplnkové prísady (napr. proteíny, vitamíny, rastlinné extrakty)10
Konzervačné a antimikrobiálne látky0,1
Oleje (napr. paraffinium liquidum*, oleyl alcohol*, isopropyl myristate*)do 100

Rámcové zloženie č. 1.11

VÝROBOK NA ODLÍČENIE OČÍ

LátkaNajvyššia koncentrácia
v hmotnostných percentách
Oleje (napr. minerálne)40
Emolienty a humektanty (napr. glycerin*, propylene glycol*)15
Neiónové povrchovoaktívne látky (napr. polysorbate 60*)6
Emulgátory (napr. cetyl alcohol*)5
Regulátory viskozity (napr. hydroxyethylcelullose*)5
Amfotérne alebo katiónové povrchovoaktívne látky (napr. deriváty betaínu)5
Konzervačné a antimikrobiálne látky2
Doplnkové prísady (napr. chelatačné činidlá, rastlinné extrakty, ultrafialové filtre)1
Aqua*do 100

Rámcové zloženie č. 1.12

PLEŤOVÁ MASKA

LátkaNajvyššia koncentrácia
v hmotnostných percentách
Vosky (napr. cera alba*), oleje (napr. minerálne a rastlinné) a tuky90
Regulátory viskozity (napr. bentonite*, carbomer*, celullose*)60
Humektanty (napr. glycerin*, propylene glycol*)40
Plnidlá (napr. škrob, zinc oxide*, kaolin*)30
Emulgátory a povrchovoaktívne látky (napr. glyceryl stearate*, sodium laureth sulfate*)25
Etanol (alcohol*, alcohol denat.*)20
Doplnkové prísady (napr. rastlinné extrakty, ultrafialové filtre, antioxidanty) 5
Emolienty (napr. isopropyl myristate*)5
Konzervačné a antimikrobiálne látky2
Parfum*1
Kozmetické farbivá1
Chelatačné činidlá0,5
Aqua*do 100

Rámcové zloženie č. 1.13

LOTION A GÉL NA REGENERÁCIU POKOŽKY

LátkaNajvyššia koncentrácia
v hmotnostných percentách
Emolienty (napr. rastlinné oleje)50
Emulgátory a povrchovoaktívne látky (napr. sorbitan stearate*, TEA-stearate*)25
Humektanty (napr. glycerin*)25
Doplnkové prísady (napr. proteínové hydrolyzáty, rastlinné extrakty, vitamíny)10
Ultrafialové filtre10
Regulátory viskozity (napr. carbomer*)2
Konzervačné a antimikrobiálne látky1
Parfum*1
Aqua*do 100

Rámcové zloženie č. 1.14

VÝROBOK NA STAROSTLIVOSŤ O POKOŽKU V KAPSULÁCH

LátkaNajvyššia koncentrácia
v hmotnostných percentách
Silikóny (napr. dimethicone*)90
Emolienty (napr. squalane*)25
Doplnkové prísady (napr. vitamíny, rastlinné extrakty)5
Materiál, z ktorého sú vyrobené kapsuly (napr. gelatin*, collagen* a deriváty celulózy, agar* a zmäkčujúce prísady, napr. glycerin* a sorbitol*) 

Rámcové zloženie č. 1.15

PLEŤOVÝ GÉL VRÁTANE ANTIBAKTERIÁLNEHO GÉLU

LátkaNajvyššia koncentrácia
v hmotnostných percentách
Etanol (alcohol*, alcohol denat.*)40
Emolienty a humektanty (napr. propylene glycol*, glycerin*)20
Doplnkové prísady (napr. vitamíny, rastlinné extrakty)10
Neiónové povrchovoaktívne látky (napr. polyglykolétery mastných kyselín)6
Konzervačné a antimikrobiálne látky3,5
Regulátory viskozity (napr. carbomer*)2
Kozmetické farbivá1
Parfum*0,5
Aqua*do 100

Rámcové zloženie č. 1.16

ANTISEPTICKÝ PENIVÝ GÉL ALEBO ČISTIACI GÉL NA VONKAJŠIU INTÍMNU HYGIENU

LátkaNajvyššia koncentrácia
v hmotnostných percentách
Aniónové povrchovoaktívne látky (napr. sodium lauroyl sarcosinate*, disodium laureth sulfosuccinate*)20
Neiónové alebo amfotérne povrchovoaktívne látky (napr. deriváty betaínu, deriváty glukózy)15
Emolienty (napr. glycerin*)10
Prísady na zvýšenie penivosti (napr. cocamide MIPA*)5
Doplnkové prísady (napr. látky na dosiahnutie perleťového efektu, rastlinné extrakty)5
Anorganické soli (napr. sodium chloride*)3
Regulátory viskozity (napr. hydroxypropyl metylcelullose*)3
Konzervačné a antimikrobiálne látky2
Parfum*1
Kozmetické farbivá1
Chelatačné činidlá0,5
Aqua*do 100

Rámcové zloženie č. 2.1

ŠAMPÓN, TEKUTÝ A KRÉMOVÝ

LátkaNajvyššia koncentrácia
v hmotnostných percentách
Aniónové povrchovoaktívne látky (napr. sodium/ammonium/TEA lauryl sulfates*, sodium/ammonium/TEA laureth sulfates*)30
Amfotérne povrchovoaktívne látky (napr. deriváty betaínu)20
Neiónové povrchovoaktívne látky (napr. mastné alkanolamidy)15
Regulátory viskozity (napr. propylene glycol*, PEG)10
Katiónové povrchovoaktívne látky C12 (napr. distearyldimonium chloride*)5
Prísady na kondicionovanie vlasov (napr. silikónové deriváty, deriváty cysteínu, deriváty celulózy, estery mastných kyselín) 5
Doplnkové prísady (napr. ultrafialové filtre, zakaľujúce prísady, látky na dosiahnutie perleťového efektu)5
Konzervačné a antimikrobiálne látky1
Chelatačné činidlá (napr. disodium EDTA*)0,5
Aqua*do 100

Rámcové zloženie č. 2.2

ŠAMPÓN VO FORME MYDLA

LátkaNajvyššia koncentrácia v hmotnostných percentách
Mydlový základ rastlinného pôvodu (napr. zmes sodných alebo draselných solí kyseliny laurovej a stearovej)70
Etanol (alcohol*, alcohol denat.*)30
Rastlinné extrakty10
Silice, éterické oleje1

Rámcové zloženie č. 2.3

ŠAMPÓN S KONDICIONÉROM

LátkaNajvyššia koncentrácia v hmotnostných percentách
Aniónové povrchovoaktívne látky (napr. sodium laureth sulfate*)20
Neiónové povrchovoaktívne látky (napr. sodium dodecylbenzenesulfonate*)20
Amfotérne povrchovoaktívne látky (napr. deriváty betaínu)20
Regulátory viskozity (napr. mastné alkoholy, stearyl alcohol*)10
Oleje a vosky (napr. minerálne oleje)10
Silikóny (napr. cyclomethicone*)10
Katiónové povrchovoaktívne látky C12 (napr. distearyldimonium chloride*)5
Katiónové polyméry (napr. polyquaternium-11*)5
Humektanty a emolienty (napr. glycerin*)5
Doplnkové prísady (napr. ultrafialové filtre, látky na dosiahnutie perleťového efektu)5
Konzervačné a antimikrobiálne látky1
Kozmetické farbivá1
Chelatačné činidlá0,5
Parfum*0,5
Aqua*do 100

Rámcové zloženie č. 2.4

KONDICIONÉR NA VLASY

LátkaNajvyššia koncentrácia
v hmotnostných percentách
Oleje, vosky (napr. rastlinné a minerálne), silikóny a mastné alkoholy (napr. petrolatum*, triticum vulgare*, amodimethicone*, cetearyl alcohol*)20
Etanol (alcohol*, alcohol denat.*)15
Emulgátory (napr. ceteth-30*, cetyl alcohol*)10
Amfotérne povrchovoaktívne látky (napr. deriváty betaínu)10
Doplnkové prísady (napr. proteíny, chelatačné činidlá, látky na dosiahnutie perleťového efektu)10
Katiónové povrchovoaktívne látky C12 (napr. cetrimonium chloride*) 5
Emolienty a humektanty (napr. glycerin*, propylene glycol*)5
Regulátory viskozity (napr. carbomer*, hydroxyethylcelullose*)5
Polyméry a živice (napr. polyquaternium-10*, polyquaternium-11*, butyl ester of PVM/MA copolymer*)5
Parfum*3
Ultrafialové filtre1
Konzervačné a antimikrobiálne látky1
Kozmetické farbivá 1
Aqua*do 100

Rámcové zloženie č. 2.5

KONDICIONÉR NA VLASY NA BÁZE SILIKÓNU

LátkaNajvyššia koncentrácia
v hmotnostných percentách
Silikóny a prchavé silikóny (napr. cyclomethicone*)99
Doplnkové prísady (napr. ultrafialové filtre, polyméry)10
Emulgátory (napr. etoxylované mastné alkoholy)6
Etanol (alcohol*, alcohol denat.*)5

Rámcové zloženie č. 2.6

KRÉM NA VLASY

LátkaNajvyššia koncentrácia
v hmotnostných percentách
Oleje a vosky (napr. rastlinné a minerálne, petrolatum*, glyceryl stearate*)60
Látky na kondicionovanie vlasov (napr. proteíny a ich deriváty, deriváty celulózy, katiónové kopolyméry)20
Silikóny (napr. dimethicone*)20
Emulgátory a povrchovoaktívne látky (napr. etoxylované mastné kyseliny)15
Humektanty (napr. propylene glycol*, glycerin*)10
Polyméry a živice (napr. PVP/VA copolymer*, akrylates copolymer*)5
Doplnkové prísady (napr. ultrafialové filtre, vitamíny)2
Parfum*1
Konzervačné a antimikrobiálne látky1
Aqua*do 100

Rámcové zloženie č. 2.7

LESK NA VLASY VO FORME VOSKU ALEBO BRILANTÍNY

LátkaNajvyššia koncentrácia
v hmotnostných percentách
Vosky a oleje (napr. minerálne oleje, silikóny)99
Emulgátory a povrchovoaktívne látky (napr. etoxylované mastné kyseliny)3
Parfum*3
Doplnkové prísady (napr. ultrafialové filtre, vitamíny)2
Konzervačné a antimikrobiálne látky1
Kozmetické farbivá 1

Rámcové zloženie č. 2.8

LOTION NA VLASY

LátkaNajvyššia koncentrácia
v hmotnostných percentách
Etanol, izopropanol alebo zmes (alcohol*, alcohol denat.*, isopropyl alcohol*)60
Látky na kondicionovanie vlasov (napr. hydrolyzáty proteínov, deriváty celulózy)20
Étery PPG 10
Parfum*3
Živice a polyméry (napr. polyvinyl acetate*, PVP*)2
Doplnkové prísady (napr. vitamíny, rastlinné extrakty, chelatačné činidlá, ultrafialové filtre)2
Konzervačné a antimikrobiálne látky2
Prísady na farbenie vlasov, kozmetické farbivá1
Camphor*0,5
Aqua*do 100
Výrobky zložené z dvoch fáz obsahujú do 50 % minerálneho oleja. 

Rámcové zloženie č. 2.9

TUŽIDLO NA VLASY VRÁTANE TÓNOVACIEHO TUŽIDLA A MECHANICKÉHO ROZPRAŠOVAČA

LátkaNajvyššia koncentrácia
v hmotnostných percentách
Etanol (alcohol*, alcohol denat.*)80
Izopropanol (isopropyl alcohol*)10
Acetone*10
Silikóny (napr. dimethicone*) a oleje (napr. minerálne oleje)10
Živice a polyméry (napr. polyvinyl acetate*, PVP*)5
Parfum*2
Humektanty (napr. propylene glycol*)2
Etoxylované glykoly2
Neutralizačné látky (napr. aminomethyl propanol*)2
Doplnkové prísady (napr. ultrafialové filtre, vitamíny)2
Konzervačné a antimikrobiálne látky2
Katiónové povrchovoaktívne látky1
Izopropyl estery mastných kyselín1
Prísady na farbenie vlasov, kozmetické farbivá1
Aqua*do 100

Rámcové zloženie č. 2.10

LESK NA VLASY ALEBO GÉL NA FORMOVANIE ÚČESU

LátkaNajvyššia koncentrácia
v hmotnostných percentách
Etanol (alcohol*, alcohol denat.*)50
Silikónové deriváty (napr. dimethicone*) 25
Humektanty (napr. glycerin*, propylene glycol*)20
Živice a polyméry (napr. PVP*polyquaternium-11*, VA/crotonates copolymer*, butyl ester of PVM/MA copolymer*), neutralizačné látky (napr. aminomethyl propanol*, triethanolamine*)10
Povrchovoaktívne látky a emulgátory (napr. etoxylované mastné kyseliny)5
Izopropanol (isopropyl alcohol*), môže byť prítomný v živiciach5
Regulátory viskozity (napr. carbomer*)2
Doplnkové prísady (napr. ultrafialové filtre, vitamíny)2
Konzervačné a antimikrobiálne látky, chelatačné činidlá1,5
Parfum*1
Kozmetické farbivá1
Aqua*do 100

Rámcové zloženie č. 2.11

PENA NA VLASY

LátkaNajvyššia koncentrácia
v hmotnostných percentách
Etanol (alcohol*, alcohol denat.*)30
Propelanty (napr. uhľovodíky, dimethyl ether*, stlačený vzduch)30
Silikónové deriváty (napr. amodimethicone*) a minerálne oleje (napr. paraffinum liquidum*)10
Filmotvorné prísady, polyméry a živice (napr. polyvinyl acetate*, PVP*, polyquaternium-4*) a neutralizačné látky (napr. aminomethyl propanol*)10
Étery polyglykolov5
Katiónové povrchovoaktívne látky C12 (napr. quaternium-27*, cetrimonium chloride*)5
Neiónové povrchovoaktívne látky (napr. oleth-20*)5
Zmäkčujúce prísady (napr. triacetin*, deriváty lanolínu)2
Konzervačné a antimikrobiálne látky2
Doplnkové prísady (napr. ultrafialové filtre, vitamíny)1
Kozmetické farbivá1
Parfum*0,2
Aqua*do 100

Rámcové zloženie č. 2.12

SPREJ NA VLASY, AEROSÓLOVÝ ROZPRAŠOVAČ

LátkaNajvyššia koncentrácia
v hmotnostných percentách
Etanol, izopropanol alebo zmes (alcohol*, alcohol denat.*, isopropyl alcohol*)95
Propelanty (napr. dimetyl ether*, uhľovodíky, fluorované uhľovodíky)90
Rozpúšťadlá (napr. acetone*, prchavé silikóny)25
Živice a polyméry (napr. PVP/VA copolymer*, VA/crotonates copolymer, butyl ester of PVM/MA copolymer*), neutralizačné látky (napr. aminomethyl propanol*), alkoxylované deriváty celulózy8,5
Doplnkové prísady (napr. ultrafialové filtre, vitamíny)2
Zmäkčujúce prísady (napr. deriváty lanolínu, silikónový olej)2
Konzervačné a antimikrobiálne látky1
Parfum*1
Aqua*do 100

Rámcové zloženie č. 2.13

SPREJ NA VLASY, MECHANICKÝ ROZPRAŠOVAČ

LátkaNajvyššia koncentrácia
v hmotnostných percentách
Etanol alebo izopropanol (alcohol*, alcohol denat.*, isopropyl alcohol*)95
Rozpúšťadlá (napr. acetone*, prchavé silikóny)25
Živice a polyméry (napr. PVP/VA copolymer*, VA/crotonates copolymer*, butyl ester of PVM/MA copolymer*), neutralizačné látky (napr. aminomethyl propanol*), alkoxylované deriváty celulózy8,5
Doplnkové prísady (napr. ultrafialové filtre, vitamíny)2
Zmäkčujúce prísady (napr. deriváty lanolínu, silikónový olej)2
Konzervačné a antimikrobiálne látky1
Parfum*1
Aqua*do 100

Rámcové zloženie č. 2.14

TRVALÁ ONDULÁCIA – I

LátkaNajvyššia koncentrácia
v hmotnostných percentách
Redukujúce látky: ammonium thioglycolate* na profesionálne použitie  na bežné použitie cysteine HCl*  13 o 9,5 o 10
Amónne soli (napr. ammonium bicarbonate*)7
Alkálie (napr. amíny alebo ammonium hydroxide*)5
Diammonium dithioglycolate*6
Doplnkové prísady (napr. regulátory viskozity, emulgátory)3
Aniónové, neiónové, amfotérne alebo katiónové C12 povrchovoaktívne látky (napr. cocamidopropyl betaine*, dicetyldimonium chloride*)3
Aniónové alebo katiónové polyméry (napr. acrylates copolymer*, polyquaternium-11*)2,5
Silikóny (napr. amodimethicone*)2,5
Parfum*1
Kozmetické farbivá1
Zakaľujúce prísady (napr. styrene/PVP copolymer*)0,5
Chelatačné činidlá0,3
Aqua*do 100
 o 11 % hm. vyjadrených v prepočte na thioglycolic acid* na profesionálne - použitie  8 % hm. vyjadrených v prepočte na thioglycolic acid* na bežné použitie Hodnota pH 7 – 9,5 

Rámcové zloženie č. 2.15

TRVALÁ ONDULÁCIA – II

LátkaNajvyššia koncentrácia
v hmotnostných percentách
Redukujúce látky: ammonium thioglycolate* cysteine HCl* amónne soli iných sírnych kyselín (napr. ammonium thioglycolate*)  9,5 o 10 3
Amónne soli (napr. ammonium bicarbonate*)7
Alkálie (napr. amíny alebo ammonium hydroxide*)5
Aniónové, neiónové, amfotérne alebo katiónové C12 povrchovoaktívne látky (napr. dicetyldimonium chloride*, deriváty betaínu)3
Doplnkové prísady (napr. regulátory viskozity)3
Látky na kondicionovanie vlasov (napr. proteíny) 2,5
Aniónové alebo katiónové polyméry (napr. polyquaternium-11*)2,5
Silikóny (napr. amodimethicone*)2,5
Parfum*1
Kozmetické farbivá1
Zakaľujúce prísady (napr. styrene/PVP copolymer*)0,5
Chelatačné činidlá0,3
Aqua*do 100
o 8 % hm. vyjadrených v prepočte na thioglycolic acid* na bežné použitie Hodnota pH 7 – 9,5 

Rámcové zloženie č. 2.16

TRVALÁ ONDULÁCIA – III

LátkaNajvyššia koncentrácia
v hmotnostných percentách
Redukujúce látky: ammonium thiolactate* cysteine HCl*  12 5
Amónne soli (napr. ammonium bicarbonate*)7
Alkálie (napr. ammonium hydroxide* alebo amíny)5
Aniónové, neiónové, amfotérne alebo katiónové C12 povrchovoaktívne látky (napr. dicetyldimonium chloride*, deriváty betaínu)3
Doplnkové prísady (napr. regulátory viskozity)3
Aniónové alebo katiónové polyméry (napr. kvartérne amóniové zlúčeniny)2,5
Silikóny (napr. amodimethicone*)2,5
Parfum*1
Kozmetické farbivá1
Zakaľujúce prísady 0,5
Chelatačné činidlá0,3
Aqua*do 100
Hodnota pH 7 – 9,5 

Rámcové zloženie č. 2.17

TRVALÁ ONDULÁCIA – IV

LátkaNajvyššia koncentrácia
v hmotnostných percentách
ČASŤ 1 
Hydrogen peroxide*12
Neiónové povrchovoaktívne látky5
Látky na kondicionovanie vlasov (napr. proteíny)1
Stabilizátory 0,5
Aqua*do 100
Hodnota pH 2,5 – 3,5 
 
ČASŤ 2 
Ammonium thiglycolate*20 o
Alkálie (napr. ammonium hydroxide* alebo amíny)5
Amónne soli (napr. ammonium bicarbonate*)5
Aniónové, neiónové, amfotérne alebo katiónové C12 povrchovoaktívne látky (napr. deriváty betaínu, dicetyldimonium chloride*)3
Parfum*1
Kozmetické farbivá1
Zakaľujúce prísady 0,5
Aqua*do 100
o Pred prebehnutím exotermickej reakcie s hydrogen peroxide*: Hodnota pH 7 – 9,5 Časti 1 a 2 sa pred použitím zmiešajú. Pri miešaní prebieha exotermická reakcia. Takto pripravená zmes v aplikačnej forme musí mať hodnotu pH 7 – 9,5. o Po zmiešaní: 11 % hm. ammonium thioglycolate*, vyjadrených v prepočte na thioglycolic acid* na profesionálne použitie, 8 % hm. ammonium thioglycolate*, vyjadrených v prepočte na thioglycolic acid* na bežné použitie. 

Rámcové zloženie č. 2.18

TRVALÁ ONDULÁCIA – V

LátkaNajvyššia koncentrácia
v hmotnostných percentách
ČASŤ 1 
Estery kyseliny tioglykolovej (napr. glyceryl thioglycolate*)99
Glycerin*50
 
ČASŤ 2 
Redukujúce látky: ammonium thioglycolate* cysteine HCl*  5 10
Aniónové, neiónové alebo amfotérne povrchovoaktívne látky (napr. deriváty betaínu)10
Katiónové C12 povrchovoaktívne látky (napr. dicetyldimonium chloride*)5
Alkálie (napr. ammonium hydroxide* alebo amíny)5
Diammonium dithioglycolate*4
Silikóny (napr. amodimethicone*)3
Látky na kondicionovanie vlasov (napr. proteíny, polyméry)2
Zakaľujúce prísady1
Parfum*1
Aqua*do 100
Hodnota pH časti 2 musí byť 8 – 9,5. Hodnota pH zmesi pripravenej ako aplikačná forma zmiešaním častí 1 a 2 musí byť 6,5 – 9. 

Rámcové zloženie č. 2.19

NEUTRALIZÁTOR TRVALEJ ONDULÁCIE, TEKUTÝ ALEBO KRÉMOVÝ

LátkaNajvyššia koncentrácia
v hmotnostných percentách
Emulgátory, povrchovoaktívne látky, zmáčadlá (napr. cetearyl alcohol*)8
Hydrogen peroxide*2 – 6
Regulátory viskozity (napr. carbomer*)2
Látky na kondicionovanie vlasov (napr. silikóny)2
Parfum*1
Kozmetické farbivá1
Stabilizátory peroxidu vodíka (napr. phenacetin*, sodium stannate*, oxyquinoline sulfate*)0,5
Zakaľujúce prísady (napr. styrene/PVP copolymer*)0,5
Konzervačné a antimikrobiálne látky0,2
Chelatačné činidlá0,2
Prísady na úpravu hodnoty pH (napr. citric acid*) použité v množstve, ktoré je potrebné na dosiahnutie pH 2,5 až 3,5 
Aqua*do 100

Rámcové zloženie č. 2.20

VÝROBOK NA NAROVNÁVANIE VLASOV – I, KRÉM NA BÁZE ZÁSADY

LátkaNajvyššia koncentrácia
v hmotnostných percentách
Vosky a oleje (napr. rastlinné oleje a minerálne oleje)80
Emolienty a humektanty (napr. lanolin*, cholesterol*)30
Aniónové, neiónové alebo amfotérne povrchovoaktívne látky (napr. polysorbate 60*)15
Emulgátory (napr. cetyl alcohol*, stearyl alcohol*, oleyl alcohol* a ich etoxyláty)15
Doplnkové prísady (napr. rastlinné extrakty)5
Sodium hydroxide* alebo potassium hydroxide* na profesionálne použitie na bežné použitie  4,5 2
Látky na kondicionovanie vlasov (napr. proteíny, polyméry) 2
Parfum*1
Aqua*do 100
Hodnota pH 11,0 – 13,5 

Rámcové zloženie č. 2.21

VÝROBOK NA NAROVNÁVANIE VLASOV – II, KRÉM, KTORÝ SA PRED POUŽITÍM ZMIEŠA S AKTIVÁTOROM

LátkaNajvyššia koncentrácia
v hmotnostných percentách
KRÉMOVÝ ZÁKLAD 
Calcium hydroxide*10
Vosky a oleje (napr. minerálne oleje a petrolatum*)80
Humektanty a emolienty (napr. lanolin*, cholesterol*)30
Aniónové, neiónové alebo amfotérne povrchovoaktívne látky (napr. deriváty betaínu)10
Emulgátory (napr. mastné alkoholy a ich etoxyláty)10
Látky na kondicionovanie vlasov (napr. proteíny, polyméry) 5
Doplnkové prísady (napr. rastlinné extrakty)5
Parfum*1
Aqua*do 100
Hodnota pH 11 – 13 
 
AKTIVÁTOR 
Guanidine carbonate*30
Polyméry, živice a látky na kondicionovanie vlasov5
Doplnkové prísady (napr. humektanty, sorbitol*)5
Parfum*1
Kozmetické farbivá1
Aqua*do 100
Hodnota pH 10 – 13 Pred použitím sa aktivátor zmieša s krémovým základom tak, aby vznikla alkalická zmes s 5 % hm. obsahom
alkálií vyjadrených v prepočte na obsah calcium hydroxide*. Hodnota pH takto pripravenej zmesi pred použitím musí byť 11 – 13,5.
 

Rámcové zloženie č. 2.22

VÝROBOK NA NAROVNÁVANIE VLASOV – III

LátkaNajvyššia koncentrácia
v hmotnostných percentách
Emulgátory, povrchovoaktívne látky (napr. etoxyláty mastných alkoholov)15
Redukujúce činidlo: ammonium thiolactate*10
Alkálie (napr. ammonium hydroxide* alebo amíny)7
Polyméry, látky na kondicionovanie vlasov (napr. kvartérne amóniové zlúčeniny s dlhým reťazcom) 5
Doplnkové prísady (napr. rastlinné extrakty)5
Parfum*1
Kozmetické farbivá1
Aqua*do 100
Hodnota pH 7 – 9,5 

Rámcové zloženie č. 2.23

DOČASNÁ FARBA NA VLASY, ŠAMPÓN

LátkaNajvyššia koncentrácia
v hmotnostných percentách
Aniónové povrchovoaktívne látky (napr. TEA-lauryl sulfate*  alebo TEA-laureth sulfate*)10
Amfotérne povrchovoaktívne látky (napr. deriváty betaínu)5
Neiónové povrchovoaktívne látky (napr. mastné alkanolamidy)5
Humektanty (napr. PEG)5
Doplnkové prísady (napr. rastlinné extrakty, deriváty proteínov)5
Prísady na farbenie vlasov3
Parfum*1
Konzervačné a antimikrobiálne látky1
Aqua*do 100

Rámcové zloženie č. 2.24

DOČASNÁ FARBA NA VLASY, PENA A LOTION

LátkaNajvyššia koncentrácia
v hmotnostných percentách
Etanol (alcohol*, alcohol denat.*)60
Doplnkové prísady (napr. rastlinné extrakty, deriváty proteínov)5
Polyméry, živice (napr. acrylates copolymer*, carbomer*)4
Prísady na farbenie vlasov1
Konzervačné a antimikrobiálne látky1
Povrchovoaktívne látky (katiónové, napr. cetrimonium chloride*)0,2
Neutralizačná prísada (napr. amino methyl propanol* alebo organická kyselina, napr. citric acid* alebo
triethanolamine*) pridávaná v množstve, ktoré zaistí hodnotu pH v rozsahu 3 – 9


Aqua*do 100
Pre výrobky vo forme aerosólu: propelanty (napr. uhľovodíky)10

Rámcové zloženie č. 2.25

POLOTRVALÁ FARBA NA VLASY, TEKUTÁ, KRÉMOVÁ ALEBO PENA

LátkaNajvyššia koncentrácia
v hmotnostných percentách
Etanol alebo izopropanol (alcohol*, alcohol denat.*, isopropyl alcohol*)50
Emulgátory (napr. laureth*)11
Aniónové, neiónové alebo amfotérne povrchovoaktívne látky (napr. éter oleyl alkoholu)10
Prísady na farbenie vlasov10
Rozpúšťadlá (napr. propylene glycol*, benzyl alcohol*, étery glykolu, napr. butoxydiglycol*)10
Katiónové povrchovoaktívne látky C12 (napr. dicetyldimonium chloride*)5
Doplnkové prísady (napr. rastlinné extrakty, deriváty proteínov)5
Mydlá (napr. mydlo odvodené od kyseliny laurovej)5
Látky na kondicionovanie vlasov (napr. silikónový olej) 5
Živice (napr. acrylates copolymer*)3
Regulátory viskozity (napr. deriváty celulózy)2
Parfum*1
Konzervačné a antimikrobiálne látky1
Neutralizačné látky (napr. aminomethyl propanol*, ethanolamine* alebo ammonium hydroxide*) pridávané v množstve, ktoré zaistí hodnotu pH 6 – 10 
Aqua*do 100
Pre výrobky vo forme aerosólu: propelanty (napr. uhľovodíky)10

Rámcové zloženie č. 2.26

TRVALÁ FARBA NA VLASY, OXIDAČNÝ TYP

LátkaNajvyššia koncentrácia
v hmotnostných percentách
časť 1 
Aniónové, neiónové alebo amfotérne povrchovoaktívne látky (napr. ammonium laureth sulfate*, lauret-12*)60
Emulgátory (napr. etoxylované mastné alkoholy)30
Mydlá (napr. ammonium hydroxide/ethanolamine oleates*)30
Rozpúšťadlá (napr. propylene glycol*, benzyl alcohol*, étery glykolu, napr. butoxydiglycol*)20
Etanol, izopropanol alebo zmes (alcohol*, alcohol denat.*, isopropyl alcohol*)16
Prísady na farbenie vlasov12
Alkálie (napr. ammonium hydroxide*o, ethanolamine*)10
Regulátory viskozity (napr. carbomer*, mastné alkoholy)10
Katiónové povrchovoaktívne látky C12 (napr. dicetyldimonium chloride*, PEG-2 oleamine*)5
Katiónové polyméry (napr. polyquaternium-34*)5
Doplnkové prísady (napr. na kondicionovanie vlasov, na dosiahnutie perleťového efektu)5
Redukujúce činidlá (napr. sodium metabisulfite*)3
Parfum*2
Chelatačné činidlá (napr. EDTA*)1
Aqua*do 100
Hodnota pH 8 – 11,5 o Najvyššia koncentrácia hydroxidu amónneho 6 % hm. 
časť 2 
Hydrogen peroxide*12
Povrchovoaktívne látky, emulgátory (napr. etoxylované mastné alkoholy)10
Humektanty (napr. glycerin*)5
Chelatačné činidlá0,5
Stabilizátory peroxidu vodíka (napr. sodium stannate*, phenacetin*)0,5
Prísady na úpravu hodnoty pH (napr. phosphoric acid*) použité v množstve, ktoré je potrebné na dosiahnutie pH 2 – 3 
Aqua*do 100
Hodnota pH zmesi pripravenej zmiešaním častí 1 a 2 musí byť 8 – 11,5. 

Rámcové zloženie č. 2.27

VÝROBOK NA OBNOVENIE FARBY VLASOV

LátkaNajvyššia koncentrácia
v hmotnostných percentách
Vosky (napr. petrolatum*, cetearyl alcohol*)35
Oleje (napr. paraffinum liquidum*)20
Humektanty (napr. sorbitol*, glycerin*)10
Emulgátory (napr. ceteth-12*, sorbitan sesquioleate*)10
Sulfur*3
Parfum*1
Aqua*do 100

Rámcové zloženie č. 2.28

ODFARBOVAČ VLASOV, REDUKČNÝ TYP

LátkaNajvyššia koncentrácia
v hmotnostných percentách
FÁZA 1 (pH 1,5 – 2) 
Kyselina: citric acid*13
Aqua*do 100
FÁZA 2 (pH 10 – 11) 
Redukujúce činidlo (napr. sodium hydroxymethane sulfonate*)20
Aqua*do 100
Fázy 1 a 2 sa musia zmiešať bezprostredne pred použitím. 

Rámcové zloženie č. 2.29

ZOSVETĽOVAČ VLASOV

LátkaNajvyššia koncentrácia
v hmotnostných percentách
PRÁŠOK 
Ammonium/sodium/potassium persulfates*70
Plnidlá (napr. sodium/magnesium/silicates*, sodium carbonates*)50
Humektanty (napr. sodium lauryl sulfate*)15
Prísady na úpravu hodnoty pH (napr. sodium metasilicate*)15 o
Zlúčeniny uvoľňujúce ammonium hydroxide* (napr. ammonium chloride*, diammonium phosphate*)12
Regulátory viskozity (napr. guar gum*)5
Doplnkové prísady (napr. kozmetické farbivá, chelatačné činidlá)5
Prášok sa po zmiešaní s vodou používa samostatne alebo slúži ako aktivátor pre lotiony. o Prísady na úpravu hodnoty pH sa pridávajú v takom množstve, aby 1 % hm. prášku vo vode vykazovalo pH 10 – 11. 

 ROZTOK NA ZOSVETLENIE VLASOV

roztok A 
Hydrogen peroxide*12
Povrchovoaktívne látky, emulgátory (napr. etoxylované mastné alkoholy)10
Humektanty (napr. glycerin*)5
Chelatačné činidlá (napr. tetrasodium pyrophosphate*)0,5
Stabilizátory peroxidu vodíka (napr. sodium stannate*)0,5
Prísady na úpravu hodnoty pH (napr. phosphoric acid*) použité v množstve, ktoré je potrebné na dosiahnutie pH 2 – 3 
Aqua*do 100
roztok B 
Aniónové alebo neiónové povrchovoaktívne látky (napr. ammonium laureth*, laureth-12*)60
Emulgátory (napr. mastné alkoholy)30
Mydlá (napr. ammonium oleate*)30
Etanol alebo izopropanol (alcohol*, alcohol denat.*, isopropyl alcohol*)20
Rozpúšťadlá (napr. propylene glycol*)20
Ammonium hydroxide*3,5
Parfum*1
Doplnkové prísady (napr. chelatačné činidlá, kozmetické farbivá, látky na kondicionovanie vlasov)5
Aqua*do 100
Roztoky A a B je potrebné zmiešať bezprostredne pred použitím. Hodnota pH roztoku B 8 – 10 Hodnota pH rôznych pripravených zmesí 9,5 – 11,5 

Rámcové zloženie č. 3.1

VÝROBOK DO KÚPEĽA A NA SPRCHOVANIE

LátkaNajvyššia koncentrácia
v hmotnostných percentách
Aniónové povrchovoaktívne látky (napr. sodium lauroyl sarcosinate*, sodium laureth sulfate*, disodium laureth sulfosuccinate*)50
Neiónové alebo amfotérne povrchovoaktívne látky (napr. deriváty betaínu, deriváty glukózy)40
Emolienty (napr. glycerin*, hexylene glycol*)20
Prísady na zvýšenie penivosti (napr. cocamide MIPA*, etoxylované alkoholy s dlhými reťazcami, alkylovaná polyglukóza)10
Emulgátory (napr. PEG-6-laurate*, glyceryl cocoate*)10
Parfum*6
Doplnkové prísady (napr. látky na dosiahnutie perleťového efektu, rastlinné oleje, ultrafialové filtre, rastlinné extrakty)6
Anorganické soli (napr. sodium chloride*)5
Katiónové povrchovoaktívne látky C12 (napr. polyquaternium -11*)3
Regulátory viskozity (napr. hydroxypropyl methylcelullose)3
Kozmetické farbivá1
Konzervačné a antimikrobiálne látky1
Chelatačné činidlá0,5
Aqua*do 100

Rámcové zloženie č. 3.2

MLIEKO DO KÚPEĽA

LátkaNajvyššia koncentrácia
v hmotnostných percentách
Aniónové povrchovoaktívne látky (napr. sodium laureth sulfate*)40
Oleje a vosky (napr. minerálne oleje, mastné alkoholy)30
Neiónové alebo amfotérne povrchovoaktívne látky (napr. deriváty betaínu, etoxylované mastné alkoholy)15
Rastlinné extrakty (napr. extrakt z brečtanu, rozmarínu)10
Emolienty (napr. deriváty lanolínu)10
Parfum*5
Emulgátory (napr. PEG-6-laurate*alebo glyceryl cocoate*)5
Mydlá (napr. sodné soli mastných kyselín)1
Kozmetické farbivá1
Konzervačné a antimikrobiálne látky0,5
Aqua*do 100

Rámcové zloženie č. 3.3

SOĽ DO KÚPEĽA

LátkaNajvyššia koncentrácia
v hmotnostných percentách
Sodné soli (napr. sodium carbonate*, sodium bicarbonate*, sodium sesquicarbonate*, sodium chloride*)99
Parfum*5
Emolienty (napr. glycerin*)5
Povrchovoaktívne látky (napr. sodium dodecylbenbenesulfonate*)1
Oleje (napr. mandľový olej)1
Kozmetické farbivá1
Spojovacie látky (napr. silica*)0,5
Látky, ktoré uľahčujú vo vode rozpad tvarovaných solí do kúpeľa (napr. talc*, škrob)6

Rámcové zloženie č. 3.4

OLEJ DO KÚPEĽA VRÁTANE GUĽÔČOK DO KÚPEĽA

LátkaNajvyššia koncentrácia
v hmotnostných percentách
Oleje (napr. minerálne oleje, zea mays*) a emolienty (napr. glycerin*, PEG, isopropyl myristate*, silicones*)90
Emulgátory, povrchovoaktívne látky (napr. PEG-stearát, étery oleyl alkoholu)15
Parfum*10
Rastlinné extrakty (napr. extrakt z brečtanu, rozmarínu)10
Doplnkové prísady (napr. vitamíny, ultrafialové filtre)1,5
Kozmetické farbivá1
Antioxidanty0,1
Materiál, z ktorého sú vyrobené vlastné guľôčky napr. gelatin*, collagen* a deriváty celulózy, agar*
a zmäkčovadlá (napr. glycerin*, sorbitol*)
 

Rámcové zloženie č. 3.5

KÚPEĽ NA NOHY

LátkaNajvyššia koncentrácia
v hmotnostných percentách
Povrchovoaktívne látky (napr. sodium laureth sulfate*)20
Emolienty a humektanty (napr. glycol stearate*, butylene glycol*)10
Emulgátory (napr. etoxylované mastné alkoholy)10
Prísady na zvýšenie penivosti (napr. linoleamide DEA*)10
Etanol (alcohol*, alcohol denat.*)5
Doplnkové prísady (napr. rastlinné extrakty)5
Konzervačné, antimikrobiálne látky a antioxidanty1
Parfum*1
Kozmetické farbivá1
Aqua*do 100

Rámcové zloženie č. 4.1

KRÉM NA HOLENIE A KRÉM NA HOLENIE BEZ POUŽITIA ŠTETCA

LátkaNajvyššia koncentrácia
v hmotnostných percentách
KRÉM NA BÁZE MYDLA 
Mydlá (napr. zmesi sodných a draselných solí kyseliny stearovej, laurovej a kokosových mastných kyselín)60
Humektanty (napr. glycerin*, propylene glycol*)30
Regulátory viskozity, emulgátory (napr. estery mastných kyselín s glykolmi, mastné alkoholy)15
Emolienty (napr. deriváty lanolínu, oleje, estery mastných kyselín)15
Silikóny (napr. dimethicone*)10
Syntetické povrchovoaktívne látky (napr. sodium laureth sulfate*)5
Parfum*2
Doplnkové prísady (napr. regulátory viskozity, vitamíny)2
Zakaľujúce prísady (napr. titanium dioxide*)1
Menthol*1
Antikorozívne prísady (napr. sodium metasilicate*)0,5
Sodium borate*0,5
Chelatačné činidlá0,5
Antioxidanty0,1
Aqua*do 100
KRÉM NA  HOLENIE BEZ POUŽITIA ŠTETCA 
Mastné kyseliny40
Oleje (napr. minerálny olej, lanolínový olej)20
Mydlá (napr. TEA-stearate*, TEA-laurate*)10
Silikóny (napr. dimethicone*)10
Doplnkové prísady (napr. vitamíny, rastlinné extrakty)2
Parfum*2
Antioxidanty, chelatačné činidlá0,5
Aqua*do 100

Rámcové zloženie č. 4.2

GÉL NA HOLENIE

LátkaNajvyššia koncentrácia
v hmotnostných percentách
Filmotvorné prísady (napr. glyceryl polymethacrylate*)10
Silikóny (napr. dimethicone*)5
Regulátory viskozity (napr. hydroxyethylcelullose*)3
Emulgátory, povrchovoaktívne látky (napr. sodium laureth sulfate*)3
Doplnkové prísady (napr. vitamíny, rastlinné extrakty)2
Parfum*1
Kozmetické farbivá1
Konzervačné, antimikrobiálne látky a chelatačné činidlá1
Aqua*do 100

Rámcové zloženie č. 4.3

GÉL NA HOLENIE TVORIACI PENU

LátkaNajvyššia koncentrácia
v hmotnostných percentách
Mydlá (napr. draselné soli mastných kyselín, soli trietanolamínu s mastnými kyselinami)30
Humektanty (napr. glycerin*)15
Emulgátory, povrchovoaktívne látky (napr. PEG-150-distearate*)10
Doplnkové prísady (napr. vitamíny, rastlinné extrakty)5
Prísada na vytváranie peny (napr. uhľovodíky)5
Regulátory viskozity (napr. deriváty celulózy)2
Silikóny (napr. dimethicone*)2
Parfum*2
Prísady na kondicionovanie pokožky (napr. polyquaternium-7*)2
Kozmetické farbivá1
Konzervačné a antimikrobiálne látky0,2
Menthol*0,2
Aqua*do 100

Rámcové zloženie č. 4.4

PENA NA HOLENIE, AEROSÓLOVÝ ROZPRAŠOVAČ

LátkaNajvyššia koncentrácia
v hmotnostných percentách
Zmes alkanolamínových, sodných alebo draselných mydiel 30
Humektanty (napr. glycerin*)15
Propelanty (napr. uhľovodíky)15
Emolienty (napr. vosky, lanolin*, silikónové deriváty)10
Aniónové povrchovoaktívne látky (napr. sodium laureth sulfate*)10
Neiónové povrchovoaktívne látky (napr. lauramide DEA*)10
Emulgátory (napr. deriváty PEG)5
Doplnkové prísady (napr. proteíny, vitamíny)2
Parfum*1
Konzervačné a antimikrobiálne látky1
Regulátory viskozity (napr. deriváty celulózy)1
Menthol*0,5
Aqua*do 100

Rámcové zloženie č. 4.5

MYDLO ALEBO TYČINKA NA HOLENIE

LátkaNajvyššia koncentrácia
v hmotnostných percentách
Mydlá (zmes sodných a draselných solí kyseliny stearovej a laurovej)90
Humektanty (napr. glycerin*)15
Neiónové povrchovoaktívne látky (napr. polysorbáty)5
Silikóny (napr. dimethicone*)5
Doplnkové prísady (napr. vitamíny, rastlinné extrakty, chelatačné činidlá)2
Parfum*2
Titanium dioxide*1
Konzervačné a antimikrobiálne látky1
Antioxidanty0,1
Menthol*0,1

Rámcové zloženie č. 4.6

BALZAM PO HOLENÍ

LátkaNajvyššia koncentrácia
v hmotnostných percentách
Etanol (alcohol*, alcohol denat.*)40
Oleje a tuky (minerálne, napr. paraffinum liquidum*, rastlinné, deriváty lanolínu)20
Silikóny a prchavé silikóny (napr. cyclomethicone*)20
Emolienty a humektanty (napr. propylene glycol*, glycerin*)20
Doplnkové prísady (napr. ultrafialové filtre, vitamíny, bisabolol*, rastlinné extrakty) 10
Emulgátory, povrchovoaktívne látky (napr. glyceryl stearate*)5
Parfum*5
Regulátory viskozity (napr. carbomer*)1
Kozmetické farbivá1
Konzervačné a antimikrobiálne látky1
Chelatačné činidlá, antioxidanty0,5
Aqua*do 100

Rámcové zloženie č. 4.7

LOTION PO HOLENÍ

LátkaNajvyššia koncentrácia
v hmotnostných percentách
Etanol (alcohol*, alcohol denat.*)90
Emolienty a humektanty (glycerin*, propylene glycol*, isopropyl myristate*)15
Parfum*10
Doplnkové prísady (rastlinné extrakty s adstringentnými účinkami napr. extrakt z rastliny Hamamelis virginiana) 10
Kozmetické farbivá1
Chelatačné činidlá, antioxidanty0,5
Aqua*do 100
Pre výrobky vo forme aerosólu: propelanty (napr. uhľovodíky)60

Rámcové zloženie č. 5.1

PARFUM, PARFUMOVÁ VODA, TOALETNÁ VODA A KOLÍNSKA VODA

LátkaNajvyššia koncentrácia
v hmotnostných percentách
Etanol (alcohol*, alcohol denat.*)98
Parfum*40
Emolienty a humektanty (napr. glycerin*, propylene glycol*)10
Emulgátory (napr. PEG-60*, hydrogenated castor oil*)2
Ultrafialové filtre2
Regulátory viskozity (napr. carbomer*)2
Kozmetické farbivá1
Doplnkové prísady (napr. chelatačné činidlá)1
Antioxidanty0,1
Aqua*do 100
Pre výrobky vo forme aerosólu: propelanty (napr. uhľovodíky)60

Rámcové zloženie č. 6.1

ANTIPERSPIRANT, AEROSÓLOVÝ ROZPRAŠOVAČ S ANTIPERSPIRAČNOU SOĽOU

LátkaNajvyššia koncentrácia
v hmotnostných percentách
Propelanty (napr. dimethyl ether*, uhľovodíky)95
Hlinité soli (napr. aluminium chlorohydrate*)10
Emolienty (napr. isopropyl myristate*)10
Regulátory viskozity (napr. stearalkonium bentonite*)10
Silikóny (napr. dimethicone*, cyclomethicone*), minerálne oleje a vosky (napr. petrolatum*, rozvetvené parafíny)10
Etanol (alcohol*, alcohol denat.*)5
Doplnkové prísady (napr. vitamíny, rastlinné extrakty)5
Dezodoranty (napr. zink ricinoleate*)4
Parfum*3
Konzervačné a antimikrobiálne látky0,1

Rámcové zloženie č. 6.2

DEZODORANT, AEROSÓLOVÝ ROZPRAŠOVAČ BEZ ANTIPERSPIRAČNEJ SOLI

LátkaNajvyššia koncentrácia
v hmotnostných percentách
Propelanty (napr. dimethyl ether*, uhľovodíky, stlačený plyn)95
Etanol (alcohol*, alcohol denat.*)95
Humektanty a emolienty (napr. isopropyl myristate*, glycerin*, propylene glycol*)25
Silikóny (napr. cyclomethicone*), minerálne oleje a vosky (napr. petrolatum*, rozvetvené parafíny)15
Regulátory viskozity (napr. stearalkonium bentonite*)10
Doplnkové prísady (napr. rastlinné extrakty)5
Dezodoranty (napr. zink ricinoleate*)4
Parfum*3
Konzervačné a antimikrobiálne látky1
Aqua*do 100
Aj pre spreje plnené stlačeným plynom (napr. vzduch, nitrogen*, carbon dioxide*)

Rámcové zloženie č. 6.3

ANTIPERSPIRANT, GUĽÔČKOVÝ S ANTIPERSPIRAČNOU SOĽOU

LátkaNajvyššia koncentrácia
v hmotnostných percentách
Etanol (alcohol*, alcohol denat.*)65
Silikóny, prchavé silikóny (napr. cyclomethicone*, dimethicone*), minerálne oleje a vosky (napr. petrolatum*, rozvetvené parafíny)65
Antiperspiračné soli (napr. hlinitá soľ alebo komplexná zlúčenina hliníka a zirkónia)25
Regulátory viskozity (napr. škrob), emolienty (napr. glycerin*), emulgátory (napr. stearáty, PPG étery)25
Doplnkové prísady (napr. rastlinné extrakty)5
Dezodoranty (napr. zink ricinoleate*)5
Parfum*3
Konzervačné a antimikrobiálne látky1,5
Aqua*do 100

Rámcové zloženie č. 6.4

DEZODORANT, GUĽÔČKOVÝ BEZ ANTIPERSPIRAČNEJ SOLI

LátkaNajvyššia koncentrácia
v hmotnostných percentách
Silikóny, prchavé silikóny (napr. cyclomethicone*, dimethicone*), minerálne oleje a vosky (napr. petrolatum*, rozvetvené parafíny)75
Etanol (alcohol*, alcohol denat.*)65
Regulátory viskozity (napr. škrob), emolienty (napr. glycerin*), emulgátory (napr. stearáty, PPG étery)25
Doplnkové prísady (napr. rastlinné extrakty, EDTA*)5
Dezodoranty (napr. zink ricinoleate*)5
Parfum*3
Konzervačné a antimikrobiálne látky1,5
Aqua*do 100

Rámcové zloženie č. 6.5

TUHÝ ANTIPERSPIRANT, TYČINKA S ANTIPERSPIRAČNOU SOĽOU

LátkaNajvyššia koncentrácia
v hmotnostných percentách
Etanol (alcohol*, alcohol denat.*)80
Humektanty (napr. propylene glycol*, glycerin*)80
Silikóny, prchavé silikóny (napr. cyclomethicone*, dimethicone*), minerálne oleje a vosky (napr. petrolatum*, rozvetvené parafíny)70
Emolienty, vosky (napr. isopropyl myristate*, cetyl alcohol*, stearyl alcohol*)30
Antiperspiračné soli (napr. aluminium chlorohydrate*, aluminium zirconium tetrachlorohydrate*)25
Mydlá, emulgátory (napr. sodium stearate*)15
Talc*15
Plnidlá (napr. stearalconium bentonite*)15
Doplnkové prísady (napr. rastlinné extrakty, EDTA*)5
Dezodoranty (napr. zinc ricinoleate*)5
Parfum*3
Konzervačné a antimikrobiálne látky1
Aqua*do 100

Rámcové zloženie č. 6.6

TUHÝ DEZODORANT, TYČINKA BEZ ANTIPERSPIRAČNEJ SOLI

LátkaNajvyššia koncentrácia
v hmotnostných percentách
Etanol (alcohol*, alcohol denat.*)80
Humektanty (napr. propylene glycol*, glycerin*)80
Silikóny, prchavé silikóny (napr. cyclomethicone*, dimethicone*), minerálne oleje a vosky (napr. petrolatum*, rozvetvené parafíny)70
Emolienty, vosky (napr. isopropyl myristate*, cetyl alcohol*, stearyl alcohol*)30
Mydlá, emulgátory (napr. sodium stearate*)15
Talc*15
Plnidlá (napr. stearalkonium bentonite*)15
Doplnkové prísady (napr. rastlinné extrakty, EDTA*)5
Dezodoranty (napr. zinc ricinoleate*)5
Parfum*3
Konzervačné a antimikrobiálne látky1
Aqua*do 100

Rámcové zloženie č. 6.7

TEKUTÝ ANTIPERSPIRANT UVOĽŇOVANÝ POD TLAKOM ALEBO MECHANICKÝM ROZPRAŠOVANÍM

LátkaNajvyššia koncentrácia
v hmotnostných percentách
Etanol (alcohol*, alcohol denat.*)80
Hlinité soli (napr. aluminium chlorohydrate*)30
Silikóny (napr. cyclomethicone*, dimethicone*), minerálne oleje a vosky (napr. petrolatum*, rozvetvené parafíny)15
Emolienty a humektanty (napr. isopropyl myristate*, glycerin* deriváty propylén glycolu)8
Doplnkové prísady (napr. rastlinné extrakty, EDTA*)5
Dezodoranty (napr. zink ricinoleate*)4
Parfum*3
Konzervačné a antimikrobiálne látky1
Aqua*do 100

Rámcové zloženie č. 6.8

TEKUTÝ DEZODORANT UVOĽŇOVANÝ POD TLAKOM ALEBO MECHANICKÝM ROZPRAŠOVANÍM

LátkaNajvyššia koncentrácia
v hmotnostných percentách
Etanol (alcohol*, alcohol denat.*)95
Silikóny (napr. cyclomethicone*, dimethicone*), minerálne oleje a vosky (napr. petrolatum*, rozvetvené parafíny)15
Humektanty a emolienty (napr. propylene glycol*, glycerin*)8
Doplnkové prísady (napr. rastlinné extrakty)5
Dezodoranty (napr. zinc ricinoleate*)4
Parfum*3
Konzervačné a antimikrobiálne látky1
Aqua*do 100

Rámcové zloženie č. 6.9

ANTIPERSPIRAČNÝ KRÉM

LátkaNajvyššia koncentrácia
v hmotnostných percentách
Antiperspiračné soli (napr. soli hliníka alebo zirkónia)30
Humektanty (napr. propylene glycol*)25
Emolienty (napr. mastné alkoholy, rastlinné oleje)10
Emulgátory (napr. ceteareth-30*, PEG-stearát)10
Doplnkové prísady (napr. rastlinné extrakty, EDTA*)5
Dezodoranty (napr. zinc ricinoleate*)5
Parfum*3
Konzervačné a antimikrobiálne látky0,5
Aqua*do 100

Rámcové zloženie č. 7.1

TOALETNÉ MYDLO

LátkaNajvyššia koncentrácia
v hmotnostných percentách
Mydlo (na báze mastných kyselín z loja, palmového a kokosového oleja)99
Glycerin