Nariadenie vlády č. 108/2007 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 658/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 538/2006 Z. z.

Čiastka 59/2007
Platnosť od 15.03.2007 do31.07.2014
Účinnosť od 15.03.2007 do31.07.2014
Zrušený 355/2007 Z. z.

OBSAH

108

Nariadenie vlády

Slovenskej republiky

z 28. februára 2007,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 658/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 538/2006 Z. z.

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. g) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 658/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 538/2006 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 4 sa odsek 8 dopĺňa tretím bodom, ktorý znie:

3. uvádzať do obehu kozmetické výrobky, ak ich zložky, kombinácia zložiek alebo ich konečné zloženie sa na účely splnenia požiadaviek tohto nariadenia vlády testovali na zvieratách podľa § 15 ods. 1 písm. b).“.

2. V § 15 ods. 5 sa slová „na výrobu“ nahrádzajú slovami „zodpovedná za výrobu“.

3. V § 15 ods. 6 sa slová „na dovoz“ nahrádzajú slovami „zodpovedná za dovoz“.

4. V prílohe č. 2 referenčné číslo 419 znie:

419. Materiál skupiny 1 a 2 uvedený v článkoch 4 a 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002 z 3. októbra 2002, ktorým sa stanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa živočíšnych vedľajších produktov neurčených pre ľudskú spotrebu v platnom znení a z neho získané zložky“.

5. Príloha č. 10 sa dopĺňa kódmi 26 a 27, ktoré znejú:

„26 Bulharsko

27 Rumunsko“.

6. V prílohe č. 12 šiestom bode sa slová „na výrobu“ nahrádzajú slovami „zodpovednej za výrobu“ a za slovo „alebo“ sa vkladajú slová „odborne spôsobilej osoby zodpovednej za“.

7. Príloha č. 17 sa dopĺňa bodmi 51 a 52, ktoré znejú:

51. Smernica Komisie 2006/78/ES z 29. septembra 2006, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 76/768/EHS týkajúca sa kozmetických výrobkov s cieľom prispôsobiť technickému pokroku jej prílohu II (Ú. v. EÚ L 271, 30. 9. 2006).

52. Smernica Komisie 2006/81/ES z 23. októbra 2006, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Bulharska a Rumunska upravuje smernica 95/17/ES, pokiaľ ide o neuvedenie jednej alebo viacerých zložiek v zozname, ktrorým sa označujú kozmetické výrobky, a smernica 2005/78/ES, pokiaľ ide o opatrenia, ktoré treba prijať proti emisiám plynných a tuhých znečisťujúcich látok z motorov určených na používanie vo vozidlách (Ú. v. EÚ L 362, 20. 12. 2006).“.


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. marca 2007.


Robert Fico v. r.