Zákon č. 650/2005 Z. z.Zákon o vykonaní príkazu na zaistenie majetku alebo dôkazov v Európskej únii a o zmene a doplnení zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon, zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok a zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov

(v znení č. 236/2017 Z. z., 312/2020 Z. z.)

Čiastka 254/2005
Platnosť od 30.12.2005
Účinnosť od 01.01.2021

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2021 312/2020 Z. z. Aktuálne znenie
15.10.2017 - 31.12.2020 236/2017 Z. z.
01.01.2006 - 14.10.2017

Pôvodný predpis

30.12.2005