Oznámenie č. 724/2004 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o vydaní výnosu o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Čiastka 297/2004
Platnosť od 28.12.2004 do31.12.2005
Zrušený 603/2005 Z. z.
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 30. decembra 2004.

724

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky vydalo po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky podľa § 16 ods. 1 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení zákona č. 442/2003 Z. z.

výnos z 10. decembra 2004 č. 137.728/2004-SEVS o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky.

Výnos ustanovuje poskytovanie dotácií občianskym združeniam, nadáciám, záujmovým združeniam právnických osôb, ktoré sú právnickou osobou, neziskovým organizáciám poskytujúcim všeobecne prospešné služby, fyzickým osobám a právnickým osobám – podnikateľom. Dotácie možno poskytnúť na účely vypracovania nezávislých odborných analýz kľúčových otázok medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky Slovenskej republiky, vydávania odborných publikácií v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky Slovenskej republiky, organizácie odborných a verejnovzdelávacích podujatí s tematikou medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky Slovenskej republiky a úhrady účastníckych poplatkov na odborných a vedeckých konferenciách a študijných pobytoch s tematikou medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky.

Výnos nadobúda účinnosť 30. decembra 2004.

Výnos je uverejnený na internetovej stránke Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky a je prístupný na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky.