Oznámenie č. 603/2005 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o vydaní výnosu o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Čiastka 238/2005
Platnosť od 23.12.2005
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. januára 2006.

603

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky podľa § 8 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydalo

výnos z 13. októbra 2005 č. 141.601/2005-SEVS o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky.

Výnosom sa ustanovujú podmienky poskytovania dotácií z rozpočtovej kapitoly Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky na účely vypracovania nezávislých odborných analýz kľúčových otázok medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky Slovenskej republiky, vydávania odborných publikácií v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky Slovenskej republiky, organizácie odborných a verejno-vzdelávacích podujatí s tematikou medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky Slovenskej republiky a úhrady účastníckych poplatkov na odborných a vedeckých konferenciách a študijných pobytoch s tematikou medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky.

Týmto výnosom sa zrušuje výnos Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky z 10. decembra 2004 č. 137.728/2004-SEVS o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky (oznámenie č. 724/2004 Z. z.).

Výnos nadobúda účinnosť 1. januára 2006.

Výnos je uverejnený na internetovej stránke Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky.

Do výnosu možno nazrieť na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky.