Opatrenie č. 708/2004 Z. z.Opatrenie Národnej banky Slovenska, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 613/2003 Z. z., ktorým sa ustanovuje štruktúra, rozsah, obsah, členenie, termíny, forma, spôsob, postup a miesto predkladania niektorých ohlasovaných skutočností podľa § 8 Devízového zákona

Čiastka 295/2004
Platnosť od 22.12.2004 do31.12.2006
Účinnosť od 01.01.2005 do31.12.2006
Zrušený 691/2006 Z. z.

708

OPATRENIE

Národnej banky Slovenska

z 10. decembra 2004,

ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 613/2003 Z. z., ktorým sa ustanovuje štruktúra, rozsah, obsah, členenie, termíny, forma, spôsob, postup a miesto predkladania niektorých ohlasovaných skutočností podľa § 8 Devízového zákona

Národná banka Slovenska podľa § 8 ods. 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 602/2003 Z. z. ustanovuje:


Čl. I

Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 613/2003 Z. z., ktorým sa ustanovuje štruktúra, rozsah, obsah, členenie, termíny, forma, spôsob, postup a miesto predkladania niektorých ohlasovaných skutočností podľa § 8 Devízového zákona sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 ods. 2 sa slová „jeden milión“ nahrádzajú slovami „desať miliónov“.

2. V poznámke pod čiarou k odkazu 4 sa na konci pripájajú tieto slová: „v znení neskorších predpisov“.

3. Príloha č. 1 sa nahrádza prílohou k tomuto opatreniu.

4. V prílohe č. 3 prvej časti sa v texte pod názvom hlásenia slová „jeden milión“ nahrádzajú slovami „desať miliónov“.


Čl. II

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2005.


Marián Jusko v. r.


Príloha k opatreniu č. 708/2004 Z. z.

Vzor 01