Nariadenie vlády č. 486/2004 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa upravujú sumy dávky v hmotnej núdzi a príspevku na bývanie

Čiastka 205/2004
Platnosť od 01.09.2004
Účinnosť od 01.09.2004

OBSAH