Nariadenie vlády č. 273/2004 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 286/2003 Z. z. o požiadavkách v záujme ochrany zdravia ľudí pri výrobe a uvádzaní na trh mäsových výrobkov a určitých ostatných produktov živočíšneho pôvodu v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 486/2003 Z. z.

Čiastka 113/2004
Platnosť od 30.04.2004 do31.12.2005
Účinnosť od 01.05.2004 do31.12.2005
Zrušený 292/2003 Z. z.

OBSAH

273

Nariadenie vlády

Slovenskej republiky

z 21. apríla 2004,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 286/2003 Z. z. o požiadavkách v záujme ochrany zdravia ľudí pri výrobe a uvádzaní na trh mäsových výrobkov a určitých ostatných produktov živočíšneho pôvodu v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 486/2003 Z. z.

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. a na vykonanie § 3 ods. 2 zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 286/2003 Z. z. o požiadavkách v záujme ochrany zdravia ľudí pri výrobe a uvádzaní na trh mäsových výrobkov a určitých ostatných produktov živočíšneho pôvodu sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 písm. s) sa slová „a v Európskych spoločenstvách“ nahrádzajú slovami „alebo v ostatných členských štátoch4)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 4 znie:

4) § 2 písm. a) zákona č. 488/2002 Z. z. v znení zákona č. 472/2003 Z. z.“.

2. V § 2 písm. t) sa vypúšťajú slová „alebo ústredný orgán členského štátu 4) príslušný na vykonávanie veterinárnych kontrol, alebo každý orgán, na ktorý bola táto pôsobnosť prenesená“.

3. V § 3 ods. 2 písm. b) sa za slovo „značkou“ pripájajú tieto slová: „v súlade s príslušnými požiadavkami Európskych spoločenstiev“.

4. § 10 znie:

㤠10

(1) Po rozhodnutí Európskej komisie, ktorým sa povolí dodatočné limitované prechodné obdobie jednotlivým prevádzkarniam, ktoré si do 15. novembra 2003 podali žiadosť o zaradenie do dodatočného limitovaného prechodného obdobia, pokiaľ ide o dočasné výnimky zo stavebno-technických požiadaviek ustanovených v prílohách č. 2 a 3, a doložili pracovný plán a program prevádzkarne vrátane lehôt na odstraňovanie jednotlivých v ňom uvedených nedostatkov, ktoré nesmú trvať dlhšie ako 12 mesiacov od nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii, s preukázaním dostupnosti finančných prostriedkov potrebných na zosúladenie jednotlivých podmienok prevádzkarne s podmienkami na schválenie ustanovenými v prílohe č. 2 a 3, štátna veterinárna a potravinová správa vydá prevádzkarni dočasné schválenie platné od 1. mája 2004 až do zmeny rozhodnutia Európskej komisie, ktorým sa prevádzkareň vyčiarkne zo zoznamu prevádzkarní zaradených v dodatočnom limitovanom prechodnom období, najdlhšie však do 30. apríla 2005.

(2) Mäsové výrobky a iné produkty z týchto prevádzkarní sa počas trvania dočasných výnimiek môžu uvádzať na trh výlučne len v Slovenskej republike, musia byť označené osobitnou značkou, ktorú určí v rozhodnutí o dočasnom schválení štátna veterinárna a potravinová správa v súlade s rozhodnutím Európskej komisie. Výroba, používanie, distribúcia a uvádzanie týchto výrobkov iba na domáci trh v Slovenskej republike podliehajú v dodatočnom limitovanom prechodnom období osobitným kontrolám orgánov veterinárnej správy v súlade s rozhodnutím Európskej komisie.3)

(3) Štátna veterinárna a potravinová správa podľa rozhodnutia Európskej komisie upresní náležitosti dokladov, ktoré musia sprevádzať výrobky a záznamy, ktoré prevádzkovateľ a príjemca musí viesť a uchovávať.“.

5. V § 14 sa slovo „ výmenách“ nahrádza slovom „obchode“.

6. § 18 sa dopĺňa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:

(3) Ministerstvo môže v súlade s požiadavkami Európskych spoločenstiev všeobecne záväzným právnym predpisom určiť jednotlivé časti orgánov, tkanív a iných častí zvierat, ktoré možno používať na prípravu mäsových výrobkov a ktoré nemožno používať na prípravu mäsových výrobkov.

(4) Ministerstvo môže v súlade s príslušnými požiadavkami Európskych spoločenstiev všeobecne záväzným právnym predpisom ustanoviť

a) zoznam látok používaných na predchádzanie korózii plechoviek, zmäkčovanie a dezinfekciu vody používanej v autoklávoch podľa prílohy č. 3 časti H bodu C písm. a),

b) iný spôsob ošetrenia recirkulovanej vody, ako je ošetrenie chlórovaním podľa prílohy č. 3 časti H bodu C písm. b).“.

7. § 19a znie:

㤠19a

(1) Mäsové výrobky získané pred 1. májom 2004 sa môžu uvádzať výlučne na domáci trh v Slovenskej republike po 1. máji 2004 do 31. decembra 2004, ak sú označené národnou značkou podľa právnych predpisov platných pred dátumom pristúpenia Slovenskej republiky k Európskej únii.

(2) Mäsové výrobky podľa odseku 1 musia ostať len na domácom trhu v Slovenskej republike.

(3) S mäsovými výrobkami získanými pred 1. májom 2004 v prevádzkarniach schválených na vývoz do Európskej únie, označenými oválnou exportnou zdravotnou značkou Európskej únie schválenej prevádzkárne v Slovenskej republike možno obchodovať s členskými štátmi po 1. máji 2004 do 31. augusta 2004.

(4) Sprievodný obchodný doklad podľa § 3 ods. 2 písm. a) musí obsahovať poznámku „Získané pred 1. májom 2004", podpísanú úradným veterinárnym lekárom príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správy zodpovedným za prevádzkareň pôvodu.

(5) Zásoby predtlačených materiálov na balenie do priameho obalu a druhého obalu a etikety, ktoré sú označené podľa právnych predpisov platných pred dátumom pristúpenia Slovenskej republiky k Európskej únii, možno na mäsové výrobky získané po dátume pristúpenia Slovenskej republiky k Európskej únii používať do 31. decembra 2004. Takto označené mäsové výrobky musia ostať výlučne na domácom trhu v Slovenskej republike.“.

8. V prílohe č. 2 časti A bode 12 sa slová „orgánu veterinárnej správy“ nahrádzajú slovami „regionálnej veterinárnej a potravinovej správy“.

9. V prílohe č. 3 časti F bode 4 písm. a) bode 1.1. sa vypúšťajú slová „podľa právneho aktu Európskych spoločenstiev uvedeného v prílohe č. 1 bode 1 (t. j. členského štátu Európskej únie a Európskych spoločenstiev)“.

10. V prílohe č. 3 časti F bode 4 písm. a) bode 1.3. sa vypúšťajú slová „jedna zo skratiek uvedených v právnom akte podľa prílohy č. 1 bodu 1“.

11. V prílohe č. 3 časti F bode 4 písm. a) bode 2.3. sa vypúšťajú slová „jedna zo skratiek uvedených v právnom akte Európskych spoločenstiev uvedenom v prílohe č. 1 bod 1“.

12. V prílohe č. 3 časti F bode 6 druhá veta znie: „Bez toho, aby bolo dotknuté príslušné rozhodnutie Európskej komisie, sa tieto výrobky musia označovať národnou značkou kruhového tvaru s týmito údajmi:“.

13. V prílohe č. 3 časti F bod 7 znie: „Mäsové výrobky určené výlučne na domáci trh v Slovenskej republike a pochádzajúce z prevádzkarní podľa § 10, ktorým bola uznaná požiadavka na výnimky v prechodnom období určenom rozhodnutím Európskej komisie, sa od 1. mája 2004 musia označovať osobitnou národnou značkou štvorcového tvaru, v ktorej sa uvádzajú čitateľnými znakmi informácie, ktoré určí Štátna veterinárna a potravinová správa v súlade s príslušným rozhodnutím Európskej komisie.“.

14. V prílohe č. 3 časti H bode C úvodná veta znie: „C. Štátna veterinárna a potravinová správa môže do ustanovenia príslušných požiadaviek Európskych spoločenstiev povoliť“.

15. V prílohe č. 3 časti H bode C sa v písmene b) za slovo „ošetrenia“ dopĺňajú slová „v súlade s rozhodnutím Európskej komisie“.

16. V prílohe č. 6 bode 9 sa slová „výmeny výrobkov“ nahrádzajú slovami „obchodu s výrobkami“.


Čl. II

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. mája 2004.


Mikuláš Dzurinda v. r.