Nariadenie vlády č. 292/2003 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o podrobnostiach veterinárnych kontrol pri výmenách produktov živočíšneho pôvodu s členskými štátmi

(v znení č. 493/2003 Z. z., 647/2005 Z. z.)

Čiastka 140/2003
Platnosť od 31.07.2003
Účinnosť od 01.01.2006
Redakčná poznámka

okrem § 1 ods. 3, § 2 písm. b), § 3 ods. 6 a 7, § 5 až 8 a § 11 a 12, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii

292

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 9. júla 2003

o podrobnostiach veterinárnych kontrol pri výmenách produktov živočíšneho pôvodu s členskými štátmi

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods.1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. a na vykonanie § 3 ods. 2 zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov nariaďuje:


§ 1

Predmet úpravy

(1) Toto nariadenie vlády ustanovuje podrobnosti veterinárnych kontrol1) produktov živočíšneho pôvodu podľa osobitných predpisov2) (ďalej len „produkt”) a ostatných produktov podľa osobitných predpisov3) určených na obchod s členskými štátmi4).

(2) Veterinárne kontroly produktov uvedených v odseku 2 sa nevykonávajú na hraniciach s členskými štátmi,4) a vykonávajú sa podľa tohto nariadenia a osobitného predpisu.5) Ustanovenie § 6 nie je týmto dotknuté.

§ 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa rozumie

a) veterinárnou kontrolou akákoľvek fyzická kontrola alebo preskúmanie dokladov, ktoré sa vzťahujú na produkty uvedené v § 1 ods. 2 a ktoré sú určené na priamu alebo nepriamu ochranu zdravia zvierat alebo zdravia ľudí,

b) obchodom obchod s tovarmi podľa smernice Európskych spoločenstiev uvedenej v prílohe č. 1,

c) prevádzkarňou akýkoľvek podnik, v ktorom sa produkujú, skladujú alebo spracúvajú produkty uvedené v § 1 ods. 2,

d) príslušným orgánom orgán veterinárnej správy6) alebo ústredný orgán členského štátu, ktorý je príslušný na vykonávanie veterinárnych kontrol, alebo každý orgán, na ktorý ústredný orgán členského štátu túto pôsobnosť delegoval,

e) úradným veterinárnym lekárom veterinárny lekár vymenovaný podľa osobitného predpisu7) alebo veterinárny lekár vymenovaný príslušným ústredným orgánom členského štátu.

Kontroly v mieste pôvodu

§ 3

(1) Na obchod s členskými štátmi možno určiť len také produkty živočíšneho pôvodu uvedené v § 1 ods. 2, ktoré boli získané, kontrolované, označené a etiketované v súlade s veterinárnymi požiadavkami8) na príslušné určenie a ktoré sú sprevádzané ku konečnému príjemcovi zdravotným certifikátom, certifikátom o zdraví zvierat alebo iným dokladom podľa veterinárnych požiadaviek.

(2) Prevádzkarne, z ktorých produkty pochádzajú, musia nepretržitým vlastným dozorom zabezpečiť, aby produkty určené na obchod spĺňali požiadavky uvedené v odseku 1.

(3) Okrem monitorovacích povinností ustanovených úradnému veterinárnemu lekárovi podľa osobitného predpisu10) vykonáva príslušný orgán11) pravidelné kontroly prevádzkarní, aby sa presvedčil, že produkty určené na obchod spĺňajú veterinárne požiadavky alebo v prípadoch uvedených v odseku 7 a v § 12 požiadavky členského štátu určenia.

(4) Ak je odôvodnené podozrenie, že nie sú splnené veterinárne požiadavky, vykoná príslušný orgán potrebné kontroly; ak sa podozrenie potvrdí, prijme vhodné opatrenia, ktoré môžu zahŕňať aj odňatie schválenia.

(5) Ak preprava produktov zahŕňa viaceré miesta určenia, musia sa produkty spolu zoskupiť do toľkých dávok, koľko je miest určenia. Každú dávku musí sprevádzať certifikát alebo doklad uvedený v odseku 1.

(6) Ak sú produkty uvedené v § 1 ods. 2 určené na export do tretej krajiny,12) musí byť ich preprava pod colným dohľadom až do miesta výstupu z územia Európskeho spoločenstva.

(7) Ak sa uskutočňujú voliteľné dovozy z určitých tretích krajín do Slovenskej republiky, príslušný orgán13) informuje o existencii takýchto dovozov Európsku komisiu a ostatné členské štáty. Ak produkty, ktoré sú predmetom voliteľného dovozu iného členského štátu, vstupujú na územie Európskeho spoločenstva cez Slovenskú republiku a sú určené pre iný členský štát, vykoná príslušný orgán pri vstupe dokladovú kontrolu pôvodu a určenia týchto produktov podľa § 6 ods. 1. Zakazuje sa, aby sa z územia Slovenskej republiky ako krajiny určenia reexpedovali produkty, ktoré sú predmetom voliteľného dovozu, ak nie sú určené inému členskému štátu, ktorý používa rovnakú voľbu.

§ 4

(1) Ak je Slovenská republika krajinou odoslania, príslušné orgány prijmú potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby prevádzkovatelia na všetkých stupňoch produkcie, skladovania, uvádzania na trh a prepravy produktov podľa § 1 ods. 2 plnili veterinárne požiadavky. Najmä zabezpečia, aby sa produkty

a) získané podľa osobitných predpisov13a) kontrolovali z veterinárneho hľadiska rovnakým spôsobom, či už sú určené na obchod vo vnútri Európskeho spoločenstva alebo na domáci trh na území Slovenskej republiky,

b) ktoré nepodliehajú harmonizovaným požiadavkám Európskeho spoločenstva, ale ktoré môžu podliehať kontrolám podľa tohto nariadenia, neodoslali na územie iného členského štátu, ak ich nemožno uvádzať na trh na území Slovenskej republiky z dôvodov ochrany zdravia zvierat alebo v záujme ochrany zdravia ľudí odôvodnených smernicou Európskych spoločenstiev uvedenou v § 1 ods. 1.

(2) Ak je Slovenská republika štátom odoslania, prijmú príslušné orgány11) vhodné administratívne opatrenia14) alebo uložia pokuty podľa osobitného predpisu,15) ak sa zistí akékoľvek porušovanie veterinárnych požiadaviek fyzickými osobami alebo právnickými osobami, a najmä, ak sa zistí, že vyplnené certifikáty alebo doklady nezodpovedajú aktuálnemu stavu produktov alebo že na produkty, ktoré nezodpovedajú príslušným veterinárnym požiadavkám, boli upevnené zdravotné značky.

Kontroly pri príchode do miesta určenia

§ 5

(1) V mieste určenia produktov v Slovenskej republike vykonáva príslušný orgán6) veterinárne kontroly na mieste podľa osobitného predpisu,16) ktorými kontroluje splnenie požiadaviek podľa § 3; v čase kontroly môže príslušný orgán odoberať vzorky.

(2) V prípade podľa osobitného predpisu17) môže príslušný orgán vykonať aj kontroly dopravných prostriedkov.

(3) Ak sú produkty uvedené v § 1 ods. 2, pochádzajúce z iného členského štátu, určené pre

a) prevádzkareň, ktorá je pod zodpovednosťou úradného veterinárneho lekára, musí tento úradný veterinárny lekár zabezpečiť, aby boli do prevádzkarne prijaté len také produkty, ktoré spĺňajú požiadavky na ich označenie a na sprievodné doklady podľa § 3 ods. 1, alebo ak ide o produkty, ktoré nepodliehajú harmonizovaným požiadavkám Európskeho spoločenstva, ale ktoré môžu podliehať kontrolám podľa tohto nariadenia, aby boli sprevádzané dokladmi ustanovenými právnymi predpismi, ktorými sa upravujú veterinárne požiadavky v Slovenskej republike,

b) schváleného sprostredkovateľa, ktorý rozdeľuje dávky, pre obchodné podniky s mnohými pobočkami alebo pre akúkoľvek prevádzkareň, ktorá nepodlieha trvalému dozoru, musia tieto fyzické osoby alebo právnické osoby pred rozdelením dávky alebo jej uvedením na trh skontrolovať, či sú prítomné značky, certifikáty alebo doklady uvedené v písmene a) a oznámiť príslušnému orgánu veterinárnej správy všetky nedostatky alebo odchýlky,

c) iných príjemcov, najmä ak sa dávka počas prepravy čiastočne vykladá, musí byť dávka sprevádzaná podľa § 3 ods. 1 až 3 originálnym vyhotovením certifikátu podľa písmena a).

(4) Záruky, ktoré musia poskytnúť príjemcovia uvedení v odseku 3 písm. b) a c), musia byť špecifikované v dohode s príslušným orgánom veterinárnej správy, ktorá sa podpisuje pri registrácii18) vopred podľa odseku 6. Príslušné orgány vykonávajú náhodné kontroly, aby overili dodržiavanie týchto záruk.

(5) Bez toho, aby bol dotknutý § 4, môže členský štát určenia s náležitým ohľadom na právne predpisy Európskych spoločenstiev uvedené v § 1 ods. 1 požadovať v prípadoch, v ktorých ešte neboli právnymi predpismi Európskych spoločenstiev, ustanovené harmonizované požiadavky, a v prípade uvedenom v § 11, aby prevádzkareň pôvodu produktov postupovala podľa požiadaviek platných národných predpisov tohto členského štátu. Ak je Slovenská republika štátom pôvodu, musí zabezpečiť, aby produkty spĺňali tieto požiadavky.

(6) Prevádzkovatelia na území Slovenskej republiky, ktorí držia produkty, ktoré im boli dodané z iného členského štátu, alebo ktorí úplne rozdeľujú dávky takýchto produktov,

a) podliehajú registrácii vopred, ak to požaduje príslušný orgán veterinárnej správy,

b) musia viesť register, v ktorom sú zaznamenávané takéto dodávky,

c) musia ohlasovať príchod produktov z iného členského štátu v rozsahu potrebnom na vykonávanie kontrol uvedených v odsekoch 1 až 4, ak to príslušný orgán veterinárnej správy vyžaduje,

d) musia uchovávať počas lehoty nie kratšej ako šesť mesiacov a špecifikovanej príslušným orgánom veterinárnej správy zdravotné certifikáty alebo dokumenty uvedené v § 3 a predkladať ich na požiadanie príslušnému orgánu veterinárnej správy.

(7) Podrobnosti o kontrole produktov a postupe uvedenom v odsekoch 1 až 6 môže ustanoviť v súlade s príslušnými požiadavkami Európskych spoločenstiev všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky.19)

§ 6

(1) Príslušné orgány zabezpečia, aby počas kontrol vykonávaných v miestach, do ktorých môžu byť privezené produkty z tretích krajín na územia vymedzené osobitným predpisom,20) ktorými sú najmä letiská a inšpekčné miesta s tretími krajinami,21)

a) sa vykonávala dokladová kontrola pôvodu produktov,

b) produkty pochádzajúce z Európskeho spoločenstva podliehali kontrolným požiadavkám uvedeným v § 5,

c) produkty z tretích krajín podliehali kontrolným požiadavkám podľa osobitného predpisu.22)

(2) Ustanovenie odseku 1 neplatí na produkty, ktoré sú prepravované pravidelnými priamymi dopravnými prostriedkami spájajúcimi dva zemepisné body Európskeho spoločenstva a všetky tieto produkty podliehajú inšpekčným požiadavkám ustanoveným v § 5.

§ 7

(1) Ak príslušný orgán11) počas veterinárnej kontroly v mieste určenia zásielky produktov alebo počas prepravy zásielky zistí dôvod na nariadenie mimoriadneho núdzového opatrenia podľa osobitného predpisu,23) hlavný veterinárny lekár Slovenskej republiky24) (ďalej len „hlavný veterinárny lekár“) nariadi zničenie dávky alebo jej použitie na iné účely ustanovené veterinárnymi požiadavkami okrem produktov, ktoré z hľadiska opatrení na ochranu zdravia zvierat podliehajú jednému z ošetrení uvedených v osobitnom predpise.25) Náklady na zničenie dávky znáša odosielateľ alebo jeho zástupca. Hlavný veterinárny lekár ihneď oznámi príslušným orgánom členských štátov a Európskej komisii uskutočnené zistenia, prijaté rozhodnutia a dôvody na tieto rozhodnutia, pričom možno použiť ochranné opatrenia podľa § 9.

(2) Hlavný veterinárny lekár nariadi na základe výsledku kontroly v mieste určenia zásielky alebo počas jej prepravy mimoriadne núdzové opatrenie,26) ak sa zistí, že tovary nezodpovedajú veterinárnym požiadavkám,27) a ak to dovoľujú zdravotné podmienky alebo podmienky ochrany zdravia zvierat, ponechá odosielateľovi alebo jeho predstaviteľovi možnosť zvoliť si

a) zničenie tovarov, alebo

b) použitie produktov tovarov na iné účely vrátane ich vrátenia s povolením príslušného orgánu krajiny, kde sa nachádza prevádzkareň pôvodu.

(3) Ak sa kontrolami podľa odseku 2 zistí, že sú v certifikáte alebo v dokladoch nedostatky, musí sa pred uplatnením opatrení uvedených v odseku 2 písm. b) poskytnúť odosielateľovi lehota na odstránenie zistených nedostatkov.

(4) Zoznam pôvodcov a chorôb uvedených v odseku 1 a podrobnosti na vykonanie odsekov 1 až 3 môže ustanoviť v súlade s príslušnými požiadavkami Európskych spoločenstiev všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky.19)

§ 8

(1) V prípadoch uvedených v § 7, a ak je miesto určenia produktov v Slovenskej republike, nadviaže príslušný orgán13) bez meškania spojenie s príslušnými orgánmi členského štátu odoslania. Príslušné orgány členského štátu odoslania prijmú potrebné opatrenia a oznámia príslušnému orgánu veterinárnej správy povahu vykonaných kontrol, prijaté opatrenia a dôvody na tieto opatrenia. Ak má príslušný orgán veterinárnej správy obavu, že tieto opatrenia nie sú dostatočné, príslušné orgány oboch členských štátov nájdu spoločne spôsob a prostriedky na nápravu situácie; ak je to vhodné, môže to zahŕňať aj inšpekciu na mieste. Rovnako sa postupuje, ak je miesto odoslania produktov v Slovenskej republike.

(2) Ak sa kontrolami podľa § 7 zistia opakované nedostatky, príslušný orgán veterinárnej správy, ak je miesto určenia v Slovenskej republike, informuje o tom Európsku komisiu a veterinárne orgány ostatných členských štátov. Európska komisia môže na základe žiadosti príslušného orgánu alebo z vlastného podnetu a vzhľadom na povahu zisteného porušenia požiadaviek

a) poslať do danej prevádzkarne inšpekčnú misiu,

b) poveriť úradného veterinárneho lekára, ktorého meno a priezvisko je uvedené v zozname vypracovanom Európskou komisiou na návrh členských štátov a ktorý je prijateľný pre rôzne zúčastnené strany, aby skontroloval skutočnosti v danej prevádzkarni,

c) požiadať príslušný orgán, aby zintenzívnil odber vzoriek v danej prevádzkarni; o svojich zisteniach Európska komisia informuje členské štáty.

(3) Ak sa opatrenia podľa odseku 2 prijímajú z dôvodov opakovaných nedostatkov spôsobených prevádzkarňou, Európska komisia uloží tejto prevádzkarni povinnosť uhradiť všetky náklady spojené s postupom uvedeným v odseku 2.

(4) Do nálezu Európskej komisie podľa odseku 2 musí príslušný orgán členského štátu odoslania na žiadosť príslušného orgánu veterinárnej správy, ak je štátom určenia Slovenská republika, zintenzívniť kontroly produktov živočíšneho pôvodu pochádzajúcich z danej prevádzkarne, a ak sú vážne dôvody z hľadiska ochrany zdravia zvierat alebo v záujme ochrany zdravia ľudí, pozastaviť schválenie prevádzkarni. Príslušné orgány veterinárnej správy môžu sami v mieste určenia v Slovenskej republike zintenzívniť kontroly týchto produktov pochádzajúcich z rovnakej prevádzkarne.

(5) Na žiadosť jedného z dvoch dotknutých členských štátov podľa odsekov 2 a 4, ak sú nedostatky potvrdené stanoviskom experta, Európska komisia prijme vhodné opatrenia; takýmto opatrením môže byť aj oprávnenie členských štátov dočasne zakázať vstup produktov pochádzajúcich z takejto prevádzkarne na ich územie.

(6) Rozhodnutia prijaté orgánmi veterinárnej správy a dôvody na tieto rozhodnutia, ak je miesto určenia v Slovenskej republike, sa oznámia odosielateľovi alebo jeho predstaviteľovi a príslušnému orgánu členského štátu odoslania. Ak o to odosielateľ alebo jeho predstaviteľ požiada, postúpia sa mu uvedené rozhodnutia a odôvodnenia písomne spolu s poučením na odvolanie na jeho podanie.

(7) Spor môžu obe zúčastnené strany, ak s tým súhlasia, predložiť najneskôr do jedného mesiaca na posúdenie expertovi, ktorého meno a priezvisko sú uvedené v zozname expertov Európskych spoločenstiev, ktorý zostavuje Európske spoločenstvo; náklady na konzultáciu s expertom znáša Európska komisia. Tento expert vydáva posudok najneskôr do 72 hodín. Zúčastnené strany sa so zreteľom na veterinárne požiadavky podriadia posudku experta.

(8) Náklady na vrátenie zásielky, skladovanie tovaru, jeho použitie na iné účely alebo zničenie znáša príjemca.


Spoločné a záverečné ustanovenia

§ 9

(1) Hlavný veterinárny lekár ihneď hlási28) ostatným členským štátom a Európskej komisii každý výskyt na území Slovenskej republiky ohniska, iného ako je ohnisko chorôb uvedených v osobitnom predpise,29) každej zoonózy, choroby alebo inej príčiny, ktorá môže predstavovať vážne nebezpečenstvo pre zvieratá alebo pre zdravie ľudí. Ak je Slovenská republika štátom pôvodu, hlavný veterinárny lekár ihneď nariadi kontrolné alebo preventívne opatrenia podľa veterinárnych požiadaviek, a najmä vymedzí nárazníkové zóny podľa týchto požiadaviek a všetky ostatné opatrenia vrátane núdzových opatrení,30) ktoré považuje za vhodné.

(2) Ak je miesto určenia v Slovenskej republike alebo je Slovenská republika štátom prevozu a v priebehu kontrol uvedených v § 5 sa zistí prítomnosť jednej z chorôb alebo inej príčiny uvedenej v odseku 1, môže hlavný veterinárny lekár, ak je to potrebné, nariadiť preventívne opatrenia podľa veterinárnych požiadaviek.

(3) Ak je Slovenská republika štátom určenia, môže hlavný veterinárny lekár až do nariadenia opatrení Európskou komisiou nariadiť na základe závažných dôvodov z hľadiska ochrany zdravia zvierat alebo v záujme ochrany zdravia ľudí dočasné ochranné opatrenia, ktoré sa týkajú daných prevádzkarní, alebo v prípade epizoócie, ktoré sa týkajú ochranných území podľa veterinárnych požiadaviek. Nariadené opatrenia oznámi hlavný veterinárny lekár bez meškania Európskej komisii a ostatným členským štátom.

(4) Na žiadosť hlavného veterinárneho lekára v prípadoch uvedených v odseku 1 alebo z vlastného podnetu Európskej komisie sa môže na miesto výskytu podľa odsekov 1 až 3 dostaviť jeden alebo viacerí predstavitelia Európskej komisie na to, aby v spolupráci s príslušnými orgánmi veterinárnej správy preskúmali, aké opatrenia boli prijaté; na tieto opatrenia vydajú posudok.

(5) Podrobnosti o postupe podľa odsekov 1 až 4, opatreniach pri ich vykonávaní a zoznam zoonóz alebo príčin, ktoré môžu predstavovať vážne nebezpečenstvo pre zdravie zvierat alebo zdravie ľudí, môže v súlade s príslušnými požiadavkami Európskych spoločenstiev ustanoviť všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky.19)

§ 10

(1) Na vykonávanie veterinárnych kontrol podľa tohto nariadenia a na spoluprácu s inšpekčnými oddeleniami ostatných členských štátov sú príslušné orgány veterinárnej správy.6) Úradní veterinárni lekári, veterinárni inšpektori a iní zamestnanci orgánov veterinárnej správy, ak je to potrebné, aj v spolupráci so zamestnancami iných kontrolných orgánov31) poverenými na tento účel vykonávajú inšpekcie a kontroly pri výmenách podľa osobitného predpisu.32)

(2) Pri vykonávaní veterinárnych kontrol podľa odseku 1 musia prevádzkarne, ktoré sú kontrolované, poskytovať osobám uvedeným v odseku 1 spoluprácu potrebnú na plnenie ich úloh.

§ 11

(1) Obchod s produktmi živočíšneho pôvodu, ktoré nepodliehajú harmonizovaným požiadavkám Európskeho spoločenstva a veterinárnym požiadavkám,8) podliehajú požiadavkám na kontroly ustanovené týmto nariadením, a najmä požiadavkám ustanoveným v § 5 ods. 5.

(2) Slovenská republika oznámi Európskej komisii a ostatným členským štátom podmienky a postupy, ktoré sa vzťahujú na obchodovanie s produktmi uvedenými v odseku 1.

§ 12

(1) Hlavný veterinárny lekár predkladá Európskej komisii v harmonizovanej forme základné informácie o veterinárnych kontrolách vykonávaných podľa tohto nariadenia.

(2) Požiadavky na predkladanie informácií podľa odseku 1 so zreteľom na frekvenciu oznamovania informácií, na formu, v ktorej sa predkladajú, a na ich druh sa uvádzajú v prílohe č. 2.

§ 12a

Týmto nariadením vlády sa preberajú a vykonávajú právne akty Európskych spoločenstiev uvedené v prílohe č. 1.

§ 12b

Zrušujú sa:

1. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 283/2003 Z. z. o zdravotných problémoch, ktoré ovplyvňujú výmenu čerstvého mäsa z domáceho hovädzieho dobytka, z domácich oviec, kôz a z domácich nepárnokopytníkov,

2. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 285/2003 Z. z. o vyšetrovaní čerstvého mäsa na trichinely,

3. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 286/2003 Z. z. o požiadavkách v záujme ochrany zdravia ľudí pri výrobe a uvádzaní na trh mäsových výrobkov a určitých ostatných produktov živočíšneho pôvodu v znení nariadenia vlády č. 486/2003 Z. z. a nariadenia vlády č. 273/2004 Z. z.,

4. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 287/2003 Z. z. o požiadavkách na zdravie zvierat pri výmene mäsových výrobkov s členskými štátmi,

5. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 312/2003 Z. z. o zdravotných požiadavkách na výrobu a uvádzanie na trh surového mlieka, tepelne ošetreného mlieka a mliečnych výrobkov v znení nariadenia vlády č. 284/2004 Z. z.,

6. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 272/2003 Z. z. v znení nariadenia vlády č. 399/2004 Z. z.,

7. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 298/2003 Z. z. o podmienkach v záujme ochrany zdravia ľudí pri produkcii a uvádzaní na trh produktov rybolovu a živých lastúrnikov v znení nariadenia vlády č. 383/2004 Z. z.,

8. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 299/2003 Z. z. o požiadavkách na zdravie zvierat pri uvádzaní na trh čerstvého hydinového mäsa, jeho výmenách s členskými štátmi a dovozoch z tretích krajín,

9. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 300/2003 Z. z. v znení nariadenia vlády č. 501/2003 Z. z.,

10. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 311/2003 Z. z. v znení nariadenia vlády č. 496/2003 Z. z.,

11. výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 304/2004-100 z 20. februára 2004 o podrobnostiach o odbornej spôsobilosti osôb, ktoré môžu asistovať úradným veterinárnym lekárom pri vykonávaní štátnych veterinárnych činností (oznámenie č. 112/2004 Z. z.).

§ 13

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. augusta 2003 okrem § 1 ods. 3, § 2 písm. b), § 3 ods. 6 a 7, § 5 až 8 a § 11 a 12, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii.


Mikuláš Dzurinda v. r.


Príloha č. 1

k nariadeniu vlády č. 292/2003 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH A VYKONÁVANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV

1. Smernica Rady 89/662/EHS z 11. decembra 1989 o veterinárnych kontrolách v obchode vnútri Spoločenstva s cieľom dobudovania vnútorného trhu (Ú.v. ES L 395, 30. 12. 1989) v znení

smernice Rady 90/675/ EHS (Ú. v. ES L 373 31. 12. 1990),

smernice Rady 91/67/ EHS (Ú. v. ES L 46 19. 2. 1991),

smernice Rady 91/492/ EHS (Ú. v. ES L 268 24. 9. 1991),

smernice Rady 91/493/ EHS (Ú. v. ES L 268 24. 9. 1991),

smernice Rady 91/494/ EHS (Ú. v. ES L 268 24. 9. 1991),

smernice Rady 91/495/ EHS (Ú. v. ES L 268 24. 9. 1991),

smernice Rady 91/496/ EHS (Ú. v. ES L 268 24. 9. 1991),

smernice Rady 92/45/ EHS (Ú. v. ES L 268 14. 9. 1992),

smernice Rady 92/46/ EHS (Ú. v. ES L 268 14. 9. 1992),

smernice Rady 92/67/ EHS (Ú. v. ES L 268 14. 9. 1992),

smernice Rady 92/118/EHS (Ú. v. ES L 62 15. 3. 1993),

nariadenia Rady (ES) č. 806/2003 zo 14. apríla 2003, ktorým sa rozhodnutiu 1999/468/ES prispôsobujú ustanovenia týkajúce sa výborov, ktoré pomáhajú Komisii pri uplatňovaní jej vykonávacích právomocí stanovených v predpisoch Rady prijatých v súlade s konzultačným postupom (kvalifikovaná väčšina) (Ú. v. ES L 122, 16. 5. 2003) a
smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/41/ES z 21. apríla 2004, ktorou sa zrušujú určité smernice týkajúce sa hygieny potravín a zdravotných podmienok výroby a uvádzania určitých produktov živočíšneho pôvodu určených pre ľudskú spotrebu na trh, a ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 89/662/EHS a 92/118/EHS a rozhodnutie Rady 95/408/ES ( Ú. v. EÚ L 157, 30. 4. 2004).

smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/41/ES z 21. apríla 2004, ktorou sa zrušujú určité smernice týkajúce sa hygieny potravín a zdravotných podmienok výroby a uvádzania určitých produktov živočíšneho pôvodu určených pre ľudskú spotrebu na trh, a ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 89/662/EHS a 92/118/EHS a rozhodnutie Rady 95/408/ES ( Ú. v. EÚ L 157, 30. 4. 2004).

2. Rozhodnutie Komisie 98/470/ES z 9. júla 1998, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania smernice Rady 89/662/EHS, ktorá sa týka informácií o veterinárnych kontrolách (Ú. v. ES L 208, 24. 7. 1998).

Príloha č. 2

k nariadeniu vlády č. 292/2003 Z. z.

ROZSAH INFORMÁCIÍ O VETERINÁRNYCH KONTROLÁCH

ČASŤ A

Všeobecné požiadavky na informácie o veterinárnych kontrolách

1. Hlavný veterinárny lekár zasiela Európskej komisii informácie za každý sektor činnosti. Sektory činnosti, ktoré zodpovedajú sektorom podľa veterinárnych požiadaviek, sú uvedené v časti B.

2. Pre každý sektor činnosti sa poskytujú informácie so zreteľom na vykonané úradné kontroly a výsledky získané v miestach pôvodu a miestach určenia a predkladajú sa za Slovenskú republiku za každý kalendárny rok.

3. Informácie sa predkladajú v súlade s vhodným vzorom pre každý sektor.

4. Vzor pre sektor čerstvého mäsa sa uvádza v časti C.

5. Informácie sa postupujú Európskej komisii v elektronickej forme.

6. Informácie sa postupujú raz ročne, najneskôr do 1. mája roku nasledujúceho po roku, v ktorom boli kontroly vykonané.

ČASŤ B

Sektory činnosti

Sektor I „Čerstvé mäso“1)

Smernica Rady 64/433/EHS z 26. júna 1964 o zdravotných problémoch, ktoré ovplyvňujú obchodovanie s čerstvým mäsom vo vnútri Spoločenstva (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, OJ 121, 29. 7. 1964, s. 2012).

Sektor II „Hydinové mäso“2)

Smernica Rady 71/118/EHS z 15. februára 1971 o zdravotných problémoch, ktoré ovplyvňujú obchodovanie s čerstvým hydinovým mäsom (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 55, 8. 3. 1971, s. 23).

Sektor III „Mäsové výrobky“3)

Smernica Rady 77/99/EHS z 21. decembra 1976 o zdravotných problémoch, ktoré ovplyvňujú obchodovanie s mäsovými výrobkami vo vnútri Spoločenstva (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 26, 31. 1. 1977, s. 85).

Sektor IV „Mäso v kúskoch“4)

Smernica Rady 94/65/EK zo 14. decembra 1994, ktorou sa ustanovujú požiadavky na výrobu a uvádzanie na trh mletého mäsa a mäsových prípravkov (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 368, 31. 12. 1994, s. 10).

Sektor V „Vaječné výrobky“5)

Smernica Rady 89/437/EHS z 20. júna 1989 o hygienických a zdravotných problémoch ovplyvňujúcich výrobu vaječných výrobkov a ich uvádzanie na trh (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 212, 22. 7. 1989, s. 87).

Sektor VI „Produkty rybolovu“6)

Smernica Rady 91/493/EHS z 22. júla 1991, ktorou sa ustanovujú zdravotné podmienky na výrobu produktov rybolovu a ich uvádzanie na trh (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 268, 24. 9. 1991, s. 15).

Smernica Rady 92/48/EHS zo 16. júna 1992, ktorou sa ustanovujú minimálne hygienické pravidlá pre produkty rybolovu ulovené na palube určitých plavidiel v súlade s článkom 3(1)(a)(i) smernice Rady 91/493/EHS (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 187, 7. 7. 1992, s. 41).

Sektor VII „Mäkkýše“7)

Smernica Rady 91/492/EHS z 15. júla 1991, ktorou sa ustanovujú zdravotné podmienky na výrobu živých lastúrnikov a ich uvádzanie na trh (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 268, 24. 9. 1991, s. 1).

Sektor VIII „Mlieko a mliečne výrobky“8)

Smernica Rady 92/46/EHS zo 16. júna 1992, ktorou sa ustanovujú zdravotné predpisy na výrobu a uvádzanie na trh surového mlieka, tepelne ošetreného mlieka a mliečnych výrobkov (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 268, 14. 9. 1992, s.1).

Sektor IX „Králičie mäso a zverina z farmovej zveri“9)

Smernica Rady 91/495/EHS z 27. novembra 1990, ktorá sa týka zdravotných a hygienických problémov ovplyvňujúcich produkciu králičieho mäsa a zveriny zo zveri z farmových chovov a ich uvádzanie na trh (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 268, 24. 9. 1991, s. 41).

Sektor X „Zverina z divo žijúcej zveri“10)

Smernica Rady 92/45/EHS zo 16. júna 1992, ktorá sa týka zdravotných problémov u ľudí a zvierat v súvislosti so zabíjaním zveri a uvádzaním zveriny z divo žijúcej zveri na trh (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 268, 14. 9. 1992, s. 35).

Sektor XI „Ostatné produkty živočíšneho pôvodu“11)

Smernica Rady 92/118/EHS zo 17. decembra 1992, ktorou sa ustanovujú veterinárne a hygienické požiadavky, ktorými sa upravuje obchodovanie v Spoločenstve a dovozy do Spoločenstva produktov, ktoré nepodliehajú požiadavkám ustanoveným v osobitných predpisoch Spoločenstva, uvedených v smernici Rady 89/662/EHS v prílohe A (I), a ak ide o patogény, v smernici Rady 90/425/EHS (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 62, 15. 3. 1993, s. 49).

ČASŤ C

Sektor I

Čerstvé mäso

Smernica Rady 64/433/EHS z 26. júna 1964 o zdravotných problémoch, ktoré ovplyvňujú obchodovanie s čerstvým mäsom vo vnútri Spoločenstva (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, OJ 121, 29. 7. 1964, s. 2012).

1.1. Členský štát: [ISO kód]

1.2. Rok činnosti: [...]

1.3. Úradné kontroly v mieste pôvodu

1.3.1. Príslušný národný orgán/orgány:

1.3.1.1. Ministerstvo zodpovedné za koordináciu kontrol: [text]

1.3.1.2. Odbor zodpovedný za sektor činnosti: [text]

1.3.1.3. Ministerstvo/organizácia zodpovedné za predkladanie informácií Komisii

1.3.1.3.1. Názov: [text]

1.3.1.3.2. Poštová adresa: [text a kód]

1.3.1.3.3. Tel. č.: [...]

1.3.1.3.4. Fax č.: [...]

1.3.1.3.5. E-mailová adresa (Infovet): [text a kód]

1.3.2. Počet prevádzkarní, ktoré podliehajú úradným kontrolám v mieste pôvodu:

1.3.2.1. Bitúnky na zozname uvedenom v článku 10(1) [. . .]

1.3.2.2. Rozrábkarne na zozname uvedenom v článku 10(1) [. . .]

1.3.2.3. Skladovacie prevádzkarne [. . .]

1.3.3. Počet miest určených na kontroly v mieste pôvodu (1):

1.3.3.1. Bitúnky v zozname uvedenom v článku 10(1):

1.3.3.1.1. Veterinári [. . .]

1.3.3.1.2. Asistenti veterinárov [. . .]

1.3.3.1.3. Ostatné kategórie personálu [. . .]

1.3.3.2. Rozrábkarne na zozname uvedenom v článku 10(1):

1.3.3.2.1. Veterinári [. . .]

1.3.3.2.2. Asistenti veterinárov [. . .]

1.3.3.2.3. Ostatné kategórie personálu [. . .]

1.3.3.3. Skladovacie prevádzkarne:

1.3.3.3.1. Veterinári [. . .]

1.3.3.3.2. Asistenti veterinárov [. . .]

1.3.3.3.3. Ostatné kategórie personálu [. . .]

1.3.4. Počty podliehajúce kontrolám:

1.3.4.1. Počet zvierat zabitých na bitúnkoch na zozname uvedenom v článku 10(1):

1.3.4.1.1. Hovädzí dobytok

1.3.4.1.1.1. Dospelý hovädzí dobytok [. . .]

1.3.4.1.1.2. Mladý hovädzí dobytok [. . .]

1.3.4.1.2. Nepárnokopytníky/koňovité [. . .]

1.3.4.1.3. Ošípané [. . .]

1.3.4.1.4. Ovce [. . .]

1.3.4.1.5. Kozy [. . .]

1.3.4.2. Hmotnosť mäsa (v tonách) vstupujúceho do rozrábkarní na zozname uvedenom v článku 10(1): [. . .]

1.3.4.3. Hmotnosť mäsa (v tonách) vstupujúceho do skladovacích prevádzkarní: [. . .]

1.3.5. Počet vykonaných laboratórnych vyšetrení:

1.3.5.1. Bitúnky na zozname uvedenom v článku 10(1):

1.3.5.1.1. Testy na rezíduá a kontaminanty[. . .]

1.3.5.1.2. Bakteriologické vyšetrenia mäsa vrátane testov na patogény [. . .]

1.3.5.1.3. Testy na trichinely a ostatné parazity [. . .]

1.3.5.1.4. Ostatné testy [. . .]

1.3.5.2. Rozrábkarne na zozname uvedenom v článku 10(1):

1.3.5.2.1. Bakteriologické vyšetrenia mäsa vrátane testov na patogény [. . .]

1.3.5.2.2. Ostatné testy [. . .]

1.3.5.3. Skladovacie prevádzkarne:

1.3.5.3.1. Bakteriologické vyšetrenia mäsa vrátane testov na patogény [. . .]

1.3.5.3.2. Ostatné testy [. . .]

1.3.6. Počet kontrol iných, ako sú bakteriologické vyšetrenia, vykonaných príslušným orgánom:

1.3.6.1. Bitúnky na zozname uvedenom v článku 10(1):

1.3.6.1.1. Pravidelné kontroly prevádzkarní (tretí pododsek článku 3(1) smernice 89/662/EHS) [. . .]

1.3.6.1.2. Verifikácia opatrení prevádzkovateľov na vlastné monitorovanie vykonaná [. . .]

1.3.6.2. Rozrábkarne na zozname uvedenom v článku 10(1):

1.3.6.2.1. Pravidelné kontroly prevádzkarní (tretí pododsek článku 3(1) smernice 89/662/EHS) [. . .]

1.3.6.2.2. Verifikácia opatrení prevádzkovateľov na vlastné monitorovanie vykonaná [. . .]

1.3.6.3. Skladovacie prevádzkarne:

1.3.6.3.1. Pravidelné kontroly prevádzkarní (tretí pododsek článku 3(1) smernice 89/662/EHS) [. . .]

1.3.6.3.2. Verifikácia opatrení prevádzkovateľov na vlastné monitorovanie vykonaná [. . .]

1.3.7. Kvantitatívne výsledky kontrol v mieste pôvodu:

1.3.7.1. Bitúnky na zozname uvedenom v článku 10(1):

1.3.7.1.1. Prevádzkarne

1.3.7.1.1.1. Novo schválené [. . .]

1.3.7.1.1.2. Dočasne pozastavené [. . .]

1.3.7.1.1.3. Definitívne pozastavené [. . .]

1.3.7.1.2. Prehliadka ante mortem

1.3.7.1.2.1. Zvieratá definitívne vylúčené zo zabíjania na spotrebu ľuďmi [. . .]

1.3.7.1.3. Prehliadka post mortem

1.3.7.1.3.1. Počet celých tiel skonfiškovaných [. . .]

1.3.7.2. Rozrábkarne na zozname uvedenom v článku 10(1):

1.3.7.2.1. Prevádzkarne

1.3.7.2.1.1. Novo schválené [. . .]

1.3.7.2.1.2. Dočasne pozastavené [. . .]

1.3.7.2.1.3. Definitívne pozastavené [. . .]

1.3.7.2.2. Inšpekcia

1.3.7.2.2.1. Tony skonfiškované [. . .]

1.3.7.3. Skladovacie prevádzkarne:

1.3.7.3.1. Prevádzkarne

1.3.7.3.1.1. Novo schválené [. . .]

1.3.7.3.1.2. Dočasne pozastavené [. . .]

1.3.7.3.1.3. Definitívne pozastavené [. . .]

1.3.7.3.2. Inšpekcia

1.3.7.3.2.1. Tony skonfiškované [. . .]

1.4. Organizácia úradných kontrol v mieste určenia

1.4.1. Príslušný národný orgán/orgány (2):

1.4.1.1. Ministerstvo zodpovedné za koordináciu kontrol: [text]

1.4.1.2. Odbor zodpovedný za sektor činnosti: [text]

1.4.1.3. Ministerstvo/organizácia zodpovedné za predkladanie informácií Komisii:

1.4.1.3.1. Názov: [text]

1.4.1.3.2. Poštová adresa: [text a kód]

1.4.1.3.3. Tel. č.: [. . . ]

1.4.1.3.4. Fax č.: [. . . ]

1.4.1.3.5. E-mailová adresa (Infovet): [text a kód]

1.4.2. Počet prevádzkarní podliehajúcich úradným kontrolám v mieste určenia: [ . . . ]

1.4.3. Počet miest poverených na úradné kontroly v mieste určenia (3): [ . . .]

1.4.4. Množstvo prijaté v miestach určenia z iných členských štátov: [ . . . ]

1.4.5. Počet úradných kontrol v miestach určenia:

1.4.5.1. D o k l a d o v é k o n t r o l y: [ . . . ]

1.4.5.2. K o n t r o l y t ot o ž n o s t i: [ . . . ]

1.4.5.3. F y z i c k é k o n t r o l y:

1.4.5.3.1. Ostatné veterinárne kontroly [ . . . ]

1.4.5.3.2. Laboratórne vyšetrenia

1.4.5.3.2.1. Testy na rezíduá a kontaminanty [ . . . ]

1.4.5.3.2.2. Bakteriologické vyšetrenia mäsa vrátane testov na patogény [ . . . ]

1.4.5.3.2.3. Ostatné testy [ . . . ]

1.4.6. Výsledky fyzických kontrol v miestach určenia:

1.4.6.1. D o k l a d o v é k o n t r o l y:

1.4.6.1.1. Neschválené prevádzkarne pôvodu [ . . . ]

1.4.6.1.2. Chýbajúce doklady [ . . . ]

1.4.6.1.3. Nesúlad dokladov [ . . . ]

1.4.6.2. K o n t r o l y t o t o ž n o s t i:

1.4.6.2.1. Doklad nezhodujúci sa s mäsom [ . . . ]

1.4.6.2.2. Vstup, značka alebo odtlačok úradnej pečiatky chýbali [ . . . ]

1.4.6.2.3. Vyšetrenie s nevyhovujúcim výsledkom:

1.4.6.2.3.1. Mäso [ . . . ]

1.4.6.2.3.2. Dopravné prostriedky [ . . . ]

1.4.6.3. F y z i c k é k o n t r o l y s n e v y h o v u j ú c i m v ý s l e d k o m:

1.4.6.3.1. Ďalšie veterinárne kontroly [ . . . ]

1.5.6.3.2.. Laboratórne vyšetrenie [ . . . ]

1.5. Úradné kontroly pri vstupe (článok 6(1) b) a článok 6(2) smernice 89/662/EHS)

1.5.1. Príslušný národný orgán/orgány (4):

1.5.1.1. Ministerstvo zodpovedné za koordináciu kontrol: [text]

1.5.1.2. Odbor zodpovedný za sektor činnosti: [text]

1.5.1.3. Ministerstvo/organizácia zodpovedné za predkladanie informácií Komisii:

1.5.1.3.1. Názov: [text]

1.5.1.3.2. Poštová adresa: [text a kód]

1.5.1.3.3. Tel. č.: [. . . ]

1.5.1.3.4. Fax č.: [ . . . ]

1.5.1.3.5. E-mailová adresa (Infovet): [text a kód]

1.5.2. Počet zásielok podliehajúcich úradným kontrolám pri vstupe [ . . .]

1.5.3. Počet úradných kontrol pri vstupe:

1.5.3.1. Dokladové kontroly [ . . . ]

1.5.3.2. Ostatné kontroly [ . . . ]

1.5.4. Výsledky úradných kontrol pri vstupe:

1.5.4.1. Dokladové kontroly [ . . . ]

1.5.4.2. Ostatné kontroly [ . . . ]

Poznámky:

(1) Počet miest v každej kategórii osôb sa vypočíta na základe priemerného ročného pracovného času tejto kategórie.

(2) Iba ak sa líši od orgánu/orgánov uvedených v bode 1.3.1.

(3) Počet postov v každej kategórii personálu sa vypočíta na základe priemerného ročného pracovného času tejto kategórie.

(4) Iba ak sa líši od orgánu/orgánov uvedených v bode 1.4.1.

Poznámky pod čiarou

1) § 4 ods. 3 a § 31 zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov.

2) § 23 zákona č. 488/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu (Ú. v. EÚ L 139, 30. 4. 2004).
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 41/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na zdravie zvierat týkajúce sa produkcie, spracovania, distribúcie a uvádzania na trh produktov živočíšneho pôvodu určených na ľudskú spotrebu.

3) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002 z 3. októbra 2002, ktorým sa stanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa živočíšnych vedľajších produktov neurčených pre ľudskú spotrebu v platnom znení (Ú. v. ES L 273, 10. 10. 2002).
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 307/2003 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na zdravie zvierat a v záujme zdravia ľudí pri výmene a dovoze produktov živočíšneho pôvodu, ktoré nepodliehajú iným veterinárnym požiadavkám v znení neskorších predpisov.

4) § 2 písm. a) zákona č. 488/2002 Z. z.

5) § 48 ods. 6 zákona č. 488/2002 Z. z.

6) § 4 ods. 3 zákona č. 488/2002 Z. z.

7) § 10 ods. 3 zákona č. 488/2002 Z. z.

8) § 3 ods. 1 zákona č. 488/2002 Z. z.

10) § 13 zákona č. 488/2002 Z. z.

11) § 6 ods. 2 písm. h ) a § 8 ods. 3 písm. b) zákona č. 488/2002 Z. z.

12) § 2 písm. b) zákona č. 488/2002 Z. z.

13) § 6 zákona č. 488/2002 Z. z.

13a) § 23 zákona č. 488/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002 (Ú. v. ES L 273, 10. 10. 2002).
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 307/2003 Z. z.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 (Ú. v. EÚ L 139, 30. 4. 2004).
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 41/2005 Z. z.

14) § 6 ods. 2 písm. g), § 8 ods. 3 písm. e), § 13 ods. 2, § 31, 32 a 38 zákona č. 488/2002 Z. z.

15) § 43 a 44 zákona č. 488/2002 Z. z.

16) § 31 ods. 6 zákona č. 488/2002 Z. z.

17) § 31 ods. 7 zákona č. 488/2002 Z. z.

18) § 31 ods. 3 písm. a) zákona č. 488/2002 Z. z.

19) § 3 ods. 2 zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z.

20) Príloha č. 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 534/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú princípy organizácie veterinárnych kontrol produktov vstupujúcich na územie Európskych spoločenstiev z tretích krajín.

21) § 33 ods. 2 zákona č. 488/2002 Z. z.

22) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 321/2003 Z. z.

23) § 32 ods. 1 písm. a) prvý bod zákona č. 488/2002 Z. z.

24) § 6 ods. 1 a 3 zákona č. 488/2002 Z. z.

25) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 41/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na zdravie zvierat týkajúce sa produkcie, spracovania, distribúcie a uvádzania na trh produktov živočíšneho pôvodu určených na ľudskú spotrebu.

26) § 32 ods.1 písm. a) druhý bod zákona č. 488/2002 Z. z.

27) § 3 a 23 zákona č. 488/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002 (Ú. v. ES L 273, 10. 10. 2002).
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 307/2003 Z. z.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 (Ú. v. EÚ L 139, 30. 4. 2004).
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 41/2005 Z. z.

28) § 17 zákona č. 488/2002 Z. z.

29) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 288/2003 Z. z. o hlásení chorôb zvierat.

30) § 32 ods. 1 písm. a) prvý bod a § 32 ods. 3 písm. b) zákona č. 488/2002 Z. z.

31) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov.

32) § 31 ods. 2 zákona č. 488/2002 Z. z.

1) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 281/2003 Z. z. o požiadavkách v záujme ochrany zdravia ľudí pri produkcii a uvádzaní čerstvého mäsa na trh.

2) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 282/2003 Z. z. o požiadavkách v záujme ochrany zdravia ľudí pri produkcii a uvádzaní čerstvého hydinového mäsa na trh.

3) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 286/2003 Z. z. o požiadavkách v záujme ochrany zdravia ľudí pri výrobe a uvádzaní na trh mäsových výrobkov a určitých ostatných produktov živočíšneho pôvodu.

4) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 317/2003 Z. z. o požiadavkách na výrobu a uvádzanie na trh mletého mäsa a mäsových prípravkov.

5) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 272/2003 Z. z. o hygienických požiadavkách a požiadavkách v záujme ochrany zdravia ľudí pri výrobe a uvádzaní vaječných výrobkov na trh.

6) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 298/2003 Z. z. o podmienkach v záujme ochrany zdravia ľudí pri produkcii a uvádzaní na trh produktov rybolovu a živých lastúrnikov.

7) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 298/2003 Z. z.

8) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 312/2003 Z. z. o zdravotných požiadavkách na výrobu a uvádzanie na trh surového mlieka, tepelne ošetreného mlieka a mliečnych výrobkov.

9) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 300/2003 Z. z. o požiadavkách na zdravie zvierat a o požiadavkách v záujme ochrany zdravia ľudí pri produkcii králičieho mäsa a zveriny zo zveri z farmových chovov a pri ich uvádzaní na trh.

10) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 311/2003 Z. z. o požiadavkách na ochranu zdravia zvierat a o požiadavkách v záujme ochrany zdravia ľudí, pri usmrcovaní voľne žijúcej zveri a uvádzaní zveriny z tejto zveri na trh.

11) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 307/2003 Z. z., ktorým sa upravujú požiadavky na zdravie zvierat a v záujme zdravia ľudí pri výmene a dovoze produktov živočíšneho pôvodu, ktoré nepodliehajú iným veterinárnym požiadavkám.