Vyhláška č. 146/2004 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 30/2002 Z. z. o požiadavkách na vodu na kúpanie, kontrolu kvality vody na kúpanie a na kúpaliská

Čiastka 69/2004
Platnosť od 19.03.2004 do31.05.2006
Účinnosť od 01.04.2004 do31.05.2006
Zrušený 126/2006 Z. z.

OBSAH

146

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

z 26. januára 2004,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 30/2002 Z. z. o požiadavkách na vodu na kúpanie, kontrolu kvality vody na kúpanie a na kúpaliská

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 13d ods. 11 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 30/2002 Z. z. o požiadavkách na vodu na kúpanie, kontrolu kvality vody na kúpanie a na kúpaliská sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 ods. 1 sa slová „v prílohe“ nahrádzajú slovami „v prílohe č. 1“.

2. V § 3 ods. 2 sa slová „podľa prílohy“ nahrádzajú slovami „podľa prílohy č. 1“.

3. Za § 3 sa vkladá § 3a, ktorý znie:

㤠3a

Ustanovenia § 2 a 3 sa nevzťahujú na

a) chemické a fyzikálne ukazovatele pre vodu z prírodného liečivého zdroja,1)

b) vodu na kúpanie, ak podlieha prirodzenému obohateniu o určité látky, ktoré spôsobujú odchýlku od medzných hodnôt uvedených v prílohe; prirodzeným obohatením sa rozumie proces, v ktorom voda na kúpanie získava bez ľudského zásahu určité látky obsiahnuté v podloží,

c) prírodné kúpaliská v pohraničnej oblasti.2)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 1 a 2 znejú:

1) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.

2) §13d ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov.“.

4. V § 4 ods. 3 sa za slová „musia byť“ vkladajú slová „vybavené umývadlom s výtokom studenej pitnej vody a teplej úžitkovej vody“.

5. V § 5 ods. 3 sa za slová „musia byť“ vkladajú slová „vybavené umývadlom s výtokom studenej pitnej vody a teplej úžitkovej vody“.

6. V § 5 ods. 6 sa na konci pripájajú tieto slová:

„a na viditeľnom mieste pred vstupom do areálu bolo umiestnené upozornenie „Zákaz vstupu zvierat“."

7. V § 8 ods. 4 sa vypúšťa druhá veta.

8. V § 9 odsek 10 znie:

(10) Úpravňa vody bazénov s recirkuláciou vody musí mať potrebnú kapacitu vyplývajúcu z objemu bazéna a z intenzity recirkulácie vody. Intenzitu recirkulácie vody a množstvo riediacej vody určuje prevádzkovateľ umelého kúpaliska podľa počtu návštevníkov za jeden deň tak, aby boli dodržané medzné hodnoty ukazovateľov kvality vody uvedené v prílohe č. 1 tabuľka č. 2.".

9. V § 12 ods. 1 písm. e) sa vypúšťajú slová „okamžitú a dennú".

10. Za § 13 sa vkladá § 13a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠13a

Záverečné ustanovenie

Touto vyhláškou sa transponuje právny akt Európskych spoločenstiev uvedený v prílohe č. 2.".

11. Doterajšia príloha sa označuje ako príloha č. 1.

12. Príloha č. 1 vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 1 k vyhláške č. 30/2002 Z. z.

UKAZOVATELE KVALITY VODY NA KÚPANIE, ICH MEDZNÉ HODNOTY A ROZSAH A POČETNOS KONTROLY KVALITY VODY NA KÚPANIE

1. Prírodné kúpaliská

1.1. Odbery vzoriek vody sa vykonávajú v miestach s najvyššou koncentráciou kúpajúcich sa alebo na miestach vyhradených na kúpanie a na iných miestach významných na určenie charakteru všetkých zdrojov znečistenia s ohľadom na vzdialenosť od kúpajúcich sa, epidemiologickú situáciu a technické podmienky odberu vzoriek vody.

1.2. Vzorky vody na fyzikálno-chemickú analýzu a biologickú analýzu sa odoberajú vo vrstve vody od 0 cm do 30 cm od hladiny zariadením na hlbinný odber vody najmenej na jednom stálom mieste odberu. Ak sa vo vode vyskytuje sinicový vodný kvet, na jeho kvantitatívny rozbor, ako aj na zistenie množstva chlorofylu a sa odoberie ďalšia vzorka v mieste jeho najväčšieho výskytu. Vzorky na mikrobiologickú analýzu sa odoberajú načretím do sterilnej nádoby vo vrstve vody od 0 cm do 10 cm od hladiny na stálom mieste odberu. Ak je breh prírodného kúpaliska dlhší ako 1 km alebo ak to vyžadujú hydromorfologické pomery (záliv, hrádza, prítok), počet miest odberu možno zvýšiť.

1.3. Medzná hodnota ukazovateľa uvedeného pod č. 8 v tabuľke č. 1 50 g/l platí pri prevahe siníc v planktóne a 75 µg/l pri prevahe rias v planktóne.

1.4. Ukazovatele uvedené pod č. 10, 12 až 16 v tabuľke č. 1 sa vyšetrujú organolepticky; laboratórne sa vyšetrujú len pri pozitívnych výsledkoch organoleptického vyšetrenia.

1.5. Na zisťovanie ukazovateľa uvedeného pod č. 27 v tabuľke č. 1 sa použijú testy toxicity na všetky tri trofické úrovne (producenty, konzumenty, deštruenty); pri vizuálnej identifikácii sinicového vodného kvetu sa musí ako jeden z testovacích organizmov použiť Thamnocephalus platyurus.

1.6. Pri výbere metód na stanovenie ukazovateľov uvedených pod č. 1 až 4 a č. 14, 17, 21, 22, 25 a 26 v tabuľke č. 1 sa postupuje podľa slovenskej technickej normy.1) Ukazovateľ uvedený pod č. 5 v tabuľke č. 1 sa zisťuje kultiváciou a ukazovateľ uvedený pod č. 11 sa zisťuje elektrometricky s kalibráciou pri pH 7 a 9.

Tabuľka č. 1

Číslo
ukaz.
UkazovateľSymbolJednotkaMedzná hodnotaPočetnosť
vyšetrení
1. Koliformné
baktérie
KB KTJ/lOOml 5 000 pred začiatkom
kúpacej sezóny
a počas kúpacej
sezóny jedenkrát za
14 dní
2. Termotolerantné
koliformnébaktérie
TKB KTJ / lOO ml 1 000
3. Enterokoky
(fekálne streptokoky)
EK KTJ / lOO ml 100
4. Rod Salmonella
a ostatné črevné
patogénne baktérie
S v 100 ml neprítomné pri podozrení na
prítomnosť
5. Kolifágy KF PTJ/500 ml 0
6. Sinice (cyanobaktérie) CB bunky/ml 100 000 pred začiatkom
kúpacej sezóny
a počas kúpacej
sezóny jedenkrát
za 14 dní
7. Riasy R jedince / ml 10 000
8. Chlorofyl a Chl-a mg/l 50-75
9. Farba F mg/l 20
10. Minerálne oleje bez zisteného filmu na
hladine a bez zápachu
11. Reakcia vody pH 6,0 - 9,0
12. Zápach ZP bez chemického
a odpudzujúceho zápachu
13. Povrchovo aktívne
látky
PAL-A mg/l 0,3
bez peny
14. Fenoly FN1 mg/l 0,05
bez zápachu
15. Plávajúce
znečistenia
PZ nezistiteľné
16. Priehľadnosť PR m 1,0
17. Rozpustený kyslík O2 % nasýtenia > 80
18. Sapróbny index SI-bios 2,2 pred začiatkom
kúpacej sezóny
a dvakrát počas
kúpacej sezóny
19. Celkový dusík N celk. mg/l 5
20. Pesticídy PL mg/l 0,5 pri zriaďovaní
kúpaliska a pri
podozrení na
prítomnosť látky
21. Arzén As mg/l 50
22. Kadmium Cd mg/l 15
23. ChrómVI Cr mg/l 50 pri zriaďovaní
kúpaliska a pri
podozrení na
prítomnosť látky
24. Olovo Pb mg/l 50
25. Ortuť Hg mg/l 2,0
26. Celkové kyanidy CN-celk. mg/l 0,05
27. Ekotoxicita
akútna
Tox-a % účinku 30 pri podozrení
na prítomnosť látky

2. Bazény umelých kúpalísk

2.1. Vzorky vody sa odoberajú vo vrstve vody 10 cm od hladiny. Jedna vzorka sa odoberá na prítoku vody do bazéna a po jednej vzorke z dvoch protiľahlých a súčasne najvzdialenejších miest bazéna. Ak je zabezpečené dostatočné miešanie vody v celom objeme bazéna, napr. napájaním z veľkého počtu dýz, alebo ak ide o malé bazény, možno počet odoberaných vzoriek zredukovať.

2.2. Pri hodnotení ukazovateľov uvedených pod č. 7 až 10 v tabuľke č. 2 treba zohľadniť prirodzené vlastnosti geotermálnej vody.

2.3. Medzná hodnota ukazovateľa uvedeného pod č. 14 (vzrast o 0,5 mg/l) sa porovnáva so vzorkou vody odobratej z vody privádzanej do bazéna po jej konečnej úprave.

2.4. Ukazovateľ uvedený pod č. 15 okrem vyšetrenia z vody sa vyšetruje aj zo steru nárastov a sedimentu bazéna.

2.5. Vyšetrenie ukazovateľa uvedeného pod č. 17 v tabuľke č. 2 zahŕňa vyšetrenie najmenej jednej vzorky sedimentu z jedného bazéna. Vo vzorkách sa nesmie preukázať prítomnosť vajíčok helmintov alebo iných vývojových štádií týchto parazitov.

2.6. Ukazovatele uvedené pod č. 18 až 22 sa zisťujú, ak sa používajú príslušné dezinfekčné prostriedky.

2.7. Pri výbere metód na stanovenie ukazovateľov uvedených pod č. 1 až 3 a ukazovateľov uvedených pod č. 10, 13, 14, 18, 19 v tabuľke č. 2 sa postupuje podľa slovenských technických noriem.1) Ukazovateľ uvedený pod č. 4 v tabuľke č. 2 sa zisťuje kultiváciou na Baird-Parkerovom agare metódou membránových filtrov, ukazovateľ uvedený pod č. 5 na Cetrimid agare metódou membránových filtrov, ukazovateľ uvedený pod č. 6 na Sabouradovom agare metódou membránových filtrov, ukazovateľ uvedený pod č. 11 sa zisťuje elektrometricky s kalibráciou pri pH 6 a 8 a ukazovateľ uvedený pod č. 12 overeným teplomerom.

Tabuľka č. 2

Číslo
ukaz.
Ukazovateľ Symbol Jednotka Medzná hodnota Početnosť
vyšetrení
1. Koliformné
baktérie
KB KTJ / l00 ml 500
2. Termotolerantné
koliformné
baktérie
TKB KTJ / l00 ml 100 jedenkrát za 14 dní
v bazénoch bezrecirkulácie vody,jedenkrát za mesiac
v bazénochs recirkuláciou vody
3. Enterokoky
(fekálne streptokoky)
FS KTJ / l00 ml 100
4. Staphylococcus aureus SA KTJ / l00 ml 0
5. Pseudomonas aeruginosa PA KTJ / l00 ml 0
6. Kvasinky r. Candida KV KTJ / l00 ml 0
7. Priehľadnosť PR m dno jedenkrát za deň
8. Farba F mg/l 30 jedenkrát za 14 dní
v bazénoch bezrecirkulácie vody,
jedenkrát za mesiac
v bazénochs recirkuláciou vody
9. Zápach ZP bez chemického
a odpudzujúceho
zápachu
10. Zákal Z ZF 10
11. Reakcia vody pH 6,5 - 7,5 jedenkrát za deň
12. Teplota vody T °C podľa typu bazéna trikrát za deň
13. Chemická
spotreba kyslíka
manganistanom
CHSKMn mg/l 3 jedenkrát za 14 dní
v bazénoch bez
recirkulácie vody,
jedenkrát za mesiac
v bazénochs recirkuláciou vody
14. Amónne ióny NH4+ mg/l vzrast o 0,5
15. Termotolerantné
améby
TA neprítomné
v 10 ml
jedenkrát za dva
mesiace
16. Rod Salmonella a ostatné
črevné patogénne
baktérie
S v 100 ml neprítomné pri podozrení na
prítomnosť
17. Vajíčka helmintov VH - neprítomné
v sedimentoch
jedenkrát za dva
mesiace
18. Voľný chlór Cl2 mg/l 0,3-0,5 trikrát denne
v bazénoch
19. Viazaný chlór Cl2 mg/l 0,3
20. Meď Cu mg/l 1,0pred začiatkom
kúpacej sezóny
a dvakrát počas
kúpacej sezóny
21. Striebro Ag mg/l 0,10
22. Ozón O3 mg/l 0,05

13. Za prílohu č. 1 sa vkladá príloha č. 2, ktorá znie:

„Príloha č. 2 k vyhláške č. 30/2002 Z. z.

Zoznam transponovaných smerníc

Touto vyhláškou sa úplne transponuje smernica Rady 76/160/EHS z 8. decembra 1975 týkajúca sa kvality vody určenej na kúpanie.“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 2004.


Rudolf Zajac v. r.

Poznámky pod čiarou

1) STN EN ISO/IEC 17025:1999 Všeobecné požiadavky na spôsobilosť skúšobných kalibračných latoratórií – Výber metód (bod 5.4.2.).