Nariadenie vlády č. 307/2003 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa upravujú požiadavky na zdravie zvierat pri výmene a dovoze produktov živočíšneho pôvodu, ktoré nepodliehajú iným veterinárnym požiadavkám

Čiastka 143/2003
Platnosť od 31.07.2003
Účinnosť od 01.01.2006
Redakčná poznámka

s výnimkou § 11 ods. 2, ktorý nadobúda účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii

307

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z. 9. júla 2003,

ktorým sa upravujú požiadavky na zdravie zvierat pri výmene a dovoze produktov živočíšneho pôvodu, ktoré nepodliehajú iným veterinárnym požiadavkám

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods.1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. a na vykonanie § 3 ods. 2 zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov ustanovuje:


§ 1

(1) Týmto nariadením sa ustanovujú veterinárne požiadavky a hygienické požiadavky na obchod a dovoz produktov živočíšneho pôvodu vrátane obchodných vzoriek odobratých z takýchto produktov (ďalej len „produkt“), ktoré nepodliehajú iným veterinárnym požiadavkám v záujme zdravia ľudí, na ktoré sa nevzťahujú požiadavky podľa osobitných predpisov.1)

(2) Týmto nariadením nie je dotknuté dodržiavanie obmedzení pri obchode alebo dovoze produktov živočíšneho pôvodu podliehajúcich osobitným predpisom.1)

§ 2

Na účely tohto nariadenia sa rozumie

a) obchodom obchod podľa osobitného predpisu,2)

b) obchodnou vzorkou vzorka bez obchodnej hodnoty odobratá z prevádzkarne, ktorá predstavuje produkt živočíšneho pôvodu vyrábaný v tejto prevádzkarni alebo ktorá predstavuje vzorku produktu živočíšneho pôvodu, ktorého výroba sa zamýšľa a ktorá na účely následného vyšetrovania musí zodpovedať druhu produktu, jeho zloženiu a druhu zvieraťa, z ktorého sa získala,

c) závažným prenosným ochorením každé ochorenie, ktoré je uvedené v osobitnom predpise,3)

d) patogénnym agensom akákoľvek skupina alebo kultúra organizmov alebo akýkoľvek derivát vyskytujúci sa samostatne alebo vo forme zámernej kombinácie takýchto skupín alebo kultúr organizmov, ktoré majú schopnosť vyvolať ochorenie u akéhokoľvek živočícha okrem človeka a rovnako akékoľvek modifikované deriváty týchto organizmov, ktoré môžu nosiť alebo prenášať živočíšny patogén alebo tkanivo, bunkovú kultúru, sekréty alebo exkréty, ktoré môžu byť nositeľom živočíšneho patogénu alebo ktoré môžu živočíšny patogénny agens prenášať; to sa nevzťahuje na veterinárne medicínske imunologické lieky, ktoré sú schválené podľa osobitného predpisu,4)

e) spracovanou živočíšnou bielkovinou určenou na výživu ľudí bielkoviny, ako sú škvarky, mäsová múčka a múčka z bravčových koží.5)

(2) Na účely tohto nariadenia sa použijú aj pojmy uvedené v nariadeniach,6) ktorými sa transponujú právne predpisy Európskych spoločenstiev uvedené v prílohách č. 1 tých nariadení.

§ 3

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky7) (ďalej len „štátna veterinárna a potravinová správa“) zabezpečí, aby

a) obchod a dovoz produktov živočíšneho pôvodu neboli zakázané ani obmedzené inými hygienickými a veterinárnymi požiadavkami než tými, ktoré sú uvedené v tomto nariadení alebo v iných osobitných predpisoch, a najmä prijatými ochrannými opatreniami,

b) žiadny nový produkt živočíšneho pôvodu určený na výživu ľudí nebol predmetom obchodu alebo dovozu, kým sa nerozhodne o takomto produkte po zhodnotení reálneho rizika rozširovania závažných prenosných ochorení, ktoré by mohlo vyplývať z premiestňovania produktu nielen na druhy zvierat, z ktorých produkt pochádza, ale aj na iné druhy, ktoré by mohli prenášať nákazu, stať sa zdrojom nákaz alebo predstavovať riziko pre zdravie ľudí,

c) ostatné produkty živočíšneho pôvodu uvedené v osobitnom predpise5) nemohli byť predmetom obchodu alebo dovozu z tretích krajín, ak nespĺňajú požiadavky tohto nariadenia.

§ 4

(1) Predmetom obchodu môžu byť produkty živočíšneho pôvodu uvedené v prílohe č. 2 a v § 3 písm. b) a c) vtedy, ak

a) vyhovujú požiadavkám uvedeným v § 5 a osobitným požiadavkám uvedeným v prílohe č. 2,

b) pochádzajú z prevádzkarne, ktorá vzhľadom na požiadavky uvedené v prílohe č. 2 pre produkty živočíšneho pôvodu vyrobené v tejto prevádzkarni zabezpečí

1. dodržanie požiadaviek podľa tohto nariadenia,

2. vytvorenie a zavedenie postupov sledovania a kontroly kritických bodov v súvislosti s používanými výrobnými procesmi,

3. v závislosti od druhu produktov živočíšneho pôvodu odber vzoriek na vyšetrenie v laboratóriu schválenom štátnou veterinárnou a potravinovou správou8) na overenie dodržiavania požiadaviek ustanovených týmto nariadením,

4. uchovávanie písomných alebo iných záznamov o údajoch získaných podľa prvého až tretieho bodu a ich predkladanie príslušnému orgánu veterinárnej správy;9) výsledky rôznych kontrol a testov sa uchovávajú najmenej počas dvoch rokov,

5. označovanie alebo etiketovanie produktov živočíšneho pôvodu,

6. informovanie príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správy10) o prípadoch, keď sa na základe laboratórneho vyšetrenia alebo na základe iných dostupných informácií zistilo vážne riziko pre zdravie zvierat alebo ľudí,

7. uvedenie do predaja len takých produktov živočíšneho pôvodu, ktoré sú sprevádzané obchodným dokladom s uvedením druhu produktu, názvu a prípadne úradného čísla11) schválenej prevádzkarne,

c) sú pod dozorom príslušného orgánu veterinárnej správy,9) ktorý zabezpečí, aby prevádzkovateľ alebo zodpovedný zástupca dodržiavali požiadavky ustanovené týmto nariadením,

d) pochádzajú z prevádzkarne, ktorá je zaregistrovaná štátnou veterinárnou a potravinovou správou.

(2) Prevádzkáreň je pod dozorom vykonávaným regionálnymi veterinárnymi a potravinovými správami, zameraným na zabezpečenie dodržiavania požiadaviek tohto nariadenia prevádzkovateľom alebo správcom.

(3) Prevádzkareň je registrovaná štátnou veterinárnou a potravinovou správou na základe poskytnutých záruk dodržiavania požiadaviek tohto nariadenia.

§ 5

(1) Regionálne veterinárne a potravinové správy zabezpečia vykonanie všetkých opatrení nevyhnutných na to, aby sa okrem tepelne ošetrených produktov do predaja nedostali produkty živočíšneho pôvodu uvedené v prílohe č. 2, pochádzajúce z hospodárstva nachádzajúceho sa v pásme podliehajúcom obmedzeniam v dôsledku výskytu choroby, na ktorú je druh zvieraťa, z ktorého produkty pochádzajú, vnímavý, alebo pochádzajúce z prevádzkarne alebo pásma, z ktorého by každé premiestnenie alebo obchod mohli znamenať nebezpečenstvo ohrozenia nákazovej situácie štátu.

(2) Výnimku pri premiestňovaní určitých produktov živočíšneho pôvodu môže povoliť štátna veterinárna a potravinová správa.

§ 6

(1) Na produkty a patogénne agensy sa okrem tohto nariadenia vzťahujú aj pravidlá o kontrole podľa osobitného predpisu,1) najmä organizácia kontrol, ktoré sa majú vykonať, a na dôsledky, ktoré z nich vyplývajú.

(2) Na produkty, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, sa primerane vzťahujú aj ustanovenia osobitného predpisu.12)

(3) Na účely obchodu produktov sa na prevádzkarne, ktoré dodávajú produkty živočíšneho pôvodu, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, primerane vzťahujú aj ustanovenia osobitného predpisu.13)

(4) V prípade podozrenia z nedodržania nariadenia štátna veterinárna a potravinová správa vykoná všetky kontroly, ktoré považuje na tento účel za vhodné.

(5) Okrem postihov a sankcií podľa osobitných predpisov14) regionálne veterinárne a potravinové správy v rámci svojej pôsobnosti15) v prípade porušenia tohto nariadenia ukladajú opatrenia, najmä ak sa zistí, že údaje vo vystavenom certifikáte alebo dokladoch sú v rozpore so skutočným stavom produktov uvedených v prílohe č. 2, alebo ak tieto produkty nezodpovedajú požiadavkám tohto nariadenia alebo neboli kontrolované v súlade s týmto nariadením.

§ 7

Predmetom dovozu môžu byť produkty uvedené v prílohe č. 2 a v § 3 písm. b) a c), ak spĺňajú požiadavky podľa § 3 písm. b) a c) a § 4 a § 6 písm. b) a c).

§ 8

(1) Produkty živočíšneho pôvodu uvedené v prílohe č. 2 a v § 3 písm. b) a c) možno doviezť do Slovenskej republiky len vtedy, ak spĺňajú požiadavky podľa § 7 a ak

a) pochádzajú z tretej krajiny alebo z časti tretej krajiny uvedenej v zozname zostavenom a aktualizovanom podľa osobitného predpisu,16)

b) pochádzajú z prevádzkarní uvedených v zozname podľa osobitného predpisu,14)

c) produkty v prípadoch stanovených v prílohe č. 2 a v § 3 písm. b) a c) sú sprevádzané zdravotným certifikátom podľa osobitného predpisu,16) ktorý potvrdzuje, že produkty spĺňajú dodatočné podmienky alebo poskytujú záruky rovnocenné zárukám uvedeným v odseku 3 písm. a) a pochádzajú z prevádzok, ktoré poskytujú tieto záruky. Sprevádzajúci veterinárny certifikát musí byť podpísaný úradným veterinárnym lekárom.

(2) Veterinárni odborníci Európskej komisie môžu v spolupráci s príslušným orgánom veterinárnej správy vykonávať kontroly na mieste, aby overili, či záruky poskytované tretími krajinami a týkajúce sa podmienok výroby a uvádzania produktov živočíšneho pôvodu na trh sa môžu považovať za rovnocenné zárukám vyžadovaným v Slovenskej republike.17)

(3) Do zostavenia zoznamov podľa odseku 1 písm. a) a b) Slovenská republika je oprávnená pokračovať v kontrolách uvedených v osobitnom predpise,18) ako aj používať národné certifikáty pre dovážané produkty v rámci právnych predpisov platných v Slovenskej republike.

§ 9

Na organizáciu kontrol, dôsledky vyplyvajúce z týchto kontrol, ako aj na realizáciu ochranných opatrení sa uplatňujú zásady a pravidlá ustanovené v osobitných predpisoch.19)

§ 10

(1) Štátna veterinárna a potravinová správa môže povoliť zásielku produktov živočíšneho pôvodu uvedených v prílohe č. 2 z tretích krajín vo forme obchodných vzoriek.

(2) Zásielku produktov živočíšneho pôvodu musí sprevádzať povolenie, ktoré obsahuje všetky podrobnosti o osobitných podmienkach dovozu vrátane všetkých výnimiek z kontrol uvedených v osobitnom predpise.6)

(3) Ak zásielka produktov živočíšneho pôvodu vstupuje na územie Slovenskej republiky na účel tranzitu do členského štátu Európskych spoločenstiev, príslušný orgán veterinárnej správy zistí, či zásielku sprevádza príslušné povolenie. Preprava zásielky sa uskutočňuje v súlade s ustanoveniami osobitného predpisu.18) Zodpovednosť za to, že zásielka spĺňa podmienky povolenia, má štát, ktorý povolenie vydáva. Tento štát zároveň povoľuje vstup zásielky na svoje územie.

§ 11

(1) Slovenská republika je oprávnená požadovať na vstup produktov živočíšneho pôvodu uvedených v prílohe č. 2 a v § 3 písm. b) a c), vyrobených na území členského štátu Európskych spoločenstiev a tranzitujúcich územím tretieho štátu, na svoje územie vydanie veterinárneho certifikátu, ktorý osvedčuje súlad s požiadavkami tohto nariadenia.

(2) Ak Slovenská republika využije možnosť uvedenú v odseku 1, hlavný veterinárny lekár informuje o tom Európsku komisiu a členské štáty.

§ 11a

Týmto nariadením vlády sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev uvedené v prílohe č. 1.


§ 12

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. augusta 2003 s výnimkou § 11 ods. 2, ktorý nadobúda účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii.


Mikuláš Dzurinda v. r.


Príloha č. 1

k nariadeniu vlády č. 307/2003 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV

1. Smernica Rady 92/118/EHS zo 17. decembra 1992 upravujúca požiadavky na zdravie zvierat v záujme zdravia ľudí pri výmene a dovoze produktov živočíšneho pôvodu, ktoré nepodliehajú iným veterinárnym požiadavkám stanoveným v špecifických pravidlách Európskeho spoločenstva uvedených v Prílohe A (1) k smernici 89/662/EHS, a ohľadne patogénov k smernici 90/425 EHS (Ú. v. ES L 62, 15. 3 1993, s. 49) v znení

– rozhodnutia Komisie 94/466/ES (Ú. v. ES L 190, 26. 7. 1994, s. 26),

– rozhodnutia Komisie 94/723/ES (Ú. v. ES L 288, 9. 11. 1994, s. 48),

– rozhodnutia Komisie 95/338/ES (Ú. v. ES L 200, 24. 8. 1995, s. 35),

– rozhodnutia Komisie 95/339/ES (Ú. v. ES L 200, 24. 8. 1995, s. 36),

– rozhodnutia Komisie 96/103/ES (Ú. v. ES L 24, 31. 1. 1996, s. 28),

– rozhodnutia Komisie 96/340/ES (Ú. v. ES L 129, 30. 5. 1996, s. 35),

– rozhodnutia Komisie 96/405/ES (Ú. v. ES L 165, 4. 7. 1996, s. 40),

– smernice Rady 96/90/ES (Ú. v. ES L 13, 16. 1. 1997, s. 24),

– smernice Rady 97/79/ES (Ú. v. ES L 24, 30. 1. 1997, s. 31),

– rozhodnutia Komisie 1999/724/ES (Ú. v. ES L 290, 12. 11. 1999, s. 32),

– rozhodnutia Komisie 2001/7/ES (Ú. v. ES L 2, 5. 1. 2001, s. 27),

– smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/33/ES (Ú. v. ES L 315, 19. 11. 2002, s. 14),

– rozhodnutia Komisie 2003/42/ES (Ú. v. ES L 103, 18. 1. 2003, s. 24),

– rozhodnutia Komisie 2003/503/ES (Ú. v. EÚ L 170, 9. 7. 2003, s. 30),

– rozhodnutia Komisie 2003/721/ES (Ú. v. EÚ L 260, 11. 10. 2003, s. 21),

– nariadenia Komisie (ES) č. 445/2004 (Ú. v. EÚ L 072, 11. 3. 2004, s. 60),

– Aktu o podmienkach pristúpenia.

2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/41/ES z 21. apríla 2004, ktorou sa zrušujú určité smernice týkajúce sa hygieny potravín a zdravotných podmienok výroby a uvádzania určitých produktov živočíšneho pôvodu určených na ľudskú spotrebu na trh a ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 89/662/EHS a 92/118/EHS a rozhodnutie Rady 95/408/ES (Ú. v. EÚ L 157, 30. 4. 2004).

Príloha č. 2

k nariadeniu vlády č. 307/2003 Z. z.

OBCHOD ŽIVOČÍŠNYCH PRODUKTOV

ČASŤ A

Živočíšne črevá určené na výživu ľudí

A. Obchod

Obchod so živočíšnymi črevami je podmienená predložením dokladu špecifikujúceho pôvod prevádzkarne, ktorá musí byť

1. schválená štátnou veterinárnou a potravinovou správou, ak sú črevá solené alebo sušené v mieste pôvodu a ak sú solené alebo sušené črevá neskôr použité na iné účely,

2. v iných prípadoch schválená podľa osobitného predpisu,1) pričom črevá musia byť prepravované spôsobom, ktorý zabraňuje kontaminácii.

B. Dovoz z tretích krajín

Dovozy živočíšnych čriev z akejkoľvek tretej krajiny sú podmienené predložením certifikátu uvedeného v § 8 ods. 1 písm. c) vydaného a podpísaného úradným veterinárnym lekárom vyvážajúcej tretej krajiny, ktorý potvrdzuje, že

1. črevá pochádzajú z prevádzkarní schválených príslušným orgánom vyvážajúcej krajiny,

2. črevá boli očistené a opracované a potom nasolené alebo vybielené alebo namiesto nasolenia alebo vybielenia boli po opracovaní usušené,

3. po opracovaní podľa písmena b) boli vykonané účinné opatrenia na zabránenie rekontaminácii čriev.

ČASŤ B

Kosti a výrobky z kostí okrem kostnej múčky, rohy a výrobky z rohov okrem múčky z rohov, kopytá (paznechty) a výrobky z kopýt (paznechtov) okrem múčky z kopýt (paznechtov) určené na výživu ľudí

Obchod a dovoz uvedených produktov podliehajú týmto požiadavkám:

1. Ak ide o obchod kostí, rohov a kopýt (paznechtov), tieto podliehajú veterinárnym požiadavkám ustanoveným v osobitnom predpise.2)

2. Ak ide o obchod produktov z kostí, rohov a kopýt (paznechtov), tieto podliehajú veterinárnym požiadavkám ustanoveným v osobitnom predpise.3)

3. Ak ide o dovoz kostí, produktov z kostí, rohov, produktov z rohov, kopýt (paznechtov) a produktov z kopýt (paznechtov), tieto podliehajú požiadavkám ustanoveným v osobitnom predpise.4)

ČASŤ C

Spracovaná živočíšna bielkovina určená na výživu ľudí

I. Bez toho, aby boli dotknuté obmedzenia uložené v súvislosti s bovinnou spongiformnou encefalopatiou (BSE) alebo obmedzenia uložené v súvislosti s kŕmením prežúvavcov bielkovinami, ktoré pochádzajú z prežúvavcov, obchod a dovoz spracovanej živočíšnej bielkoviny podliehajú:

a) pri obchode predloženiu veterinárneho certifikátu alebo zdravotného certifikátu, v ktorom sa uvádza, že požiadavky tohto nariadenia sú splnené,

b) pri dovoze:

1. predloženiu veterinárneho certifikátu alebo zdravotného certifikátu uvedeného v § 8 ods. 1 písm. c) tohto nariadenia, ktorý je podpísaný úradným veterinárnym lekárom krajiny pôvodu, v ktorom sa potvrdí, že

1.1 produkty spĺňajú požiadavky podľa osobitného predpisu,5)

1.2 po ošetrení boli vykonané všetky opatrenia zamedzujúce kontaminácii ošetreného produktu,

1.3 pred odoslaním z krajiny pôvodu boli odobraté vzorky na vykonanie testov na salmonely,

1.4 výsledky testov podľa bodu 1.3 boli negatívne,

2. bez toho, aby bolo dotknuté ustanovenie bodu II., po kontrole údajov v certifikáte uvedenom v bode 1 nasleduje odber vzoriek v mieste hraničnej inšpekčnej stanice

2.1 z každej zásielky voľne uložených produktov,

2.2 námatkovým odberom zo zásielok pri produktoch balených vo výrobnej prevádzkarni,

3. na uvedenie zásielok spracovanej živočíšnej bielkoviny do obehu v Slovenskej republike je nutné preukázať negatívne výsledky testov vzoriek odobratých podľa bodu 1.3 písm. b) v prípade potreby po opätovnom spracovaní,

c) vnútroštátne právne predpisy platné k dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia, týkajúce sa požiadaviek vzťahujúcich sa na živočíšne bielkoviny v súvislosti s bovinnou spongiformnou encefalopatiou alebo klusavkou, sa môžu používať dovtedy, kým nebude vydané rozhodnutie o type tepelného ošetrenia schopného zničiť pôvodcu ochorenia; obchod a dovoz mäsových múčok aj naďalej podliehajú ustanoveniam osobitného predpisu.6)

II. Pri zásielkach voľne uložených výrobkov pochádzajúcich z tretích krajín, z ktorých šesť po sebe nasledujúcich testov bolo negatívnych, sa môžu vykonávať náhodné odbery. Ak je v priebehu takejto kontroly zistený pozitívny výsledok, musí byť o tom informovaný príslušný veterinárny orgán krajiny pôvodu, aby mohli byť vykonané vhodné opatrenia na nápravu situácie. Na tieto opatrenia musia byť upozornené hraničné inšpekčné stanice zodpovedajúce za kontrolu dovozov. V prípade ďalších pozitívnych výsledkov toho istého pôvodu musia byť až do doby, keď sa znovu splnia požiadavky ustanovené v prvej vete, vykonávané ďalšie kontroly všetkých zásielok toho istého pôvodu.

III. Musia sa uchovávať záznamy výsledkov kontrol všetkých zásielok, z ktorých boli odoberané vzorky.

IV. Ak bola medzi členským štátom a Slovenskou republikou uzatvorená bilaterálna dohoda umožňujúca odložiť kontrolu zásielok až na obdobie ich príchodu do miesta hraničnej kontroly členského štátu konečného určenia, v súlade s ustanoveniami osobitného predpisu7) je prekladanie zásielok povolené len v prístavoch.

V. Ak je výsledok vyšetrenia zásielky na salmonely pozitívny, táto zásielka je

a) reexportovaná zo Slovenskej republiky alebo

b) použitá na iný účel, ako na výživu zvierat; v tomto prípade môže zásielka opustiť prístav alebo sklad len v prípade, ak netvorí súčasť krmiva pre zviera, alebo

c) opätovne spracovaná v spracovateľskej prevádzkarni schválenej v súlade s osobitným predpisom6) alebo v prevádzkarni schválenej na dekontamináciu. Premiestnenie z prístavu alebo zo skladu podlieha schváleniu príslušným orgánom veterinárnej správy a zásielka je uvoľnená až po ošetrení a negatívnom výsledku vyšetrenia na salmonely, ktoré v súlade s osobitným predpisom5) vykoná príslušný orgán veterinárnej správy.

ČASŤ D

Krv a produkty z krvi kopytníkov a hydiny okrem séra koňovitých

Čerstvá krv a výrobky z krvi určenej na výživu ľudí

I. Obchod

1. obchod s čerstvou krvou kopytníkov a hydiny určenou na výživu ľudí podlieha veterinárnym požiadavkám uplatňovaným pri obchode s čerstvým mäsom podľa osobitných predpisov,8)

2. obchod s produktmi z krvi určenej na výživu ľudí podlieha veterinárnym požiadavkám ustanoveným v časti F tejto prílohy,

II. Dovoz

1. dovoz čerstvej krvi domácich kopytníkov určenej na výživu ľudí je podľa osobitného predpisu1) zakázaný. Dovoz čerstvej krvi domácej hydiny určenej na výživu ľudí podlieha veterinárnym podmienkam ustanoveným osobitným predpisom.9) Dovozy čerstvej krvi farmovej zveri určenej na výživu ľudí podliehajú veterinárnym podmienkam, ktoré sú ustanovené v časti F tejto prílohy,

2. bez toho, aby boli dotknuté predpisy vzťahujúce sa na výrobky zo spracovaných živočíšnych krvných bielkovín uvedených v časti C tejto prílohy, podlieha dovoz produktov z krvi určenej na výživu ľudí vrátane produktov uvedených v osobitnom predpise10) veterinárnym podmienkam vzťahujúcim sa na mäsové výrobky podľa osobitného predpisu4) a podľa tohto nariadenia.

ČASŤ E

Masť, škvarené a tavené živočíšne tuky určené na výživu ľudí

1. Slovenská republika povolí dovoz masti, škvarených a tavených tukov z tretích krajín v súlade s § 8 ods. 1 písm. a), z ktorých je povolený dovoz čerstvého mäsa príslušných druhov zvierat.

2. Ak v krajine uvedenej v bode 1 v priebehu 12 mesiacov pred vývozom vypukne závažné prenosné ochorenie, musí každú zásielku masti alebo škvarených a tavených tukov sprevádzať zdravotný certifikát uvedený v § 8 ods. 1 písm. c), v ktorom sa potvrdí, že

a) masť alebo škvarené a tavené tuky boli tepelne ošetrené jedným z týchto spôsobov:

1. teplotou najmenej 70 oC po dobu najmenej 30 minút alebo

2. teplotou najmenej 90 oC po dobu najmenej 15 minút, alebo

3. teplotou najmenej 80 oC v kontinuálnom systéme škvarenia alebo tavenia,

b) masť alebo škvarené a tavené tuky boli zabalené do nových prepravných obalov a boli urobené všetky opatrenia zabraňujúce rekontaminácii,

c) pri hromadnej preprave produktov bola pred použitím skontrolovaná čistota potrubí, čerpadiel, cisterien a iných nádrží alebo kamiónových cisterien používaných na prepravu produktov z výrobnej prevádzkarne, a to priamo na loď alebo do zásobníkov na pobreží, alebo priamo do zariadenia.

ČASŤ F

Králičie mäso a mäso z farmovej zveri určené na výživu ľudí

Králičie mäso a mäso z farmovej zveri sa môže doviezť do Slovenskej republiky, ak

a) pochádza z tretích krajín, ktoré sú uvedené:

1. u srstnatej farmovej zveri v zozname krajín podľa § 8 ods. 1 písm. a), z ktorých sa môže dovážať čerstvé mäso zodpovedajúcich druhov zvierat podľa osobitného predpisu,3)

2. u pernatej farmovej zveriny v zozname krajín podľa § 8 ods. 1 písm. a), z ktorých sa môže dovážať čerstvé hydinové mäso podľa osobitného predpisu,3)

3. u králičieho mäsa v zozname podľa § 8 ods. 1 písm. a),

b) spĺňa požiadavky ustanovené v osobitnom predpise,3)

c) pochádza zo zariadení poskytujúcich záruky uvedené v písmene b) alebo do doby, než bude zostavený zoznam uvedený v písmene a) bode 3, z prevádzkarní schválených príslušnými orgánmi,

d) je každá zásielka mäsa sprevádzaná certifikátom podľa § 8 ods. 1 písm. c).

Poznámky pod čiarou

1) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 293/2003 Z. z. o veterinárnej kontrole pri výmenách živých zvierat a produktov živočíšneho pôvodu s členskými štátmi.Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 292/2003 Z. z. o podrobnostiach veterinárnych kontrol pri výmenách produktov živočíšneho pôvodu s členskými štátmi.

2) § 2 písm. d) zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov.

3) Príloha č. 4 k zákonu č. 488/2002 Z. z.

4) § 2 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 518/2001 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o registrácii liekov.

5) § 2 písm. b) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 286/2003 Z. z. o požiadavkách v záujme ochrany zdravia ľudí pri výrobe a uvádzaní na trh mäsových výrobkov a určitých ostatných produktov živočíšneho pôvodu.

6) § 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 292/2003 Z. z.§ 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 293/2003 Z. z.§ 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 321/2003 Z. z., ktorým sa ustanovujú princípy organizácie veterinárnych kontrol produktov vstupujúcich do Slovenskej republiky z tretích krajín.

7) § 6 zákona č. 488/2002 Z. z.

8) § 6 ods. 2 písm. o) zákona č. 488/2002 Z. z.

9) § 4 ods. 3 zákona č. 488/2002 Z. z.

10) § 8 zákona č. 488/2002 Z. z.

11) § 37 ods. 10 zákona č. 488/2002 Z. z.

12) § 10 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 293/2003 Z. z.

13) § 12 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 293/2003 Z. z.

14) § 43 a 44 zákona č. 488/2002 Z. z.

15) § 8 ods. 3 písm. f) zákona č. 488/2002 Z. z.

16) § 24 zákona č. 488/2002 Z. z.

17) § 31 zákona č. 488/2002 Z. z.

18) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 321/2003 Z. z.

19) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 301/2003 Z. z. o princípoch ovplyvňujúcich organizáciu veterinárnych kontrol zvierat vstupujúcich na územie Slovenskej republiky z tretích krajín v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 499/2003 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 321/2003 Z. z.

1) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 281/2003 Z. z. o požiadavkách v záujme ochrany zdravia ľudí pri produkcii a uvádzaní čerstvého mäsa na trh.

2) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 283/2003 Z. z. o zdravotných problémoch, ktoré ovplyvňujú výmenu čerstvého mäsa z domáceho hovädzieho dobytka, ošípaných, z domácich oviec, kôz a z domácich nepárnokopytníkov.

3) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 287/2003 Z. z. o požiadavkách na zdravie zvierat pri výmene mäsových výrobkov s členskými štátmi.

4) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 284/2003 Z. z. o zdravotných problémoch a problémoch veterinárnej inšpekcie pri dovoze hovädzieho dobytka, oviec, kôz, ošípaných, čerstvého mäsa alebo mäsových výrobkov z tretích krajín.

5) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 279/2003 Z. z., ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa živočíšnych vedľajších produktov, ktoré nie sú určené na ľudskú spotrebu.Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 287/2003 Z. z. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 488/2003 Z. z.

6) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 321/2003 Z. z., ktorým sa ustanovujú princípy organizácie veterinárnych kontrol produktov vstupujúcich do Slovenskej republiky z tretích krajín.Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 292/2003 Z. z. o podrobnostiach veterinárnych kontrol pri výmenách produktov živočíšneho pôvodu s členskými štátmi v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 493/2003 Z. z.

7) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 292/2003 Z. z. o podrobnostiach veterinárnych kontrol pri výmenách produktov živočíšneho pôvodu s členskými štátmi.

8) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 283/2003 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 299/2003 Z. z. o požiadavkách na zdravie zvierat pri uvádzaní na trh čerstvého hydinového mäsa, jeho výmenách s členskými štátmi a dovozoch z tretích krajín.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 300/2003 Z. z. o požiadavkách na zdravie zvierat a o požiadavkách v záujme ochrany zdravia ľudí pri produkcii králičieho mäsa a zveriny zo zveri z farmových chovov a pri ich uvádzaní na trh.

9) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 299/2003 Z. z.

10) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 286/2003 Z. z. o požiadavkách v záujme ochrany zdravia ľudí pri výrobe a uvádzaní na trh mäsových výrobkov a určitých ostatných produktov živočíšneho pôvodu.

1) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 299/2003 Z. z. o požiadavkach na zdravie zvierat pri uvádzaní na trh čerstvého hydinového mäsa, jeho výmenách s členskými štátmi a dovozoch z tretích krajín.

2) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 311/2003 Z. z. o požiadavkách na ochranu zdravia zvierat a o požiadavkách v záujme ochrany zdravia ľudí pri usmrcovaní voľne žijúcej zveri a uvádzaní zveriny z tejto zveri na trh.

3) § 20 ods. 2 zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov.

4) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 282/2003 Z. z. o požiadavkách v záujme ochrany zdravia ľudí pri produkcii a uvádzaní čerstvého hydinového mäsa na trh.

5) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 300/2003 Z. z. o požiadavkách na zdravie zvierat a o požiadavkách v záujme ochrany zdravia ľudí pri produkcii králičieho mäsa a zveriny zo zveri farmových chovov a pri ich uvádzaní na trh.

6) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 321/2003 Z. z., ktorým sa ustanovujú princípy organizácie veterinárnych kontrol produktov vstupujúcich do Slovenskej republiky z tretích krajín.Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 286/2003 Z. z. o požiadavkách v záujme ochrany zdravia ľudí pri výrobe a uvádzaní na trh mäsových výrobkov a určitých ostatných produktov živočíšneho pôvodu v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 486/2003 Z. z.

7) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 298/2003 Z. z. o podmienkach v záujme ochrany zdravia ľudí pri produkcii a uvádzaní na trh produktov rybolovu a živých lastúrnikov.

8) Príloha č. 3 časť 1 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 286/2003 Z. z. o požiadavkách v záujme ochrany zdravia ľudí pri výrobe a uvádzaní na trh mäsových výrobkov a určitých ostatných produktov živočíšneho pôvodu.

9) Zákon č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov.

10) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 317/2003 Z. z. o požiadavkách na výrobu a uvádzanie na trh mletého mäsa a mäsových výrobkov.

11) § 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 311/2003 Z. z.

12) § 24 zákona č. 488/2002 Z. z.

13) § 3 ods. 2 písm. a) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 313/2003 Z. z.