Nariadenie vlády č. 180/2005 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 307/2003 Z. z., ktorým sa upravujú požiadavky na zdravie zvierat pri výmene a dovoze produktov živočíšneho pôvodu, ktoré nepodliehajú iným veterinárnym požiadavkám v znení nariadenia vlády č. 495/2003 Z. z.

Čiastka 76/2005
Platnosť od 30.04.2005
Účinnosť od 01.05.2005

OBSAH

180

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 20. apríla 2005,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 307/2003 Z. z., ktorým sa upravujú požiadavky na zdravie zvierat pri výmene a dovoze produktov živočíšneho pôvodu, ktoré nepodliehajú iným veterinárnym požiadavkám v znení nariadenia vlády č. 495/2003 Z. z.

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. a na vykonanie § 3 ods. 2 zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 307/2003 Z. z., ktorým sa upravujú požiadavky na zdravie zvierat pri výmene a dovoze produktov živočíšneho pôvodu, ktoré nepodliehajú iným veterinárnym požiadavkám v znení nariadenia vlády č. 495/2003 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 ods. 1 sa slovo „transponuje“ nahrádza slovom „preberá“.

2. Slovo „výmena“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte nariadenia vlády nahrádza slovom „obchod“ v príslušnom tvare.

3. Príloha č. 1 znie:

„Príloha č. 1

k nariadeniu vlády č. 307/2003 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE

Smernica Rady 92/118/EHS zo 17. decembra 1992 upravujúca požiadavky na zdravie zvierat v záujme zdravia ľudí pri výmene a dovoze produktov živočíšneho pôvodu, ktoré nepodliehajú iným veterinárnym požiadavkám stanoveným v špecifických pravidlách Európskeho spoločenstva uvedených v Prílohe A (1) k smernici 89/662/EHS, a ohľadne patogénov k smernici 90/425 EHS (Ú. v. ES L 62, 15. 3 1993, s. 49) v znení

– rozhodnutia Komisie 94/466/ES (Ú. v. ES L 190, 26. 7. 1994, s. 26),

– rozhodnutia Komisie 94/723/ES (Ú. v. ES L 288, 9. 11. 1994, s. 48),

– rozhodnutia Komisie 95/338/ES (Ú. v. ES L 200, 24. 8. 1995, s. 35),

– rozhodnutia Komisie 95/339/ES (Ú. v. ES L 200, 24. 8. 1995, s. 36),

– rozhodnutia Komisie 96/103/ES (Ú. v. ES L 24, 31. 1. 1996, s. 28),

– rozhodnutia Komisie 96/340/ES (Ú. v. ES L 129, 30. 5. 1996, s. 35),

– rozhodnutia Komisie 96/405/ES (Ú. v. ES L 165, 4. 7. 1996, s. 40),

– smernice Rady 96/90/ES (Ú. v. ES L 13, 16. 1. 1997, s. 24),

– smernice Rady 97/79/ES (Ú. v. ES L 24, 30. 1. 1997, s. 31),

– rozhodnutia Komisie 1999/724/ES (Ú. v. ES L 290, 12. 11. 1999, s. 32),

– rozhodnutia Komisie 2001/7/ES (Ú. v. ES L 2, 5. 1. 2001, s. 27),

– smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/33/ES (Ú. v. ES L 315, 19. 11. 2002, s. 14),

– rozhodnutia Komisie 2003/42/ES (Ú. v. ES L 103, 18. 1. 2003, s. 24),

– rozhodnutia Komisie 2003/503/ES (Ú. v. EÚ L 170, 9. 7. 2003, s. 30),

– rozhodnutia Komisie 2003/721/ES (Ú. v. EÚ L 260, 11. 10. 2003, s. 21),

– nariadenia Komisie (ES) č. 445/2004 (Ú. v. EÚ L 072, 11. 3. 2004, s. 60),

– Aktu o podmienkach pristúpenia.

Smernica Rady je preložená do slovenského jazyka; do úradného prekladu v slovenskom jazyku možno nahliadnuť v sídle Inštitútu pre aproximáciu práva Úradu vlády Slovenskej republiky, Námestie slobody 1/29, Bratislava.“.

4. V prílohe č. 2 nadpis časti A znie:

„Živočíšne črevá určené na výživu ľudí“.

5. V prílohe č. 2 nadpis časti E znie:

„Masť, škvarené a tavené živočíšne tuky určené na výživu ľudí“.

6. V prílohe č. 2 nadpis časti F znie:

„Králičie mäso a mäso z farmovej zveri určené na výživu ľudí“.

7. V prílohe č. 3 časti B sa slová „ľudskú spotrebu“ nahrádzajú slovami „výživu ľudí“ v príslušných tvaroch.

8. V prílohe č. 3 časti B II. sa slová „konzumovanie ľuďmi“ nahrádzajú slovami „výživu ľudí“ v príslušných tvaroch.

9. V prílohe č. 3 časti C II. bode 4 sa slová „v odseku 1 písm. a) až f)“ nahrádzajú slovami „v odseku 1 písm. a) až e)“.

10. V prílohe č. 3 časti C II. bode 5 sa slová „v bode 1 písm. g)“ nahrádzajú slovami „v odseku 1 písm. f)“.

11. Príloha č. 3 sa dopĺňa časťou D, ktorá vrátane nadpisu znie:

„ČASŤ D

Osobitné zdravotné podmienky pre kolagén určený na výživu ľudí

I. Všeobecne

1. Touto prílohou sa ustanovujú zdravotné podmienky na uvádzanie na trh a dovoz kolagénu určeného na výživu ľudí.

2. Na účely tejto prílohy sa rozumie

a) kolagénom výrobok na báze bielkoviny, získaný z koží, kožiek a šliach zvierat, vrátane kostí, ak ide o ošípané, hydinu a ryby, vyrobený pomocou metódy ustanovenej v bode V,

b) kolagénom určeným na výživu ľudí kolagén určený na výživu ľudí ako potravina alebo vložený do potraviny alebo obalený okolo potraviny alebo výrobku určeného na výživu ľudí.

3. Na účely tejto prílohy sa použijú aj pojmy uvedené v časti C bode 2 písm. b) a c).

4. Kolagén určený na výživu ľudí musí spĺňať požiadavky ustanovené v bodoch I až XI.

II. Prevádzkarne vyrábajúce kolagén

Kolagén určený na výživu ľudí musí pochádzať z prevádzkarní, ktoré spĺňajú požiadavky ustanovené v časti C písm. A I.

III. Suroviny a prevádzkarne

1. Na výrobu kolagénu určeného na výživu ľudí možno použiť tieto suroviny:

a) kože a kosti farmovým spôsobom chovaných prežúvavcov,

b) bravčové kože, kosti a črevá,

c) hydinové kože a kosti,

d) šľachy,

e) kože a kosti voľne žijúcej zveri,

f) rybacie kože a kosti.

2. Zakazuje sa použiť kožky a kože, ktoré boli podrobené procesu činenia.

3. Na suroviny uvedené

a) v bode 1 písm. a) až d) sa vzťahujú ustanovenia časti C II. bodu 4,

b) v bode 1 písm. e) sa vzťahujú ustanovenia časti C II. bodu 5,

c) v bode 1 písm. a) až e) sa vzťahujú ustanovenia časti C bodu 6, pričom žiadna surovina nepochádza zo závodov na odmastenie kostí prežúvavcov,

d) v bode 1 písm. f) sa vzťahujú ustanovenia časti C II. bodu 7.

4. Zberné strediská a garbiarne dodávajúce surovinu na výrobu kolagénu určeného na výživu ľudí musia byť na tento účel osobitne schválené a zaregistrované príslušným orgánom veterinárnej správy14) a musia spĺňať požiadavky uvedené v časti C II. bode 8.

IV. Preprava a skladovanie suroviny

1. Preprava a skladovanie suroviny určenej na výrobu kolagénu sa musí vykonávať v súlade s časťou C III. bodmi 1 a 3.

2. Počas prepravy a v čase dodania do zberného strediska, garbiarne a prevádzkarne na výrobu kolagénu musia byť suroviny sprevádzané obchodným dokladom, ktorý zodpovedá vzoru uvedenému v bode IX.

V. Výroba kolagénu

1. Kolagén musí byť vyrobený postupom, ktorý zaručuje, že surovina prešla spracovaním, ktoré zahŕňa pranie, úpravu pH s použitím kyseliny alebo zásady a následným jedným opláchnutím alebo viacerými opláchnutiami, filtráciou a pretlačovaním, alebo rovnocenným postupom schváleným Európskou komisiou po konzultácii s príslušným vedeckým výborom.

2. Kolagén, ktorý prejde postupom ustanoveným v bode 1, môže byť podrobený procesu sušenia.

3. Kolagén neurčený na výživu ľudí možno vyrábať a skladovať v rovnakom zariadení ako kolagén určený na výživu ľudí, len ak je vyrobený a skladovaný za rovnakých podmienok uvedených v tejto časti.

4. Zakazuje sa použiť iné konzervačné látky ako konzervačné látky povolené podľa právne záväzných aktov Európskych spoločenstiev a Európskej únie.

VI. Hotové výrobky

Prevádzkovateľ je povinný vykonať potrebné opatrenia vrátane skúšok s cieľom zabezpečiť, aby každá výrobná dávka kolagénu spĺňala mikrobiologické a reziduálne kritériá ustanovené v časti C V. Ak je potrebné dosiahnuť požadované výrobky, ako sú napríklad kolagénové obaly, limit pre vlhkosť a popol sa neuplatní.

VII. Balenie, skladovanie a preprava kolagénu

1. Kolagén určený na výživu ľudí musí byť zabalený, skladovaný a prepravený za vyhovujúcich hygienických podmienok, a najmä musí spĺňať požiadavky ustanovené v časti C VI. bode 1.

2. Na obaloch musí byť umiestnená identifikačná značka obsahujúca náležitosti ustanovené v časti C VI. bodoch 2 a 2.1 a slová „Kolagén určený na výživu ľudí", dátum výroby a číslo dodávky.

3. Kolagén musí byť počas prepravy sprevádzaný obchodným dokladom v súlade s osobitným predpisom15) obsahujúcim slová „Kolagén určený na výživu ľudí", dátum výroby a číslo dodávky.

VIII. Dovoz kolagénu a surovín určených na výrobu kolagénu určeného na výživu ľudí z tretích krajín

1. Kolagén určený na výživu ľudí možno doviezť na územie Slovenskej republiky, ak

a) pochádza z tretích krajín uvedených v osobitnom predpise,16)

b) pochádza z prevádzkarní spĺňajúcich požiadavky ustanovené v časti C písm. A II.,

c) bol vyrobený zo suroviny, ktorá spĺňa požiadavky ustanovené v časti C III. a IV.,

d) bol vyrobený v súlade s požiadavkami ustanovenými v časti C V.,

e) spĺňa požiadavky ustanovené v časti C VI. a požiadavky balenia, skladovania a prepravy ustanovené v časti C VII. bode 1,

f) na obale má identifikačnú značku uvádzajúcu náležitosti ustanovené v časti C VII. v bodoch 1 a 1.6 a

g) je sprevádzaný zdravotným certifikátom, ktorý zodpovedá vzoru uvedenému v bode X.

2. Surovinu určenú na výrobu kolagénu určeného na výživu ľudí, uvedenú v III. bode 1 možno doviezť na územie Slovenskej republiky, ak

a) pochádza z tretích krajín uvedených v osobitných predpisoch,17)

b) každú zásielku suroviny sprevádza zdravotný certifikát, ktorý zodpovedá vzoru uvedenému v bode XI.

3. Zdravotný certifikát ustanovený v bode 1 písm. g) a v bode 2 písm. b) obsahuje jeden list a vyhotoví sa v slovenskom jazyku a najmenej v jednom z úradných jazykov štátu určenia.

Poznámky pod čiarou k odkazom 14, 15, 16 a 17 znejú:

14) § 6 a 8 zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

15) § 3 ods. 2 písm. a) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 286/2003 Z. z. o požiadavkách v záujme ochrany zdravia ľudí pri výrobe a uvádzaní na trh mäsových výrobkov a určitých ostatných produktov živočíšneho pôvodu.

16) Časť XIII rozhodnutia Komisie 94/278/ES z 18. marca 1994, ktorým sa zostavuje zoznam tretích krajín, z ktorých členské štáty povoľujú dovozy určitých výrobkov, na ktoré sa vzťahuje smernica Rady 92/118/EHS (Ú. v. ES L 120, 11. 5. 1994, s. 44) v platnom znení.

17) Rozhodnutie Rady 79/542/EHS z 21. decembra 1976 navrhujúce zoznam tretích krajín, z ktorých členské štáty povoľujú dovozy hovädzieho dobytka, ošípaných a čerstvého mäsa (Ú. v. ES L 146, 14. 6. 1979).

Rozhodnutie Komisie 94/85/ES zo 16. februára 1994, ktorým sa zostavuje zoznam tretích krajín, z ktorých členské štáty povoľujú dovoz čerstvého hydinového mäsa (Ú. v. ES L 44, 17. 2. 1994) v platnom znení.

Rozhodnutie Komisie 94/86/ES zo 16. februára 1994, ktorým sa ustanovuje dočasný zoznam tretích krajín, z ktorých členské štáty povoľujú dovoz zveriny z voľne žijúcej zveri (Ú. v. ES L 44, 17. 2. 1994) v znení rozhodnutia Komisie 96/137/ES z 29. januára 1996 (Ú. v. ES L 031, 9. 2. 1996).

Rozhodnutie Komisie 97/296/ES z 22. apríla 1997, ktorým sa ustanovuje zoznam tretích krajín, z ktorých je povolený dovoz výrobkov rybného hospodárstva určených na ľudskú spotrebu (Ú. v. ES L 122, 14. 5. 1997).".

IX. Vzor obchodného dokladu pre surovinu určenú na výrobu kolagénu určeného na výživu ľudí

Vzor 03-D-1

X. Vzor zdravotného certifikátu pre kolagén určený na výživu ľudí na zaslanie do Európskych spoločenstiev

Vzor 03-D-2

XI. Vzor zdravotného certifikátu pre surovinu na výrobu kolagénu určeného na výživu ľudí určenú na zaslanie do Európskych spoločenstiev

Vzor 03-D-3


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. mája 2005.


Mikuláš Dzurinda v. r.