Nariadenie vlády č. 273/2003 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú osobitné podmienky zdravotnej neškodnosti pri uvádzaní niektorých druhov vajec na trh

Čiastka 134/2003
Platnosť od 31.07.2003
Účinnosť od 01.08.2003