Zákon č. 190/2003 Z. z.Zákon o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 92/2003
Platnosť od 04.06.2003
Účinnosť od 08.10.2020
Redakčná poznámka

okrem § 43 ods. 2, 3 a 5, § 46, § 47 ods. 8 a § 66, ktoré nadobudnú účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskym spoločenstvám