Zákon č. 395/2002 Z. z.Zákon o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov

Čiastka 158/2002
Platnosť od 24.07.2002
Účinnosť od 25.05.2018
Redakčná poznámka

okrem čl. I § 25 ods. 6, ktorý nadobúda účinnosť dňom platnosti zmluvy o vstupe SR do EÚ