Čiastka č. 158/2002 Z. z.

Vydaná dňa: 24.07.2002
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
395/2002 Z. z. Zákon o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov 01.01.2003
396/2002 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov 08.08.2002
397/2002 Z. z. Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov 24.07.2002
398/2002 Z. z. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o podrobnostiach určovania ochranných pásiem vodárenských zdrojov a o opatreniach na ochranu vôd 01.08.2002
399/2002 Z. z. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 273/2001 Z. z. o autorizácii, o vydávaní odborných posudkov vo veciach odpadov, o ustanovovaní osôb oprávnených na vydávanie odborných posudkov a o overovaní odbornej spôsobilosti týchto osôb 01.08.2002