Vyhláška č. 251/2005 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 628/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov

Čiastka 109/2005
Platnosť od 15.06.2005
Účinnosť od 30.06.2005

OBSAH

251

VYHLÁŠKA

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

z 10. júna 2005,

ktorou sa mení vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 628/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 33 zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 628/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov sa mení takto:

V § 43 ods. 1 sa slová „1. januára 2006“ nahrádzajú slovami „1. januára 2008“ a slová „30. júna 2005“ sa nahrádzajú slovami „30. júna 2007“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 30. júna 2005.


Vladimír Palko v. r.