Vyhláška č. 168/1975 Zb.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa upravujú podrobnosti o postupe pri nadobúdaní archívnych dokumentov štátom

Čiastka 40/1975
Platnosť od 30.12.1975 do31.12.2002
Účinnosť od 01.01.1976 do31.12.2002
Zrušený 395/2002 Z. z.

168

VYHLÁŠKA

Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky

z 19. decembra 1975,

ktorou sa upravujú podrobnosti o postupe pri nadobúdaní archívnych dokumentov štátom

Ministerstvo vnútra Slovenskej socialistickej republiky ustanovuje podľa § 33 ods. 1 písm. h) zákona Slovenskej národnej rady č. 149/1975 Zb. o archívnictve (ďalej len „zákon“):


§ 1

Ak občan alebo iná než socialistická organizácia, ktorý je vlastníkom archívneho dokumentu (ďalej len „vlastník archívneho dokumentu“), zamýšľa archívny dokument predať, vymeniť alebo darovať inému než štátu, je povinný tento dokument prednostne ponúknuť na kúpu Slovenskej socialistickej republike (§ 9 ods. 1 zákona). Tým nie sú dotknuté osobitné predpisy upravujúce bezodplatný prevod veci na štát.1)

§ 2

(1) Vlastník archívneho dokumentu urobí ponuku písomne alebo ústne do zápisnice v archíve, ktorý vedie ponúknutý archívny dokument v evidencii.

(2) Ponuka obsahuje požadovanú cenu a údaje o tom, kedy a kde bol archívny dokument zapísaný do evidencie; ak archívny dokument nie je pripojený k ponuke, výstižne sa v nej opíše.

§ 3

Zmluvu o kúpe ponúknutého archívneho dokumentu je oprávnený uzavrieť archív, ktorý ho vedie v evidencii; ak však tento archív nemá spôsobilosť vystupovať v občianskoprávnych vzťahoch vo svojom mene, je na to oprávnená organizácia, ktorá archív spravuje.

§ 4

(1) Cenu archívneho dokumentu určuje archív. Cena archívneho dokumentu nesmie prevyšovať odhadná cenu.

(2) Pri určení ceny archívneho dokumentu vychádza archív z jeho historického, politického, hospodárskeho a kultúrneho významu, pričom prihliada najmä na jeho obsah, formu, pôvod a dobu vzniku.

(3) Oprávnenie vlastníka archívneho dokumentu i archívu vyžiadať si znalecký odhad podľa osobitných predpisov nie je dotknuté.2)

§ 5

Ak archív alebo organizácia, ktorá archív spravuje (§ 3), neprijme ponuku do šiestich mesiacov po tom, čo ponuka došla, alebo ak ju písomne odmietne v kratšom čase, je vlastník archívneho dokumentu oprávnený predať, vymeniť alebo darovať archívny dokument inému. toto oprávnenie však vlastníkovi archívneho dokumentu nevznikne, ak ho odmietne predať štátu najviac za odhadnú cenu.

§ 6

Vlastník písomnosti, ktorému nie je známe, či táto písomnosť je archívnym dokumentom a ktorý archív ho vedie v evidencii, môže požiadať o toto zistenie ktorýkoľvek archív. Ak skutočnosť, či táto písomnosť má trvalú dokumentárnu hodnotu, ešte nebola posúdená, postupuje sa podľa § 2 ods. 2 až 4 zákona.


§ 7

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1.januárom 1976.


Minister:

Ing. Lazar v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 31 a 32 vyhlášky Ministerstva financií č. 104/1966 Zb. o správe národného majetku.

2) Zákon č. 36/1967 Zb. o znalcoch a tlmočníkoch a vyhláška Ministerstva spravodlivosti č. 37/1967 Zb. na vykonanie zákona o znalcoch a tlmočníkoch.