Vyhláška č. 242/2007 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 628/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení vyhlášky č. 251/2005 Z. z.

Čiastka 108/2007
Platnosť od 25.05.2007
Účinnosť od 15.06.2007

OBSAH

242

VYHLÁŠKA

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

z 22. mája 2007,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 628/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení vyhlášky č. 251/2005 Z. z.

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 33 zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 628/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení vyhlášky č. 251/2005 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 9 ods. 2 a v § 10 ods. 2 sa slová „registratúrneho poriadku“ nahrádzajú slovami „registratúrneho plánu“.

2. § 10 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

(5) Lehotu uloženia určenú podľa registratúrneho plánu platného v čase vzniku registratúrneho záznamu môže pôvodca registratúry so súhlasom archívu upraviť podľa registratúrneho plánu v čase vyraďovania registratúrneho záznamu.“.

3. § 11 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

(4) Pôvodca registratúry, ktorý nevypracúva registratúrny plán, neuvádza registratúrnu značku, znak hodnoty ani lehotu uloženia.“.

4. V § 12 ods. 1 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo podľa zoznamu vecných skupín registratúrnych záznamov, ak ide o pôvodcu, ktorý nevypracúva registratúrny plán“.

5. V § 18 ods. 2 sa vypúšťajú slová „kovovými mrežami a“.

6. V § 20 ods. 2 sa vypúšťajú slová „a 3“.

7. V § 22 ods. 3 sa vypúšťajú slová „a registratúrneho strediska“.

8. V § 24 ods. 7 sa za slovo „postupuje“ vkladá slovo „primerane“.

9. V § 43 ods. 2 sa slová „§ 23 ods. 3“ nahrádzajú slovami „§ 22 ods. 3“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. júna 2007.


Robert Kaliňák v. r.