Zákon č. 216/2001 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení neskorších predpisov

Čiastka 90/2001
Platnosť od 15.06.2001 do31.08.2008
Účinnosť od 01.07.2001 do31.08.2008
Zrušený 245/2008 Z. z.

216

ZÁKON

z 18. mája 2001,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení zákona č. 188/1988 Zb., zákona č. 171/1990 Zb., zákona č. 522/1990 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 230/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 231/1994 Z. z., zákona č. 6/1998 Z. z., zákona č. 5/1999 Z. z. a zákona č. 229/2000 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

(2) Školy uvedené v odseku 1 okrem základných škôl, špeciálnych základných škôl, praktických škôl, odborných učilíšť, učilíšť a gymnázií sa môžu na návrh zriaďovateľa zlučovať do združenej strednej školy. Združená stredná škola sa zriaďuje podľa siete škôl a školských zariadení.“.

Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.

2. Poznámka pod čiarou k odkazu 1c znie:

1c) § 2 písm. b), c) a f) zákona Slovenskej národnej rady č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov.“.

3. V § 5 ods. l sa na konci pripájajú tieto slová: „a športovú prípravu“.

4. V § 7 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „a športovú prípravu“.

5. § 7 sa dopĺňa odsekmi 4, 5 a 6, ktoré znejú:

(4) Stredné školy uvedené v odseku 3, ktoré zabezpečujú športovú prípravu vo všetkých triedach, sú športové školy.

(5) Výchova a vzdelávanie sa uskutočňujú aj v združených stredných školách spravidla s rovnakým alebo obdobným obsahom odborného vzdelávania, ktoré vznikli zlúčením stredných odborných učilíšť a stredných odborných škôl s cieľom efektívne riadiť výchovno-vzdelávací proces, skvalitňovať odborné vzdelávanie a využívanie personálneho a materiálneho zabezpečenia týchto škôl.

(6) Združená stredná škola poskytuje vzdelanie podľa § 8 v študijných odboroch a v učebných odboroch stredných škôl.“.

6. V § 10 ods. 1 sa slová „ústredný orgán štátnej správy“ nahrádzajú slovami „príslušný krajský úrad“.

7. V § 10 ods. 2 sa slová „ústredného orgánu“ nahrádzajú slovami „krajského úradu“.

8. V § 10 ods. 3 v druhej vete sa za slová „praktického vyučovania treba“ vkladajú slová „vyjadrenie príslušného ústredného orgánu štátnej správy, sociálnych partnerov1f) a“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1f znie:

1f) Zákon č. 106/1999 Z. z. o hospodárskom a sociálnom partnerstve (zákon o tripartite).“.

9. V § 10 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

(4) Ak je vyjadrenie príslušného ústredného orgánu štátnej správy podľa odseku 3 v rozpore so súhlasom ministerstva školstva, o zriadení, zrušení a obmedzení činnosti stredného odborného učilišťa rozhodne vláda Slovenskej republiky. To sa vzťahuje aj na stredné odborné školy a združené stredné školy.“.

Doterajšie odseky 4 až 7 sa označujú ako odseky 5 až 8.

10. V § 11 sa za odsek 4 vkladajú nové odseky 5 a 6, ktoré znejú:

(5) Na nakladanie s majetkom štátu v správe stredných odborných učilíšť a stredísk praktického vyučovania sa v celom rozsahu vzťahujú osobitné predpisy.1g)

(6) Na financovanie prípravy mládeže na povolania v stredných odborných učilištiach a strediskách praktického vyučovania sa vzťahuje osobitný predpis.“.

Doterajšie odseky 5 a 6 sa označujú ako odseky 7 a 8.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1g znie:

1g) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 61/1977 Zb. o lesoch v znení neskorších predpisov.“.

11. V § 11 ods. 7 sa slová „ústrednému orgánu štátnej správy“ nahrádzajú slovami „krajskému úradu“.

12. V § 12 ods. 1, 2 a 5 sa slová „ústredný orgán štátnej správy“ nahrádzajú slovami „krajský úrad“.

13. V § 12 ods. 2 sa vypúšťajú slová „prostredníctvom kapitoly ministerstva školstva“.

14. V § 12 sa vypúšťa odsek 3.

Doterajšie odseky 4 až 7 sa označujú ako odseky 3 až 6.

15. V § 17a ods. 1 v prvej vete sa za slová „neukončili úspešne“ vkladá čiarka a slová „ako aj žiakom, ktorí úspešne neukončili základnú školu po deviatich rokoch školskej dochádzky.“.

16. V § 20 odsek 3 znie:

(3) Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo školstva po dohode s príslušnými ústrednými orgánmi štátnej správy, ustanovuje rozsah, podmienky, dĺžku a priebeh štúdia v stredných školách a sústavu študijných odborov a učebných odborov.“.

17. V § 39 ods. 2 sa bodka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripája sa tento text: „učebné plány a učebné osnovy odborných predmetov pre stredné odborné školy a stredné odborné učilištia vydáva ministerstvo školstva po dohode s príslušnými ústrednými orgánmi štátnej správy.“.

18. Za § 39 sa vkladá § 39a, ktorý znie:

㤠39a

Ústredný orgán štátnej správy v oblasti svojej pôsobnosti podľa potreby a v nadväznosti na koncepciu výchovy a vzdelávania vypracúva a predkladá ministerstvu školstva odvetvovú koncepciu prípravy mládeže na povolania, návrhy na obsah odborného vzdelávania v učebných plánoch a v učebných osnovách odborných predmetov a návrhy na zmeny v sústave študijných odborov a učebných odborov stredných odborných učilíšť a stredných odborných škôl.“.

19. Za § 41 sa vkladajú § 41a, 41b a 41c, ktoré vrátane nadpisov znejú:

㤠41a

Športová škola

(1) Na utvorenie podmienok rozvíjania mimoriadneho nadania a talentu žiakov sa môže zriadiť stredná škola podľa § 7 ods. 4 ako športová škola.

(2) Športová škola poskytuje žiakom vzdelanie podľa § 7, ktorého súčasťou je aj športová príprava.

(3) Športovú školu zriaďuje alebo zrušuje orgán štátnej správy v školstve,3b) cirkev a náboženská spoločnosť,1e) ako aj iná právnická osoba a fyzická osoba.

(4) Do športovej školy sa prijímajú žiaci po skončení štvrtého ročníka základnej školy alebo deviateho ročníka základnej školy na základe

a) výsledkov overenia talentu žiakov; kritériá na overenie talentu žiakov vydáva riaditeľ športovej školy do 31. decembra predchádzajúceho kalendárneho roka,

b) psychodiagnostického vyšetrenia,3c)

c) zdravotnej spôsobilosti.3d)

(5) Názov športovej školy sa tvorí tak, že pred príslušným názvom strednej školy sa uvedie slovo „športová“ v príslušnom tvare.

§ 41b

Športová trieda

(1) Pre športovo talentovaných žiakov sa môže zriadiť športová trieda, v ktorej je športová príprava súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu.

(2) Športovú triedu zriaďuje riaditeľ základnej školy alebo strednej školy po predchádzajúcom súhlase zriaďovateľa.3e)

(3) Do športovej triedy sa prijímajú športovo talentovaní žiaci na základe

a) výsledkov overenia talentu žiakov; kritériá na overenie talentu žiakov vydáva riaditeľ školy do 31. decembra predchádzajúceho kalendárneho roka,

b) psychodiagnostického vyšetrenia,3c)

c) zdravotnej spôsobilosti.3d)

§ 41c

(1) Ministerstvo školstva môže zo štátneho rozpočtu poskytnúť dotáciu3f) športovej škole alebo športovej triede na krytie časti výdavkov spojených s činnosťou športových škôl a športových tried.

(2) Ak tento zákon neustanovuje inak, na športovú školu a športovú triedu sa vzťahujú ustanovenia tohto zákona o základnej škole a o strednej škole.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 3b až 3f znejú:

3b) § 2 písm. c), e) a f) zákona Slovenskej národnej rady č. 542/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.

3c) § 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 199/1994 Z. z. o psychologickej činnosti a Slovenskej komore psychológov.

3d) § 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov.

3e) § 6 zákona Slovenskej národnej rady č. 542/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.

3f) § 6 ods. 2 písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách.“.

20. Slovo „pracovníci“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádza slovom „zamestnanci“ v príslušnom tvare.

21. V § 50 ods. 1 sa na konci vety vypúšťajú slová „stredných odborných učilíšť“.

22. Za § 64b sa vkladá § 64c, ktorý znie:

㤠64c

(1) Športové triedy v základných školách a triedy s vrcholovou športovou prípravou v stredných odborných učilištiach, ktoré vznikli do 30. júna 2001, sú športové triedy podľa tohto zákona (§ 41b).

(2) Športové gymnáziá s osemročným štúdiom, ktoré vznikli podľa doterajších predpisov, a nespĺňajú podmienku § 7 ods. 4, sú športovými školami do 31. augusta 2002.

(3) Majetok štátu v správe ústredného orgánu štátnej správy, ktorý užívajú strediská praktického vyučovania bez právnej subjektivity zriadené ústredným orgánom štátnej správy, prechádza k 1. júlu 2001 do správy príslušného krajského úradu.

(4) Od 1. júla 2001 práva a povinnosti vyplývajúce z pracovnoprávnych vzťahov, majetkovoprávnych vzťahov a iných vzťahov, týkajúce sa stredísk praktického vyučovania bez právnej subjektivity, ku ktorým vykonávali zriaďovateľskú funkciu ústredné orgány štátnej správy, prechádzajú na ten krajský úrad, v ktorého územnom obvode sa nachádzajú a na ktorý prešla zriaďovateľská funkcia k týmto strediskám praktického vyučovania.

(5) K 1. júlu 2001 ústredné orgány štátnej správy, ktoré boli zriaďovateľmi stredných odborných učilíšť, učilíšť a stredísk praktického vyučovania podľa doterajších právnych predpisov, presunú kapitálové transfery na obstaranie a technické zhodnotenie investičného majetku stredných odborných učilíšť, učilíšť a stredísk praktického vyučovania na príslušný krajský úrad.

(6) Od 1. júla 2001 prechádzajú práva a povinnosti z ústredných orgánov štátnej správy, ktoré vyplývajú zo zmlúv uzavretých medzi ústrednými orgánmi štátnej správy a fyzickými osobami alebo inými právnickými osobami o užívaní majetku štátu slúžiaceho na potreby stredného odborného učilišťa, učilišťa alebo strediska praktického vyučovania, na príslušný krajský úrad.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2001.


Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.