Zákon č. 238/2000 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(v znení č. 382/2004 Z. z.(nepriamo), 7/2005 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 103/2000
Platnosť od 28.07.2000
Účinnosť od 01.01.2006
Redakčná poznámka

okrem čl. I prvého bodu, ktorý nadobudne účinnosť 1. februára 2001