Zákon č. 310/1999 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(v znení č. 634/1992 Zb.(nepriamo), 250/2007 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 131/1999
Platnosť od 19.11.1999
Účinnosť od 01.07.2007

310

ZÁKON

z 2. novembra 1999,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. III

Zákon č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 sa odsek 1 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

f) stánkom s trvalým stanovišťom stánok s celoročnou prevádzkou, ktorý je súčasťou trhoviska, prenajatý predávajúcemu obcou alebo správcom trhoviska na časovo neobmedzené obdobie alebo postavený predávajúcim so súhlasom obce alebo správcu trhoviska.“.

2. V § 3 odsek 1 znie:

(1) Povolenie na zriadenie trhového miesta a na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste vydáva obec.4) Povolenie na umiestnenie prenosného predajného zariadenia na trhovisku alebo v tržnici vydáva správca trhového miesta (§ 4).“.

3. V § 3 ods. 3 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:

d) technické, prevádzkové a estetické podmienky stánku s trvalým stanovišťom [§ 2 ods. 1 písm. f)],“.

Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno e).

4. § 3 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

(4) Príležitostný trh sa môže uskutočniť len jedenkrát v mesiaci s dĺžkou trvania jeden deň, tradičný jarmok jedenkrát do roka s dĺžkou trvania najviac tri dni. Vianočné a veľkonočné trhy sa konajú raz ročne s dĺžkou trvania najviac 24 dní.“.

5. V § 5 ods. 6 sa na konci pripájajú slová „a o predaj rastlinných a živočíšnych výrobkov z vlastnej drobnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo lesných plodín fyzickými osobami“.

6. V § 9 ods. 1 písm. d) sa vypúšťajú slová „a nebalená“.

7. V § 11 sa odsek 1 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

g) vykonávať pri predaji váženého tovaru váženie spôsobom umožňujúcim spotrebiteľovi kontrolu správnosti váženia.“.

8. § 11 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

(3) Osoba oprávnená predávať výrobky na trhových miestach [§ 10 písm. b)] je povinná predložiť orgánom dozoru (§ 12 ods. 1) na ich požiadanie doklad o nadobudnutí predávaného tovaru, ak tie nadobudnú podozrenie, že predávané výrobky pochádzajú z inej ako vlastnej drobnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti, alebo doklad o oprávnenom nadobudnutí predávaných lesných plodín.“.

9. V § 12 ods. 2 úvodná veta znie:

(2) Orgány dozoru môžu uložiť pokutu do 500 000 Sk“.

10. V § 12 ods. 2 písm. a) sa vypúšťajú slová „od 50 000 Sk do 500 000 Sk“.

11. V § 12 ods. 2 písm. b) sa vypúšťajú slová „od 5 000 Sk do 500 000 Sk“ a na konci sa pripájajú slová „alebo fyzickej osobe predávajúcej rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej drobnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo lesné plodiny, ak nesplní povinnosť podľa § 11 ods. 3“.

12. V § 12 sa vypúšťa odsek 4.

Doterajšie odseky 5 až 8 sa označujú ako odseky 4 až 7.


Čl. IV

Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2000.


Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.