Oznámenie č. 267/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Protokolu k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise továrenských alebo obchodných známok

(v znení č. 72/2007 Z. z., 335/2008 Z. z.)

Čiastka 102/1998
Platnosť od 26.08.1998
Účinnosť od 01.09.2008
Redakčná poznámka

Protokol nadobudol platnosť 1. decembra 1995 na základe článku 14 ods. 4 písm. a) a pre Slovenskú republiku nadobudol platnosť 13. septembra 1997 na základe článku 14 ods. 4 písm. b).

OBSAH

267

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 27. júna 1989 bol v Madride prijatý Protokol k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise továrenských alebo obchodných známok.

Národná rada Slovenskej republiky vyslovila súhlas s protokolom svojím uznesením č. 593 z 21. marca 1997. Listina o prístupe Slovenskej republiky bola uložená u depozitára, generálneho riaditeľa Svetovej organizácie duševného vlastníctva, 13. júna 1997.

Protokol nadobudol platnosť 1. decembra 1995 na základe článku 14 ods. 4 písm. a) a pre Slovenskú republiku nadobudol platnosť 13. septembra 1997 na základe článku 14 ods. 4 písm. b).

Pri uložení listiny o prístupe Slovenská republika uplatnila výhradu podľa článku 5 ods. 2 písm. b) protokolu a podľa pravidla 7 ods. 1 spoločného vykonávacieho predpisu k Madridskej dohode a k protokolu k tejto dohode.

PROTOKOL

k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise továrenských alebo obchodných známok

prijatý v Madride 27. júna 1989

Článok 1

Členstvo v Madridskej únii

Štáty, ktoré sú zmluvnými stranami tohto protokolu (ďalej len „zmluvné štáty“), aj v prípade, že nie sú zmluvnými stranami Madridskej dohody o medzinárodnom zápise ochranných známok, ktorá bola revidovaná v Štokholme v roku 1967 a doplnená v roku 1979 (ďalej len „Madridská dohoda v štokholmskom znení“), a organizácie uvedené v článku 14 (1) (b), ktoré sú zmluvnými stranami tohto protokolu (ďalej len „zmluvné organizácie“), sú zmluvnými stranami tej istej únie, ktorej členmi sú štáty, ktoré sú zmluvnými stranami Madridskej dohody v štokholmskom znení. Pojem „zmluvné strany“ v tomto protokole znamená zmluvné štáty, ako aj zmluvné organizácie.

Článok 2

Získanie ochrany medzinárodným zápisom

(1) Ak bola na úrade zmluvnej strany podaná prihláška ochrannej známky na zápis alebo ak bola ochranná známka zapísaná do registra úradu zmluvnej strany, môže si osoba, ktorá je prihlasovateľom uvedeným v tejto prihláške (ďalej len „základná prihláška“) alebo majiteľom tohto zápisu (ďalej len „základný zápis“), za podmienok stanovených v tomto protokole zabezpečiť ochranu svojej ochrannej známky na území zmluvných strán tak, že získa zápis tejto ochrannej známky do registra Medzinárodného úradu Svetovej organizácie duševného vlastníctva (ďalej len „medzinárodný zápis“, „medzinárodný register“, „medzinárodný úrad“ a „organizácia“) za predpokladu, že:

(i) základná prihláška bola podaná na úrade zmluvného štátu alebo sa vykonal zápis na takomto úrade, osoba, ktorá je prihlasovateľom alebo majiteľom zápisu uvedeným v tejto prihláške, je štátnym príslušníkom tohto zmluvného štátu alebo má v uvedenom zmluvnom štáte sídlo alebo bydlisko, alebo skutočný a výkonný priemyselný alebo obchodný podnik;

(ii) základná prihláška bola podaná na úrade zmluvnej organizácie alebo sa vykonal základný zápis na takomto úrade, osoba, ktorá je prihlasovateľom alebo majiteľom zápisu v tejto prihláške uvedeným, je štátnym príslušníkom členského štátu tejto zmluvnej organizácie alebo má na území uvedenej zmluvnej organizácie sídlo, alebo skutočný a výkonný priemyselný alebo obchodný podnik.

(2) Prihláška na medzinárodný zápis (ďalej len „medzinárodná prihláška“) sa podáva na medzinárodnom úrade prostredníctvom úradu, na ktorom bola podaná základná prihláška alebo na ktorom sa vykonal základný zápis (ďalej len „úrad pôvodu“) podľa povahy veci.

(3) Pojem „úrad“ alebo „úrad zmluvnej strany“ v tomto protokole znamená úrad, ktorý zmluvná strana poverila zápisom ochranných známok, a pojem „ochranné známky“ znamená ochranné známky zapísané pre výrobky, ako aj ochranné známky zapísané pre služby.

(4) Pojem „územie zmluvnej strany“ v tomto protokole znamená, ak je zmluvnou stranou štát, územie tohto štátu alebo ak je zmluvnou stranou medzivládna organizácia, územie, na ktoré sa vzťahuje zmluva ustanovujúca túto medzivládnu organizáciu.

Článok 3

Medzinárodná prihláška

(1) Každá medzinárodná prihláška sa podľa tohto protokolu predkladá na tlačive predpísanom vo vykonávacom predpise. Úrad pôvodu potvrdí, že údaje v medzinárodnej prihláške zodpovedajú v čase prijatia údajom uvedeným v základnej prihláške alebo v základnom zápise podľa povahy veci. Tento úrad pôvodu ďalej uvedie v prípade, že ide o

(i) základnú prihlášku, dátum a číslo tejto prihlášky,

(ii) základný zápis, dátum a číslo tohto zápisu, a zároveň dátum a číslo prihlášky, na ktorej základe sa zápis urobil.

Úrad pôvodu uvedie aj dátum medzinárodnej prihlášky.

(2) Prihlasovateľ musí uviesť výrobky a služby, na ktoré uplatňuje ochranu známky, a zároveň podľa možností príslušnú triedu alebo triedy na základe Niceskej dohody o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb na účely zápisu ochranných známok. Ak prihlasovateľ tieto údaje neuvedie, medzinárodný úrad rozdelí výrobky a služby do príslušných tried uvedeného triedenia. Medzinárodný úrad v spolupráci s úradom pôvodu vykoná kontrolu triedenia uvedeného prihlasovateľom. V prípade nesúladu medzi týmto úradom a medzinárodným úradom je rozhodujúci názor medzinárodného úradu.

(3) Ak si prihlasovateľ ako rozlišovací prvok svojej ochrannej známky uplatňuje farbu, je povinný

(i) túto skutočnosť vyhlásiť a vo svojej medzinárodnej prihláške označiť túto uplatnenú farbu alebo kombináciu farieb,

(ii) ku svojej medzinárodnej prihláške pripojiť farebné vyhotovenia tejto ochrannej známky, ktoré medzinárodný úrad priloží ku svojim oznámeniam; počet týchto vyhotovení stanoví vykonávací predpis.

(4) Ochranné známky prihlásené podľa článku 2 medzinárodný úrad ihneď zapíše. Medzinárodný zápis sa označí dátumom, keď úrad pôvodu prijal medzinárodnú prihlášku, za predpokladu, že medzinárodný úrad medzinárodnú prihlášku prijal do dvoch mesiacov od uvedeného dňa. Ak medzinárodný úrad nedostane medzinárodnú prihlášku v tejto lehote, medzinárodný zápis bude označený dátumom, keď medzinárodný úrad uvedenú medzinárodnú prihlášku dostal. Medzinárodný úrad bezodkladne oznámi medzinárodný zápis úradom, ktorých sa týka. Ochranné známky zapísané do medzinárodného registra sa na základe údajov uvedených v medzinárodnej prihláške uverejnia v periodickom vestníku, ktorý vydáva medzinárodný úrad.

(5) Pre potreby zverejnenia ochranných známok zapísaných do medzinárodného registra dostane každý úrad od medzinárodného úradu za podmienok stanovených Zhromaždením uvedeným v článku 10 (ďalej len „zhromaždenie“) určitý počet výtlačkov uvedeného vestníka bezplatne a určitý počet výtlačkov za zníženú cenu. Toto zverejnenie sa bude považovať za postačujúce na účely všetkých zmluvných strán a majiteľ medzinárodného zápisu nebude oprávnený vyžadovať akékoľvek ďalšie zverejnenie.

Článok 3bis

Územný účinok

Ochrana, ktorá vyplýva z medzinárodného zápisu, sa rozšíri na ktorúkoľvek zmluvnú stranu iba na žiadosť osoby, ktorá medzinárodnú prihlášku podáva alebo ktorá je majiteľom medzinárodného zápisu. Takúto požiadavku nemožno vzniesť vo vzťahu k zmluvnej strane, ktorej úrad je úradom pôvodu.

Článok 3ter

Žiadosť o „územné rozšírenie“

(1) Požiadavku na rozšírenie ochrany vyplývajúcej z medzinárodného zápisu na ktorúkoľvek zmluvnú stranu je nutné uviesť v medzinárodnej prihláške osobitne.

(2) Požiadavku na územné rozšírenie možno podať aj následne po uskutočnení medzinárodného zápisu. Každá takáto požiadavka sa podáva na tlačive predpísanom vo vykonávacom predpise. Medzinárodný úrad ju ihneď zapíše a tento záznam bezodkladne oznámi úradu alebo úradom, ktorých sa to týka. Uvedený záznam sa zverejní v periodickom vestníku medzinárodného úradu. Územné rozšírenie nadobúda účinnosť odo dňa, keď bolo zapísané do medzinárodného registra; so zánikom medzinárodného zápisu, na ktorý sa vzťahuje, účinnosť stráca.

Článok 4

Účinky medzinárodného zápisu

(1)

(a) Od dátumu zápisu ochrannej známky alebo záznamu vykonaného podľa ustanovení článkov 3 a 3ter bude ochrana ochrannej známky v každej zo zmluvných strán, ktorej sa to týka, rovnaká, akoby známka bola prihlásená priamo na úrade tejto zmluvnej strany. Ak sa medzinárodnému úradu neoznámi zamietnutie podľa článku 5 (1) a (2) alebo ak sa zamietnutie oznámené podľa uvedeného článku neskôr vezme späť, bude od tohto dátumu ochrana ochrannej známky v zmluvných štátoch, ktorých sa to týka, rovnaká, akoby ochranná známka bola zapísaná úradom tejto zmluvnej strany,

(b) údaj o triedach výrobkov a služieb stanovený v článku 3 nezaväzuje zmluvné strany v súvislosti s určením rozsahu ochrany tejto ochrannej známky.

(2) Každý medzinárodný zápis bude mať právo priority podľa článku 4 Parížskej dohody na ochranu priemyselného vlastníctva bez toho, žeby sa museli splniť náležitosti bodu D uvedeného článku.

Článok 4bis

Náhrada národného alebo regionálneho zápisu medzinárodným zápisom

(1) Pri ochrannej známke, ktorá je na úrade zmluvnej strany zapísaná ako vnútroštátna alebo regionálna a ktorá je súčasne zapísaná ako medzinárodná a obidva zápisy sú na meno tej istej osoby, medzinárodný zápis nahradí národný alebo regionálny zápis bez straty práv získaných týmto zápisom za predpokladu, že:

(i) ochrana vyplývajúca z medzinárodného zápisu sa vzťahuje na uvedenú zmluvnú stranu podľa článku 3ter (1) alebo (2),

(ii) všetky výrobky a služby uvedené v národnom alebo regionálnom zápise sú vo vzťahu k uvedenej zmluvnej strane uvedené aj v medzinárodnom zápise,

(iii) uvedené rozšírenie nadobúda účinnosť po dátume vnútroštátneho alebo regionálneho zápisu.

(2) Úrad uvedený v odseku (1) je na požiadanie povinný zaevidovať medzinárodný zápis do svojho registra.

Článok 5

Zamietnutie a neplatnosť účinkov medzinárodného zápisu vo vzťahu k určitým zmluvným stranám

(1) Ak to dovoľuje príslušná právna úprava, úrad zmluvnej strany, ktorému medzinárodný úrad oznámil rozšírenie ochrany vyplývajúcej z medzinárodného zápisu na túto zmluvnú stranu podľa článku 3ter (1) alebo (2), je oprávnený oznámením o zamietnutí vyhlásiť, že ochrannej známke, ktorá je predmetom rozšírenia, nemôže táto zmluvná strana priznať ochranu. Takéto zamietnutie môže byť založené len na dôvodoch, ktoré by podľa Parížskej dohody na ochranu priemyselného vlastníctva prichádzali do úvahy v prípade, žeby ochranná známka bola prihlásená priamo na úrade, ktorý zamietnutie oznámil. Ochrana nemôže byť zamietnutá, a to ani čiastočne, iba z dôvodu, že príslušná úprava dovoľuje zápis len pre obmedzený počet tried alebo obmedzený počet výrobkov alebo služieb.

(2)

(a) Každý úrad, ktorý uplatní toto právo, oznámi svoje zamietnutie spolu s uvedením všetkých dôvodov medzinárodnému úradu v lehote stanovenej pre tento úrad platným právnym predpisom, a to najneskôr, s výnimkou písmen (b) a (c), do jedného roka odo dňa, keď medzinárodný úrad zaslal tomuto úradu oznámenie o rozšírení uvedenom v odseku (1),

(b) bez ohľadu na písmeno (a) môže každá zmluvná strana vyhlásiť, že pre medzinárodné zápisy uskutočnené podľa tohto protokolu sa lehota jedného roka uvedená v písmene (a) nahrádza lehotou osemnástich mesiacov,

(c) v takomto vyhlásení možno ďalej spresniť, že ak môže odmietnutie ochrany vyplývať z námietky proti udeleniu ochrany, úrad uvedenej zmluvnej strany môže oznámiť toto zamietnutie medzinárodnému úradu až po uplynutí lehoty osemnástich mesiacov. Tento úrad môže oznámiť zamietnutie ochrany v súvislosti s príslušným medzinárodným zápisom po uplynutí lehoty osemnástich mesiacov, iba ak

(i) informoval pred uplynutím lehoty osemnástich mesiacov medzinárodný úrad o možnosti podania námietok po uplynutí lehoty osemnástich mesiacov,

(ii) oznámenie o zamietnutí odôvodnené námietkou sa vykoná v lehote jedného mesiaca pred skončením lehoty na podanie námietky, avšak najneskôr do siedmich mesiacov od dátumu začatia plynutia lehoty na podanie námietky,

(d) každé vyhlásenie podľa písmena (b) alebo (c) možno vykonať v listinách uvedených v článku 14 (2) a dátum nadobudnutia platnosti vyhlásenia sa bude zhodovať s dátumom nadobudnutia účinnosti protokolu pre štát alebo medzivládnu organizáciu, ktoré vyhlásenie vykonali. Takéto vyhlásenie možno vykonať aj neskôr, pričom toto vyhlásenie nadobúda platnosť tri mesiace po tom, ako ho dostal generálny riaditeľ organizácie (ďalej len „generálny riaditeľ“) alebo od ľubovoľného neskoršieho dátumu uvedeného v tomto vyhlásení, a to v súvislosti s ktorýmkoľvek medzinárodným zápisom, ktorého dátum je rovnaký alebo neskorší, ako je dátum nadobudnutia platnosti vyhlásenia,

(e) po uplynutí desiatich rokov od nadobudnutia platnosti tohto protokolu zhromaždenie overí funkčnosť systému ustanoveného v písmenách (a) až (d). Potom môžu byť ustanovenia uvedených písmen jednomyseľným rozhodnutím zhromaždenia* upravené.

(3) Medzinárodný úrad bezodkladne odošle jedno vyhotovenie oznámenia o zamietnutí majiteľovi medzinárodného zápisu. Majiteľ bude oprávnený použiť všetky opravné prostriedky ako v prípade prihlásenia ochrannej známky priamo na úrade, ktorý zamietnutie oznámil. Ak medzinárodný úrad prijal informáciu podľa odseku 2 (c) (i), bezodkladne odošle túto informáciu majiteľovi medzinárodného zápisu.

(4) Dôvody zamietnutia ochrannej známky oznámi medzinárodný úrad každému, kto má na tom právny záujem, ak o to požiada.

(5) Úrad, ktorý medzinárodnému úradu neoznámil dočasné alebo konečné zamietnutie daného medzinárodného zápisu podľa odsekov (1) a (2), stratí, pokiaľ ide o tento medzinárodný zápis, možnosť využiť svoje právo podľa odseku (1).

(6) Príslušný úrad zmluvnej strany nemôže rozhodnúť o neplatnosti účinkov medzinárodného zápisu na území zmluvnej strany bez toho, aby sa majiteľovi tohto medzinárodného zápisu poskytla príležitosť brániť v primeranej lehote svoje práva. Neplatnosť zápisu sa oznámi medzinárodnému úradu.

Článok 5bis

Doklady o oprávnení používať niektoré prvky v ochrannej známke

Doklady o oprávnení používať určité znaky, ktoré známka obsahuje, ako sú erby, štíty, portréty, vyznamenania, tituly, obchodné mená alebo mená osôb, odlišné od mena prihlasovateľa, alebo iné podobné údaje, ktoré by úrady zmluvných strán mohli požadovať, budú oslobodené od akéhokoľvek overovania a potvrdzovania okrem overovania alebo potvrdzovania úradom pôvodu.

Článok 5ter

Odpisy záznamov v medzinárodnom registri; prieskum práv prednosti; výpisy z medzinárodného registra

(1) Každému, kto o to požiada, vydá medzinárodný úrad za poplatok určený vykonávacím predpisom odpis údajov zapísaných v medzinárodnom registri o určitej ochrannej známke.

(2) Medzinárodný úrad môže za odplatu vykonávať v medzinárodne zapísaných ochranných známkach prieskum práv prednosti.

(3) Výpisy z medzinárodného registra, požadované na účel predloženia v niektorej zo zmluvných strán, sú oslobodené od akéhokoľvek overovania.

Článok 6

Doba platnosti medzinárodného zápisu; závislosť a nezávislosť medzinárodného zápisu

(1) Zápis ochrannej známky na medzinárodnom úrade platí desať rokov s možnosťou obnovy za podmienok stanovených článkom 7.

(2) Po uplynutí piatich rokov od dátumu medzinárodného zápisu sa tento zápis stane nezávislým od prihlášky alebo zápisu z nej vyplývajúceho alebo od základného zápisu, podľa povahy veci, s výhradou ďalej uvedených ustanovení.

(3) Ochrany vyplývajúcej z medzinárodného zápisu bez ohľadu na to, či došlo alebo nedošlo k jeho prevodu, sa nemožno ďalej dovolávať, ak pred uplynutím piatich rokov od dátumu medzinárodného zápisu základná prihláška alebo zápis z nej vyplývajúci, alebo základný zápis, podľa povahy veci, boli vzaté späť, zanikli, došlo pri nich k vzdaniu sa práva na ochrannú známku, bolo vydané konečné rozhodnutie o ich zamietnutí, zrušení, výmaze alebo neplatnosti vo vzťahu ku všetkým alebo niektorým výrobkom a službám uvedeným v medzinárodnom zápise. To isté platí za predpokladu, že konanie o

(i) opravnom prostriedku proti rozhodnutiu o zamietnutí účinkov základnej prihlášky,

(ii) žalobe na späťvzatie základnej prihlášky alebo na zrušenie, výmaz alebo neplatnosť zápisu z nej vyplývajúceho, alebo základného zápisu alebo

(iii) námietkach proti základnej prihláške

sa skončí po uplynutí piatich rokov vydaním konečného rozhodnutia o zamietnutí, zrušení, výmaze alebo neplatnosti alebo príkaze na späťvzatie, podľa povahy veci, základnej prihlášky alebo zápisu z nej vyplývajúceho, alebo základného zápisu za predpokladu, keď konanie o opravnom prostriedku, žalobe alebo námietke bolo začaté pred uplynutím tejto lehoty. To isté platí v prípade, keď základná prihláška bola vzatá späť alebo keď pri zápise vyplývajúcom zo základnej prihlášky alebo pri základnom zápise došlo k vzdaniu sa práva po uplynutí piatich rokov za predpokladu, že v čase späťvzatia alebo vzdania sa práva bola uvedená prihláška alebo uvedený zápis predmetom konania uvedeného v bodoch (i), (ii) alebo (iii) a že toto konanie bolo začaté pred uplynutím uvedenej lehoty.

(4) Úrad pôvodu oznámi v súlade s vykonávacím predpisom medzinárodnému úradu príslušné skutočnosti a rozhodnutia podľa odseku (3) a medzinárodný úrad v súlade s vykonávacím predpisom ich oznámi zúčastneným stranám a vykoná príslušné zverejnenie. Ak je to vhodné a možné, úrad pôvodu požiada medzinárodný úrad, aby zápis vymazal v primeranom rozsahu a medzinárodný úrad tejto žiadosti vyhovie.

Článok 7

Obnovenie medzinárodného zápisu

(1) Každý medzinárodný zápis možno obnoviť na obdobie ďalších desiatich rokov od uplynutia predchádzajúceho obdobia zaplatením základného poplatku a s výhradou článku 8 (7), zaplatením dodatkových a doplnkových poplatkov stanovených v článku 8 (2).

(2) Obnovenie nemôže obsahovať žiadnu zmenu v medzinárodnom zápise v porovnaní s jeho posledným stavom.

(3) Šesť mesiacov pred uplynutím ochrannej doby pripomenie medzinárodný úrad majiteľovi medzinárodného zápisu, prípadne jeho zástupcovi neformálnym oznámením presný dátum, kedy táto doba uplynie.

(4) Za príplatok stanovený vo vykonávacom predpise sa pre obnovenie medzinárodného zápisu poskytne odklad na šesť mesiacov.

Článok 8

Poplatky za medzinárodnú prihlášku a medzinárodný zápis

(1) Úrad pôvodu môže, podľa svojho uváženia, stanoviť a vyberať vo svoj prospech od prihlasovateľa alebo majiteľa medzinárodného zápisu poplatok za podanie medzinárodnej prihlášky alebo za obnovenie medzinárodného zápisu.

(2) Zápis ochrannej známky na medzinárodnom úrade je podmienený predchádzajúcim zaplatením medzinárodného poplatku, ktorý sa s výnimkou ustanovenia odseku (7) (a) skladá

(i) zo základného poplatku,

(ii) z dodatkového poplatku za každú ďalšiu triedu medzinárodného triedenia presahujúcu tri triedy, do ktorých sú zaradené výrobky alebo služby, na ktoré sa ochranná známka vzťahuje,

(iii) z doplnkového poplatku za každú žiadosť o rozšírenie ochrany podľa článku 3ter.

(3) Ak počet tried určil alebo spochybnil medzinárodný úrad, dodatkový poplatok možno zaplatiť podľa odseku (2) (ii) v lehote stanovenej vykonávacím predpisom bez toho, aby sa tým ovplyvnil dátum medzinárodného zápisu. Ak by dodatkový poplatok nebol zaplatený do uplynutia uvedenej lehoty alebo ak by prihlasovateľ neobmedzil v požadovanom rozsahu zoznam výrobkov alebo služieb, bude sa predpokladať, že od medzinárodnej prihlášky odstúpil.

(4) Ročný výnos z príjmov z medzinárodného zápisu s výnimkou príjmov z poplatkov uvedených v odsekoch (2) (ii) a (2) (iii) rozdelí medzinárodný úrad po odpočítaní výdavkov a nákladov, ktoré vznikli pri vykonávaní tohto protokolu, rovnakým dielom medzi zmluvné strany.

(5) Príjmy z dodatkových poplatkov uvedených v odseku (2) (ii) sa po uplynutí každého roku rozdelia medzi zmluvné strany podľa počtu známok, ktorých ochrana sa vo vzťahu k tej-ktorej zmluvnej strane uplatnila, pričom sa tento počet bude u zmluvných strán, ktoré vykonávajú prieskum, násobiť koeficientom stanoveným vo vykonávacom predpise.

(6) Príjmy z doplnkových poplatkov uvedených v odseku (2) (iii) sa rozdelia podľa rovnakých pravidiel ako v odseku (5).

(7)

(a) Každá zmluvná strana môže vyhlásiť, že za každý medzinárodný zápis, v ktorom je uvedená podľa článku 3ter, ako aj za obnovu takého medzinárodného zápisu si želá dostávať namiesto príjmu z dodatkových a doplnkových poplatkov poplatok (ďalej len „individuálny poplatok“), ktorého výšku uvedie vo vyhlásení a ktorý môže zmeniť neskoršími vyhláseniami, nesmie však byť vyšší ako suma, ktorú by bol úrad spomenutej zmluvnej strany oprávnený dostávať od prihlasovateľa za zápis ochrannej známky do registra tohto úradu na desať rokov alebo od majiteľa zápisu za jeho obnovu na desať rokov, znížená o úspory plynúce z medzinárodného konania. V prípade, že sa platí individuálny poplatok,

(i) ak sú podľa článku 3ter uvedené iba zmluvné strany, ktoré uskutočnili vyhlásenie podľa tohto písmena, nemožno vyžadovať žiadny dodatkový poplatok uvedený v odseku (2) (ii),

(ii) zmluvná strana, ktorá uskutočnila vyhlásenie podľa tohto písmena, nemôže vyžadovať žiadny doplnkový poplatok uvedený v odseku (2) (iii),

(b) každé vyhlásenie podľa písmena (a) možno uskutočniť formou dokumentov uvedených v článku 14 (2) a dátum nadobudnutia platnosti tohto vyhlásenia sa bude zhodovať s dátumom nadobudnutia účinnosti tohto protokolu pre štát alebo medzivládnu organizáciu, ktoré vyhlásenie uskutočnili. Takéto vyhlásenie možno uskutočniť aj neskôr, pričom toto vyhlásenie nadobúda platnosť tri mesiace po tom, ako ho dostal generálny riaditeľ, alebo k akémukoľvek neskoršiemu dátumu uvedenému v tomto vyhlásení, a to vo vzťahu k medzinárodným zápisom, ktorých dátumy sú rovnaké alebo neskoršie, ako je dátum nadobudnutia platnosti vyhlásenia.

Článok 9

Záznam o zmene majiteľa medzinárodného zápisu

Na žiadosť osoby, na ktorej meno znie medzinárodný zápis, alebo na žiadosť príslušného úradu podanú z úradnej moci, alebo na žiadosť osoby, ktorej sa zmena týka, zapíše medzinárodný úrad do medzinárodného registra každú zmenu majiteľa tohto zápisu pre všetky zmluvné strany alebo len pre niektoré, na ktorých území je spomenutý zápis platný, a pre všetky výrobky a služby uvedené v zápise alebo len pre niektoré z nich za predpokladu, že novým majiteľom je osoba oprávnená podávať medzinárodné prihlášky podľa článku 2 (1).

Článok 9bis

Záznamy iných skutočností, ktoré sa týkajú medzinárodného zápisu

Medzinárodný úrad zaznamená do medzinárodného registra

(i) každú zmenu mena alebo adresy majiteľa medzinárodného zápisu,

(ii) ustanovenie zástupcu majiteľa medzinárodného zápisu a každý ďalší podstatný údaj týkajúci sa takého zástupcu,

(iii) každé obmedzenie výrobkov a služieb uvedených v medzinárodnom zápise pre všetky zmluvné strany alebo pre niektoré z nich,

(iv) každé vzdanie sa ochrany, vymazanie alebo neplatnosť medzinárodného zápisu pre všetky zmluvné strany alebo pre niektoré z nich,

(v) každý ďalší podstatný údaj uvedený vo vykonávacom predpise, ktorý sa týka práv k ochrannej známke, ktorá je predmetom medzinárodného zápisu.

Článok 9ter

Poplatky za niektoré záznamy

Každý záznam podľa článku 9 alebo podľa článku 9bis môže podliehať poplatku.

Článok 9quater

Spoločný úrad pre niekoľko zmluvných štátov

(1) Ak sa dohodne niekoľko zmluvných štátov na zjednotení ich vnútroštátnych právnych predpisov o ochranných známkach, môžu oznámiť generálnemu riaditeľovi, že

(i) ich registračné úrady sa nahrádzajú spoločným úradom a

(ii) na vykonávanie všetkých ustanovení, ktoré predchádzajú tomuto článku, alebo niektorých z nich, ako aj článku 9quinquies a 9sexies sa celé ich príslušné územia považujú za jediný štát.

(2) Toto oznámenie nenadobudne platnosť skôr ako tri mesiace po dni, keď to generálny riaditeľ oznámi ostatným zmluvným stranám.

Článok 9quinquies

Zmena medzinárodného zápisu na vnútroštátny alebo regionálny

V prípade, že je medzinárodný zápis vymazaný na žiadosť úradu pôvodu podľa článku 6 (4) pre všetky výrobky a služby uvedené v tomto zápise alebo pre niektoré z nich a osoba, ktorá bola majiteľom medzinárodného zápisu, podá prihlášku tej istej ochrannej známky na zápis na úrade jednej zo zmluvných strán, na ktorej území bol medzinárodný zápis platný, bude sa s touto prihláškou zaobchádzať tak, akoby bola podaná k dátumu medzinárodného zápisu podľa článku 3 (4) alebo k dátumu zapísania územného rozšírenia podľa článku 3ter (2), a ak medzinárodný zápis mal právo priority, bude táto prihláška mať rovnaké právo priority za predpokladu, že

(i) takáto prihláška sa podá do troch mesiacov odo dňa, keď bol medzinárodný zápis vymazaný,

(ii) zoznam výrobkov a služieb uvedených v prihláške bude zodpovedať zoznamu výrobkov a služieb zahrnutých v medzinárodnom zápise vo vzťahu k zmluvnej strane, ktorej sa prihláška týka, a

(iii) takáto prihláška bude spĺňať všetky požiadavky príslušnej právnej úpravy vrátane požiadaviek týkajúcich sa poplatkov.

Článok 9sexies

Vzťahy medzi štátmi, ktoré sú zmluvnými stranami protokolu a zároveň Madridskej dohody v štokholmskom znení

(1)

(a) Výlučne tento protokol sa uplatňuje vo vzájomných vzťahoch medzi štátmi, ktoré sú zmluvnými stranami protokolu a zároveň Madridskej dohody v štokholmskom znení.

(b) Bez ohľadu na písmeno (a) vyhlásenie zmluvnej strany tohto protokolu a zároveň Madridskej dohody v štokholmskom znení podľa článku 5(2)(b), článku 5(2)(c) alebo článku 8(7) tohto protokolu nebude mať účinok vo vzťahu k inej zmluvnej strane, ktorá je členom tohto protokolu a zároveň Madridskej dohody v štokholmskom znení.

(2) Po uplynutí troch rokov od 1. septembra 2008 zhromaždenie preskúma uplatňovanie odseku (1)(b) a následne môže kedykoľvek trojštvrtinovou väčšinou zrušiť alebo obmedziť jeho rozsah. Hlasovacie právo v zhromaždení majú iba tie štáty, ktoré sú členmi Madridskej dohody a zároveň tohto protokolu.

Článok 10

Zhromaždenie

(1)

(a) Zmluvné strany sú členmi toho istého zhromaždenia ako členské štáty Madridskej dohody v štokholmskom znení,

(b) každú zmluvnú stranu zastupuje v tomto zhromaždení jeden delegát, ktorý môže mať svojich zástupcov, poradcov a znalcov,

(c) výdavky každej delegácie uhrádza zmluvná strana, ktorá ju ustanovila, s výnimkou nákladov na cestu a pobyt jedného delegáta z každej zmluvnej strany, ktoré sa uhrádzajú z prostriedkov únie.

(2) Okrem funkcií, ktoré zhromaždenie vykonáva podľa Madridskej dohody v štokholmskom znení, zhromaždenie ďalej

(i) prerokúva všetky záležitosti týkajúce sa vykonávania tohto protokolu,

(ii) dáva medzinárodnému úradu pokyny na prípravu konferencií na revíziu tohto protokolu, pričom prihliada na pripomienky tých štátov únie, ktoré nie sú členmi tohto protokolu,

(iii) prijíma a mení ustanovenia vykonávacieho predpisu, ktoré sa týkajú vykonávania tohto protokolu,

(iv) plní všetky ďalšie funkcie príslušné podľa tohto protokolu.

(3)

(a) Každá zmluvná strana má v zhromaždení jeden hlas. Zmluvné strany, ktoré nie sú členmi Madridskej dohody v štokholmskom znení, nemajú právo hlasovať o záležitostiach, ktoré sa týkajú iba členských štátov uvedenej dohody vzhľadom na to, že o záležitostiach, ktoré sa týkajú iba zmluvných strán, majú právo hlasovať iba tieto zmluvné strany,

(b) polovica členov zhromaždenia, ktorí majú právo o danej záležitosti hlasovať, tvorí kvórum na účely hlasovania o tejto záležitosti,

(c) bez ohľadu na ustanovenia písmena (c), ak je na zasadaní počet zastúpených členov zhromaždenia, ktorí majú právo hlasovať o danej záležitosti, menší ako polovica, no rovnaký alebo väčší ako jedna tretina členov zhromaždenia, ktorí majú právo hlasovať o tejto záležitosti, môže zhromaždenie rozhodovať; takéto rozhodnutia zhromaždenia s výnimkou rozhodnutí o procedurálnych otázkach nadobudnú účinnosť iba vtedy, ak budú splnené ďalej uvedené podmienky. Medzinárodný úrad oznámi uvedené rozhodnutia členom zhromaždenia, ktorí majú právo hlasovať o uvedenej záležitosti a ktorí neboli zastúpení, a vyzve ich, aby v lehote troch mesiacov od dátumu tohto oznámenia odovzdali svoj hlas alebo zdržali sa hlasovania. Ak je po uplynutí tejto lehoty počet členov, ktorí takto odovzdali svoj hlas alebo sa zdržali hlasovania, aspoň rovnaký ako počet členov, ktorý chýbal na dosiahnutie kvóra na zasadnutí, nadobudnú tieto rozhodnutia účinnosť za predpokladu, že sa súčasne dosiahne potrebná väčšina,

(d) okrem ustanovení článku 5 (2) (e), článku 9sexies (2), článku 12 a článku 13 (2) sa rozhodnutia zhromaždenia prijímajú dvojtretinovou väčšinou odovzdaných hlasov,

(e) zdržanie sa hlasovania sa nepovažuje za hlas,

(f) jeden delegát môže zastupovať iba jedného člena zhromaždenia a môže hlasovať iba v jeho mene.

(4) Podľa Madridskej dohody v štokholmskom znení sa zhromaždenie okrem riadnych a mimoriadnych zasadaní stretáva na mimoriadnych zasadaniach zvolaných generálnym riaditeľom na žiadosť jednej štvrtiny členov zhromaždenia, ktorí majú právo hlasovať o záležitostiach navrhnutých do rokovacieho programu zasadania. Rokovací program takéhoto mimoriadneho zasadania pripravuje generálny riaditeľ.

Článok 11

Medzinárodný úrad

(1) Medzinárodný úrad vykonáva medzinárodné zápisy a s nimi spojené povinnosti, ako aj ostatné administratívne úlohy podľa tohto protokolu alebo v súvislosti s ním.

(2)

(a) Medzinárodný úrad pripravuje podľa pokynov zhromaždenia konferencie na revíziu tohto protokolu,

(b) medzinárodný úrad môže prípravu uvedených konferencií na revíziu konzultovať s medzivládnymi a medzinárodnými mimovládnymi organizáciami,

(c) na rokovaniach revíznych konferencií sa zúčastňuje bez hlasovacieho práva generálny riaditeľ a osoby ním určené.

(3) Medzinárodný úrad plní všetky ďalšie úlohy, ktoré sú mu uložené v súvislosti s týmto protokolom.

Článok 12

Financie

Ak ide o zmluvné strany, finančné záležitosti únie sa riadia tými istými ustanoveniami, ako sú ustanovenia článku 12 Madridskej dohody v štokholmskom znení s tým, že každým odkazom na článok 8 uvedenej dohody sa rozumie odkaz na článok 8 tohto protokolu. Okrem toho sa na účely článku 12 (6) (b) uvedenej dohody predpokladá, že zmluvné organizácie patria do príspevkovej triedy I (jeden) podľa Parížskej dohody na ochranu priemyselného vlastníctva, iba ak by zhromaždenie prijalo jednomyseľne opačné rozhodnutie.

Článok 13

Zmeny niektorých článkov tohto protokolu

(1) Návrhy na zmenu článkov 10, 11, 12 a tohto článku môže podať každá zmluvná strana alebo generálny riaditeľ. Generálny riaditeľ oznámi tieto návrhy zmluvným stranám aspoň šesť mesiacov pred ich posúdením v zhromaždení.

(2) Zmeny článkov uvedených v odseku (1) schvaľuje zhromaždenie. Na schválenie sú potrebné tri štvrtiny odovzdaných hlasov; ku každej zmene článku 10 a tohto odseku sú však potrebné štyri pätiny odovzdaných hlasov.

(3) Každá zmena článkov uvedených v odseku (1) nadobúda platnosť jeden mesiac po tom, čo generálny riaditeľ dostane písomné oznámenia o ich schválení podľa príslušných ústavných pravidiel od troch štvrtín štátov a medzivládnych organizácií, ktoré boli členmi zhromaždenia v čase schválenia tejto zmeny a ktoré mali právo o tejto zmene hlasovať. Každá takto schválená zmena uvedených článkov zaväzuje všetky štáty a medzivládne organizácie, ktoré sú zmluvnými stranami v čase nadobudnutia platnosti tejto zmeny alebo ktoré sa nimi stanú k ľubovoľnému neskoršiemu dátumu.

Článok 14

Členstvo v protokole; platnosť

(1)

(a) Členom tohto protokolu sa môže stať každý členský štát Parížskeho dohovoru na ochranu priemyselného vlastníctva,

(b) okrem toho sa zmluvnou stranou protokolu môže stať každá medzivládna organizácia, ktorá splní tieto podmienky:

(i) aspoň jeden z členských štátov tejto organizácie je zmluvnou stranou Parížskeho dohovoru na ochranu priemyselného vlastníctva,

(ii) uvedená organizácia má regionálny úrad pre zápisy ochranných známok s účinkom na území organizácie za predpokladu, že taký úrad nie je úradom v zmysle oznámenia podľa článku 9quater.

(2) Tento protokol môže podpísať každý štát alebo organizácia, ktoré sú uvedené v odseku (1). Každý takýto štát alebo organizácia, ak podpísali tento protokol, môžu uložiť listinu o ratifikácii, prijatí alebo schválení tohto protokolu alebo ak nepodpísali tento protokol, môžu uložiť listinu o pristúpení k tomuto protokolu.

(3) Listiny uvedené v odseku (2) sa ukladajú u generálneho riaditeľa.

(4)

(a) Tento protokol nadobúda platnosť tri mesiace po uložení štyroch listín o ratifikácii, prijatí, schválení alebo o pristúpení za predpokladu, že aspoň jednu z týchto listín uložil členský štát Madridskej dohody v štokholmskom znení a aspoň jednu ďalšiu z týchto listín uložil nečlenský štát Madridskej dohody v štokholmskom znení alebo organizácia uvedená v odseku (1) (b),

(b) pre každý ďalší štát alebo organizáciu uvedenú v odseku (1) nadobúda tento protokol platnosť tri mesiace po dni, keď generálny riaditeľ oznámil jeho ratifikáciu, prijatie, schválenie alebo pristúpenie.

(5) Každý štát alebo organizácia uvedená v odseku (1) môže pri uložení listiny o ratifikácii, prijatí alebo schválení tohto protokolu alebo listiny o pristúpení k uvedenému protokolu vyhlásiť, že na tento štát alebo organizáciu sa nevzťahuje rozšírenie ochrany medzinárodného zápisu uskutočneného podľa tohto protokolu pred dňom nadobudnutia platnosti uvedeného protokolu pre uvedený štát alebo organizáciu.

Článok 15

Výpoveď

(1) Tento protokol sa uzatvára na dobu neurčitú.

(2) Každá zmluvná strana môže tento protokol vypovedať oznámením, ktoré zašle generálnemu riaditeľovi.

(3) Výpoveď nadobúda účinnosť jeden rok po dni, keď generálny riaditeľ toto oznámenie dostal.

(4) Právo na výpoveď stanovené týmto článkom nemôže žiadna zo zmluvných strán uplatniť pred uplynutím piatich rokov od dátumu, keď pre túto zmluvnú stranu protokol nadobudol platnosť.

(5)

(a) Ak medzinárodne zapísaná ochranná známka nadobudla platnosť k dátumu nadobudnutia účinnosti výpovede v štáte alebo v medzivládnej organizácii, ktoré vypovedajú tento protokol, môže majiteľ tohto zápisu podať na úrade uvedeného štátu alebo medzivládnej organizácie prihlášku tej istej ochrannej známky, s ktorou sa bude zaobchádzať tak, akoby bola podaná k dátumu medzinárodného zápisu podľa článku 3 (4) alebo k dátumu zapísania územného rozšírenia podľa článku 3ter (2), a ktorá, ak medzinárodný zápis mal právo priority, bude toto právo využívať za predpokladu, že

(i) takáto prihláška bude podaná do dvoch rokov odo dňa, keď výpoveď nadobudla účinnosť,

(ii) zoznam výrobkov a služieb uvedených v prihláške bude skutočne zodpovedať zoznamu výrobkov a služieb uvedených v medzinárodnom zápise vo vzťahu k štátu alebo medzivládnej organizácii, ktorá zmluvu vypovedala,

(iii) takáto prihláška bude spĺňať všetky požiadavky príslušnej právnej úpravy, ako aj náležitosti týkajúce sa poplatkov,

(b) ustanovenia písmena (a) sa vzťahujú aj na každú medzinárodne zapísanú ochrannú známku platnú k dátumu nadobudnutia účinnosti výpovede na území iných zmluvných strán, než je štát alebo medzivládna organizácia, ktoré tento protokol vypovedajú, ktorej majiteľ už nie je oprávnený v dôsledku výpovede podávať medzinárodné prihlášky podľa článku 2 (1).

Článok 16

Podpis; jazyky; uloženie

(1)

(a) Tento protokol je podpísaný v jednom vyhotovení vo francúzskom, anglickom a španielskom jazyku a po uplynutí lehoty na podpis protokolu v Madride bude uložený u generálneho riaditeľa. Znenia v týchto troch jazykoch majú rovnakú platnosť,

(b) po porade s príslušnými vládami a organizáciami generálny riaditeľ vyhotoví úradné znenia tohto protokolu v arabskom, čínskom, nemeckom, talianskom, japonskom, portugalskom a ruskom jazyku a v ďalších jazykoch, ktoré môže určiť zhromaždenie.

(2) Tento protokol zostáva otvorený na podpis v Madride do 31. decembra 1989.

(3) Generálny riaditeľ odovzdá dve kópie podpísaného textu tohto protokolu, overené španielskou vládou, všetkým štátom a medzivládnym organizáciám, ktoré sa môžu stať zmluvnými stranami tohto protokolu.

(4) Generálny riaditeľ dá tento protokol zaregistrovať na sekretariáte Organizácie Spojených národov.

(5) Generálny riaditeľ oznámi všetkým štátom a medzinárodným organizáciám, ktoré sa môžu stať alebo ktoré sú zmluvnými stranami tohto protokolu, podpisy, uloženie listín o ratifikácii, prijatí, schválení alebo o pristúpení, nadobudnutí platnosti tohto protokolu a každú jeho zmenu, každé oznámenie o výpovedi a každé vyhlásenie podľa tohto protokolu.

Príloha
k č. 267/1998 Z. z.

Anglické znenie textu

Poznámky pod čiarou

*) Interpretačné ustanovenie prijaté Zhromaždením Madridskej únie: „Článok 5 ods. 2 písm. (e) Protokolu sa má chápať tak, že dovoľuje zhromaždeniu sledovať fungovanie systému ustanoveného v písmenách (a) až (d) s tým, že akákoľvek zmena týchto ustanovení si vyžaduje jednomyseľné rozhodnutie zhromaždenia.