Oznámenie č. 267/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Protokolu k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise továrenských alebo obchodných známok

(v znení č. 72/2007 Z. z., 335/2008 Z. z.)

Čiastka 102/1998
Platnosť od 26.08.1998
Účinnosť od 01.09.2008
Redakčná poznámka

Protokol nadobudol platnosť 1. decembra 1995 na základe článku 14 ods. 4 písm. a) a pre Slovenskú republiku nadobudol platnosť 13. septembra 1997 na základe článku 14 ods. 4 písm. b).

OBSAH