Oznámenie č. 72/2007 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Zmien Protokolu k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise továrenských alebo obchodných známok

Čiastka 44/2007
Platnosť od 17.02.2007
Účinnosť od 03.10.2006
Redakčná poznámka

Zmeny nadobudli platnosť 3. októbra 2006 a týmto dňom nadobudli platnosť aj pre Slovenskú republiku.

72

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že na zasadnutí Valného zhromaždenia Svetovej organizácie duševného vlastníctva v Ženeve boli 3. októbra 2006 prijaté Zmeny Protokolu k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise továrenských alebo obchodných známok (oznámenie č. 267/1998 Z. z.).

Zmeny nadobudli platnosť 3. októbra 2006 a týmto dňom nadobudli platnosť aj pre Slovenskú republiku.

K oznámeniu č. 72/2007 Z. z.

ZMENY

PROTOKOLU K MADRIDSKEJ DOHODE O MEDZINÁRODNOM ZÁPISE TOVÁRENSKÝCH ALEBO OBCHODNÝCH ZNÁMOK,

ktoré nadobudli platnosť 3. októbra 2006

Článok 5

Zamietnutie a neplatnosť účinkov medzinárodného zápisu vo vzťahu k určitým zmluvným stranám

(1) [ ... ]

(2) (a) [ ... ]

(b) [ ... ]

(c) v takomto vyhlásení možno ďalej spresniť, že ak môže odmietnutie ochrany vyplývať z námietky proti udeleniu ochrany, úrad uvedenej zmluvnej strany môže oznámiť toto zamietnutie medzinárodnému úradu až po uplynutí lehoty osemnástich mesiacov. Tento úrad môže oznámiť zamietnutie ochrany v súvislosti s príslušným medzinárodným zápisom po uplynutí lehoty osemnástich mesiacov, iba ak

(i) [ ... ]

(ii) oznámenie o zamietnutí odôvodnené námietkou sa vykoná v lehote jedného mesiaca pred skončením lehoty na podanie námietky, avšak najneskôr do siedmich mesiacov od dátumu začatia plynutia lehoty na podanie námietky,

(d) [ ... ]

(e) po uplynutí desiatich rokov od nadobudnutia platnosti tohto protokolu zhromaždenie overí funkčnosť systému ustanoveného v písmenách (a) až (d). Potom môžu byť ustanovenia uvedených písmen jednomyseľným rozhodnutím zhromaždenia* upravené.

* Interpretačné ustanovenie prijaté Zhromaždením Madridskej únie: „Článok 5 ods. 2 písm. (e) Protokolu sa má chápať tak, že dovoľuje zhromaždeniu sledovať fungovanie systému ustanoveného v písmenách (a) až (d) s tým, že akákoľvek zmena týchto ustanovení si vyžaduje jednomyseľné rozhodnutie zhromaždenia.

Anglické znenie textu