Oznámenie č. 335/2008 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Zmien Protokolu k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise továrenských alebo obchodných známok

Čiastka 126/2008
Platnosť od 28.08.2008
Účinnosť od 01.09.2008
Redakčná poznámka

Zmeny nadobudnú platnosť 1. septembra 2008. Týmto dňom nadobudnú platnosť aj pre Slovenskú republiku.

335

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že na zasadnutí Valného zhromaždenia Svetovej organizácie duševného vlastníctva v Ženeve boli 3. októbra 2007 prijaté Zmeny Protokolu k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise továrenských alebo obchodných známok (oznámenie č. 267/1998 Z. z. a oznámenie č. 72/2007 Z. z.).

Zmeny nadobudnú platnosť 1. septembra 2008. Týmto dňom nadobudnú platnosť aj pre Slovenskú republiku.

K oznámeniu č. 335/2008 Z. z.

ZMENY

PROTOKOLU K MADRIDSKEJ DOHODE O MEDZINÁRODNOM ZÁPISE TOVÁRENSKÝCH ALEBO OBCHODNÝCH ZNÁMOK

(platné od 1. septembra 2008)

Článok 9sexies

Vzťahy medzi štátmi, ktoré sú zmluvnými stranami protokolu a zároveň Madridskej dohody v štokholmskom znení

(1)

(a) Výlučne tento protokol sa uplatňuje vo vzájomných vzťahoch medzi štátmi, ktoré sú zmluvnými stranami protokolu a zároveň Madridskej dohody v štokholmskom znení.

(b) Bez ohľadu na písmeno (a) vyhlásenie zmluvnej strany tohto protokolu a zároveň Madridskej dohody v štokholmskom znení podľa článku 5(2)(b), článku 5(2)(c) alebo článku 8(7) tohto protokolu nebude mať účinok vo vzťahu k inej zmluvnej strane, ktorá je členom tohto protokolu a zároveň Madridskej dohody v štokholmskom znení.

(2) Po uplynutí troch rokov od 1. septembra 2008 zhromaždenie preskúma uplatňovanie odseku (1)(b) a následne môže kedykoľvek trojštvrtinovou väčšinou zrušiť alebo obmedziť jeho rozsah. Hlasovacie právo v zhromaždení majú iba tie štáty, ktoré sú členmi Madridskej dohody a zároveň tohto protokolu.

Anglické znenie textu