Zákon č. 196/1998 Z. z.Zákon, ktorým sa mení zákon č. 50/1973 Zb. o pestúnskej starostlivosti v znení neskorších predpisov, zákon č. 382/1990 Zb. o rodičovskom príspevku v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 193/1994 Z. z. o prídavkoch na deti a o príplatku k prídavkom na deti v znení neskorších predpisov

(v znení č. r1/c76/1998 Z. z., 265/1998 Z. z.(nepriamo), 281/2002 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 73/1998
Platnosť od 25.06.1998 do31.10.2002
Účinnosť od 01.07.2002 do31.10.2002
Zrušený 280/2002 Z. z.

196

ZÁKON

z 3. apríla 1998,

ktorým sa mení zákon č. 50/1973 Zb. o pestúnskej starostlivosti v znení neskorších predpisov, zákon č. 382/1990 Zb. o rodičovskom príspevku v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 193/1994 Z. z. o prídavkoch na deti a o príplatku k prídavkom na deti v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. II

Zákon č. 382/1990 Zb. o rodičovskom príspevku v znení zákona č. 117/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 239/1993 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 271/1996 Z. z. sa mení takto:

1. V § 7 odsek 1 znie:

(1) Výška príspevku za mesiac sa rovná 0,913-násobku sumy pre jednu plnoletú fyzickú osobu ustanovenej osobitným predpisom.3a) Príspevok sa zaokrúhľuje na celé desaťkoruny smerom nahor.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 3a znie:

3a) § 5 písm. a) zákona č. 125/1998 Z. z. o životnom minime a o ustanovení súm na účely štátnych sociálnych dávok.“.

2. V § 7 ods. 2 sa slová „na celé koruny“ nahrádzajú slovami „na celé desaťkoruny“.


Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 1998.


Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.