Čiastka č. 22/1993 Z. z.

Vydaná dňa: 08.04.1993
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
74/1993 Z. z. Uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky k návrhu vlády Slovenskej republiky na vyslanie vojakov vyčlenených z Armády Slovenskej republiky do zahraničia v rámci mierových síl Organizácie Spojených národov, pozorovateľských misií Organizácie Spojených národova monirtorovacej misie Európskych spoločenstiev
75/1993 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa podrobnejšie upravuje postup pri uplatňovaní a vyporiadaní reštitučných nárokov k poľnohospodárskemu majetku 08.04.1993
76/1993 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa podrobnejšie upravujú podmienky a spôsob poskytovania prostriedkov Štátneho fondu ochrany a zveľadenia poľnohospodárskeho pôdneho fondu 08.04.1993
77/1993 Z. z. Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní mincí po 1 Sk, 2 Sk a 5 Sk vzoru 1993 30.04.1993
78/1993 Z. z. Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú požiadavky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výrobe a spracúvaní výbušnín 08.04.1993
79/1993 Z. z. Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o získaní odbornej spôsobilosti odpaľovačov ohňostrojov a pyrotechnikov 08.04.1993
80/1993 Z. z. Opatrenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasujú zmeny v zozname obcí tvoriacich územný obvod obvodných správ Zboru požiarnej ochrany vykonané v Slovenskej republike do 31. decembra 1992 23.04.1993