Čiastka č. 69/1993 Z. z.

Vydaná dňa: 27.11.1993
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
282/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o zmiernení niektorých majetkových krívd spôsobených cirkvám a náboženským spoločnostiam 01.01.1994
283/1993 Z. z. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa upravujú podrobnosti výkonu služby vojakov pri plnení úloh Policajného zboru 01.01.1994
284/1993 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o spôsobe vyporiadania vzťahov vyplývajúcich z rozdelenia Česko-slovenskej armády a o prechode majetku, práv, záväzkov a ďalšej spolupráci republikových armád