Vyhláška č. 283/1993 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa upravujú podrobnosti výkonu služby vojakov pri plnení úloh Policajného zboru

Čiastka 69/1993
Platnosť od 27.11.1993
Účinnosť od 01.01.1994