Čiastka č. 87/1990 Zb.

Vydaná dňa: 21.12.1990
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
530/1990 Zb. Zákon o dlhopisoch 01.02.1991
531/1990 Zb. Zákon České národní rady o územních finančních orgánech 01.01.1991
532/1990 Zb. Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky o vydaní štátnych dlhopisov na úhrady pohľadávok z priznaných odškodnení podľa zákona č. 119/1990 Zb. o súdnej rehabilitácii 21.12.1990
533/1990 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu o udeľovaní povolenia na zahraničnoobchodnú činnosť, o vykonávaní zahraničnoobchodnej činnosti bez registrácie alebo povolenia a o vykonávaní zahraničnoobchodnej činnosti zahraničnými osobami 01.01.1991
534/1990 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa mení vyhláška č. 41/1985 Zb. o neobchodných vývozoch a dovozoch vecí v znení vyhlášok č. 179/1988 Zb., č. 118/1989 Zb., č. 4/1990 Zb., č. 52/1990 Zb., č. 225/1990 Zb. a č. 423/1990 Zb. 21.12.1990
535/1990 Zb. Vyhláška Ministerstva pro správu národního majetku a jeho privatizaci České republiky o veřejných dražbách při převodech vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby a o vstupném na tyto dražby 01.01.1991
536/1990 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o zriaďovaní a činnosti cirkevných škôl 21.12.1990
537/1990 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohovoru o liečebno-preventívnej starostlivosti a dávkach v chorobe (č. 130) 27.05.1972
538/1990 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva dopravy o vydaní výnosu o odmeňovaní členov posádok civilných lietadiel a riadiacich letovej prevádzky
p1/c87/1990 Zb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení dodatečných voleb do zastupitelstev v obcích
p2/c87/1990 Zb. Uznesenie Slovenskej národnej rady k návrhu vlády Slovenskej republiky na vyhlásenie obcí Slovenskej republiky za mestá
p3/c87/1990 Zb. Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady k návrhu Slovenskej volebnej komisie na uskutočnenie nových volieb do orgánov samosprávy obcí