Čiastka č. 26/1979 Zb.

Vydaná dňa: 10.12.1979
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
133/1979 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva národnej obrany o zmenách v organizácii vojenských vysokých škôl 10.12.1979
134/1979 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Obchodnej dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Filipínskej republiky 25.12.1979
135/1979 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o dojednaní Dohody o kultúrnej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Islandskej republiky 25.12.1979
136/1979 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy, ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky poľnohospodárskych výrobkov dodávaných nákupnými organizáciami na spracovanie alebo na predaj 01.01.1980
137/1979 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o poľnohospodárskom družstevníctve o dovolenke a hmotnej zodpovednosti členov jednotných roľníckych družstiev 01.01.1980